A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar költők I-II.

Szemelvények hétszáz esztendő dalterméséből

Szerző

Kiadó: Budapest Székesfőváros Közönsége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 528 oldal
Sorozatcím: A magyar népművelés könyvei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Egy fekete-fehér képpel illusztrálva. Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A "Magyar Népművelés Könyvei" között íme megjelent az a könyv, amely költői irodalmunk remekeiből összeállított gyűjteményt, költői anthológiát nyújt a nemzet számára.
A magyar főváros közönsége... Tovább

Tartalom

I. kötet
Ajánlás13
Előszó15
Bevezető16
Ómagyar Mária-siralom1
Himnusz a felfeszített Krisztushoz2
Mátyás király halálára2
Vásárhelyi András: Ének szűz Máriához3
A Halál himnuszából4
Ének Szent László királyról4
Alexandriai Szent Katalin legendájáról5
I. Katalin a tömlöcben7
II. Katalin mártinhalála8
Ének Pannonia megvételéről11
Tinódi Sebestyén: Szondi György halála12
Török Bálint fogsága14
Szilágyi és Hajmási históriája16
Balassa Bálint: Könyörgés17
Borivóknak való17
Katona-ének18
Hogy Júliára talála19
Esdeklés Júliához20
Ha ki akar látni21
Az ő szerelmének örök voltáról22
Boldogtalan vagyok23
A darvaknak szól23
Búcsúzás hazájától24
Az Oceánum mellett25
Rimay János: A magya nemzetnek romlott állapotjáról25
Házasok éneki26
Asszonyok intése27
A katholikus énekköltészetből: Karácsonyi ének30
Szép violácska30
Mária-siralom31
Húsvéti ének31
Halottas ének32
Szent István királyhoz32
A protestánsok zsoltáraiból: Erős várunk nekünk az Isten33
Szenczi Molnár Albert: 23. zsoltár: Az Úr énnékem33
42. zsoltár: Mint a szép híves patakra34
90. zsoltár: Te benned bíztunk eleitől fogva34
Jeremiás prófétának siralmas éneke35
Pap Benedek: Segítségül hívása Istennek36
Szerémi Illyés: Cantio pulchra37
Beniczki Péter: A kívánatos kikeletnek gyönyörűségéről38
Zrínyi Miklós: Idillium39
Attila40
Szigeti Zrínyi Miklós41
Idő és hírnév41
Elégia41
Gyöngyösi István: A kovácsműhely (Kemény János II. 3.)42
Zrínyi Ilona szépsége (Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága)43
A kurucvilág költészetéből: Tatár rabságban levő erdélyiek dala43
Kuruc tábori dal44
Buga Jakab éneke45
Csinom Palkó45
Ne higyj magyar a németnek48
Rákóczi nóta48
Őszi harmat után49
Rákóczi könyörgése50
Megjártam a hadak útját50
Kerekes Izsák51
Thaly Kálmán kuruc költeményeiből: Bezerédi nótája53
Esztergom megvételérül53
Balogh Ádám nótája55
Ocskay Lászlórul való ének55
Bujdosó Rákóczi57
Rákóczi Ferenc búcsúdala58
Virágénekek a XVII-XVIII. századból: El kell mennem59
Amott kerekedik59
Szól a kakas már59
Állj előmbe rózsám60
Ám úgy légyen60
Mennyekzőben61
Áll előttem61
Mutata Vénus egy almát62
Ó kedes fülmilécske62
Kedvemet újító62
Bolondság volt63
Szabad, víg életem64
Menj el édes fecském64
Petrőczy Kata Szidónia: Sebes árvizeknek65
Szánjatok kőszklák65
Amade László: Katonaének66
Ah! már egyszer engeszteld meg67
Átkozlak te szerelem67
Én angyalkám6
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse69
A feszülethez69
Kísztő ének69
Útravaló70
Orczy Lőrinc: Hívságok megvetéséről70
Szerelem és bor71
A bugaci csárdának tiszteletére71
Pálóczi Horváth Ádám: Vidulás73
Sári rózsám73
Péczeli József: A király és kapás74
Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai75
Kalapos király75
Baróti Szabó Dávid: Egy ledölt diófához78
Abauj vármegye ünnepe napjára78
Révai Miklós: A lélek halhatatlansága79
Luca szépsége80
Rájnis József: Szent István királynak jobb kezéről80
Virág Benedek: A bölcsről81
Változás81
Egy hajóhoz82
Verseghy Ferenc: Klárikához83
Az igaz bölcs83
Bacsányi János: A franciaországi változásokra83
A látó84
Serkentő ének84
Rövid tavasz85
Szentjóbi Szabó László: Az együgyü paraszt85
A sírhalom86
Dayka Gábor: Titkos bú86
A rettenetes éj87
Szentmihályi Mihály: Boldogasszony anyánk87
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez88
Keserédes88
Az álomhoz89
A rózsabimbóhoz89
Siralom89
A búkergető90
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz90
Szegny Zsuzsi a táborozáskor91
A magyar gavallér92
A magánossághoz93
A tihanyi echóhoz94
Kisfaludy Sándor: Himfy Szerelmeiből: A kesergő szerelemből95
A boldog szerelemből96
Gyula szerelméből97
Dobozy Mihály és hitvese97
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély100
Vajdahunyad100
Minnyihez101
Epigramák101
Kis János: Atyai búcsúzás102
Ujfalvi Krisztina: Komor idők103
Ez az élet103
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás104
A magyarokhoz104
A felkölt nemességhez105
Wesselényi hamvaihoz106
Magyarország106
Napoleonra107
Az én osztályrészem107
A megelégedés108
A közelítő tél108
A temető109
Levéltöredék barátnémhoz109
Életphilosophia110
Dukai Takács Judit: Az én lakhelyem111
Vitkovics Mihály: Nem hasnom énnekem111
Zöld a mező112
Nálam volt ma112
Emberség112
Emberdísz113
Szerelem és barátság113
Szemere Pál: Emlékezet113
Kisfaludy Károly: Mohács113
Budai harcjáték115
Karácsonyéj116
Az álmatlan király118
A sastoll119
Népdalok: Rákosi szántó a török alatt119
Szülőföldem szép határa120
Vedd sarlódat édes kincsem120
Ha én tiszta patak volnék120
Hej ti fényes csillagok120
Most jer hozzám121
Az én babám durcás leány121
A bánkódó férj121
Pipadal121
Kölcsey Ferenc: Hymnus122
Zrínyi dala123
Zrínyi második éneke123
Huszt124
Emléklapra124
Vanitatum vanitas124
Remény, emlékezet125
Csolnakon125
Bordal126
Szép Lenka127
Szentmiklóssy Alajos: Az öröm127
A szerény127
A sorson nevető diadal128
A képmutató128
Vörösmarty Mihály: Szózat128
Hymnus129
Az élő szobor129
Az úri hölgyhöz130
Liszt Ferenchez131
Jóslat132
Fóti dal133
Keserű pohár135
A vén cigány135
A szegény asszony könyve136
Kis gyermek halálára137
Ábránd138
Idához138
A kis leány baja139
A megrengőhöz139
Szép Ilonka140
Petike141
A búvár Kund142
Szilágyi és Hajmási143
Epigrammák: Magyarország címere145
A puszta sír145
Kisfaludy Károly sírjára145
Kölcsey145
Laurának145
Két gyermek sírja146
Emléksorok146
Ősök146
Czuczor Gergely: Hunyadi146
A legszebb ének147
Szondi147
A szerelmes bojtár149
A boros vándor149
Esik eső149
Gémes kút150
Temetőben150
A falusi kis lány Pesten150
Riadó151
Garay János: Magyar hölgy153
Kont153
Mátyás király Gömörben155
Báthori Erzsébet156
Az obsitos157
Bajza József: Irma Gyulához162
Isten hozzád162
Apotheosis163
Sóhajtás164
Ébresztő164
Kerényi Frigyes: Harangszónál165
Honvágy165
Vachott Sándor: Szépemhez166
Gyermek álmai166
Sujánszky Antal: A kereszt167
Lauka Gusztáv: Butter Flórián167
Székács József: Esti imádság168
Br. Eötvös József: Vár és kunyhó168
A megfagyott gyermek170
Búcsú171
Végrendelet171
Tárkányi Béla: Coriolán172
Erdélyi János: Egy gyermek születésére173
A menekültek174
Kis leány dala174
Kriza János: Erdővidék az én hazám175
Sárosy Gyula: Születésem napján175
A huszár176
Farsangi dal177
Tompa Mihály: Harangszó178
Galamboskő179
A jávorfáról180
Télen nyáron182
Békót tettem182
A tilinkóm nem szól182
Őszi tájnak183
A gólyához183
A madár, fiaihoz184
Levél egy kibujdosott barátom után184
Pusztán186
Terebélyes, nagy fa187
Új Simeon188
Ikarus189
Három a daru190
Petőfi Sándor: Az alföld191
A Tisza192
A csárda romjai192
A puszta télen194
Szülőföldemen195
A jó öreg kocsmáros196
Füstbe ment terv197
Fekete kenyér197
Dalaim197
Befordultam a konyhára198
A faluban utcahosszat198
Alku198
Megy a juhász a szamáron199
Pató Pál úr199
Pál mester199
A rab oroszlán200
Sári néni200
A vándorlegény201
Halhatatlan a lélek202
A magyar nemzet202
Egy gondolat bánt engemet203
Nemzeti dal203
Csatában204
A király esküje204
Hull a levél a virágról205
Reszket a bokor, mert205
Ereszkedik le a felhő208
Te vagy, te vagy barna kislyány208
Szeretlek kedvesem208
Itt van az ősz, itt van újra209
September végén210
Arany János: Családi kör212
Itthon213
Fiamnak213
Ráchel siralma214
Szent László215
A bajusz216
A fülemile219
A hegedű220
A dalnok búja221
Ágnes asszony223
Szibinyáni Jánk224
Szondi két apródja225
A walesi bárdok227
Tetemrehívás228
Hídavatás229
Epilógus230
Jegyzetek233
II. kötet
Jókai Mór: Régi dal1
Pap Endre: Egy leánynak1
Lisznyai (Damó) Kálmán: Vígadj hazám2
Tóth Endre: Válás2
Greguss Ágost: A lakatosok3
Régi történet4
Az élet kertje4
Zalár József: Zizim4
Gyulai Pál: Hadnagy uram6
Horatius olvasásakor7
Szüreten
Szeretnélek még egyszer látni8
Éji látogatás9
Krisztus és a madarak9
A szél és a nap10
Az Igazság és Hamisság11
Margit szigetén11
Lévay József: Mikes12
Szüretünk13
Látogatók14
Karácsonyi verebek15
A két öreg15
A vén diófa17
Arany bölcsője18
Szép öreg templom19
Aratás19
Madách Imre: Dalforrás20
A halál költészete21
Ó- és új-kor22
Mindszenty Gedeon: Ó! úgy szeretném23
Tóth Kálmán: Előre24
Kik voltak a honvéde?24
Ki volt nagyobb25
Fütyül a szél26
Búza26
Sírjon, ríjjon a hegedű26
Halál27
Szász Károly: Hazámhoz28
Iduna28
Angyal és ördög29
Dalmady Győző: Éji furulyaszó30
Zilahy (Kiss) Károly: Hajótört31
Komócsy József: Nyáréj32
Vajda János: A Sirámok-ból32
Húsz év múlva32
Tavasz felé33
A kárhozat helyén34
A vaáli erdőben35
Őszi játék35
Magány36
Az üstökös36
Tünemények37
Nádas tavon37
Szerelem hatalma38
Emléksorok38
Harminc év után39
Beviczky Gyula
Az első szerelem-ciklusból
Szívemből téptem ezt a dalt39
Szép volt és ifjú40
Zeneszót hoz a kósza szellő40
Az Emma-ciklusból
Én édes elhervadt virágom40
Sátán41
Karácsonkor41
Imakönyvem42
Ősz felé42
Magamról43
Útra készen44
Pán halála44
Számlálgatom45
Salamon király álma46
György Vilmos: Mese47
Komjáthy Jenő: A homályból48
Óda a naphoz48
Jelenések50
Körfolyam51
Éloa51
Sírversek52
Tolnai Lajos: A szegény vándorló legényről53
Dunaparton54
Karácson estéjén54
Dömötör János: Bércek közt55
Arany László: Elfrida56
A délibábok hőséből59
Pósa Lajos: Anyám intése63
Gáspár Imre: Lépéseket hallok63
Darmay Viktor: Mámor64
Endrődi Sándor: Visszavárlak64
Hajók találkozása65
Haidé65
A "Kuruc nóták"-ról
Liliomszál65
Ahol te jársz66
Mi dobog, mi zokog?66
Legenda66
Dunántúl66
A kölesdi harcon67
Gyönge violának67
A bujdosó Rákócziról67
Csengey Gusztáv: A fogoly lengyel68
Ábrányi Emil: Magyar nyelv69
Kiszáradt forrás előtt71
Bálkirálynő temetése71
Kiégett csillagok72
Kiss József: Egy sír73
Ágota kisasszony73
Ó mért oly későn74
Nápolyi emlék75
Lepereg az óra76
Influenza76
Madonna77
Czobor Erzsike77
Tüzek78
A naphoz79
A trombitás79
Adagio80
Váradi Antal: Petőfi a Hortobágyon81
Dóczi Lajos: Szonett83
A Csók83
Indali Gyula: A haldokló ifjú84
Bartók Lajos: Hogy torlanak föl85
Rudnyánszky Gyula: Edison86
Jakab Ödön: Kisfaludy Sándor emléke87
Vargha Gyula: A Dunaparton90
Cséplés91
Az Alföld szélén92
Előrevetett árnyék93
Szent Margit galambjai94
Régi szüretek94
Születésem napján95
Papp Zoltán: Iszogatok, dalolgatok95
Radó Antal: A Kolosszeumban96
Lőrinczy György: A Sas halála97
Kozma Andor: A karthagói harangok97
Csinált világ99
Kölcsönös babér102
Hervadt versek103
Erdőírtás103
A magyarok symphoniája104
Régi betyárok106
Szabolcska Mihály: Salzburgi csapszékben107
A Grand Caféban107
Hajnal107
Akácfavirág108
Miért nem születtél te108
Esztétika109
A notre-dame-i toronyóra109
Dal a kis Demeter Rózsikáról110
A kereszt111
Szávay Gyula: Az ezüst pohár111
Túl a rézhegyeken114
Londesz Elek: A fagyökér115
Ifj. Szász Károly: Mohács miénk marad115
Petri Mór: Madár a kalitkában116
Palágyi Lajos: Verses könyvem116
Atlas monológja117
lívia118
Epigrammák
Magyar, ki honát megveti118
"A sírt, hol nmezet sülyed el..."119
Szegény magyar119
Van ó-magyar119
Meghalt a költő119
Szabados Ede: túl a földön119
Makai Emil: A bolygó121
A Balaton122
Zuboly levele titániához123
Zempléni Árpád: A táltos124
Keletre, magyar125
Szeben alatt126
Lavotta szerelme126
Szuómi126
Bosszú128
Gárdonyi Géza: Bölcsesség a hullámokon134
Tél és tavasz134
Levél a tanyáról135
Éjjel a Tiszán135
Heltai Jenő: A vén kocsis dala136
Csavargó137
Diadal137
Szalay Fruzina: Tűnő napok138
Móra István: Kenyérszegéskor138
Veszelei Károly: Honnan jöttök?139
Éjjel139
Ignotus: Bölcső előtt140
Telekes Béla: Ki gondol arra?140
Havas István: A "korzikai"143
Varságh János: Apám143
Szilágyi Géza: A hegedűs144
Marton Ferenc: Szarvasbőgés144
Lampérth Géza: Csak azért145
Farkas Imre: Senes tres145
A kis kadét146
Sajó Sándor: Magyarnak lenni147
Bessenyei szeretője148
Az Ipoly partján148
Bárd Miklós: Írok a tengernek149
Erdők150
Vágy150
A vén kutya151
Öörmest élek152
Pásztor Árpád: Gyilkosság történt152
Erdős Renée: Volt egy lány153
A holtak154
Farkas Antal: A vén poéta155
Harsányi Kálmány: Búcsú a rengetegtől156
Csönd158
Én nem vagyok az élet tagadója158
Az önarckép159
Tuba mirabilis161
Ady Endre: A magyar Ugaron163
Sóhajtás a hajnalban163
Harc a nagyúrral164
Temetés a tengeren165
Párisban járt az ősz165
Egy ismerős kis fiú165
A halál rokona166
Közel a temetőhöz166
Halál a síneken166
Jó Csönd-herceg előtt167
Hepehupás, vén Szilágyban167
Az ős Kaján167
Havasok és Riviera169
Vér és arany169
Álom egy méhesről169
Az Értől az Oceánig170
"Ádám, hol vagy?"170
Krisztus-kereszt az erdőn170
Nekünk Mohács kell170
Májusi zápor után171
A paraszt Nyár171
A halál lovai171
Szeretném, ha szeretnének172
Négy-öt magyar összehajol172
A föl-földobott kő172
Séta bölcsőhelyem körül173
Álmodik a nyomor173
A Patyolat üzenete174
Az eljátszott öregség174
Emlékezés egy nyár-éjszakára175
Az eltévedt lovas175
Torony az éjszakában176
Ifjú szívekben élek177
Barcsai-Fehér Géza: Éjszakai fergeteg178
Térey Sándor: A gyermek179
Szathmáry István: Ne ölj!181
A Margit-szigeten181
Miklós Jenő: Elhagyott kertek182
A magyar vers183
Gellért Oszkár: Salaktalan bocsánatotadj183
Szent rútság az, barátom184
Kaffka Margit: Leánykérés185
Petike jár185
Harsányi Lajos: Dunántúl dícsérete186
Szép Ernő: Gyermekjáték186
Imádság187
Móra Ferenc: Kisforró Zsuzsánna188
A hegedű190
Peterdi Andor: Lepihenek192
Találkozás a tavasszal192
Dutka Ákos: Meotis leánya193
Lendvai István: Könyörgés Betlehembe194
Gyökössy Endre: A szép budai úriasszonyok194
Oláh Gábor: Dolgozatjavítás195
Gábor, ne légy bolond195
A bécsi Burg alatt196
Anyám dalol197
Madai Gyula: Hozsánna, férfi!197
Haraszthy Lajos: Sóhajtás198
Babits Mihály: Sugár199
Esti kérdés199
Két nővér200
Sunt laerimae rerum201
Miatyánk, 1914201
Szekszárd, 1915 nyarán202
A régi kert203
Hazám204
Ádáz kutyám205
Kosztolányi Dezső206
Ének Virág Benedekről
A szegény kisgyermek panaszaiból207
Azon az éjjel207
Este, este208
A hugomat a bánat eljegyezte208
Csillagok208
Juhász Gyula: Gyászpompa209
Milyen volt209
Isten háta mögött209
A végeken210
Sírvers211
Szögedi enteriőr211
Mindíg212
Kemény Simon: Napos februári dél a Dunaparton212
Jászai-Horváth Elemér: Az én nyaralásom213
Az ismeretlen214
Bodor Aladár: Magyar dalos Szent-Gallenben214
A pesti fiam215
A hallgató magyar216
Falu Tamás: Fiamnak216
Hotelszoba217
Somlyó Zoltán: Hajnali imádság217
Megfújták már218
Reichard Piroska: Diáktanyán218
Nagy Zoltán: Hidak218
Halott hegedűk219
Rédey Tivadar: Tragikus táj220
Lélekharang220
Gyóni Géza: Ének a Gránicon221
Petőfi lelke222
Csak egy éjszakára222
Levél a Gránicról224
Magyar katonák dala224
A kokárda225
Sírvers226
Tóth Árpád: Arany János ünnepére227
Elégia egy rekettyebokorhoz228
Berzsenyi229
Körúti hajnal229
Lélektől lélekig230
Jó éjszakát!230
Majthényi György: Garamparti este231
Zsuzsóka iskolába megy232
Szegedi István: Állatképek233
Sík Sándor: Gyerekek az utcán235
A dióskurok temploma235
Nyár és hajnal236
Horváth Ákos: Temető volt a kerütnk237
Emőd Tamás: Magyar legenda239
Éji látogatás240
R. Berde Mária: A laresekhez241
Forbáth Sándor: Egyedül242
Zilahy Lajos: Vonósnégyes242
A régi ház küszöbén243
Végvári: Eredj, ha tudsz!243
Hallga, mi ez?245
Magyarok mindenütt245
Erdély magyarjaihoz246
Mennyi arany246
Terescsényi György: Magvető247
Testvéreim247
Erdélyi József: Julis néni tücske248
Torony249
Igazán249
Ápriliy Lajos: Séta egy holt városban250
Kolozsvári éjjel250
Az irisórai szarvas251
Március251
Esti dal252
Tetőn252
Reményi Sándor: Mi mindig búcsúzunk253
Mikor a delta a forrásra gondol253
Szilágyi Dezső: Virágposta254
Vályi Nagy Géza: Idő255
Szabó Lőrinc: szénásszekér ment át a városon255
Átkozd meg a várost és menekülj!256
Gáspár Jenő: Petrónius búcsúdala257
M. Szabolcsi Erzsébet: Kezek259
Nadányi Zoltán: Furulyaszó259
Arany260
Boross Sándor: Kinn a földön261
Felhők262
Hazám263
Nagy Emma: Testvérem, mondd...!263
Mécs László: Hajnali harangszó264
Egyszerű krónikácska egy nagyon jó emberről265
Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!267
Fóthy János: Piros mező vonatból269
Marconnay Tibor: Régi tájon áthaladva269
Lovász Pál: Pásztorok270
Sárközi György: Holdas éj270
Az útitársak271
Papp-Váry Elemérné - Sziklay Szeréna: Hitvallás
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II.

A borítók kissé kopottak, foltosak. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!