Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Pedagógia

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 580 oldal
Sorozatcím: Tanárképző főiskolai tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 47 142. Második kiadás.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dr. Nánási Miklós: Általános pedagógia5
Bevezető7
A pedagógia szó eredete és jelentése - Általános pedagógia tárgya és felosztása7
A pedagógia alapfogalmai (Az alapfogalmak rendszere)9
A nevelés11
A szó jelentése11
Nevelésfelfogások12
A nevelés lényege és alapvető jegyei13
A nevelés rokonfogalmai: oktatás, képzés, egységük15
A nevelés természeti meghatározottsága (A nevelés endogén alapjai)16
A nevelés szükségessége16
A nevelés lehetősége18
A nevelés sikere22
A nevelés korlátai és határai25
A nevelés társadalmi meghatározottsága27
A nevelés exogén alapjai27
A termelési viszonyok és a nevelés27
A politikai viszonyok és nevelés30
A kulturális viszonyok és a nevelés33
A nevelés pedagógiai meghatározottsága37
A nevelés immanens alapjai37
A nevelés tényezői37
A nevelés célja és feladatai40
A nevelés alapelvei46
A nevelés módszerei és eszközei47
A pedagógia mint tudomány52
A pedagógia tárgya52
A pedagógia feladatai52
A pedagógia forrásai53
A pedagógia szaktudományai53
A pedagógia életkorok szerinti felosztása54
A pedagógia interdiszciplináris kapcsolat55
A pedagógiai tudományos kutatómunka59
A pedagógiai kutatás általános jellemzése59
A pedagógiai kutatás módszerei60
Drien Károly:
Dr. Füle Sándor:
Dr. Juhász Ferenc:
Dr. Kálmán György:
Dr. Király Gyula:
Dr. Nánási Miklós:
Papp Gyula: Neveléselmélet
A nevelés folyamata72
A nevelés mint a személyiségfejlesztés folyamata72
A nevelés folyamatának szakaszai76
A nevelés alapelvei80
A szocialista eszemiség elve80
A tudatosság elve82
Az aktivitás elve83
A gyermeki személyiség figyelembevételének elve84
A nevelő vezető szerepének elve86
A nevelőhatások egységének elve87
Erkölcsi nevelés89
Az erkölcs fogalma89
Az erkölcs szerkezete és tartalma89
Az erkölcs történeti alakulása92
A szocialista-kommunista erkölcs94
A szocialista-kommunista erkölcs tartalmi jegyei, alapelvei94
Az erkölcsi nevelés folyamata95
Az erkölcsi nevelés95
Az erkölcsi nevelés célja és feladatrendszere95
Az erkölcsi nevelés folyamata95
Az erkölcsi nevelés folyamatának mozzanatai (részfeladatai), az erkölcsi tudatosság96
Az erkölcsi meggyőződés96
A jellem akarati tulajdonságainak fejlesztése100
Az erkölcsi magatartás szokásainak kialakítása és fejlesztése104
Az erkölcsi nevelés fő feladatai107
Közösségi nevelés107
Szocialista humanizmusra nevelés123
Munkára nevelés130
Szocialista fegyelemre nevelés138
Szocialista hazafiságra nevelés143
Értelmi nevelés151
Az értelmi nevelés fogalma151
Az értelmi nevelés feladatai152
Az értelmi képességek fejlesztése153
A testi nevelés161
A testi nevelés fogalma és jelentősége161
Testnevelés-testi nevelés161
A testi nevelés helye a nevelés rendszerében161
A testi nevelés célja és feladatai162
Az egészséges életmóddal kapcsolatos követelmények162
Az iskolai testi nevelés eszközei162
A testi nevelés honvédelmi irányultsága165
Esztétikai nevelés166
Az esztétikai nevelés lényege, társadalmi jelentősége, célja és feladatai166
Az esztétikai nevelés fogalma166
Célja166
Alapvető feladatai167
Folyamata167
Kapcsolata a nevelés többi fő feladataival168
Az esztétikai nevelés tartalma169
Az esztétikai nevelés tartalma: irodalmi esztétikai nevelés, képzőművészeti esztétikai nevelés, zenei esztétikai nevelés, táncművészet és esztétikai nevelés169
Színház, film és televízió az esztétikai nevelésben172
Az osztályon és iskolán kívüli művészeti tevékenység formái173
Politechnikai nevelés175
A politechnikai nevelés fogalma175
A politechnikai nevelés jelentősége és szükségessége176
A politechnikai nevelés megvalósítása az egyes tantárgyakban 179
A gyakorlati foglalkozás179
Politechnikai nevelés a tanórán kívül180
Politechnikai nevelés, munkára nevelés181
Politechnikai nevelés és szakképzés viszonya182
Világnézeti nevelés184
A világnézeti nevelés, mint a nevelés egészének összegző eszmei alapjai184
A világnézet lényege, szükségessége, kialakulásának folyamata184
A világnézeti nevelés helyes értelmezése186
A világnézeti nevelés helye a nevelés rendszerében188
Az általános iskolai tanulók világnézeti fejlettsége189
A világnézeti nevelés tartalma az általános iskolában190
Világnézeti nevelés lehetősége a tanítási órákon191
A világnézeti nevelés lehetősége a tanítási órákon kívül196
A vallásos világnézet és a nevelőmunkánk feladatai197
A nevelés módszerei és eszközei200
A követelés módszere200
A meggyőzés módszerei és eszközei210
A gyakorlás módszere és eszközei215
A nevelőmunka sajátos területei220
Az osztályfőnöki nevelőmunka220
A napközi otthoni nevelőmunka229
Az úttörőmozgalom nevelőmunkája234
A családi nevelés240
A nevelés problematikus esetei248
A nevelői hivatás és a szocialista pedagógus személyisége263
A pedagógushivatás társadalmi jelentősége263
A pedagógus személyével szemben támasztott követelmények: nevelői hivatásérzet264
Dr. Szántó Károly: Didaktika272
A didaktika fogalma, alapkérdései273
A didaktika fogalma, tárgya273
A didaktika összefüggése más tudományokkal274
Az oktatás alapfogalmai278
A tanulás és a tanítás278
Az oktatás, a képzés, a nevelés281
Az ismeret, a tudás és a tudásszint284
A jártasság és a készség286
A képesség290
A képzés didaktikai kérdései
A képzés, mint a személyiség fejlesztésének eszköze292
Az általános képzés és a szakképzés293
A materiális képzés és a formális képzés293
A tantárgyi fogalmak rendszerének kialakítása és fejlesztése296
A jártasságok és készségek kialakítása és fejlesztése298
A didaktikai alapelvek307
A didaktikai alapelvek fogalma307
Az iskola és az élet kapcsolatának elve308
A tudományosság elve310
A rendszeresség elve311
A tanulók tudatosságának és aktivitásának elve313
A tanulás motivációjának elve315
A szemléletesség elve317
A koncentráció elve319
Az érthetőség elve322
A tudás tartósságának elve323
Az oktatás és képzés tartalma. Tantervelméleti kérdések325
A tanterv fogalma, típusai325
A társadalmi igények, mint a tantervkészítés alapjai326
A tananyag kiválasztása. Alap- és általános műveltség328
A tananyag elrendezése. A tudomány és a tantárgy332
Az oktatás és képzés tartalmának információelméleti kérédsei338
Az általános iskolai tantervek341
A tanterv szerkezete344
A tankönyvek344
Az oktatási folyamat348
Az oktatási folyamat ismeretelméleti alapjai349
A tudományos ismeretszerzés és a gyermeki-iskolai ismeretszerzés351
Az oktatási folyamat szerkezete353
Az oktatási folyamat különös sajátosságai a munka, a mozgás (testnevelés) és a művészeti tárgyak (ének-zene, rajz) oktatásában364
Az oktatási folyamat dialektikus felfogása, komplex fázisai370
Az oktatási folyamat irányításának kibernetikai vonatkozásai374
Az oktatási programozásának előzményei, létrejötte. A hagyományos oktatás hiányosságai374
A kibernetika behatolása az oktatás elméletébe. Új alapfogalmak, eljárások bevezetése376
A program fő típusai379
Az oktatási algoritmusok fogalma, fő típusai382
Az oktatási folyamat, mint a tanulás "vezérlésének" folyamata384
Az oktatás szervezeti formái és munkaformái390
Az osztály-tantárgy- és tanórarendszer390
A tanulmányi séták és kirándulások397
Az üzemlátogatások398
Az iskolai szakkörök399
A korrepetálás401
A napközi otthoni és a tanulószobai foglalkozás402
A frontális osztálymunka404
Az individualizált (egyéni) munka405
A csoportmunka406
A tanítási órák szerkezete, típusai és modelljei410
A tanítási órák rendszere. Az órák tipizálásának problémái410
Az új ismeretek feldolgozó óra414
Az ismereteket alkalmazó, gyakorló óra415
Az ismereteket megszilárdító (ismétlő, rendszerező) óra418
Az ellenőrzó óra420
A kombinált óra421
A tanítási órák szerkezetének dialaktikus szemlélete423
Az oktatási eszközök és módszerek424
Az oktatási eszköz és módszer fogalma424
Az oktatási eszközök osztályozása426
Auditív oktatási eszközök. Az iskolarádió427
Vizuális oktatási eszközök429
Audo-vizuális oktatási eszközök. Az iskolatelevízió430
Az oktatási módszerek alkalmazásának dialektikus szemlélete435
Az ismeretek folyamatos szóbeli közlése437
A beszélgetés (megbeszélés)439
A szemléltetés (bemutatás)442
A tanulók önálló megfigyelései, kísérleti, laboratóriumi és gyakorlati munkái444
A tanulók önálló munkája nyomtatott szövegekkel (tankönyvekkel, más könyvekkel, folyóiratokkal)447
A tanulók önálló munkája porgramozott szövegekkel, különböző feladtlapokkal, munkafüzetekkel és oktatógépekkel451
A gyakorlás457
Az ismétlés459
A tanulók tudásának ellenőrzése461
A tanulók tudásának értékelése (osztályozása)465
Az összevont osztályú tanulócsoportokban folyó oktatás és tanulás469
Az általános iskoláink jellege, az osztályösszevonások létrejötte469
Az összevont osztályú, tanulócsoportokban folyó régebbi és modern oktatás alapvető elvei471
Az összevont osztályú tanulócsoportokban folyó oktatómunka tervezése és szervezése472
Az összevont osztályú tanulócsoportokban folyó oktatás-tanulás különleges didaktikai kérdései475
Különleges didaktikai kérdések az általános iskolában480
A gyenge tanulás, a tanulmányi lemaradás, a magasabb osztályba jutás, az osztályismétlés didaktikai kérdései480
A hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás483
Az egyes tagozatokból való átmenet didaktikus kérdései485
A tanítási órák elemzése487
Az óraelemzés általános szempontjai487
Az óraelemzés különleges szempontjai491
A nevelő felkészülés a tanításra495
A tanmenet és az órarend készítésének didaktikai követelményei495
Általános, állandó felkészülési követelmények497
A közvetlen előkészületi követelmények. Az óravázlat készítése498
Dr. Árpássy Gyula: Iskola- (Óvoda)szervezettan501
Az iskolaszervezettan tárgya503
A magyar iskolarendszer alapelve504
A magyar iskolarendszer intézményei507
A művelődési igazgatás szervei és feladatai523
Az alsófokú nevelési intézményeink szervezeti, működési és adminisztrációs kérdései529
Az óvodák szervezeti kérdései és működése529
Az általános iskolánk legfontosabb szervezeti és működési kérdései537
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pedagógia Pedagógia Pedagógia Pedagógia

A borító gerince kissé sérült, foltos, sarkai megtörtek. A lapélek elszíneződtek. A könyvben ceruzás aláhúzások találhatók.

Állapot: Közepes
1.540 Ft
610 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pedagógia Pedagógia

A borítón tulajdonosi bejegyzés található. A gerinc kopott.

Állapot:
1.540 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba