A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Antológia a felvilágosodás magyar irodalmából I-II.

I.: Értekező és szépprózai művek/II.: Verses és drámai művek

Fülszöveg

A nemzeti öntudat kivirágozását a XVII. század végének fordulata és a XVIII. század lassú, földalatti munkája készítette elő, ezek a rejtve ható erők most törnek a felszínre ellenállhatatlanul. A magyar felújulás folyamata hasonló volt a műalkotás megszületéséhez, mely észrevétlenül készül az alkotó tudata alatt, amíg az alkotás nagy pillanatában hirtelen és látszólag egyszerre, ott születetten dobban ki a tudatba; vagy hasonlított a misztikus vallásos élmény kegyelemszerű előtöréséhez...
...A magyar szellemi élet virágbaborulását a XVIII. század végén nem lehet elképzelni a nyugati felvilágosodás nélkül. A Felvilágosodás adta meg a felszabadító nemzeti energiák irányvonalait: a nemzeti javaknak és a szellemet hordozó szónak, az irodalomnak olyan arányú megbecsülését, amilyent csak Athénben ismertek valaha. Szerb Antal

Tartalom

I. KÖTET
Egyed Emese:
Bevezető a felvilágosodás magyar irodalmának olvasásába 5
L Prédikáció, épületes irodalom 9
Faludi Ferenc:
Istenes jóságra és szerencsés boldog életre oktatott Nemes Asszony 11
Benkő József:
Téli bokréta 16
Ányos Pál:
A világi gyönyörűségeknek haszontalansága 22
H. Intelmek, irodalom- és nyelvszemlélet 27
Bessenyei György:
Magyarság 29
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék 35
Aranka György:
Egy erdélyi magyar nyelvmívelő társaság felállításáról
való rajzolat a haza felséges rendeihez 42
Batsányi János:
Bevezetés a M. Múzeumhoz 54
Földi János:
A versírásról 58
Báróczi Sándor:
A védelmeztetett magyar nyelv 60
Dugonics András:
Különféle gondolatai és történetei 67
Gvadányi József
Egy falusi nótáriusnak budai utazása 70
Kármán József:
A nemzet csinosodása w 76
Kisfaludy Sándor:
Himfy szerelmei 84
Révai Miklós:
Székfoglaló előadás 89
Csokonai Vitéz Mihály:
Lilla, érzékeny dalok három könyvben 96
Horváth Ádám:
Ó és új mintegy ötödfélszáz énekek 97
Döbrentei Gábor:
Eredetiség és jutalomtétel 100
Kótsi Patkó János:
Béköszöntő beszéd 108
Katona József:
Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? 114
III. Útleírás, emlékirat, történetírás 121
Teleki József:
Nyugat-európai utazás 123
A felségsértéssel és hazaárulással vádolt Batsányi János önvédelme 128
Kazinczy Ferenc:
Fogságom naplója 148
Kis János:
Emlékezések 153
Virág Benedek:
[Hunyadi László halála] 156
IV. Érzékeny széppróza 161
Mészáros Ignác:
Kártigám 163
Kónyi János:
Várta mulatság 167
Barczafalvi Szabó Dávid:
Szigvárt klastromi története 172
Dugonics András:
Etelka 177
Pálóczi Horváth Adám:
Felfedezett titok 184
Kármán József:
Fanni hagyományai
Fanni élete 191
Napi jegyzések és levelek 193
Szentjóbi Szabó László
Első Mária Magyar királynak élete 202
Bessenyei György:
Tariménes utazása 207
Vitkovics Mihály:
A költő regénye
Jegyzetek 229
A kötet szerzői 251

II. KÖTET
Előszó 5
4. Népszerű elbeszélő irodalom 11
Andrád Sámuel
Elmés és mulatságos rövid anekdoták (1789-1790)
Az electrica machina elárulja a lopót 13
Bíró uramat kivévén 14
Gvadányi József
Egy falusi nótáriusnak budai utazása. Negyedik rész (1790) 14
Csokonai Vitéz Mihály
Dorottya vagy a dámák diadalma a farsangon (1804) 19
Verseghy Ferenc
Rikóti Mátyás. V. dal (1804) 22
Fazekas Mihály
Lúdas Matyi. Negyedik levonás (1804-1815) 26
Lúdas Matyi. Negyedik levonás (1817) 28
Kónyi János
A mindenkor nevető Democritus (1782) 31
H. Hősénekek 33
Ráday Gedeon
Árpádról írandó bajnoki éneknek kezdete 35
Pálóczi Horváth Ádám
Hunniás (1787) 36
Csokonai Vitéz Mihály
Rövid kritikai rajzolatja egy magyar epopeiának 37
Árpád vagy a magyarok megtelepedése (1796) 40
Batsányi János
Osszián-fordítások
Kárthon (1788) 41
Az inisthónai háború (1798) 42
Baróti Szabó Dávid
Virgilius Aeneisse. Második könyv (1809) 45
ül. Levelek 49
Kalmár György: Thesaurus Hungaricus (1770) 51
Kreskay Imre Ányos Pálnak (1780) 56
Dafnis Orfeusnak [Kreskay Verseghynek] (1779) 57
Verseghy Kreskaynak 58
Barcsay Ábrahám Ányos Pálnak 60
Ányos Pál Barcsaynak 61
Barátja fölszentelésére [Barcsay Ábrahám Ányos Pálnak] 63
Ányos Pál Virág Benedeknek (1777) 64
Ráday Gedeon Kazinczy Ferencnek (1788) 55
Ráday Gedeon: Parnasszusi lecke 67
Édes Gergely: Válasz a Parnasszusi leckére (1792) 70
Batsányi János: Levél, egy régi várból (a nemzeti nyelv és nemzetiség ügyében) (1792-1808) 72
A magyar Ossziánnak - Sándor [Kisfaludy Sándor, Batsányi Jánosnak] (1796) 74
Vályi Klára Aranka Györgynek (1799) 77
Aranka György Vályi Klárának (1799) 79
Fazekas Mihály Kerekes Ferencnek (1815) 81
IV. Líra, verses elmélkedés 83
Kéziratos énekköltészet
Virágénekek
Barcsay Ábrahám: Ének a hajnalhoz 85
Míg élek, szép lélek! Nem felejtlek 87
Erdőkön, mezőkön járó 88
Paszkvillusok
Egy igaz magyar hazafinak... serkengető versei (1790) 89
Faludi Ferenc: Ühühü 92
Faludi Ferenc:
A pipárul 94
Cupido 95
Forgandó szerencse 95
Orczy Lőrinc:
Futó gondolat a szabadságról 96
Magyarok (1772) 102
Ezen munkában foglalt versekhez (1787) 110
Szívbéli sóhajtás a bölcsesség után (1787) 112
A bugaci csárdának tiszteletére 116
Barcsay Ábrahám:
A szabadsághoz 118
A kávéra 119
[Arra Buda táján láttam egy csillagot] 119
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége 120
Bessenyei György magához 122
Ráday Gedeon:
Dieneshez 123
A török ifjú éneke 124
Baróti Szabó Dávid:
A Nagyasszonyhoz szemgyógyulásért 126
Virgilius első eklogája 127
A magyar ifjúsághoz 130
Virthez 131
Kazinczy Ferenc:
A pataki vár erkélyén (1818)
A mi nyelvünk 132
A múzsához 133
Verseghy Ferenc:
A marsziliai ének (1795) 134
Dayka Gábor:
A rettenetes éjszaka (1790) 13g
Titkos bú (1792)
Batsányi János:
Gyötrődés 137
Csokonai Vitéz Mihály:
A Reményhez 138
A tihanyi ekhóhoz 140
Fazekas Mihály:
Csokonai Vitéz Mihály halálára 142
[Vergilius I. eclogája] 143
Az én poézisom 145
A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövendölés kimaradt 146
Földi János:
Halotti vers egy gyenge szülött temetésére 147
Enyim Juliska 148
Az én sírhalmom 149
Szentjóbi Szabó László
A sírhalom 150
A nagy szüret Telegden 150
A gyermekkori idők emlékezete 151
Révai Miklós:
Magam képe 153
Virág Benedek:
Lantomhoz
Múzsám intése 156
Edes Gergely:
Némely tavaszi madarakról I57
Rájnis József:
Szent István királynak jobb kezéről 158
Fekete János:
A négy mennyország 159
Kisfaludy Sándor:
Kesergő szerelem 167
Boldog szerelem 168
Berzsenyi Dániel:
A poéta (1825 előtt) 169
A poesis hajdan és most 170
Pálóczi Horváth Ádám:
A szelelem szárnyán jár 170
Mátyás király palotájára 173
Dukai Takách Judit:
A fársáng utolsó órájában 174
A beteg Malvina 174
Molnár Borbála:
Áh mit tégyek, én Istenem 176
Újfalvy Krisztina:
Hogy, az éltető álomnak L 178
Komor idők 178
Ungvárnémeti Tóth László:
A görögökhöz 179
A magvető 180
Vitkovics Mihály:
A költői 181
Katona József:
Rege 182
Idő 185
V. Színjáték, látványosság 187
Bessenyei György:
Az eszterházi vigasságok 189
Delfén 197
Ágis tragédiája (1772) 201
A filozófus (1777) u, 210
Szentjóbi Szabó László:
Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma (1792) 215
Csokonai Vitéz Mihály:
Karnyóné vagy a vénasszony szerelme (1800) 223
Bolyai Farkas:
II. Mohamed (1814) 228
Katona József:
Bánk bán (Első kidolgozás - 1815) 231
Jegyzetek 247
A kötet szerzői 280
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem