A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1966/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 100. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.456 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Angol és német nyelvű tartalomjegyzékkel. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Részlet a tartalomból:
"Európa egyik legrégibb egyeteme fennállásának 600 éves, másrészt az 1815-ös bécsi kongresszus 150-ik évfordulója adta a gondolatot, hogy 1965-ben Bécs adjon helyet a XII.... Tovább

Tartalom

1-3.szám:
TANULMÁNYOK
A XII. nemzetközi történészkongresszus 3
Pach Zsigmond Pál: A III. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszusról 19
Kállay István: Szabad királyi városaink gazdálkodása 1740 —1780 között (I. rész) 27
Sipos Péter: Az Imrédy-kormány megalakulásának történetéről 62
KÖZLEMÉNYEK
Simonyi Henri: Visszaemlékezések 98
Szász Zoltán: A magyar kormány tervei a nemzetiségi pénzintézetek állami ellenőrzésére (1902—1904) 118
VITA
A párt szövetségi politikájának történeti fejlődése (1936 —1962). A Párttörténeti Intézet tudományos ülés-szakáról (Tóth István — Vertes Róbert) 138
A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK TÖRTÉNÉSZFRONTJA
Az európai népi demokráciák történetének kutatása a lipcsei Marx Károly Tudományegyetemen (Erich Donnert—Rochus Door) 157
A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉSEI
Gsatáry Mária: A Magyarország története I—II. köt. iskolai felhasználásáról 162
TÖRTÉNETI IRODALOM
Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához (Ism. Bónis György) 166
A magyar irodalom története II. (Ism. Péter Katalin). 172
Galántai József: Magyarország az első világháborúban. 1914—1918 (Ism. Gonda Imre) 180
Siklós András: Az 1918—1919. évi magyarországi forradalmak (Ism. L. Nagy Zsuzsa) 183
L. Nagy Zsuzsa: Forradalom és ellenforradalom a Dunántúlon 1919 (Ism. Degré Alajos) 185
Marx—Engels: Az I. Internacionálé (Ism. Jemnitz János) 187
Sik Endre: Fekete-Afrika története. II. köt. (Ism. Krizsán László) 188
Dmitrij Szergeevics Lihacsev: Kul'tura ruszszkogo naroda X—XVII vv. (Ism. Menyhárt Lajos) 191
Je. A. Razin: A hadművészet története. II. köt. (Ism. Tóth Gyula) 192
Marian Tyrowicz: Towarzystwo Demokratyezne Polskié 1832—1863 (Ism. Kovács Endre) 194
Richard Prazák: Mad'arská reformovaná inteligence v ceském obrození (Ism. Niederhauser Emil) 197
Magyarok és a Risorgimento (Ism. Lukács Lajos) 198
Huber Mohr: Das katholische Apostolát (Ism. Bellér Béla) 200
R. Palme Dutt: Korunk történelmi problémái (Ism. Solt László) 204
Stephan Ludwig Roth: Gesammelte Schriften und Briefe 7. Bd. (Ism. Sárközi Zoltán) 206
Szilágyi János: Munkásosztályunk általános műveltségi helyzete 1919 — 1945 között (Ism. Glatz Ferenc) 207
Die Matrikel der Universität Basel (Ism. Renda Kálmán) 211
Mészáros István: A középkori nevelés (Ism. Kardos József) 212
Kolta László: Perczel Mór élete és munkássága (Ism. Borús József) 214
Biró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében (Ism. Vörös Károly) 215
FOLYÓIRATSZEMLE
Magyar folyóiratok 218
Külföldi folyóiratok 234
KRÓNIKA
[Kazimierz Lepszy (1904 —1964)1 (Székely György) 267
A Magyar Történelmi Társulat hirei 269
Levéltári hirek (I. E.) 271
Beszámolók Katus László és Puskás Julianna kandidátusi disszertációinak vitáiról (Szász Zoltán, Stier Miklós) 271
Kállay István: Szabad kirátyi városaink gazdálkodása 1740-1780 között (II. rész) " 287
Pintér István: A Magyar Történelmi Emlékbizottság és az 1942. március 15-i tüntetés 329
Kosáry Domokos: 1815 történetirodalmának kritikájához 371
Sz. Ormos Mária: A fegyverkezés kérdése az európai diplomáciában Hitler hatalomra jutása után (1933-34) 400
KÖZLEMÉNYEK
B. Lörincz Zsuzsa: Adatok a Vatikán politikájához a magyar diplomáciai iratokban (1939 — 40) 452
H. Haraszti Eva: Chartizmus és nemzetköziség 461
VITA
Vita a népi demokratikus korszak történetének problémáiról a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tudományos ülésszakán (Gsató Tamás) 472
A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK
TÖRTÉNÉSZFRONTJA
E. M. Stajerman: Ismétlődés a történelemben 492
A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉSEI
Zrinszky László : A „világnézetünk alapjai" és a történelemtanítás 506
TÖRTÉNETI IRODALOM
Székely György: Magyarország története Mohácsig (Tsm. Bónis György) 511
Új osztrák munkák a magyar 1848-ról (Ism. Barta István) 513
Dolmányos István: A magyar parlamenti ellenzék történetéből 1901 — 1904 (Tsm. Erényi Tibor) 517
L. Nagy Zsuzsa: A párizsi békekonferencia és Magyarország 1918-1919 ("Ism. Hajdú Tibor) 521
A Nagy Honvédő Háború története 1941 — 1945. II. köt.
('Ism. Mucs Sándor) 523
A nemzetközi munkásmozgalom és a nemzeti-felszabadító mozgalom története a XVIII. század hatvanas éveitől 1917-ig (Ism. Mucsi Ferenc) 526
Jan Dabrowski: Dawne dziejopisarstwo polskie (Tsm. Kovács Endre) 527
Dimitár Angelov:Vizantija (Tsm. Niederhauser Emil) 528
Marnom Shigemitsu: Die Schicksalsjahre Japans (Ism. Solt László) . 529
John Strachey : The End of the Empire (Ism. Jeszenszky Géza)' 530
Frédéric Mauro: Le Portugal et l'Atlantique au XVIIe siecle ('Ism. Wittman Tibor) 532
Gustav Hammann : Conradus Cordatus Leombachensis. Sein Leben in Österreich flsm. Heckenast Gusztáv) 533
Randolph Braham : The Hungárián Jewish Catastrophe (Ism. Dán Robert) 533
A Kossuth-emigráció szolgálatában (Tanárky Gyula naplója 535 Budapest történetének bibliográfiája II. köt. (lsm. Varga
István) 535
Dr. Lettrich Edit: Esztergom, a dorogi iparvidék városa ('Ism. Fügedi Erik) 536
Repertórium der diplomatischen Vertreter aller Länder. III. Bd. (Tsm. Benda Kálmán) 538
Bogdán István : A magyarországi papíripar története 1530-1900 (Ism. Jenei Károly) 539
FOLYÓIRATSZEMLE
Magyar folyóiratok 541
Külföldi folyóiratok 562
JEGYZETEK
„Rendezni végre közös dolgainkat" (R. Várkonyi Agnes) 607
FIGYELŐ
A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának emlékkiállítása (Szász Zoltán) 613
A Népfront csepeli helytörténeti bizottságának munkájáról (Stier Miklós — Vida István) 614
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat hírei 616
A Magyar Történelmi Társulat közgyűlése 618
Levéltári hírek (I. E.) 632
Jugoszláv és magyar történészek együttműködése (Mucsi Ferenc) 633
Az első olasz—magyar történész találkozó (Hanák Péter) 635
A smolenicei Academia Istropolitana-konferencia (Kovács Endre) 639
A VII. magyar —csehszlovák jogtörténeti konferencia (Búzás József) 641
A történelemtanítás aktuális problémáival foglalkozó első nemzetközi szimpózium (Unger Mátyás) 644
Beszámolók Komjáthy Miklós és Münk Károly kandidátusi disszertációinak vitáiról (Somogyi Eva — Vida István) 650
BIBLIOGRÁFIA
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1965. január 1. —június 30.). (V. Windisch Eva) 658
Pályázat 703
4-6.szám:
Molnár Erik 1894-1966 711
TANULMÁNYOK
Mályusz Elemér: Krónika-problémák 713
A. I. Puskás: Adatok a magyar haladó erők szerepéhez az ország felszabadításában 763
L. Valiani: Tárgyalások Ausztria-Magyarország és Olaszország között 1914—1915-ben 787
Boros Ferenc: Adalékok a kisantant létrejöttének történetéhez és jellegéhez (1919 augusztus —1920 november) 816
KÖZLEMÉNYEK
Mészáros István: A Szalkai-kódex asztronómiai tananyaga 850
Tömöry Márta: Bosznia-Hercegovina annektálásának történetéből (Részletek Thallóczy Lajos naplóiból) 878
VITA
Tudományos ülés a Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa 30. évfordulója alkalmából (Szokolay Katalin) 924
Megjegyzések az ideológiatörténetről — Pándi Ilona cikke kapcsán (Hunyady György) 933
A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK TÖRTÉNÉSZFRONTJA
Wittman Tibor: A történeti kutatás a Vietnami Demokratikus Köztársaságban (1953 — 1963) 936
Balogh Sándorné: A Szovjetunió története szovjet korszakának kérdései a Voproszi Isztorii hasábjain 939
A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉS A SZÁZADOK MÚLTJÁBÓL
Tilkovszky Lóránt: Kísérlet történelmi társulat alapítására 1845-ben 947
A TÖRTÉNELEMOKTATÁS KÉRDÉSEI
Mann Miklós: Politikai propaganda az ellenforradalmi rendszer törtónelemtankönyveiben 962
TÖRTÉNETI IRODALOM
A három részre szakadt Magyarország története (Ism. Bénda Kálmán) 969
Lenin Magyarországról (Ism. L. Nagy Zsuzsa) 971
Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen (Ism. Horváth Zoltán) 973
Kubitsch Imre: A magyar bányamunkásság küzdelmei (1919 — 1933), (Ism. Szekeres József) 975
Internacionálé, Magyarország (Ism. Révész Mihály) 979
Világtörténet 6. kötet (Ism. Vadász Sándor) 983
Studia Universitatis Babe^-Bolyai, Series Historia (Ism. Szász Zoltán) 985
Irene Homola Dzikowska: Mikolaj Zyblikiewicz (1823 — 1887), (Ism. Kovács István) 987
Dimitr Krandzalov: Valasi na Moravé (Ism. Niederhauser Emil) 988
Enzo Gollotti: A náci Németország (Ism. Bánki György) . . . 989
Cari von Glausewitz: A háborúról (Ism. Perjés Géza) 990
José-Gentil da Silva: Marchandises et finances II—III (Ism. Wittman Tibor) 996
Mihály Párducz :Die ethnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn (Ism. Kőhegyi Mihály) 997
Kiss Lajos: Régi Rétköz (Ism. Wellmann Imre) 998
Király István: Fejezetek a Somogy megyei szarvasmarha-tenyésztés történetéből (1848 —1945), (Ism. Gunsi Péter) 999
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei (Ism. Vörös Károly) 1000
Budapest munkásmozgalma 1919 —1945 (Ism. Rozsnyói Ágnes) 1003
FOLYÓIRATSZEMLE
Magyar folyóiratok 1005
Külföldi folyóiratok 1034
KRÓNIKA
Bottló Béla 1905 —1964! (Bélay Vilmos) 1055
A Magyar Történelmi Társulat hírei 1055
Tudományos ülésszak az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen a nemzeti ideológia múltja és jelene témakörből. 1965. február 21—22. (Glatz Ferenc—Stier Miklós) 1068
Nemzetközi konferencia az európai államok kialakulásáról (Székely György) 1081
A várostörténeti kutatás helyzete és feladatai 1098
Vita Lengyelország 1918 — 1921 közötti történelméről (Kovács Endre) 1108
Beszámolók Tóth Ede és Kónya Sándor kandidátusi disszertációinak vitáiról (Glatz Ferenc —Stier Miklós) 1110
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1966/1-6. I-II. Századok 1966/1-6. I-II. Századok 1966/1-6. I-II. Századok 1966/1-6. I-II. Századok 1966/1-6. I-II. Századok 1966/1-6. I-II. Századok 1966/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak. A kötetek borítói enyhén kopottak, lapélei kissé foltosak.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba