A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Névtani értesítő 15.

103 tanulmány Hajdú Mihály 60. születésnapjára/Az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközösségének időszakos kiadványa

Szerző

Kiadó: ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 336 oldal
Sorozatcím: Névtani Értesítő
Kötetszám: 15
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 350 példányban.

Előszó

Kézbe véve a Névtani Értesítő 15. számát s belelapozva a tartalomjegyzékbe, azonnal feltűnik, hogy az ez évi kötet más, mint az eddigiek. Megváltozott a külseje - reményünk szerint előnyére és... Tovább

Tartalom

D. Mátai Mária: Hajdú Mihály 60 éves 9
E. Abaffy Erzsébet: Tetszik? Nem tetszik? (Néhány korai vélemény keresztneveinkről) 17
Ábrahám Imre: Kiveszett szavak új gyűjtésű földrajzi nevekben 18
Balázs Géza: A hajónévadás egyéni típusáról: a kenunevek 20
Balázs Judit: A nevek szerepe a rábaszentandrási megszólításformákban 23
Balogh Lajos: Néhány gondolat a névkutatásról Ördög Ferenc, Zala
megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745-1771) I. című könyve alapján 26
Balogh László: A titokzatos eunedubelia titka 29
Barabás Jenő: A településnevekből képzett családnevek történeti hátteréhez 31
Barna Gábor: "Szentes búcsú" - "torkos búcsú" (Tájnyelvi adatok a magyar
búcsújárásról) 33
Bárth János: A kalocsai Vén családnév eredete 38
Bartha Csilla: Családnév-módosítások a detroiti magyarban 41
Baski Imre: Mondatstruktúrájú összetett személynevek a törökben 45
Benkó Loránd: Megjegyzések víznevekről 50
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Többjelentésűség a szabadkőművesi páholynevekben (A "Resurrexit" páholy nevének jelentései) 57
Bertha Franciska: Hogy hívnak? 60
Bíró Ágnes: Anyakönyvezett becézőnevek 63
Bíró Ferenc: A körösladányi határrésznevek egy típusáról 66
Bolla Kálmán: Milyen hang valójában az ún. veláris «e»? 68
Büky Béla: "Nem múlik el ez a nemzedék..." 76
N. Császi Ildikó: Törökbálint földrajzi neveinek vizsgálata 78
P. Csige Katalin: Intézménynevek Kárpátalján 81
Csomortáni Magdolna: Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti
típusai 85
Deme László: Egy névtani véletlenről 88
Dénes György: Nádasd - Nádaska 89
Fábián Pál: Autóbecenevek 93
Faluvégi Katalin: Még egyszer a kősziklá-hoz - Kamon-kő-ről 95
Farkas Ferenc: Főiskolai hallgatók névtani kutatásai 97
Fodor Katalin: Adalékok az újabb magyar cégnevek tipizálásához 100
Földi Ervin: Kárpátalja 1939. évi hivatalos helységnevei 106
Földi Éva: A hangmenet észlelése a meredekségimutató-adatok tükrében 108
Fülöp Lajos: A mátraalji nyelvjárás főbb hangtani és alaktani sajátosságairól 112
Gallasy Magdolna: "Elnevezőke" (-óka, -őke) 114
B. Gergely Piroska: Az erdélyi asszonyok régi megnevezéseiről 118
Gerstner Károly: Folyóvíznevek kétnyelvű környezetben 125
Gunda Béla: A dora jelentéstörténete 128
Gyivicsán Anna: Néhány gondolat a magyarországi szlovákok családneveiről 131
Haader Lea: "eez myt mondaaz myes twgyok" 134
Halász Péter: Az 1866-os földosztáskor készült onyesti névsor néhány
tanulsága 137
Hegedűs Attila: Kézd ürügyén 141
Hévvízi Sándor: A Göbölyhajtó út-tó 1 a Déli autópályáig 144
Horváth Katalin: A szóhasadás szerepe az etimológiai vizsgálatokban (A
magas eredetéről) 147
Hőnyi Ede: Az utcanevek írásmódjának vázlatos áttekintése a múlt századtól napjainkig 150
Janitsek Jenő: Két magyar eredetű román 'irtás'-t jelölő helynév: iertas
iertoi és származékai 153
Juhász Dezső: Hajdú és társai 156
Kakuk Mátyás: Cigány szavakból keletkezett személynevek 161
Kállay István: Az ügyintézés nyelve Székesfehérvár szabad királyi városban
(1688-1848) 163
Kálmán Béla: "Canonica visitatio,f-k mint névtani források 166
Kálnási Árpád: A Csengeri járás helyneveinek összegyűjtéséről 167
Katona Imre: Névhasználat helyi színezetű csongrádi szólásokban 170
Keszler Borbála: A tulajdonnév-jelölés történetéhez 172
Kiss Jenő: Név- és nyelvjárástani észrevételek 177
Kis Tamás: Gugyori és Kutyakaparó I. (Egy alföldi csárdanévtípusról) 180
Klima László: Fehérvár, Fehéregyház, Fehértemplom 185
Korompay Klára: Kódexneveink 191
Kovalovszky Miklós: Nevek szinesztéziája 194
Kőhegyi Mihály - Merk Zsuzsa: Zsidó vallásúak névmagyarosítása Baján
(1895-1945) 198
Kristó Gyula; Adatok és szempontok a magyar helynévadás kialakulásához
a X-XI. század fordulója táján 200
Kugler Nóra: Népetimológia és/vagy az értelmiség elmeéle a ragadványnévadásban 205
Laczkó Krisztina: Szárnyalnak a Sólymok, avagy az amerikai típusú
névadási minta a sportban 207
Lakatos Erika: Személynevek az Új Magyar Tájszótár szólásaiban és közmondásaiban 212
Lévai Béla: Tacsilló-halom 215
Liszka Gábor: Iskolai anyakönyvek névtani tanulságai 217
Lizanec Péter - Horváth Katalin: A Tisza kárpátaljai szakaszának vízneveiről 221
Lőrinczi Réka: "vraim hatarat", avagy még valami a régi és a mai magyar
birtokos szerkezetekről 224
Markó Imre Lehel: Sós volt-e a Zala vize? 226
Máté Jakab: A névtudomány helye a nyelvészeti diszciplínák rendszerében 228
Mező András: Egyszeri helységnevek a középkorban 232
Mizser Lajos: Izauru és Szamanta 235
A. Molnár Ferenc: Névtörténeti megjegyzések 237
Molnár Ildikó: A személynevek nyomatékához 239
Cs. Nagy Lajos: Veresegyház külterületi neveinek alaki szerkezetéről 241
Nyirkos István: A földrajzinév-sűrűség kérdéséhez 244
Oszkó Beatrix: Kazimi osztják rénnevek 246
Ördög Ferenc: Ragadványnevek gyászjelentéseken 250
Paládi-Kovács Attila : Népi disznótartás Szútoron (Gömör megye) 253
Papp Lajos: Sajátos névváltoztatások a 16. században 259
Péter László: Egy folyóméter névtan 263
Posgay Ildikó: Divatos név-e a Mihályi 264
Pusztai Ferenc: Hang- és hangzásutánzás 266
Pusztay János: Rendszerkényszer és logika (Megjegyzések az uráli nyelvek
személyes névmásaihoz) 269
Rédei Károly: Adalékok a zűrjén nyelv orosz jövevényszavaihoz 271
Rónai Béla: Juden in den Ortsnamen Ungarns 273
Solymár Imre: Paradicsom és paradicsomi helyek 275
Szabó Ferenc: Egy orosházi városnegyed családnevei 1928-ban 278
Szabó Géza: Érzelmi elemeket hordozó földrajzi nevek 281
Szabó László: Földrajzi nevekből keletkezett családnevek az Őrségben 284
Szabó T. Ádám: Kolozsvár és környéke néhány helynevének történeti-etimológiai vizsgálata a Hunyadiak korától Bethlen Gábor haláláig 288
Szathmári István: Szabó Pál a nevekről, a névdivatról 293
Szende Tamás: Vezetéknevek morfonológiai különállásáról 295
Szűcs Judit: Szentesi ragadványnevek az 1857-es népösszeírás jegyzéke
alapján 297
Torma István: Guruntyi, Házigrány, Istenlejt, Nacsagrom és Nacsapéreg 300
Udvari István: Trencsén vármegyei úrbéri összeíró biztosok nevei (Mária
Terézia úrbérrendezése idejéből) 303
Vadas Ferenc: A tolnai utcanevek (rendszer)változása 305
Varga Mária: A zsidó névelem Veszprém megye földrajzi neveiben 308
Várnai Zsuzsa: Kincső - Kin-tseu 309
Varsányi György: írói névadás Tamási Áron novelláiban 311
Vitányi Borbála: Névtanos szemmel a közszavak egy csoportjáról 315
Voigt Vilmos: Tulajdonnevek a magyar népmesékben 317
Wacha Imre: A hátrább képzett hangról 320
Zaicz Gábor: Mordvin szókészleti elemek 326
Zelliger Erzsébet: "Elhunytak - valahol Oroszországban" 328
Zsilinszky Éva: Tudománytörténet és egyetemi tanterv 331
Zsúpos Zoltán: Az erdélyi sátoros taxás fiskális cigányok nevei a XVIII.
században 333
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem