A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti közlemények 1979/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXXIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 713 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.

Tartalom

Tanulmányok
Gyenis Vilmos: Ráday Pál az emlékíró
Kocziszky Éva: Az újlatin tárgyias költészet megszületése Janus Pannonius elégiáiban
Korzenszky Miklós Richárd: A magyarországi latin nyelvű költészet egyik barokk kori
képviselője: Johannes Baptista Adolph.
Ludányi Mária: A szerelem-kép alakulása a XVI. század végi és XVII. század eleji magyar
irodalomban
Pomogáts Béla: A transzilvánista ideológia
Rába György: Az induló Babits költői „előhangjai"
Rónay László: Fordulat Babits prózájában: A Timár Virgil fia
Szajhély Mihály: Berzsenyi Dániel „A magyarokhoz" című ódájának változatai és eszmei-poétikai előzményei
Z. Szalai Sándor: A Gelléri-pályakép változásai
Szekeres László: Jókai és a debreceni békepárt
Tasi József: József Attila a Bartha Miklós Társaságban - másodszor
Timkovics Pál: A „Pécsi Egyetemi Beszédek" szellemi háttere
Tverdota György: József Attila költészetének kozmológiai vonatkozásai
Vargha Kálmán: „Gyarló örömök boldog énekese" (Berda József indulása)
Kisebb közlemények
Alszeghy Zsoltné Tési Edit: Voltaire egykorú magyarországi iskolai színpadon
Botka Ferenc: Karikás Frigyes pályakezdése
Csapodiné Gárdonyi Klára: Janus Pannonius néhány epigrammájának ismeretlen első kiadása
Dán Róbert - Gömöri György: Szenei Molnár Albert Angliában
Demény János: Dilemmák Thomas Mann 1936. június 8-i naplófeljegyzése körül
Fenyő István: Bánk bán becsülete és bukása
Fried István: Stílustörekvések a XVIII. század végén
Id. Gárdon László: Két Jókai-regény két hősének történeti alakja
Hegyi Balázs: Klopstock első magyar fordítása - latinra
Horkay László: Ki robbantotta ki a magyar hegeli pört?
Hubert Ildikó: Sóvári Soós Kristóf ismeretien nyilatkozatai a virágénekekről
Madácsy Piroska: George Sand és Magyarország
Merényi Oszkár: Adalékok Berzsenyi Festetics-ciklusának történetéhez
Mikó Krisztim: Hevesi András regényeiről
Milosevits Péter: Suvije Strahimir Kranj5evic és Vajda János költészetéről
Némedi Lajos: Schedius Lajos magyar irodalomtörténetéről
Pásztor Emil: Móricz Zsigmond, a debreceni csata és Görgey Artúr
Péter László: Juhász Gyula Móra Ferencnek tulajdonított vezércikkei
Scheiber Sándor: Balassi Bálint Bock-fordításának irodalmi műfaja
Szabó Ernő: Hat lappangó Kosztolányi-kritika
Vásáry István: Az őstörténész Pray
Vörös Imre: Benyák Bernát ismeretlen Voltaire-fordítása
Szemle
Műelemzés
Ács Pál: Wathay Ferenc: Áldott fülemile
Bókay Antal: József Attila: Világosítsd föl 182
Vita
Sólyom Károly: Megjegyzések Györffy György két Anonymus-tanulmányához 187
Műhely
Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája és magyar fordítása 648
Bíró Ferenc: A felvilágosodáskori magyar irodalom értelmezéséhez 316
Pál József: A neoklasszicizmus fogalmáról 638
Radnóti Sándor: Elbeszélés vagy leírás? 195
Vigh Árpád: A mű mint a szöveg példasága (Vázlat a hasonlítás rendszeréhez) 410
Adattár
Fekete István: Arany János végrendelete 454
Sz. Garai Judit: Függetlenségi paszkvillus a képviselő Mikszáthról és parlamenti karcolatairól 618
Kilián István: Csokonainak s baráti körének ismeretlen levelei 605
Lichtmann Tamás: Küzdelem az antifasiszta szellemi egységfront megteremtéséért (Gábor
Andor leveleiből) 310
Oltványi Ambrus: Egy kiadatlan Kölcsey-levél 298
Péterffy Ida: Fekete János verses levele Horváth Ádámhoz 447
Rigó László: Jókai Mór öt kiadatlan levele 299
D. Szemző Piroska: Vajda János Ifjú Magyarország című röpirata 86
Szilágyi Ferenc: Észrevételek és kiegészítések Kilián István közléséhez 610
Szörényi László: Faludi Ferenc levele Kaprinai Istvánhoz 297
Téglásy Imre: Radnóti Miklós ismeretlen dolgozata a lírai realizmusról 457
Varga Imre: Gróf Balassa Bálint magyar nyelvű önéletrajz-drámája 1643-ból 427
R. Várkonyi Ágnes: Ismeretlen kuruc vers és politikai háttere (Gondold meg Magyar Nép) 71
A két Rákóczi György korának költészete (1630-1660) (Bitskey István)
A Kortársaink nyolc kötetéről (Nagy Sz. Péter)
A magyar mozófiai gondolkodás a századelőn (Lőrinczy Huba)
Balassi Bálint összes versei (Kőszeghy Péter)
Béládi Miklós: Érintkezési pontok (Kulcsár Szabó Ernő)
Benkő Samu: Apa és fiú (Vekerdi László) 204
Bertók László: így élt Vörösmarty Mihály (Szajbély Mihály)
Bottá István: Melius Péter ifjúsága (Balázs Mihály)
Csokonai Vitéz Mihály összes művei (Kerényi Ferenc)
Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene (Bán Imre)
Fülöp Géza; A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban (Szigethy
Gábor)
Indig Ottó: Juhász Gyula Nagyváradon (Illa Mihály)
Janus Pannonius (Kocziszky Éva)
Jókai Mór levelezése I-II. (Rigó László)
Juhász Géza: Csokonai-tanulmányok (Vörös Imre)
Két szlovákiai magyar tanulmánykötet (Sziklay László)
Klaniczay Tibor: Hagyományok ébresztése (Kovács Sándor Iván)
Kovács Endre: Szemben a történelemmel (Sziklay László) 492
Könyvek a romániai magyar irodalomról (Pomogáts Béla) 554
Madách-tanulmányok (Baránszky Jób László) 680
Magyar színháztörténet - határon belül és kívül (Kerényi Ferenc) 34I
Mezei József: Madách (Imre László) 208
Művészet és felvilágosodás (Tarnai Andor) 573
Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak (Gyenis Vilmos) 97
Petőfi-szótár (Mártinké András) 200
Program és hivatás (Gergely András) 495
Rónay György: Balassitól Adyig (Lőrinczy Huba) 329
Somogyi Sándor: Gyulai és kortársai (Imre László) 483
Tegnapok és holnapok árján (Péter László) 487
Török Gábor: József Attila-kommentárok (Sárközy Péter) 338
Veress Dániel: Szerettem a sötétet és szélzúgást (Szegedy-Maszák Mihály) 206
Anton Wantuch: Ján Sambucus (Téglásy Imre) 332
„Wir stürmen in die Revolution" (Salyámosy Miklós) 336
Zenei írások a Nyugatban (Balassa Péter) 212
Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-tól 1600-ig (Dán Róbert) 463
Endre Ady 1877-1919. (Fried István) 226 - Az élet szobra. (Lami Pál) 692 - Bakó Endre: Nadányi
Zoltán élete és költészete. (Rónay László) 117 - Benke József színházelméleti írásai. (Fried István)
112 - A. Károly Berezeli: Figlio del Sole. (Pál József) 351 - Búvópatakok. (Vásárhelyi Miklós) 229
Bitskey István: Hitviták tüzében. (Tarnóc Márton) 689 - Fejér megyei történeti évkönyv 10. (Szilágyi
Ferenc) Ili - Flórián László - Vajda János: Reinitz Béla. (Varga József) 350 - Fónagy Iván: Füst
Milán: öregség - dallamfejtés. (Voigt Vilmos) 116 - Földes Anna: Móra Ferenc. (Kovács Kristóf
András) 694 - Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása. - Rontó Pál. (Tamás Anna)
222 - Huszti Péter: Aeneis. (Stoll Béla) 690 - Juhász Géza-emlékkönyv. (Barla Gyula) 230 - Kahána
Mózes; Nagy időknek kis embere. (Botka Ferenc) 693 - Kodolányi János: Szív és pohár. (Laczkó
András) 695 - Kozma Dezső: Petőfi öröksége. (Kovács Magda) 349 - Lackó Mihály: Széchenyi és
Kossuth vitája. (Fried István) 348 - Mű és érték. (Cs. Varga István) 352 - Nógrád Megyei Múzeumok
Évkönyve 1976 (Esze Judit) 118 - Ormós Zsigmond: Szabadelemű levelek vagy democrat lapdacsok
anstocrat görcs ellen. (T. Erdélyi Ilona) 347 - Poésie hongroise. (Kelevéz Ágnes) 353 - Pomogáts
Béla: Radnóti Miklós. (Laczkó András) 227 - Rajeczky Benjámin írásai. (Barlay Ö. Szabolcs) 114
- Rákos B. Raymund két könyve Kelemen Didákról. (Rónay László) 344 - Ruffy Péter: Bujdosó
nyelvemlékeink a Tihanyi Alapítólevéltől a Bori Noteszig. (Varga Imre) 115 - Studia z dziejów polsko
-wggierskich stosunków üterackich. (Cs. Varga István) 687 - Szirmai Károly: Szavak estéje. (Varga
József) 113 - Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában.
(Péter Katalin) 346 - Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. (Bitskey István) 111 - Tüskés Tibor:
Pannóniai változatok. (Pomogáts Béla) 231 - Új Forrás. (Szilágyi Ferenc) 118 - Vitályos Laszlo.
Ady-Uda-Csinszka. (Láng József) 224 - Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti
lexikon. (Ritoókné Szalay Ágnes) 221
Krónika
Az Irodalomtudományi Intézet 1978-ban megjelent kiadványai
A Magyarország története című kézikönyv nyolcadik kötetének művelődéstörténeti fejezeteiről (összeállította: Pomogáts Béla)
A Huszadik századi humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődése című nemzetközi konferenciáról
Intézeti hírek (1978. január 1 - december 31.)
Intézeti hírek (1979. január 1 - december 31.)
Julow Viktor hatvan éves (Fried István)
Osztrák-magyar tudományos ülésszak Faludi Ferenc halálának 200. évfordulóján (Bitskey
István)
Nekrológok
Bokor László (1929-1979) (Szabolcsi Miklós)
Diószegi András (1929-1979) (Szili József)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem