A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - XC. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 725 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

1-2. szám
Szegfű László: György, Crissafán fia, aki megjárta a túlvilágot1
Frank Baron: A Faust-monda és magyar változatai22
Gergely András. Széchenyi István, mint író32
Tverdota György: József Attila nyelvszemlélete II. (A névtől a szóig)54
Kisebb közlemények
Kathona Géza: Azonosítható-e Sztárai Mihály Siklósi Mihállyal?76
Hargitay Emil: Csáky István "politica philosphiai okoskodás"-a77
Hévízi Ottó: Ady iróniája86
Varga Imre: Megjegyzések Szigeti Csaba "Appendix Balassiana" című dolgozatához95
Műelemzés
Zentai Mária: Vörösmarty Mihály: Az emberek97
Gergye László: Midas király (A századvégi művészsors Ambrus Zoltán regényében)106
Vita
Szerdahelyi István: Hangsúlyos verselésünk vitatott vonásai117
Műhely
Varga Pál: Az ember tragédiája kompozíciójáról132
Neumer Katalin: Kemény Zsigmond három regényének értelmezése147
Adattár
Varga Imre: Egy Balassa Bálint védelmére írt paszkvillus162
Enyedi Sándor: Kis János és Aranka György levelezése166
Szemle
A Jordánszky-kódex (Madas Edit)181
Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései (Imre Mihály)183
Krmann Dániel: Küldetésem története (Monok István)190
Kós Károly: "Kőből, fából házat... igékből várat" (Erdélyi K. Mihály)192
Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő (Rónay László)194
Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok (Lőrinczy Huba)198
Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek
Balassa Bálintnak és Rimai Jánosnak istenes-énekei
Reformkori országgyűlések színházi vitái (1825-1848)
Szántó György Tibor: Csengery Antal
Lukács Lajos: Magyar politikai emigráció 1849-1867
Toldy Ferenc: Irodalmi arcképek (Körmendy Kinga, Stoll Béla, Fried István, Nagy Miklós, Kokas Károly, Szilágyi Ferenc)200
3. szám
H. Hubert Gabriella: Egy morális antropológia 1914-ből (Foktövi János kéziratos prédikáció-gyűjteménye)209
Fried István: Az "Abafi" előzményeihez222
Petrányi Ilona: A gyermek-motívum jelentései és szerepe Pap Károly novelláiban231
Zágonyi Ervin: Kosztolányi japán versfordításai - forrásaik fényében246
Évforduló
Hopp Lajos: A felszabadító háborúk tükröződése a lengyel irodalomban275
Kisebb közlemények
Gömöri György: Lord Paget magyar pártfogoltjai291
Szabó Péter: A másolás feladatköre és tematikája a felvilágosodás korának művészetszemléletében294
Ratzky Rita: Petőfi Késmárkon298
Imre László: A jelképesség változatai Kemény Zsigmond Férj és nő-jében301
Műhely
Horváth Veronika: A Minerva Társaság története305
Szemle
Barta János: A pálya ívei (Nagy Miklós)313
Cs. Szabó László: Őrzők (Rónay László)314
Dominique Révérend: Bethlen Miklós emlékiratai (Jankovics József)320
Weselényi István: Sanyarú világ I-II. (Varga Imre)322
Két könyv a mai magyar dramaturgiáról (Kerényi Ferenc)328
A néma barát megszólal
Emlékezetül hagyott írások
Náday Károly - Sáfrán Györgyi: Történeti kutatások Kufsteinben
Czuczor Gergely rabsága
Kazinczy Ferenc: Sophie
A két világháború közötti Magyarországról (Uray Piroska, Monok István, Szabó Flóris, F. Csanak Dóra, Erdélyi K. Mihály)331
Krónika
Dán Róbert (1936-1986) (Komlovszki Tibor)339
Mezei József (1930-1986) (Csürös Miklós)340
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete szakbibliográfiája 1985. (Összeállította: B. Hajtó Zsófia)341
4. szám
Szili József: Irodalomképzetek és irodalomfogalmak: "irodalom" szavunk és a modern magyar irodalmiság XVIII. századi kezdete345
Lőrinczy Huba: A novellista Ambrus Zoltán indulása361
Tverdota György: József Attila nyelvesztétikájának forrásai373
Évforduló
Tamás Attila: Tóth Árpád és a századeleji stílusirányzatok393
Vita
Dolmányos István: Politika-történeti problémák Ady életművében (Gondolatok Király István könyveiről)398
Adattár
Pásztor Lajos: Két gyöngyösi betlehemes mise a XVIII. századból407
Szemle
Könyvek a romániai magyar irodalomról (Pomogáts Béla)457
Tótfalusi Kis Miklós (Kőszeghy Péter)466
"Az időt mi hoztuk magunkkal" (Szilágyi János)469
Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz (Bezeczky Gábor)470
A táguló világ magyarországi hírmondói (Monok István)473
Kazinczy Ferencné Török Sophie levelezése (Fried István)475
Krónika
Molnár József (1905-1986) (Nagy Miklós)478
Intézeti hírek (1985. január 1-december 31.)479
5. szám
Szabó András: Melanchtontól Lipsiusig (Tanárok, diákok és prédikátorok Sárospatakon 1562-1598)483
Korompay H. János: Bajza József és Henszlmann Imre vitája a francia drámáról507
Pomogáts Béla: Kassák Lajos a forradalmakban523
Kisebb közlemények
Németh Béla: Zrínyi Miklós latin epigrammájának szövegéhez és magyar fordításához535
Kovács Sándor Iván: A Zrínyi-epigrammák szövegközléséhez és azt "Una est..." új fordításához536
Varga Imre: A magyar nyelvű iskolai játékok egyik típusáról538
Vörös Imre: Orczy Lőrinc és Fekete János elveszettnek hitt közös munkája548
Borsy Károly: Szepesy Ignác és bibliakiadása551
Műelemzés
Valachi Anna: József Attila: Holt vidék559
Műhely
Schelken Pálma: Kosztolányi gyorsírásos jegyzeteiből572
Adattár
Erdei Klára: Heinrich Rantzau és Zsámboky János580
Soós István: Kazinczy Ferenc levelei az Osztrák Nemzeti Könyvtárban589
Szabó G. Zoltán: Kölcsey ismeretlen verse egy emlékkönyvben590
Szemle
Klaniczay Tibor: Pallas magyar ivadékai (Tarnai Andor)597
Vásárhelyi Judit: Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében (Uray Piroska)600
Szeged története 2. 1686-1849 (Imre Mihály)602
Széchenyi István - Wesselényi Miklós: Feleselő naplók (Szabó G. Zoltán)606
Petőfi Sándor összes költeményei (Korompay H. János)611
Krónika
Tóth Dezső (1925-1985) (Fenyő István)615
6. szám
Török László: Catullus-hatások Janus Pannonius költészetében617
Tarnai Andor: A consultatio Magyarországon (A politikai nevelés irodalmi formáinak és stílusának történetéhez)637
Barta János: Fény, szín, hang, lélek (Tóth Árpád költői képeiről)657
Műhely
R. Várkonyi Ágnes: Líra és politika Zrínyi életművében673
Fried István: A "Fogságom naplója" regénye683
Hima Gabriella: Az egzisztencializmus és Kosztolányi694
Szemle
Király István: Kosztolányi - Vita és vallomás (Angyalosi Gergely)705
Németh G. Béla: Századutóról - századelőről (Lőrinczy Huba)710
Frank Tibor: Egy emigráns alakváltásai (Kiss József)714
A mindentudás igézete (Tanulmányok Németh Lászlóról)718
Szelestei N. László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa (Varga Imre)720
Apró Ferenc: László munkássága
Könyvecske az szent apostoloknak méltóságokról
May István: A magyar heroikus regény története
Péterffy Ida: Horváth Ádám munkássága a "Hunniás" előtt
Praznovszky Mihály: Madách és Nógrád a reformkorban
Falk Miksa: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála
Táncsics Mihály
Péter László: Szegedi Örökség
Zelk Zoltán: Reménykedem és rettegek (Németh S. Katalin, Madas Edit, Boronkai Iván, Monok István, Madácsy Piroska, Seres V. József, Imre László, Nagy Miklós, Ugrin Aranka, Csűrös Miklós, Rónay László)724
Krónika
Péter László hatvanéves (Botka Ferenc)737
Móricz Zsigmond hagyatéka (H. Bagó Ilona)738
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6.

A borítókon ex libris pecsét található. Az 1-2. szám borítójának sarka enyhén megtört. A gerincek kopottak. Az 5. szám borítója foltos.

Állapot:
2.580 Ft
1.290 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1986/1-6.

A kötetek borítója enyhén elszíneződött, kopottas, bejegyzés látható rajta.

Állapot:
2.580 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba