A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1982. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvi Bizottságának folyóirata - 106. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Nyelvművelés
Jakab István: Szlovák hatások a csehszlovákiai magyarok nyelvhasználatában 1
Deme László: A közigazgatási irat mint szövegmű 17
Akadémiai határozat helyesírási szabályzatunk 11. kiadásáról (Közzéteszi: Fábián Pál) 27
Sipka László: A teljes magyar karakterkészlet szükségességéről 37
Íróink nyelve
Herczeg Gyula: Polifon regényszerkezet, eseményesség és impresszionista jegyek mai prózánkban 40
Benkő László: Röpszótár Móra Ferenc műveiből 61
Nyelv és iskola
Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és a stilisztikai elemzés 62
A. Jászó Anna: Főiskolai hallgatók kiejtésének vizsgálata 73
A nyelvtudomány műhelyéből
Békési Imre: A mellérendelő kapcsolás konstrukcionális szerepe egy Németh László-esszében 88
Szó- és szólásmagyarázatok
Horgosi Ödön: Kacabáj 101
Sasvári László: A magyar nyelvű görög katolikus naptár 102
Ounda Béla: Adatok a bontófa tárgyi és nyelvi elterjedéséhez 104
Szemle
Rácz Endre és Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből (Ismerteti: Temes Mihály) 105
Dobos H. Magda: A nominális szerkesztésmód a magyar impresszionista szépirodalomban (Ismerteti: Herczeg Gyula) 114
Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor indulása (Ismerteti: Szilágyi Ferenc) 119
A Nyelvőr hírei
Hangay Zoltán: A szakmunkástanulók versenyének egri döntője 122
Y.: Tudományos ülésszak Sátoraljaújhelyen Kazinczy halálának 150. évfordulója alkalmából 124
Fülei-Szántó Endre: Tanácskozás a kétnyelvűségről 127

2. szám:
Nyelvművelés
Elekfi László: Beszédütem, versütem 129
Kemény Gábor: A nyelvi képek szerepe a tömegtájékoztatásban 138
Balogh Lajos-Bartók János: Korai magyar beszédfelvételek 142
Törők Gábor: Hozzászólás a készülő új helyesírási szabályzat néhány kérdéséhez 155
Íróink nyelve
Péter László: Móra Ferenc stílusához 160
Ézsiás Erzsébet: A Szerb Antal-i irónia stíluseszközei 175
Nyelv és Iskola
Fülöp Lajos: Papp István munkássága és az anyanyelvi nevelés ügye 183
Kálmán Béla: A nyelvjárástudomány eredményeinek felhasználása az iskolában 191
Nyelvjárások, szaknyelvek
Zilahi Lajos: Tájszavak, szólások Püspökladányból 200
Pusztai István: A szakszóalkotás határai 207
Dóra Zoltán: Kiszorulóban levő faipari szakszavaink 216
Szó- és szólásmagyarázatok
Kiss Lajos: Különös földrajzi nevek 219
Skripecz Sándor: Döfi 233
Szemle
Ligeti Lajos - Terjék József szerk.: Keleti nevek magyar helyesírása (Ismerteti: Szemere Gyula) 236
Szende Aladár szerk.: Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésének változatai (Ismerteti: A. Jászó Anna) 238
B. Fejes Katalin: Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása (Ismerteti: Nagy L. János) 246
Kelemen Péter: szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszakában (Ismerteti: Szabó Zoltán) 251
Kósa László: A burgonya Magyarországon (Ismerteti: Kiss Jenő) 251
A Nyelvőr hírei
B. Porkoláb Judit: Debreceni magyar nyelvészeti napok 253

3. szám:
Nyelvművelés
SZÁZ ÉVE HALT MEG ARANY JÁNOS 257
Németh G, Béla: A fragment fölénye 257
Pásztor Emil: Az „Arany János Toldijának szótára" című könyv terve 266
J. Soltész Katalin: Arany János névvilága 281
Martinkó András: Lóvá tettem Csinom Palkót 294
Bánréti Zoltán: Szabály és tendencia a szinkronikus grammatikában 301
Íróink nyelve
Kemény Gábor: A „lelki táj" mint közlésforma József Attilánál 307
Büky László: A mély főnév Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvének képalkotási rendszerében 310
Dobóné Berencsi Margit: Költői eszközök Dobos László Hólepedő című regényében 318
Nyelv és iskola
Bán Ervin: Az idegennyelv-oktatás új törekvései és az anyanyelvi nevelés 325
Károly Sándor: Modern magyar iskolai nyelvtan - Romániában 332
Nyelvjárásaink, szaknyelveink
Dániel Ágnes: Szaknyelv vagy szakmai nyelvhasználat? 337
A nyelvtudomány műhelyéből
Kábán Annamária: A tudományos stílus fogalmának tisztázásához 343
Rozgonyiné Molnár Emma: A szólások és közmondások szövegbe szerkesztése 352
Szó- és szólásmagyarázatok
K. Palló Margit: Kínál - Tárház, társzekér 367
A. Molnár Ferenc: (Surjánfalva) ~ Sürgyefalu ~ Surdesti 358
Sasvári László: A tolcsvai Constantin család nevének változásai 360
Szemle
Temesi Mihály: A magyar nyelvtudomány (Ismerteti: Papp Ferenc) 362
Guszkova Antonyina: A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a mai magyar nyelvben (Ismerteti: G. Varga Györgyi) 365
Gergely Piroska: A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata (Ismerteti: Papp László) 367
Nyelvpedagógiai írások és Siptár Péter: Nyelvészeti kisszótár (Ismerteti: Kontra Miklós) 370
V. Busa Margit: Kazinczy Ferenc Bibliográfia (Ismerteti: Y) 372
A Nyelvőr hírei
Elekfi László: Verstani elemzések vitája és a Zrínyi-kutatás 374
Molnár Ildikó: A pedagógusjelöltek Kazinczy-versenye 1982-ben 377
Sz. A.: Anyanyelv-oktatási napok Nyíregyházán 379
Hangay Zoltán: A szakmunkástanulók magyar nyelvi versenyének 1982. évi döntőjéről 382
Pályázati felhívás 384

4. szám:
Nyelvművelés
A MAGYAR NYELV HETE 1982-BEN
Németh Károly: Megnyitó beszéd 386
Benkő Loránd: A név és az ember 391
Tőzsér Ágnes: Szarvas Gábor akadémiai működése dokumentumokban 399
Fodorné Csányi Piroska - Fábián Pál: A magyar kémiai elnevezés és helyesírás 410
Máté Jakab: A felsőfokú hungarológiai oktatás és tudományos kutatás a Román Szocialista Köztársaságban 419
Íróink nyelve
Szigethi Gábor Miklós: Az ormánsági nyelvjárás Kodolányi prózájában 431
Papp Mária: A szépség szomorúsága 439
Nyelv és iskola
Szende Tamás: A hangtani kutatások újabb eredményei és alkalmazási lehetőségeik a közoktatásban 444
A nyelvtudomány műhelyéből
Bencze Lóránt: „A metaforáló állat" 455
Kemény Gábor: Szöveg és jelentés 465
Szó- és szólásmagyarázatok
Kiss Lajos: Régi földrajzi nevek, régi térképek 477
Ördög Ferenc: A puszta helynevekből keletkezett családnevek kérdéséhez 484
Szemle
Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok (Ismerteti: Szabó Zoltán) 487
Baróti Dezső: Árnyékban éles fény (Ismerteti: Szabó Zoltán) 489
Kántor Lajos: Líra és novella (Ismerteti: Szabó Zoltán) 492
Lengyel Zsolt: Gyermeknyelv (Ismerteti: Salga Attila) 494
Penavin Olga: A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Ismerteti: Achs Károlyné) 497
A Nyelvőr postája
Pásztor Emil: "Ha fölébresszük Pisták..." 500
A Nyelvőr hírei
Elekfi László: Kelemen József 502
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem