A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar költők I. (töredék)

Szemelvények hétszáz esztendő dalterméséből

Szerző

Kiadó: Budapest Székesfőváros Közönsége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 240 oldal
Sorozatcím: A magyar népművelés könyvei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából szerkesztette Zlinszky Aladár. Ezt a könyvet Magyarország újraépítésének idején a közműveltség emelésére kiadta Budapest Székesfőváros közönsége. Nyomatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapesten. Töredék kötet.

Előszó

A "Magyar Népművelés Könyvei" között íme megjelent az a könyv, amely költői irodalmunk remekeiből összeállított gyűjteményt, költői anthológiát nyújt a nemzet számára.
A magyar főváros közönsége... Tovább

Tartalom

I. kötet
Ajánlás13
Előszó15
Bevezető16
Ómagyar Mária-siralom1
Himnusz a felfeszített Krisztushoz2
Mátyás király halálára2
Vásárhelyi András: Ének szűz Máriához3
A Halál himnuszából4
Ének Szent László királyról4
Alexandriai Szent Katalin legendájáról5
I. Katalin a tömlöcben7
II. Katalin mártinhalála8
Ének Pannonia megvételéről11
Tinódi Sebestyén: Szondi György halála12
Török Bálint fogsága14
Szilágyi és Hajmási históriája16
Balassa Bálint: Könyörgés17
Borivóknak való17
Katona-ének18
Hogy Júliára talála19
Esdeklés Júliához20
Ha ki akar látni21
Az ő szerelmének örök voltáról22
Boldogtalan vagyok23
A darvaknak szól23
Búcsúzás hazájától24
Az Oceánum mellett25
Rimay János: A magya nemzetnek romlott állapotjáról25
Házasok éneki26
Asszonyok intése27
A katholikus énekköltészetből: Karácsonyi ének30
Szép violácska30
Mária-siralom31
Húsvéti ének31
Halottas ének32
Szent István királyhoz32
A protestánsok zsoltáraiból: Erős várunk nekünk az Isten33
Szenczi Molnár Albert: 23. zsoltár: Az Úr énnékem33
42. zsoltár: Mint a szép híves patakra34
90. zsoltár: Te benned bíztunk eleitől fogva34
Jeremiás prófétának siralmas éneke35
Pap Benedek: Segítségül hívása Istennek36
Szerémi Illyés: Cantio pulchra37
Beniczki Péter: A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről38
Zrínyi Miklós: Idillium39
Attila40
Szigeti Zrínyi Miklós41
Idő és hírnév41
Elégia41
Gyöngyösi István: A kovácsműhely (Kemény János II. 3.)42
Zrínyi Ilona szépsége (Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága)43
A kurucvilág költészetéből: Tatár rabságban levő erdélyiek dala43
Kuruc tábori dal44
Buga Jakab éneke45
Csinom Palkó45
Ne higyj magyar a németnek48
Rákóczi nóta48
Őszi harmat után49
Rákóczi könyörgése50
Megjártam a hadak útját50
Kerekes Izsák51
Thaly Kálmán kuruc költeményeiből: Bezerédi nótája53
Esztergom megvételérül53
Balogh Ádám nótája55
Ocskay Lászlórul való ének55
Bujdosó Rákóczi57
Rákóczi Ferenc búcsúdala58
Virágénekek a XVII-XVIII. századból: El kell mennem59
Amott kerekedik59
Szól a kakas már59
Állj előmbe rózsám60
Ám úgy légyen60
Mennyekzőben61
Áll előttem61
Mutata Vénus egy almát62
Ó kedes fülmilécske62
Kedvemet újító62
Bolondság volt63
Szabad, víg életem64
Menj el édes fecském64
Petrőczy Kata Szidónia: Sebes árvizeknek65
Szánjatok kőszklák65
Amade László: Katonaének66
Ah! már egyszer engeszteld meg67
Átkozlak te szerelem67
Én angyalkám6
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse69
A feszülethez69
Kísztő ének69
Útravaló70
Orczy Lőrinc: Hívságok megvetéséről70
Szerelem és bor71
A bugaci csárdának tiszteletére71
Pálóczi Horváth Ádám: Vidulás73
Sári rózsám73
Péczeli József: A király és kapás74
Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai75
Kalapos király75
Baróti Szabó Dávid: Egy ledölt diófához78
Abauj vármegye ünnepe napjára78
Révai Miklós: A lélek halhatatlansága79
Luca szépsége80
Rájnis József: Szent István királynak jobb kezéről80
Virág Benedek: A bölcsről81
Változás81
Egy hajóhoz82
Verseghy Ferenc: Klárikához83
Az igaz bölcs83
Bacsányi János: A franciaországi változásokra83
A látó84
Serkentő ének84
Rövid tavasz85
Szentjóbi Szabó László: Az együgyü paraszt85
A sírhalom86
Dayka Gábor: Titkos bú86
A rettenetes éj87
Szentmihályi Mihály: Boldogasszony anyánk87
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez88
Keserédes88
Az álomhoz89
A rózsabimbóhoz89
Siralom89
A búkergető90
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz90
Szegny Zsuzsi a táborozáskor91
A magyar gavallér92
A magánossághoz93
A tihanyi echóhoz94
Kisfaludy Sándor: Himfy Szerelmeiből: A kesergő szerelemből95
A boldog szerelemből96
Gyula szerelméből97
Dobozy Mihály és hitvese97
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély100
Vajdahunyad100
Minnyihez101
Epigramák101
Kis János: Atyai búcsúzás102
Ujfalvi Krisztina: Komor idők103
Ez az élet103
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás104
A magyarokhoz104
A felkölt nemességhez105
Wesselényi hamvaihoz106
Magyarország106
Napoleonra107
Az én osztályrészem107
A megelégedés108
A közelítő tél108
A temető109
Levéltöredék barátnémhoz109
Életphilosophia110
Dukai Takács Judit: Az én lakhelyem111
Vitkovics Mihály: Nem hasnom énnekem111
Zöld a mező112
Nálam volt ma112
Emberség112
Emberdísz113
Szerelem és barátság113
Szemere Pál: Emlékezet113
Kisfaludy Károly: Mohács113
Budai harcjáték115
Karácsonyéj116
Az álmatlan király118
A sastoll119
Népdalok: Rákosi szántó a török alatt119
Szülőföldem szép határa120
Vedd sarlódat édes kincsem120
Ha én tiszta patak volnék120
Hej ti fényes csillagok120
Most jer hozzám121
Az én babám durcás leány121
A bánkódó férj121
Pipadal121
Kölcsey Ferenc: Hymnus122
Zrínyi dala123
Zrínyi második éneke123
Huszt124
Emléklapra124
Vanitatum vanitas124
Remény, emlékezet125
Csolnakon125
Bordal126
Szép Lenka127
Szentmiklóssy Alajos: Az öröm127
A szerény127
A sorson nevető diadal128
A képmutató128
Vörösmarty Mihály: Szózat128
Hymnus129
Az élő szobor129
Az úri hölgyhöz130
Liszt Ferenchez131
Jóslat132
Fóti dal133
Keserű pohár135
A vén cigány135
A szegény asszony könyve136
Kis gyermek halálára137
Ábránd138
Idához138
A kis leány baja139
A megrengőhöz139
Szép Ilonka140
Petike141
A búvár Kund142
Szilágyi és Hajmási143
Epigrammák: Magyarország címere145
A puszta sír145
Kisfaludy Károly sírjára145
Kölcsey145
Laurának145
Két gyermek sírja146
Emléksorok146
Ősök146
Czuczor Gergely: Hunyadi146
A legszebb ének147
Szondi147
A szerelmes bojtár149
A boros vándor149
Esik eső149
Gémes kút150
Temetőben150
A falusi kis lány Pesten150
Riadó151
Garay János: Magyar hölgy153
Kont153
Mátyás király Gömörben155
Báthori Erzsébet156
Az obsitos157
Bajza József: Irma Gyulához162
Isten hozzád162
Apotheosis163
Sóhajtás164
Ébresztő164
Kerényi Frigyes: Harangszónál165
Honvágy165
Vachott Sándor: Szépemhez166
Gyermek álmai166
Sujánszky Antal: A kereszt167
Lauka Gusztáv: Butter Flórián167
Székács József: Esti imádság168
Br. Eötvös József: Vár és kunyhó168
A megfagyott gyermek170
Búcsú171
Végrendelet171
Tárkányi Béla: Coriolán172
Erdélyi János: Egy gyermek születésére173
A menekültek174
Kis leány dala174
Kriza János: Erdővidék az én hazám175
Sárosy Gyula: Születésem napján175
A huszár176
Farsangi dal177
Tompa Mihály: Harangszó178
Galamboskő179
A jávorfáról180
Télen nyáron182
Békót tettem182
A tilinkóm nem szól182
Őszi tájnak183
A gólyához183
A madár, fiaihoz184
Levél egy kibujdosott barátom után184
Pusztán186
Terebélyes, nagy fa187
Új Simeon188
Ikarus189
Három a daru190
Petőfi Sándor: Az alföld191
A Tisza192
A csárda romjai192
A puszta télen194
Szülőföldemen195
A jó öreg kocsmáros196
Füstbe ment terv197
Fekete kenyér197
Dalaim197
Befordultam a konyhára198
A faluban utcahosszat198
Alku198
Megy a juhász a szamáron199
Pató Pál úr199
Pál mester199
A rab oroszlán200
Sári néni200
A vándorlegény201
Halhatatlan a lélek202
A magyar nemzet202
Egy gondolat bánt engemet203
Nemzeti dal203
Csatában204
A király esküje204
Hull a levél a virágról205
Reszket a bokor, mert205
Ereszkedik le a felhő208
Te vagy, te vagy barna kislyány208
Szeretlek kedvesem208
Itt van az ősz, itt van újra209
September végén210
Arany János: Családi kör212
Itthon213
Fiamnak213
Ráchel siralma214
Szent László215
A bajusz216
A fülemile219
A hegedű220
A dalnok búja221
Ágnes asszony223
Szibinyáni Jánk224
Szondi két apródja225
A walesi bárdok227
Tetemrehívás228
Hídavatás229
Epilógus230
Jegyzetek233
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar költők I. (töredék) Magyar költők I. (töredék) Magyar költők I. (töredék) Magyar költők I. (töredék) Magyar költők I. (töredék) Magyar költők I. (töredék) Magyar költők I. (töredék) Magyar költők I. (töredék)

A borító foltos, gerince javított. Belülről megerősített példány.

Állapot:
2.540 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba