A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jelentéstan és stilisztika

A magyar nyelvészek II. nemzetközi kongresszusának előadásai

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 685 oldal
Sorozatcím: Nyelvtudományi Értekezések
Kötetszám: 83
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Ágoston Mihály: A magyar függőszók kategóriája ...........................................45
Bachát László: Az intézménynevek jelentéstani problémái......................................51
Bakos József: A sűrítő és a szintetikus jellegű nyelvi formák stiláris értéke Gárdonyi
nyelvében...................................................................................55
Balassa László: A költői alaphelyzet mint szerkezet- és stílusmeghatározó tényező 61
Balázs János: Az osztályjegyek (klasszémák) a magyar szavak jelentésszerkezetében ............................................................................................................................65
Balogh Lajos: A táj szó fogalma................................70
Bánhidi Zoltán: Jelentéstani és stilisztikai kérdések az idegen nyelvek oktatásában, különös tekintettel a magyarra mint idegen nyelvre..............................75
Békési Imre: A közös elemek kapcsolódó szerepe a mondat fölötti szövegegységben 82
Benkő László: Stílusszótár - írói szótár......................................................................87
Benkő Loránd: Szempontok a jelentésfejlődések jellegének, irányának, kronológiájának megállapításához..........................................................................................92
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Az iskolai ragadványnevek élete......................................98
Büky László: Füst Milán költői nyelvéről....................................................................105
Czigány Lóránt: Az úgynevezett „magyarosság"........................................................109
Deme László: Szövegszerkezeti alapformák és stílusértékű változataik....................114
Eder Zoltán: Az első magyar nyelvű stilisztikai kézikönyvről....................................119
Elekfi László: Jelentéskategóriák a nyelvtani alakrendszerben................................125
Fóris Karola: Nyelvi érték és poétikai érték...........................137
Futaky István: Juhász Ferenc prózaverseinek szóösszetételeiről..............................144
Fülei-Szántó Endre: A modalitás logikai és szemantikai modelljéről........................148
Gáldi László: Egyszerűség és stilizáltság Petőfi lírájában..........................................156
Ginter Károly: Néhány jelentéstani probléma a magyarnak mint idegen nyelvnek
a tanításában ........................................................................................163
Gráf Rezső: A nyelvtannal párhuzamos stilisztikatanítás lehetőségei a középiskolában ..........................................................................................................166
Gulya János: őstörténet és szemantika...........................170
Hadrovies László: Egy gyakorlati magyar jelentéstan terve....................................175
Hajdú Mihály: A magyar keresztnévválasztás legfontosabb tendenciái 1770 és
1970 között ...........................................................................184
Harsányi Zoltán: A stíluselemzés módszeréről............................................................188
Horányi Özséb: Megfigyelések irodalmi és filmalkotások kontrasztív vizsgálatához 197
Horváth Mária: Stílustörténeti vizsgálódások Zrínyi két Extractusa körül............202
Horváth Tibor: A szaknyelvek stílusjegyei..................................................................207
Imre László: A hasonlatok funkciója Kemény Zsigmond A rajongók című regényben .................................... .....................................................213
Inczefi Géza: Határneveink jelentésének szerepe a lokalizálásban............................219
Jeleníts István: Kísérlet a költői mű magánhangzó-változatosságának számszerű
jellemzésére ....................................224
Juhász Ferenc: A mondathangsúly és a téma-propozitum viszony néhány jelentéstani, szintaktikai és hangtani vetülete ............................................................227
Kálmán Béla: A jövő idő nyelvi kifejezései a magyarban..........................................234
Kanyó Zoltán: A grammatikain túli (paragrammatikai) szabályszerűségek kérdéséhez ....................................................................................................................237
Károly Sándor: A jelentéstan az utolsó huszonöt év magyar nyelvtudományában 12
Katona Imre: Előmunkálatok a magyar népköltészet stilisztikájához....................242
Kecskés András: A magyar versalaktan és vers jelentés tan néhány kérdése............246
Kelemen József: A jelentés és a jelentés változatok kérdései......................................255
Kelemen Péter: Az önkibontó szimbólum....................262
Kemény Gábor: Logikai-szemantikai struktúrák Krúdy hasonlataiban....................269
Kerék András: Generatív verselmélet és a magyar időmértékes vers........................273
Keszler Borbála: Az igetŐ-váltakozásból származó párhuzamos alak- és jelentésmegoszlás ................................................................................................................281
Kigyóssy Edit: Az -s és az -i melléknévképző jelentéséről..........................................283
Király Péter: A társadalmi fejlődés, mint a jelentésváltozások egyik indítéka. .. . 287
Kiss Antal: Mondattani elemek stilisztikai szerepe Tamási Áron novelláiban..........290
Kiss Endre: A gondolatjel és a vers dimenziói.....................299
Kiss Lajos: Szláv mintára alkotott tükörszók a magyarban......................................309
M. Korchmáros Valéria: A való és a levő igenevek használatáról................................313
Kovács Miklósné: Gépi programozású nyelvtanoktatás a középiskolában................320
Kovalovszky Miklós: A cím stilisztikája......................................................................326
László Gyula: Nyelvtudomány és régészet...............333
Lizanec, P. M.: Az ukrán nyelvjárások hungarizmusai jelentésének (szemantikájának) kérdéséhez..........................338
Lotz János: A magyar nyelv grammatikai kategóriái................................................344
LŐrincze Lajos: Nyelvszokás és nyelvi norma..............................................................348
B. LŐrinczy Éva: Az alak, a jelentés és a mondatkörnyezet együttes hatása a népetimológiák kialakulásában ..................................................................................355
Majtyinszkaja, K. E.: A névmásos szerkezetek stilisztikai felhasználásáról .... 360
Máté Jakab: A konverzívák néhány szemantikai és szintaktikai kérdése..................364
S. Meggyes Klára: A késői gyermeknyelv kutatásának funkciója a jelentéstanban 369
Mizser Lajos: Jelentésváltozások egy szócsaládon belül..............................................375
A. Molnár Ferenc: Szó- és szólásmagyarázatok Balassi nyelvéből............................378
Molnár Hona: Hangjelenséget jelölő igék objektális bővítménye................................386
Murvai Olga: A szabad függő beszéd terminológiai kérdéséről..................................389
Nagy Ferenc: A mennyiség mint stilisztikai jegy........................................................392
0. Nagy Gábor: A poliszémia kérdéséhez....................................................................395
Nagy Károly: Az irodalom szerepe a valóságtudat kialakításában, fenntartásában
és megváltoztatásában ..........................................................................................401
J. Nagy Mária: A szó poétizációja Vajda János lírájában............................................405
Nemser, William-Stephanides Eva: Problems in the contrastive semantic analysis
of English and Hungárián ..................................................................................414
Nyíri Antal: A szójelentés történeti szempontú vizsgálatához....................................421
Ortutay Gyula: Megnyitó beszéd...................................................................10
Ördög Ferenc: A ragadvány névadás nyelvi eszközeiről..............................................426
Papp Ferenc: Stílus és költői nyelv számítógépes vizsgálata....................428
Pásztor Bertalan: Technikai segédeszközök szerepe az anyanyelvi műveltség fejlesztésében ..............................................................................................................435
Pásztor Emil: Bepillantás Arany János nyelvi alkotóműhelyébe..............................438
Penavin Olga: A jugoszláviai magyar nyelvjárásokban jelentkező népetimológia 446
Perrot, Jean: A propos du futur hongrois....................................................................452
Péter László: Juhász Gyula névtelen cikkeinek fölismerése stílussajátságai alapján 454
Péter Mihály: Stilisztikai alapfogalmaink tisztázásához..............................................458
Plaszkony László: A mondatstruktúra stilisztikai szerepe a magyar nyelvben. . . . 464
Prileszky Csilla: A felszólító módú mellékmondat néhány kérdéséről........................473
Rácz Endre: Az értelmi egyeztetés a magyar nyelvben.. . ........................................476
Raun, Alo: Budenz József szemantikai felfogásáról és módszeréről..........................483
K. Reményi Mária: A jelentésmagyarázat és a lexikális rokonértelműség használata és szerepe a külföldi diákok magyar nyelvi oktatásában..........................487
Ruzsiczky Éva: „Kezökben a lant".............................498
Santarcangeli, Paolo: A magyar nyelv tanítása idegeneknek....................................503
Schlachter, Wolfgang: Die ungarische und die deutsche habeo-Konstruktion..........508
ochulze, Brigit te: Uber die Vorbereitung von Beitrágen zur Erarbeitung einer
deutech-ungarischen konfrontativen Grammatik ............................................516
tW»eok, Thomae A.: Szignál, szimptóma, ikon, index, szimbólum, név....................518
J. Sebestyén András: Metaforák szerkezete....................524
Sebestyén Árpád: A magyar időhatározószók jelentéstanához..................................532
Sima Ferenc: A magyar mássalhangzók hosszúsági korrelációja kifejlődésének módjaihoz és időrendjéhez............................................................................................539
Sinor Dénes: A magyar nyelv udvariassági formái a két világháború közti időben 545
Sivirsky Antal: Stílusbeli problémák „Az ember tragédiája" holland fordításaiban 553
J. Soltész Katalin: A tulajdonnév jelentésszerkezete..................................................557
Somos Béla: Türelem rózsát terem....................563
Stephanides Éva 1. Nemser, William-Stephanides Éva............................................414
Szabó József: Rokon értelmű szavak vizsgálata Nagykónyi község nyelvjárásában 566
Szabó Zoltán: Az egyéni szépírói stílus jellemzése az újabb szövegelméletek megvilágításában ............................570
Szathmári István: A magyar stilisztika az utóbbi két évtizedben............................23
Szathmári István: Zárószó................................................................................................40
Szekér Endre: A nominális stílus jelentkezése Gárdonyi műveiben..............................574
Szende Aladár: A stílus „tanítása"............................579
Szende Tamás: A XX. századi magyar líra egy fejlődés vonulatához........................585
Szépe György: A nyelv szemantikája és szemiotikája..................................................587
Szepesy GyuIa: A lenni + -va, -ve igeneves szerkezet funkciói..................................593
Szerkesztők: Előszó ...............................3
Szíj Enikő: A jelentésváltozások tipológiai lehetőségei a rokonsági elnevezések
rendszerében ...................................................................................598
K. Szoboszlay Ágnes: A vas szó Buda Ferenc verseiben..............................................601
Szűts László: Argó és írói nyelv......................................................................605
Tamás Attila: A szemantikai érték és a nyelvi műalkotás „jelentése" közti különbségekről ........................................................................................................................608
Tamás Lajos: Megnyitó beszéd............................................
Teleki Tibor: A dichotomikus motiváció elméleti és gyakorlati tanulságai................614
Temesi Mihály: A komplex szerkezetek szemantikai meghatározottságáról..............621
Török Gábor: Az igefüggvények stilisztikájához..........................................................630
Vajda András: Grammatikai viszonyok esztétikai funkciója újabb költészetünkben 635
Veenker, Wolfgang: Prolegomena zu einem vergleichenden semasiologischen Wörterbuch der uralischen Sprachen................................................................................641
Végh J. Mihály: Megjegyzések a szóhangulat történeti vizsgálatához........................647
Vértes Edit: Déli osztják jelentéstani és stilisztikai adalékok......................................652
Víffh Árpád: A hasonlat rendszerének formális elemzése.................................654
Voigt Vilmos: A népmese stílusának kérdései................................................................663
Wacha Imre: Petőfi jelkép- és motívum-rendszereiről................................................667
Zeman László: Adalék „A befejezetlen mondat" stílusvizsgálatához.......................674
Zsilka Tibor: A stílus hírértéke.............................680
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem