1.027.423

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 359 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó. A marxista összehasonlító módszer az agrártörténet kutatásában5
A FEUDÁLIS FÖLDJÁRADÉK FORMAVÁLTOZÁSAI A NYUGAT-EURÓPAI AGRÁRFEJLŐDÉSBEN (A XV. SZÁZAD MÁSODIK FELÉIG)
Bevezetés. A feudális földjáradék fogalma13
A feudális járadék formáinak marxi elemzése. A munka-, a termék- és a pénzjáradék14
A földtulajdon és a földjáradék szerkezete a feudalizmus korai századaiban. Kiterjedt urasági föld - a munkajáradék kiemelkedő, a termékjáradék fontos szerepe - naturális gazdálkodás16
A jobbágyság szociális-jogi helyzete a kora középkori Nyugat-Európában. Villainage, servage, Leibeigenschaft19
A földtulajdon és a földjáradék szerkezetének átalakulása a feudalizmus virágkorában. Az önkezelésű úri gazdaság korlátozása vagy felszámolása - a pénzjáradék előretörése, kommutáció - a mezőgazdasági árutermelés fejlődésének paraszti útja22
A jobbágyság személyi függésének enyhülése Nyugat-Európa országaiban. A Leibeigenschaft fellazulása, megszűnése - örökbérleti jellegű paraszti birtoklás és tényleges bérlet - a parasztság differenciálódása az áru-pénzviszonyok fejlődésének hatására26
Befejezés. A nyugat-európai országok agrárstruktúrája a XV. század második felében - a pénzjáradék mint a feudális járadék utolsó s egyben felbomlási formája32
Jegyzetek33
A FEUDÁLIS AGRÁRVISZONYOK FEJLŐDÉSI SZÍNVONALA MAGYARORSZÁGON A XV. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
Bevezetés. Hogyan viszonylik az agrárviszonyok magyarországi fejlődési színvonala a korabeli nyugat-európaihoz?45
A feudális földtulajdon szerkezete Magyarországon a XV. század második felében. Urasági szántóföldek és egyéb majorsági tartozékok - a parasztgazdaság messzi túlsúlya, döntőleg jobbágytelki formában45
A feudális földjáradék szerkezete. A munkajáradék, főleg a mezőgazdasági robot korlátozott szerepe - természetbeni "ajándékok", gabona- és borszolgáltatás - a pénzjáradék előnyomulása: cenzus, taxa és külön pénzterhek 48
A jobbágyság szociális-jogi helyzete. A szabad költözködési jog és korlátai - viszonylag szilárd telekbirtoklás55
A mezőgazdasági árutermelés bontakozása. Pénzjáradék és paraszti árutermelés - mezővárosi és falusi jobbágyok piaci törekvései és tevékenysége - városi piac, földesúri terménykereslet, marhakivitel58
A jobbágyság differenciálódás. Paraszti árutermelés és földesúri kizsákmányolás - az osztályharc élesedése - a jobbágyság vagyoni rétegződése65
A paraszti földbérlet megjelenése. Extraneus-paraszti szőlőbérlet - majorsági földek és pusztatelkek jobbágyok kezén - módosparaszti és zsellérbérlet68
A bérmunkaviszonyok kezdetei a mezőgazdaságban. Pénzjáradék és a bérmunkaviszonyok elemeinek keletkezése - fizetett munka az úri és a parasztgazdaságban70
Befejezés. A magyarországi agrárstruktúra lényegileg, minőségileg megfelel a korabeli nyugat-európainak73
Jegyzetek76
A TŐKÉS FÖLDJÁRADÉK KELETKEZÉSE A NYUGAT-EURÓPAI AGRÁRFEJLŐDÉSBEN (XVI-XVIII. SZÁZAD)
Bevezetés. A tőkés földjáradék fogalma99
A tőkés bérleti rendszer és landlordizmus uralkodóvá válása az angol mezőgazdaságban a XVI-XVIII. század folyamán. A feudális pénzjáradék felbomlása - gazdagparasztok, "új nemesség" (gentry), városi tőkések mint a kapitalista agrárátalakulás képviselői - a parasztság kisajátításának megújuló hullámai - az agrárkérdés parasztellenes megoldása az angol pogári forradalom időszakában - "parlamenti bekerítések" - az antidemokratikus agrárforradalom eredményei - a tőkés mezőgazdaság kibontakozása "klasszikus" formájának történelmi feltételei99
Seigneurie és paraszti földbirtoklás a XVI-XVIII. századi Franciaországban; a szabad paraszti földtulajdon kialakulása. A tőkés jellegű fejlődésmozzanatok korlátozottsága, a feudális agráralkotmány fő vonásainak fennmaradása - uzsoratőkebehatolás, városi pogárok "elnemesedése" - a parasztgazdaság túlsúlya a seigneurális nagyföldtulajdon keretében; censive és kisbérlet - feudális pénz- és terményjáradék, métayage - az agrárkérdés demokratikus megoldása a nagy francia polgári forradalomban - a szabad paraszti földtulajdon túlnyomóvá válásának történelmi feltételei - a parcellagazdaság a kapitalizmus sodrában110
Befejezés. Marx tétele a feudális pénzjáardék felbomlásán alapuló agrárfejlődés két változatáról: az angliai ("klasszikus") és a franciaországi (kontinentális nyugat-európai) variáns. Hogyan viszonyulnak e változatok a mezőgazdaság tőkés fejlődésének "amerikai" és "porosz" útjához?122
Jegyzetek125
A MAGYARORSZÁGI AGRÁRFEJLŐDÉS ELKANYARODÁSA A NYUGAT-EURÓPAITÓL (I.: A XV. SZÁZAD VÉGÉTŐL A XVI. SZÁZAD VÉGÉIG)
Bevezetés. A "második Leibeigenschaft" problémája135
A magyarországi agrárfejlődés tendenciája a XV. században. Lényegi hasonlóság Nyugat-Európához136
Ellentétes fejlődési tendencia jelentkezése a XV. század végén - a XVI. század elején.Az osztályerőviszonyok kevezőtlen alakulása - földesúri törekvések a feudális járadék minhárom formájának fokozott kihasználására - a parasztság szociáli-jogi helyzetének leszállítására137
A paraszti árutermelé irányzata a XVI. században. Exportra irányuló marhatenyésztés a török hódította oszágrész mezővárosai körül - piaci célú paraszti szőlő- és szántóművelés, állattartás a Habsburg-országrészen - főként keleti körzeteiben142
A földesúri árukereskedelem kibontakozása. Az urasági borárulás előjogának kiaknázása - nagybirtokosok és kisebb nemesek erőteljes bekapcsolódása a marhakereskedelembe-kivitelbe - földesúri gabonakereskedelem - a terményjáradék (gabona- és borszolgáltatás) növekvő szerepe145
A földesúri árutermelés kifejlődése. A majorgazdálkodás indítékai - az allodiális terjeszkedés és módszerei - a munkajáradék emelése - bérmunka-jellegű és átmeneti formák az önkezelésű úri gazdaságban151
A mezőgazdasági árutermelés két irányzatának küzdelme. Változások a feudális földtulajdon és földjáradék szerkezetében - a földesúri ellentendencia korlátozó hatása a parasztság kistulajdonosi-polgári fejlődésére158
A földesúri árutermelés kétféle fejlődési lehetősége. Burzsoásodó, "gentry"-típusú - feudális, "Gutsherr"-típusú vonások a XVI. századi földesúri gazdálkodásban159
A feudális földesúri irányzat felülkerekedésének feltételei. Városok mint feudális földesurak - a világpiaci kapcsolatok és a regionális munkamegosztás bontakozása, a fejlődési különbségek felfokozódása Nyugat- és Kelet-Európa között - a városi polgárság és iparfejlődés gyengesége mint a "második Leibeigenschaft" kiépülésének feltétele161
Befejezés. Az agrárfejlődés nyugat európai változatai és a magyarországi fejlődésmenet165
Jegyzetek166
A MAGYARORSZÁGI AGRÁRFEJLŐDÉS ELKANYARODÁSA A NYUGAT-EURÓPAITÓL (II.: A XVI. SZÁZAD VÉGÉTŐL A XVII. SZÁZAD DEREKÁIG)
Bevezetés. Az elkanyarodás XVI. századi mozzanatai197
Az osztály-erőviszonyok kedvezőtlen alakulása a XVII. század első felében - a rendi-feudális államszervezet mint a "második Leibeigenschaft" magyarországi válfajának politikai felépítménye198
A földesúri árukereskedelem kiterjesztése. Kereskedelmi előjogok, gazdasági utasítások - nagybirtokosok állat- és terményüzletei - a nemesi kereskedelem feudális jellege200
Az önkezelésű úri gazdaság kiszélesítése. Főúri és középnemesi majorok - az allodiális szántóföldek aránya, növekedésük forrásai - egyéb majorsági tartozékok204
A parasztság piaci tevékenységének visszaszorítása - a háborús pusztításoknak az allodiális fejlődést is korlátozó, de döntően a paraszti árutermelést sújtó hatása208
A feudális munkajáradék fokozása. A robotnövelés módjai - korlátozatlan robotkötelezettség - az osztályharc kiélesedése215
A terményjáradék súlyosodása. Az "ajándékok" jelentőségének csökkenése - a terméshányad (kilenced, dézsma) térhódítása - telekállományon kívüli földek terméshányad-kötelezettsége221
A pénzjáradék szerepe. A földesúri pénzterhek részarányának csökkenése a feudális járadék szerkezetében - rekommutáció - hol, milyen körülmények között áll továbbra s előtérben a pénzszolgáltatás?228
A tőkés kezdemények elsorvadása az úri gazdaságban. Bérmunka-jellegű és átmeneti formák - a fizetett munka visszaszorulása az "örökös jobbágyság" kiépülő rendszerében - a földesurak burzsoásodásának elakadása, visszafejlődése233
A földesúri árukereskedelem és árutermelés piaci korlátozottsága. Falusi kényszerpiac, a belső (városi) piac szűk terjedelme, gabonaexport hiánya - az úri gazdaság árutermelő jellegének csökkenése, a naturálgazdaság viszonyainak erősödése - a feudális földesúri agrárfejlődés belső ellentmondása240
Befejezés. A "második Leibeigenschaft" történeti helye - a Nyugat-Európától való elkanyarodás teljes kifejeződése - a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet kitolódása251
Jegyzetek254
Függelék. A XV - XVIII. századi agrárfejlődés egyes kérdései az 1960. évi stockholmi történészkongresszuson321
Inhalt345

Pach Zsigmond Pál

Pach Zsigmond Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pach Zsigmond Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században

A borító elszíneződött, enyhén foltos. Néhány oldalon aláhúzások láthatóak.

Állapot:
1.770 Ft
880 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században

A borító enyhén elszíneződött.

A felső lapélek színezettek.

Állapot:
1.770 Ft
1.230 ,-Ft 30
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.770 Ft
1.410 ,-Ft 20
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a XV-XVII. században

A borító és a lapélek foltosak.

Állapot:
1.770 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba
konyv