A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pázmány Péter művei

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.183 oldal
Sorozatcím: Magyar remekírók
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 18 cm x 11 cm
ISBN: 963-15-2409-4
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Fülszöveg

"Pázmány... rendelkezésére minden oldalú tudás, a világ és emberi szív mély ismerete, gazdag képzelem s erős logika áll. Pázmány főképp beszédei és Kalaúz-a által, a magyar nyelvnek nem várt, előre nem látott kiképzést adott. Ő az irodalomban addig uralkodott dunántúli nyelvjárás felett a tiszait érvényesítette; a nyelvvel grammatikai szabadossággal élt, azt új kifejezések s a nép szájából vett szebbnél szebb és jelentős szólásformák- és közmondásokkal gazdagította, irányának pedig oly teljességet, kerekdedséget és bőség mellett is oly hathatóságot kölcsönzött, hogy méltán egy új aera szerzőjének tekintetik, ki a régibb kort befejezte, s újat kezdett meg, miáltal az értőktől »a magyar bíboros Cicero« dísznevet vívta ki magának. Ő a mai könyvnyelv teremtője; kevesen tudják ezt őutána mind máig annyi eredetiséggel és egyszersmind új színnel kezelni." (Toldy Ferenc)
"Az ellenreformáció legnagyobb alakja ő, s ez az ellenreformáció halála után már néhány évtizeddel tűzzel, vassal,... Tovább

Tartalom

Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairúl írt könyvére
A Keresztyén Olvasónak!7
Az Magyari István írásának s az Feleletnek summája7
Hogy az országban való veszedelmeknem nem mi vagyunk okai, hanem az lutheristák12
Az mostan támadt új tudományok hamisságának tíz nyilvánvaló bizonysága...
Az lutherista és kálvinista olvasónak Istetűl minden jót kívánok29
Ez könyvben foglalt tudománynak sommája37
Ez könyv részeinek rendi40
Hogy az mostani új tanítók első mestere az pokolbéli ördög volt42
Hogy az lutherista hitnek első plántálója az ördög volt44
Rövid tanúság
Mi indított engem ez írásocskára?63
Minemű készülettel kelljen az igazság keresésére készülnünk?65
Mely szükséges az igaz hit?67
Csak egy az igaz vallás, melyben üdvözülhet az ember69
Miben egyezünk mindnyájan a hit dolgaiban?71
Miben legyen gyökere minden visszavonásnak?72
Tartozik a keresztyén ember oly dolgokat is hinni, melyek az Írásban nincsenek73
Első dolog, melyet írás nélkül tartozunk hinni75
Ha ez egy dologba bévesszük, egyebekbe is bé kell vennünk az anyaszentegyház tradícióját79
Más rendbéli dolgok, melyeket Írás nélkül tartozunk hinni81
Az Szentírás és a régi szentatyák mit tanítanak e dolgokrúl?83
Ezen igazságnak két bizonysága86
Az újítók tudományának bizonysági megrontatnak87
A Szentírásnak igaz értelmére bizonyos módot rendelt az Úristen96
Az Írás igaz értelme nem emberi, hanem isteni tanításból esmérszik meg98
Csak őmagából a Szentírásból meg nem tanulhatjuk az Irásnak igaz értelmét100
A hit dolgairúl való visszavonásban csak ő maga az Írás nem lehet bíró105
Hogy az Írásnak igaz magyarázója és a visszavonások bírája az anyaszentegyház106
Hogy a Szentírást igaz magyarázó anyaszentegyház nem egyéb, hanem a római gyölekezet110
Keresztyéni imádságoskönyv, melyben szép, ájtatos könyörgések, hálaadások és tanúságok foglaltaknak
Előljáró levél115
Az igaz hitért118
A reménységért119
A kétségbeesés ellen120
Isteni félelemért122
A szeretetért123
Háborúságinknak és nyavalyáinknak csendességgel szenvedéséért125
A kevélység ellen127
A fösvénység ellen127
A torkosság ellen128
A fajtalanság ellen128
Az irigység ellen129
A haragtartás ellen129
A jóra való restség ellen130
Az örök böldögségnak kívánsága130
A betegségnek békességgel való szenvedéséért132
Halálra ítélt ember könyörgése133
Szüleinkért134
Jámbor házasok egymásrt135
Szülék magzatjokért136
Rabokért136
Betegekért137
Keseredettekért138
Ellenséginkért138
Útonjárók könyörgése139
Keresztyén felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül, értünk való könyörgésekrűl és segítségül hívásokrúl
A Keresztyén Olvasónak Istentűl minden jót kívánok143
E könyvnek sommája145
A megdicsőült angyalok imádságokkal segítik a vitézkedő híveket148
Szabad az angyalokat kérnünk, hogy segítsenek minket153
A megdücsőült szentek szeretnek minket, könyörögnek miérettünk és gondot viselnek mireánk156
Öt szép levél
Első levél. Az pápisták bálványozásárúl171
Az Nagy Calvinus Jánosnak hiszek-egy-istene
Az Calvinus vallása követő evangelikus atyafiaknak Istentűl szent lelket és kegyelmet kívánok199
Az Credónak első ágazatja200
Alvinci Péter feleletinek megrostálása
Mi az oka, hogy most nem örömest felelek Alvincinek?223
Az Alvinci szitkait miért bocsátom csak fülem mellől?225
Az első levélnek titulusán és kezdetin való akadozási Alvincinek230
Öt bizonyságimra való ízetlen feleleti Alvincinek239
Az képek tiszteletirűl244
Az szentek tiszteletirűl253
Isteni igazságra vezérlő kalaúz
Elöljáró levél. A Kegyes Olvasónak Istentűl üdvösség, tőlem tisztesség259
Rendi és sommája e könyvben foglalt tanúságnak158
Az emberi okosságnak és keresztyén hitnek az isteni természetrűl és tiszteletrűl egyessége. Első része: A teremtett állatok szép rendi...271
Második része
Mint kell a világi szép alkotmányokban az Isten hatalmát és bölcsességét szemlélni283
Hasznai a teremtett állatokrúl való elmélkedésnek284
A mennyei egekrűl291
A levegőég és vizek csudái295
A föld és oktalan állatok alkotásárúl298
Az emberrűl303
Három tanúság305
Az kálvinista prédikátorok igyenes erkülcsű tökéletességének tüköre
Elöljáró levél. Alvinci Péternek egészség, üdvösség311
Mi adott okoz ez írásocskára?313
Címeres hazugsági az kálvinista beszélőnek315
Ravasz álnoksága az beszédszerzőnek318
Mely bolondul bizonyítja az beszédszerző kálvinista, hogy az szenteket nem kell segítségül hínunk323
Csepregi mesterség
Az tekintetes, nemzetes, nagyságos úrnak, gróf Nádasdy Pálnak etc.331
Sommája az könyvben foglalt dolgoknak332
Az csepregi tanítás szerént távul esett az apostoli igazságtúl az luther hit334
Hamis vádolásokat nem igazán fognak az Kalaúz-ra338
Az atyafiak ellen támasztott írásokat meg nem hamisítja az Kalaúz346
Veszedelmes dolgot nem tanít az Kalaúz349
Csepregi szégyenvallás
Elöljáró levél. Ez írásra honnan adatott okom, és hány részre osztatik ez könyvecske357
Hamis vádolással nem terheltem az lutheristákat361
Mi okból írtam, hogy Luther fajtalanságra viszi az embereket?362
A Morgók feleleti megrostáltatnak365
Az Kalaúz botránkozást nem szerez senkinek371
Hamisan hazudtolják az Kalaúz-t az Morgók374
Az Morgóknak hivolkodó pántolódásairúl379
Az Kalaúz méltatlan senkit nem rágalmaz380
Igaz-e, hogy Pázmány Péter nem pápista?385
Az Kalaúz-ról rossz ítíletet tett egy eszefordult De ken391
Rövid felelet két kálvinista könyvecskére
Miért nem felelnek az kálvinista prédikátorok az Kalaúz-ra?409
Oka és rendi az kis írásnak412
Az kálvinista hallgatásnak első és második okárúl
Az kálvinista hallgatásnak harmadik és negyedik okárúl416
Az kálvinista hallgatásnak ötödik és hatodik okairúl429
Utavesztett útmutatónak útra vezetése433
Ez írásocskának rendi434
Lutherista-e vagy kálvinista az Itinerarius?
Méltán mondatik újnak az Luther és Calvinus vallása438
Mint bizonyíttatott Magyari ellen az mostani vallásoknak újsága440
Az Itinerarius-nak egyníhány hívsági446
Első feleleti az Itinerarius-nak450
Második feleleti az Itinerarius-nak457
Az római eklézsiát méltatlan terheli az Itinerarius457
Az Szentírás ellen nem tanít az római eklézsia462
Sem újságot, sem káromlást nem tanít az római eklézsia
Kempis Tamás krisztus követésérűl négy könyvei
A Magyarországban levő keresztyéneknek Istentűl minden jót kévánok467
Az Úr Krisztus követésérűl és e világ hiúságainak megutálásárúl468
Embernek alázatos maga isméretirűl470
Az igazságnak tanításárúl471
A cselekedendő dolgoknak eszes rendelésérűl473
A visszafordult és keresztül állott kívánságokrúl474
A felettébb való barátságnak eltávoztatásárúl475
A lelki békességnek megnyerésérűl és a jóban való nevekedésnek igyekezetirűl475
A kísérteteknek ellene állásárúl477
A szeretetből származott cselekedetekrűl480
A jó szerzetesnek foglalatosságirúl481
Az egyedüllételnek és hallgatásnak szeretetirűl483
Az emberi nyomorúságnak szemlélésérűl486
A halálrúl való elmélkedésrűl489
A jó békességes emberrűl491
A tiszta szűvrűl és együgyű szándékrúl493
A jó lelkiisméretnek vigasságárúl494
A természetnek és az Isten malasztjának különböző indulatirúl495
Hogy a felséges dolgokat és az Istennek titkos ítéletit nem kell vizsgálni498
A szentségnek nagy méltóságárúl és a papi rendrűl502
A setét hajnalcsillag után bujdosó lutheristák vezetője
Oka és célja ennek az írásnak507
Előljáró levelében mivel vétkesíti a Kalaúz-t Balduinus510
A harmadik könyvnek harmadik bizonyságárúl517
A harmadik könyvnek tizenegyedik bizonyságárúl519
A Szent Könyvek ismerésében mi módot ád Balduinus520
A Szentírás bötűjének bizonyos voltárúl mit beszél Baldiunus524
A Szentírás értelmérül mint haboz Balduinus527
A Szentírásrúl való tudományát a római eklézsiának mint gyalázza Balduinus531
A Kalaúz-nak negyedik könyve ellen mit mond Balduinus535
Az Augustai Confessiónak hazugságirúl535
Az újítók ellenvetési pozdorják544
Epilogus. Ez írásocskának befejezése546
Bizonyos okok
Ajánlólevél549
Egy főember levele: melyben okait adja vallása változtatásának550
Első ok: Mert az lutherista és kálvinista vallások közül semmi sincs az Szentírásban552
Második ok: mert bátorságos, hogy a pápista hitben üdvözülhetünk558
Harmadik ok: Mert a hit dolgairúl bizonyost nem tudhatni a Luther és Calvinus táborában563
Negyedik ok: Mert a luther és kálvinista gyölekezet nem igazi eklézsia569
Ötödik ok: Mert a római eklézsiának igazsága tagadhatatlan572
Hatodik ok: Mert a lutherista és kálvinista hitnek hamissága nyilvánvaló574
Hetedik ok: Mert a Luther és Calvinus követői hamis költésekkel gyűlöltetik a római eklézsiát575
Nyolcadik ok: Az úrvacsorának két szín alatt vételét ok nélkül állítják a szakadozók579
Epilogus583
A római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és egynéhány innepekre rendelt evangéliomokrúl prédikációk
A Keresztyén Olvasókhoz589
Négy dologrúl tudósíttatnak az olvasók593
A keresztyén prédikátorok oktatása
A keresztyén prédikátorokhoz intés597
Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl605
Mely üdvösséges a magunk ismérése617
A keresztyén özvegyasszony tüköre637
A fiaknak istenes nevelésérűl649
A részegségnek veszedelmes undokságárúl668
A keresztyén urak és szolgák tisztirűl és az alacsonyrendű emberek szentségérűl693
A Krisztus Hajója, az Igaz Eklézsia, győzhetetlen713
A buja fajtalanságnak veszedelmességérűl728
A fösvénység gonoszságárúl745
Az ördögi kísértetekrűl760
Az ételben való dobzódásnak veszedelmes ártalmirúl773
A Krisztus szenvedésének egész rendirűl785
A Krisztus feltámadásának örvendetességérűl836
Az igazságrúl és bírűk kötelességérűl850
A bűnnek rútságárúl és veszedelmérűl870
A gyilkosságrúl és haragrúl888
A nyelvnek vétkeirűl908
Az ételben és aluvásban való mértékletességrűl925
Mint kell embernek magát viselni betegségében?941
A feslett társak és hízelkedők barátsáa veszedelmes962
Az halálrúl978
Az isteni szeretetrűl1000
Mint kell a keresztyén leányt nevelni1021
A keresztyén vitézek kötelességérűl1042
Jegyzetek1059
Névmagyarázatok1131
Utószó1145
Életrajzi adatok1167

Pázmány Péter

Pázmány Péter műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pázmány Péter könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pázmány Péter művei Pázmány Péter művei Pázmány Péter művei

A borító belső oldalán ex-libris címke található.

Állapot:
1.230 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba