Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.220

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1994/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - XCVIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Balassi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 813 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Az 5-6. szám összevont.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Németh S. Katalin: Fiktív német beszélgetések Magyarországról (Johann Georg Schielen írásai, 1683)1
Vörös Imre: Faludi Ferenc és a Gentiluomo Istruito (Írói egyéniség a Nemes ember és a Nemes asszony fordítási hűtlenségeinek tükrében)19
S. Varga Pál: A vágytalan boldogság költője (Czóbel Minka költői világképéről)32
Kisebb közlemények
Gömöri György: Bethlen Gábor a korabeli angol nyomtatványokban és szépirodalomban52
Mályusz Elemér: Bessenyei György múzsájáról, Grass Frigyesnéről62
Kerényi Ferenc: Kölcsey Ferenc Rebellis verséről68
Urbán Aladár: Még egyszer Petőfi Sándor századosi kinevezéséről72
Textológia
Debreczeni Attila: Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására77
Adattár
Lázs Sándor: Ismeretlen gyülekezeti énekek és versek a XVII-XVIII. század fordulójáról88
Szabó G. Zoltán: Ismeretlen Wesselényi-levelek Vörösmartyhoz98
Sándor István: Horváth János "Érdemleges jelentése" György Lajos munkásságáról101
Botka Ferenc: Kitörési kísérlet a magányból (Déry Tibor erdélyi úti jegyzetei 1937-ből)105
Szemle
Kulcsár Péter: Sermones compilati in studio generali quinqueecclesiensi in Regno Ungarie126
Szabó András: Klaniczay Tibor: A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete129
Breznay Márta: Peregrinatio Hungarorum131
Kereszty Ágnes: Tóth András - Vértesy Miklós: A Budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561-1944)133
Kerényi Ferenc: Nagy Imre: Nemzet és egyéniség. Drámairodalmunk az 1810-es években. A hazafiság drámái - Sándor Iván: Vég semmiség. A százhetven éve fel nem fedezett Bánk bán134
Németh G. Béla: Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége138
Nagy Miklós: Antal Árpád: György Lajos életműve142
Krónika
Kulcsár Péter: Csapodiné Gárdonyi Klára (1911-1993)144
Karsay Orsolya: V. Windisch Éva (1924-1993)144
Angyalosi Gergely: Varga József (1929-1993)145
Stauder Mária: Tanácskozás Juhász Ferenc költészetéről. 1993. szeptember 28-29. Budapest147
Nicoletta Ferroni - Ács Pál: Olaszország és Magyarország 1930 és 1980 között. VIII. olasz-magyar művelődéstörténeti konferencia, 1993. október 18-21., Budapest148
Szabó B. István: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Tudományos konferencia, 1993. november 25-26., Budapest149
Intézeti hírek (1993. január 1.-december 31.)150
2. szám
Szilasi László: Jókait olvas (Szerzői szándék és olvasói akarat a Jóka-regényeket kísérő Jókai-szövegekben)153
Eisemann György: A Komjáthy-líra vizsgálatának poétikai feltételei (Metafizikum és szimbólum viszonya)200
Kisebb közlemények
Kőrizs Imre: Berzsenyi Dániel Kesergés című versének keletkezéstörténetéhez (Gyöngyösi hatása Berzsenyi költészetére)215
Szilágyi Márton: Kölcsey A ferrói szent fa című novellatöredékének forrása228
Balogh Tamás: A Nagyszombati-kódex "Teljes Bölcsesség" - ének lehetséges mintája247
Vita
Komlovszki Tibor: A Rimay-versszövegekről255
Ács Pál: Válasz Komlovszki Tibornak270
Szemle
Péter László: Sz. Debreczeni Kornélia: Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jelei. Gulyás Pálé lexikonának kiegészítése274
Szabó András: Zay Ferenc: János király árultatása - Kis Péter: Magyarázat - [Bánffy György:] Második János... török császárhoz menetele277
Szabó András: Pázmány Péter: Keresztyéni imádságos könyv. Graz 1606279
Vizkelety András: Gesta Typographorum280
Németh S. Katalin: Hermányi Dienes József szépprózai munkái282
Pintér Márta Zsuzsanna: Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei könyvtár 1793-1993284
Mezei Márta: Rómának viselt dolgai. Bessenyei György összes művei286
Lőkös István: Szerbek és magyarok a Duna mentén II. Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből (1848-1867)289
Dömötör Ákos: Jókai Mór: Az önkényuralom adomái. I. köt. (1850-1858)292
Korompay H. János: Madácsy Piroska: Francia szellem a magyar reformkorban (Francia irodalom és kultúra a reformkori magyar folyóiratokban)294
Katona Gergely: "A hetedik te magad légy!" Újabb József Attila versértelmezések295
Krónika
Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottságának 1994. január 31-i üléséről297
3. szám
Bollók János: Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében (Az epigrammák)299
Fenyő István: Eötvös József és Szalay László ifjúkori eszmei orientációjához329
Németh G. Béla: Petőfi - Ady - József Attila?359
Kisebb közlemények
P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert aenigmái365
Dömötör Ákos - Kerényi Ferenc: A János vitéz egyetemes mesemotívumairól375
Várhelyi Ilona: Az akadémiai titkár Arany János kezenyoma a Finn Irodalmi Társaság archívumában380
Műhely
Tüskés Gábor: A meditációíró Rákóczi382
Textológia
Dörgő Tibor: Czakó Zsigmond Szent László és kora című drámájának szöveghagyománya402
Adattár
Gergye László: Kazinczy Ferenc kiadatlan Werther-fordítása411
Szemle
Török László: Vadász Géza: Janus Pannonius epigrammái420
Ritoókné Szalay Ágnes: Antike Rezeption und nationale Identität in der Renaissance insbesondere in Deutschland und in Ungarn429
Szabó András: Ioannes Bocatius: Opera quae exstant omnia. Prosaica431
Péter László: Arany János: "Tisztelt Írótárs!"433
Kelevéz Ágnes: Csányi László: Babits átváltozásai435
Fried István: Lőrinczy Huba: "...személyiségnek lenni a legtöbb..."438
Krónika
Tarnai Andor: Benda Kálmán (1913-1994)443
4. szám
Nagy Péter: Bethlen Miklós és Önéletírása445
Wéber Antal: Petőfi gyász- és emlékdalai (Cipruslombok Etelke sírjáról)479
Szajbély Mihály: Kép és árnykép: Vajda János és az utókor492
Kisebb közlemények
Pantóné Naszályi Dóra: Jegyzetek Balassi egy költői képéhez507
Németh S. Katalin: Ájtatos volt-e Batthyány Ádám?510
Lukácsy Sándor: Egy toposz történetéhez (Sodomától Sidonig)512
Sánta Gábor: Cholnoky Viktor és a magyar Shakespeare-kultusz521
Botka Ferenc: Konkordanciák József Attila és Déry Tibor munkásságában538
Műhely
Bartók István: Az imádság retorikája a XVII. század magyar irodalomelméletében548
Varga Gyula: Arthur Schopenhauer filozófiája Reviczky Gyula elméleti munkáiban558
Szemle
Tarnai Andor: Szörényi László: Hunok és jezsuiták570
Veszprémy László: Attila. The Man and His Image572
Tüskés Gábor: Felsőnyéki halotti búcsúztatók574
Monok István: Iskoladráma és folklór - Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok576
Wéber Antal: Batsányi János összes költeményei579
Borbély Szilárd: Taxner-Tóth Ernő: Rend, kételyek, nyugtalanság. A Csongor és Tünde kérdései580
Berkes Tamás: Fónod Zoltán: Üzenet. A Csehszlovákiai magyar irodalom 1918-1945582
Kincses Károly: Fotográfiák Kassák Lajosról 1915-1967584
Krónika
Bodnár György: Keresztury Dezső kilencvenedik születésnapjára586
Katona Gergely: Az irodalomértés horizontjai. Tudományos konferencia, Pécs 1994. április 21-22.587
Ratzky Rita: A kegyelet az irodalmi életben. Tudományos ülésszak. Veszprém, 1994. május 13-14.589
Kelevéz Ágnes: Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottságának 1994. május 9-i üléséről590
5-6. szám
Korompay H. János: A Honderü irodalomkritikája593
Szili József: A szövegszimmetria topológiája avagy önszerkesztő és önzáró szövegstruktúrák a 19. századi magyar lírában610
Tverdota György: A Dunánál, az emlékezés verse639
Évforduló
Vadai István: Balassi Bálint fajtalan éneki673
Hegedűs Attia: Balassi nyelvjárása682
Csonka Ferenc: A Campianus-fordítás688
Kőszeghy Péter: Balassi mitológiája, avagy az első költő695
Kisebb közlemények
Szilágyi Márton: Még egyszer A ferrói szent fa forrásáról706
Szuromi Lajos: Arany János: Szibinyáni Jank (metrikai elemzés)708
Textológia
Pásztor Emil: Szövegromlások és helyesírási problémák716
Arany János Toldijának kritikai kiadásában
Műhely
Cs. Gyímesi Éva: Az elszigeteltség fokozatai722
Thimár Attila: Gyárfás István Aeneis-fordítása 1717-ből725
Kelevéz Ágnes: Babits vallomása Szilasi Vilmosnak versei keletkezéséről743
Adattár
Jankovics József: Thurzó Miklós levele Rimay Jánoshoz758
Egyed Emese: Barcsay Ábrahám két id. Cserey Farkasra vonatkozó verse760
Enyedi Sándor: Kazinczy Ferenc három ismeretlen levele Cserey Miklóshoz763
Szemle
Fried István: Magyar színházművészeti lexikon768
Pintér Márta Zsuzsanna: Tüskés Gábor: Búcsújárás a barokk kori Magyarországon a mirákulumirodalom tükrében778
Kerényi Ferenc: Kántor Lajos - Kötő József: Magyar színház Erdélyben 1919-1992 - Enyedi Sándor: Öt év a kétszázból. A kolozsvári Magyar Színház története 1944 és 1949 között781
Szőke György: "De nem felelnek, úgy felelnek". A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján - "Szintézis nélküli évek". Nyelv, elbeszélés és világkép a harmincas évek epikájában784
Németh S. Katalin: Angol és skót utazók a régi Magyarországon (1542-1737)789
Jankovics József: Csáky István: Politika philosophiai Okoskodás-szerint való rendes életnek példája (10664-1674)792
Küllős Imola: "Egy szép dologrul én emlékezem..." (Csöbrös István kopácsi énekeskönyve)795
Gángó Gábor: Újabb Madách Imre-dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárból és az ország közgyűjteményeiből798
Krónika
Bodnár György: Tarnai Andor (1925-1994)801
Kerényi Ferenc: Baróti Dezső (1911-1994)803
D. Molnár István: Csapláros István (1910-1994)805
Nagy Miklós: Sándor István (1907-1994)805
A magyar Amphion (Konferencia Balassi Bálint halálának 400. évfordulóján, Esztergom, 1994. május 24-28.)806
Kilián István: Iskoladráma és barokk (Konferencia Egerben, 1994. szeptember 1-3.)808
Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottság üléséről810
Mikes-megemlékezések811
Nagy Miklós hetvenéves812
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1994/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1994/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1994/1-6.

Könyvtári könyvek voltak. A borítók kissé elszíneződtek. A 4. szám borítója kissé sérült.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
1.110 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba