837.683

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

MSZMP-határozatok és pártdokumentumok

1985-1986

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 334 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-09-3140-0

Tartalom

Előszó5
A KB Politikai bizottságának határozata az 1985/86. évi pártoktatás irányelveiről. 1985. április 23.7
A pártoktatás feladatai a XIII. kongresszus anyagainak részletes feldolgozásában7
A "Társadalmi fejlődésünk időszerű kérdései" tanfolyam indítása, a tanfolyam témaköre)8
A pártszervezetek és az alapszervezetek feladatai az 1985/86. évi pártoktatási évben8
A Politikai Bizottság határozata8
Közlemény a Központi Bizottság üléséről. 1985. április 29.11
Tájékoztató az időszerű kérdésekről
A Varsói Szerződés tagállamai párt- és állami vezetőinek varsói tanácskozásáról11
Az 1985. június 8-i országgyűlési képviselő- és tanácstagválasztások előkészítéséről12
Az 1985. évi népgazdasági terv teljesítésének feladatairól13
A KB Szövetkezetpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása a kisszervezeti formák működésének tapasztalatairól a szövetkezeti mozgalomban. 1985. júniu 3.14
A kisszervezeti formák működésének eredményei14
A szocialista normatívák erősödésének fontossága a kisszervezetekben15
Kapcsolatuk fejlesztése a vegyes szövetkezetekkel és az egész szövetkezeti mozgalommal15
Az oszthatatlan szövetkezeti alap képzéséről16
Vita a kisszervezeti formák érdekképviseletéről16
A szövetkezeti jogszabályok korszerűsítésének fontossága16
A KB Szövetkezetpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása a szövetkezeti alapok rendszerének és a tagok vagyoni kapcsolatának továbbfejlesztéséről. 1985. június 3.17
A közös pénzalapok működtetése17
A közös alapok kialakulásának és működésének feltételei a különböző szövetkezeti ágazatokban17
A korszerűsítés különböző útjai, módszerei a banki jelleg kialakításában18
A Szövetkezetpolitikai Munkaközösség állásfoglalása18
A KB Politikai Bizottságának állásfoglalása a szakszervezeti választásokról és a pártszervezetek feladatairól. 1985. június 4.20
A választások menetrendje20
A legfontosabb választások20
A választások fő politikai céljai és a kommunisták feladatai21
Horváth István: Előrelépés a szocialista demokrácia útján. Előadói beszéd a Központi Bizottság 1985. június 26-i ülésén25
Népünk ismét hitet tett a szocializmus mellett25
Kritikusan értékeljük a végzett munkát27
Tömeges bizalom29
Nagyobb jelentősége volt a propagandának30
Az új követelményekhez igazodva31
Hasznosítani a közérdekű javaslatokat32
Közlemény a Központi Bizottság üléséről. 1985. június 26.34
Időszerű nemzetközi és külpolitikai kérdések34
Az országgyűlési és tanácsi választások tapasztalatai38
A XIII. kongresszus határozatainak végrehajtásáról39
A KB Politikai bizottságának határozata a mezőgazdaság helyzetéről, fejlesztésének feladatairól. 1985. július 16.41
A mezőgazdaság VI. ötéves tervének teljesítéséről41
Megoldásra váró feladatok a VII. ötéves tervben44
A Politikai Bizottság határozata47
A KB Politikai Bizottságának határozata a kiegészítő és kisegítő gazdasági tevékenységről. 1985. július 30.49
A kiegészítő és kisegítő gazdaságok helyzete 1984-1985-ben49
A Politikai Bizottság határozata55
A KB Politikai bizottságának határozata az ipar helyzetéről és fejlesztésének főbb feladatairól. 1985. szeptember 10.57
Az ipari termelés és az ipar helyzete a VI. ötéves terv időszakában57
Feladatok a VII. ötéves terv időszakában58
A Politikai Bizottság határozata62
A KB Politikai Bizottságának állásfoglalása a KISZ XI. kongresszusának összehívásáról és a Központi Bizottság 1984. októberi ifjúságpolitikai állásfoglalásával kapcsolatos néhány feladatról. 1985. október 8.64
A KISZ fő hivatása64
Feladatai a politikai munka és a tagfelvétel területén64
Szervezeti feladatok a kongresszus előkészítésében65
A rétegpolitika fejlesztésének irányai65
A pártszervek és pártszervezetek feladatai a KISZ munkájának támogatásában66
A SZOT ifjúság tagozatainak munkájáról67
A KB Szövetkezetpolitikai Munkaközösségének állásfoglalása az áfészek helyzetéről, gazdasági és tagsági kapcsolatuk fejlesztésének lehetőségeiről. 1985. október 14.69
Az áfészek fejlődésének sajátosságai69
A gazdasági tevékenység fő jellemzői69
A gazdálkodás és a vezetés színvonala72
A fejlesztéspolitika, szervezeti rendszer74
Tagsági kapcsolatok75
A gazdasági kapcsolatok fejlesztésének további lehetőségei76
Kereskedelem76
Fejlesztéspolitika76
Szervezeti, intézményi rendszer77
A tagsági kapcsolatok fejlesztése78
A Szövetkezetpolitikai Munkaközösség állásfoglalása78
A KB Politikai Bizottságának állásfoglalása az 1984/85-ös tanév befejezéséről és az 1985/86-os tanév kezdetéről az állami oktatásban. 1985. november 5.81
Az 1984/85-ös tanév jellemző adatai81
A továbbtanulók statisztikai összetétele 1984-ben82
Az 1985/86-os tanévre felvettek adatai83
A fiatalok elhelyezkedési lehetőségei84
Az oktatás tárgyi feltételeinek alakulása86
A szakemberellátás helyzete86
Havasi Ferenc: Társadalmi-gazdasági fejlődésünk programja: a VII. ötéves terv. Előadói beszéd a Központi Bizottság 1985. november 12-i ülésén87
Gazdasági fejlődésünk értékelése87
A VII. ötéves terv kidolgozásának hazai és nemzetközi feltételei91
Az életszínvonal és az életkörülmények fejlesztését szolgáló feladatok és problémák97
Feladatok az irányítási rendszer fejlesztése területén100
A Központi Bizottság határozata a tagdíjfizetés új rendjéről. 1985. november 12.104
A tagdíjbefizetés jelentősége104
A tagdíjfizetés rendjének szabályozása104
A kereseti arányok szerinti tagdíj-kategóriák105
A tagdíj megállapításának és fizetésének módja105
Németh Károly: A tagdíjfizetés rendjének módosításáról. Előadói beszéd a Központi Bizottság 1985. november 12-i ülésén106
A tagdíjfizetés helyzete106
A tagdíjfizetés elvi jelentősége107
A módosítások okai, elemei és azok indoklása108
Az új besorolási kategóriák indoklása108
Közlemény a Központi Bizottság üléséről. 1985. november 12.110
A nemzetközi helyzet időszerű kérdései110
A VI. ötéves terv teljesítésének tapasztalatai: a VII. ötéves terv fő előirányzatai115
Közlemény a Központi Bizottság üléséről. 1985. december 4.121
Tájékoztató a genfi szovjet-amerikai csúcstalálkozóról121
A gazdasági építőmunka 1985. évi tapasztalatai és az 1986. évi költségvetés irányelvei122
Szakszervezeti és személyi kérdések126
A KB Agitációs és Propaganda Bizottságának irányelvei a pártoktatás 1986/87. évi feladatairól. 1986. január 21.128
Változások a pártoktatásban128
A változások indokolása129
A pártoktatás fejlesztésének célja és módja130
Az 1986/87. évi pártoktatás előkészítése132
A tömegoktatás formái136
Káderoktatás139
Németh Károly: A párt kádermunkája. Előadói beszéd a Központi Bizottság 1986. március 18-i ülésén144
A kádermunka sajátosságai a szocializmus építésének különböző szakaszaiban144
A káderpolitika az MSZMP politikájában145
A vezetőkkel szemben támasztott követelmények146
A politikai alkalmasság tartalma147
A hozzáértés és vezetői képesség szerepe napjainkban147
A rátermettség kritériumainak elvei és a szövetségi politika kapcsolata147
A stabilitás és a tervszerű cserék összhangjának követelményei148
Az idősebbek és a fiatalok szerepének értelmezése149
Az iskoázottság alakulása150
A nők arányának növelése150
A nyugdíjkorhatárt elért vezetők ügyének kezelése150
Az elvszerűség és az objektivitás érvényesítésének követelményei151
A döntésre jogosult választott testületek hatáskörének tiszteletben tartása152
A nyíltság, a demokrácia érvényesítése a döntéseknél153
A Központi Bizottság határozata a párt kádermunkájáról. 1986. március 18.156
A Központi Bizottság 1973. november 28-i határozata végrehajtásának tapasztalatai156
A káderpolitika feladatai158
A vezetők kiválasztásáról158
A kádercserék érvényesítésének elvei158
A kádermozgás ciklikussága159
A káderutánpótlás biztosítása160
A minősítések rendjéről160
A káderképzés és -továbbképzés feladatai160
A kádermunka demokratizmusának erősítése161
A döntési hatáskörök rendszere162
Káderpolitikai Bizottság létrehozása162
A pártszervek és -szervezetek feladatai162
Az állami és a tömegszervezetek feladatai163
Közlemény a Központi Bizottság üléséről. 1986. március 18.164
tájékoztató az időszerű nemzetközi és külpolitikai kérdésekről164
A párt kádermunkájáról168
A kádermunka követelményei168
A KB Politikai Bizottságának ajánlása a szövetkezeti kongresszusok előkészítéséhez. 1986. április 8.172
A szövetkezetek fejlődésének sajátosságai és ezek forrásai 172
A Politikai Bizottság javaslatai a kongresszusnak173
A szövetkezetek egyes területein173
A mezőgazdasági szövetkezetek feladatai a hazai élelmiszer-ellátásban174
Az ipari szövetkezetek feladatai175
A fogyasztási, a takarék-, a lakásépítő szövetkezetek tevékenysége175
Együttműködés a szövetkezetek és az állami vállalatok között176
A munkafeltételek javítása177
A tagok tulajdonosi jogának erősítése177
A szövetkezeti demokráciáról177
A szakszervezeti munkáról177
Az érdekképviselet egységessé tételének feladatai178
A kommunisták és pártszervezetek munkája179
A KB Politikai Bizottságának állásfoglalása az egészségügyi ellátásról és a fejlesztéséről szóló határozat végrehajtásának tapasztalatairól. 1986. május 6.181
A lakosság egészségi állapota alakulásának tendenciái182
Eredmények és problémák a fő célok megvalósításában185
Hosszú távú egészségpolitikai program kialakításának fontossága188
A Politikai Bizottság határozata191
A KB Politikai Bizottságának határozata a párt- és társadalmi rendezvényekkel összefüggő kérdések szabályozásáról. 1986. május 20.195
A párt- és társadalmi rendezvények szervezésének rendje a pártban195
A pártoktatásban196
A tömegrendezvényeken196
Az állami és tömegszervezetek, -mozgalom feladatai196
A KB Politikai Bizottságának határozata a könyvszakma helyzetéről és a könyvkultúra hatásának fejlesztéséről. 1986. május 20.197
A könyvkultúra társadalmi szerepe a közgondolkodás alakításában197
A könyvszakma fejlődésének főbb jellemzői197
A politikai könyvkiadás és -terjesztés eredményei198
Szépirodalmi könyvkiadásunk jellemzői199
A könyvolvasók táborának alakulsáa199
A könyvpropaganda és -kritika feladatai200
A Politikai Bizottság határozatának főbb megállapításai200
A KB Politikai Bizottságának határozata a tagfelvételi munkáról, a párt összetételének alakulásáról. 1986. június 5.202
A párttagság összetételének alakulása202
Az alapszervezetek felelőssége a párttaggá nevelésben, az utánpótlás biztosításában204
Feladatok a tagfelvételi munka fejlesztésében206
Havasi Ferenc: Előtérben a gazdaság teljesítőképességének javítása. Előadói beszéd a Központi Bizottság 1986. június 18-i ülésén208
Az 1985-ös év feladatainek megoldásában jelentkező lemaradások és ezek megszüntetésére hozott intézkedések208
A kedvezőtlen tendenciák folytatódása210
A belső felhasználás alakulása, ennek hazai és nemzetközi vetületei, következményei211
Az 1986-ban várható változások214
A felelősség érvényesítése az irányításban és a végrehajtásban215
A gazdasági helyzet és a politikai stabilitás összefüggései218
Közlemény a Központi Bizottság üléséről. 1986. június 18.221
Tájékoztató az időszerű nemzetközi és külpolitikai kérdésekről221
M. Gorbacsov magyarországi látogatásáról221
A Varsói Szerződés Szervezete Politikai Tanácskozó Testületének üléséről222
Az 1986. évi népgazdasági terv végrehajtásának tapasztalatai223
Eredmények, nehézségek és azok forrásai223
Az előtérben álló feladatok225
A KB Politikai Bizottságának határozata a Magyar Szabadság Érdemrend, a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem kitüntetéssel rendelkező nyugállományúak nyugdíjának rendezéséről. 1986. július 1.226
A kedvezményezettek köre226
A Minisztertanács rendelete végrehajtásának folyamata226
A KB Politikai Bizottságának határozata a párttagok átjelentkezésének rendjéről. 1986. július 15.228
A munkaviszonyban álló párttagok átjelentkezésének rendje228
A hosszabb időre külföldön tartózkodókkal kapcsolatos teendők228
A nyugdíjasok elbírálása228
A szövetkezetek (tsz-ek, áfészek, ktsz-ek) területén229
A KB Politikai Bizottságának határozata a környezet- és természetvédelem helyzetéről, társadalmi támogatásáról. 1986. július 15.230
A környezetvédelem helyzete hazánkban230
Beruházásai a VII. ötéves tervben230
A jogi szabályozás érvényesítése231
A társadalmi közreműködés fontossága231
A társadalmi szervezetek, egyesületek, klubok tevékenysége232
A pártszervezetek feladatai232
A KB Ifjúsági Bizottságának állásfoglalása a Hazafias Népfront ifjúságpolitikai feladatairól. 1986. szeptember 9.234
Az Ifjúsági Bizottság a Hazafias Népfront eddigi munkájáról a fő feladatokról234
A lakóterületen önkéntes ifjú aktivisták szervezése és aktivizálása236
A tanulóifjúság körében236
A pártszervezetek és -szervezetek, a KISZ részvételének területei236
A KB Politikai Bizottságának határozata a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségéről. 1986. november 4.238
A szövetség szervezeti felépítése, működési rendje238
Taglétszámának alakulása239
Történetének kutatása239
Szociális tevékenysége240
A Politikai Bizottság határozata240
Az irányítás színvonaláról240
A szövetség tevékenységének fő irányairól241
A szociális javaslatokról241
A nemzetközi tevékenységről241
A tagfelvételi munka lezárása241
A szervezeti tevékenységéről242
A KB Titkárságának határozata az Állami Ifjúsági és Sporthivatal megalakulásáról és feladatairól. 1986. november 10.242
Az Állami Ifjúsági és Sporthivatal (ÁISH) feladata és hatásköre243
A hivatal munkaprogramjának alapjai és tevékenységének irányai243
Az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos állami feladatok területén244
A központi állami döntések előkészítésében és végrehajtásában245
A felnövekvő nemzedék egészségének megóvásában, a diáksport fejlesztésében246
A sportélet demokratizmusában, a verseny- és élsport fejlesztésében247
A Titkárság határozata250
Az állami irányítás, a koordináció és ellenőrzés szerepéről250
Az Országos Ifjúsági és Sporttanács létrehozásáról250
A gazdálkodásról250
Az Állami Ifjúsági és Sporthivatal pártfelügyeletéről251
Havasi Ferenc: Előrehaladásunk feltétele - erőforrásaink jobb hasznosítása. Előadói beszéd a Központi Bizottság 1986. november 19-20-i ülésén252
A XIII. kongresszus határozatai végrehajtásának kezdeti erdményei252
Az egyensúlyi helyzet javítása 1984 utáni elmaradásának okai253
Álláspontok, viták az egyensúlyhiány megszüntetésének útjáról, módjáról256
A kibontakozást elősegítő feladatok, követelmények259
A szemléletváltást megalapozó ideológiai munka, az állami intézményrendszer és jogrend szerepének fontossága264
Az 1987. évi népgazdasági terv irányelveinek főbb feladatai és azok indoklása266
A Központi Bizottság határozata a gazdasági munka megjavításának feladatairól és az 1987. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről. 1986. november 19-20.270
A XIII. kongresszus határozatának végrehajtását szolgáló intézkedések270
A határozatok végrehajtását gátló tényezők271
A VII. ötéves terv célkitűzéseinek jelentősége és végrehajtásának alapvető feltételei272
A konkrét gyakorlati intézkedések szükségessége a gazdasági fejlődés élénkítése érdekében272
Az 1987. évi terv és költségvetés fő célkitűzései273
A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztésére 1984 áprilisában kijelölt feladatok végrehajtásának területei274
A szemléleti és cselekvési egység megteremtésének, a társadalmi aktivitás kibontakoztatásának fontossága276
A Központi Bizottság és végrehajtó szerveinek feladatai277
A kormány és az állami irányító szervek fő teendői277
A tanácsok munkájának korszerűsítése, önállóságuk, felelősségük, önkormányzatuk fejlesztésének szerepe278
A vállalatok, szövetkezetek tevékenységének fő területei278
A sajtó, a tömegkommunikáció feladata278
Közlemény a Központi Bizottság üléséről. 1986. november 19-20.280
Az 1985-1986-os gazdasági fejlődése értékelése. A XIII. kongresszus óta végzett gazdasági munka tapasztalatai280
A tervfeladatok teljesítésében a lemaradások okai282
A társadalmi-gazdasági program végrehajtásának fő feltételei283
A termelési szerkezet korszerűsítése a műszaki haladás gyorsítása érdekében283
Az 1987. évi terv és költségvetés legfőbb követelményei284
A gazdaságirányítási rendszer továbbfejlesztése286
A szemléleti, cselekvési egység megteremtése a társadalmi aktivitás kibontakoztatás érdekében287
A Központi Bizottság és végrehajtó szerveinek feladatai287
A Minisztertanács és irányító szerveinek feladatai288
A tanácsok teendői288
A vállalatok feladatai289
A sajtó és a tömegkommunikáció közreműködése289
Pál Lénárd: A tudományos-műszaki haladásért. Előadói beszéd a Központi Bizottság 1986. december 28-i ülésén291
A tudományos-műszaki haladás politikai, gazdasági, nemzetközi jelentősége292
Vívmányaink és a közepes fejlettség293
Az összetett okok szerepéről294
A tudomány teljesítése296
A vállalatok felelőssége a műszaki fejlesztésben298
A termelési szféra humán környezetének minőségéről299
A belső fejlesztés külső feltételei300
A műszaki fejlesztés és a gazdaságosság301
Az anyagi források és a gazdaságirányítás303
A nemzetközi együttműködés javítása305
A humán erőforrás aktivizálása306
A társadalmi szervezetek és a műszaki haladás308
A Központi Bizottság állásfoglalása a műszaki fejlődés gyorsításáról és a tudományos kutatás eredményességének fokozásáról. 1986. december 28.309
A tudományos-technikai fejlődés követelményeinek helyzete hazánkban309
A tudományos-műszaki fejlesztés feltételrendszere311
A tudományos-műszaki haladás a társadalmi termelésben - objektív folyamat311
A verseny ösztönző szerepe311
A központi irányítás feladatai és módszerei312
A befogadó készség és képesség, az érdekeltség fejlesztésének szerepe312
A kutató-fejlesztő munka és a nemzetközi együttműködés312
Az emberi tényező szerepe312
A fejlesztés fő irányai312
A technológiák korszerűsítése
Az anyagi eszközök takarékos és hatékony felhasználása313
A fejlesztés forrásai313
A központi és vállalati műszaki fejlesztési alap képzése313
Az alapkutatások fejlesztése314
Az alkalmazott kutatási feladatok314
A tudományos kutatás gyakorlati hasznosítása314
A vállalati belső szervezet javításának fontossága314
A vállalatok piaci tevékenységeinek, tájékozottságának növelése315
A nemzetközi együttműködés fejlesztésének bővítése315
A gazdasági szabályozórendszer szerepe316
Az érdekeltségi rendszer és a szakmunkásképzés jelentősége316
Az érdekeltségi rendszer jelentősége a tartalékok mozgósításában316
A szakmunkások képzésének és továbbképzésének fontossága317
A pártszervezetek és -szervek feladatai a politikai feltételek megteremtésében317
A Minisztertanácsnak, a Központi Bizottság apparátusának, a társadalmi és tömegszervezeteknek, a kommunistáknak feladatai318
Közlemény a Központi Bizottság üléséről. 1986. december 28.319
A műszaki színvonal fejlődése a felszabadulsá óta319
A XIII. kongresszus a műszaki fejlesztés meggyorsításának fontosságáról320
A fejlesztési tevékenység fő irányai320
Az anyagi eszközök növekedésének biztosítása a kutatás és a műszaki fejlesztés területén321
A nemzetközi együttműködés jelentősége321
Az érdekeltség, az emberi tényező szerepe a fejlesztésben321
A tömegkommunikáció feladatai322
A pártszervek, pártszervezetek, a társadalmi és tömegszervezetek teendői322
Személyi és szervezeti kérdések322
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
MSZMP-határozatok és pártdokumentumok MSZMP-határozatok és pártdokumentumok

A borító kissé töredezett.

Állapot:
940 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba