A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1997/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata/CI. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1-2. szám
Németh S. Katalin: Comenius elfelejtett propagandistái: Johan Jakob Redinger és Christian Hoburg1
Szörényi László: Nyelvrokonság, őstörténet és epika a 18. századi magyarországi jezsuita latin irodalomban16
Wéber Antal: A budapesti Árvízkönyv mint irodalmi antológia25
Hites Sándor: A Vernunft tragédiája (Madách Imre főművének újraolvasása a kanti ismeretelmélet horizontján)39
Németh G. Béla: Babits irodalomszemléletének alakulása58
Kisebb közlemények
Szabó András: Balassi Bálint és öccse Nürnbergben (1565-1577)64
Dávid Gábor Csaba: Wesselényi Miklós Balitéletekről című művének keletkezése72
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc finn fordításai79
Műhely
Gyapay László: A recenzióírás elméleti hozadéka (Kölcsey kritikaelméleti töredékei a tízes évek közepéről)98
Dávidházi Péter: Egy szerzői név kiválasztása a reformkorban (Franz Joseph Schedeltől Toldy Ferencig)123
Nyikolaj Ivanovics Zubov: A tulajdonnév konstrukciós szerepe a szépirodalomban (Két példa)130
Textológia
Tóth Tünde: Irodalomtörténészek a bábeli könyvtárból (A régi magyar vers repertóriuma)133
Adattár
Szelestei N. László: Magyarországi diákok a bécsi jezsuita gimnáziumban 1578-ban (Rekreációs diárium töredéke)146
Bitskey István: Ismeretlen latin köszöntővers a bíborossá kinevezett Pázmány Péterről159
Debreczeni Attila: Horváth Ádám kiadatlan verstani tárgyú levele166
Szemle
Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania 1627-1707 (Varga Imre)177
Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, IV, Mulatók (Demeter Júlia)180
Jezsuita iskoladrámák (ismert szerzők); Jezsuita iskoladrámák (ismeretlen szerzők), programok, színlapok (Kerényi Ferenc)181
Pintér Márta Zsuzsanna: Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században (Székely György)186
Szentjóbi Szabó László összes művei (Mezei Márta)188
Pomogáts Béla: A romániai magyar irodalom (Máthé József)191
Szegedy-Maszák Mihály: "Minta a szőnyegen": A műértelmezés esélyei (Szili József)192
3-4. szám
Ács Pál: A Szent Makkabeusok nevei (Pseudo-Josephus mint Sztárai Mihály, Bornemissza Miklós és Zombori Antal forrása)199
Szilasi László: Argumenta mortis (Érvek és ellenérvek a hősi halálra: becsület és méltóság a régi magyar elbeszélő költészetben és emlékiratokban)217
Tarnói László: Értékítéletek a magyarországi német nyelvű irodalmi életben a 18-19. század fordulóján235
Pozsvai Györgyi: Egymásba pillantó tükrök (A dialogikus önvizsgálódás módozatai Asbóth János Álmok álmodója című regényében)247
Kisebb közlemények
Bartók István: Nógrádi Mátyás elveszett ars concionandija (Tanítás és oktatás a 17. század második felének magyar prédikációelméletében)263
Dávid Gábor Csaba: Wesselényi Miklós Balitéletekről című röpiratának előképei269
Gosztonyi Ferenc: Kisfaludy Károly 19. századi irodalmi kultuszáról279
Bodnár György: Babits Mihály korrajzregényei avagy küzdelmek az epikával292
Műhely
Kövendi Dénes: Rendszer a rendszertelenségben (Ady metrumváltó időmértékes verselése)300
Kőrizs Imre: Ottlik Budájának szövege343
Műelemzés
Milbacher Róbert: "Rólad a mese mezitlábos czigány múzsaleány!?" (Második közelítés A nagyidai cigányokhoz)347
Szili József: Anakronotoposzok avagy új-angliai lelkiismerettel Nagy-Idán385
Adattár
Tusor Péter: Rimay János levele Batthyány Ferenchez392
Szilágyi Márton: Dugonics András ismeretlen önéletrajza 1786-ból394
Botka Ferenc: Mallorcai "szép napok" (Déry Tibor két élete, 1934-1936-ban írt naplójegyzetei tükrében)400
Vita
Orosz László: Berzsenyi verseinek kiadásáról418
Kőrizs Imre: Válasz Orosz László megjegyzéseire419
Szemle
Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok (Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról) (S. Sárdi Margit)421
Esterházy Pál: A boldogságos Szűz Mária szombatja, azaz minden szombat napokra való áétatosságok (Tüskés Gábor)424
Gyárfás István: Virgilius poétának Aeneise (Bartók István)427
Karacs Teréz (1808-1892.) Annotált személyi bibliográfia (Pásztor Emil)429
Imre László: Műfajok létformája XIX. századi epikánkban (Nagy Miklós)431
Ecrire le voyage (Maár Judit)434
Krasztev Péter: Ismét újra kell születnünk (A szimbolista irányzat a közép- és kelet-európai irodalmakban) (Gránicz István)437
Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben (Fried István)439
Krónika
Bíró Ferenc hatvanéves (Németh S. Katalin)446
A Martinkó-díj első odaítélése, Martinkó-emléktábla456
Beszámoló az MTA Textológiai Munkabizottságának üléséről (1997. február 10.) (Kelevéz Ágnes)448
Paul F. Gehl előadása az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályán (1997. március 19.) (Ács Pál)449
Tudományos ülésszak Klaniczay Tibor halálának ötödik évfordulóján (Budapest, 1997. május 14.)452
Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1997. május 23-25.) (Kecskeméti Gábor)452
A magyar színház születése (Tudományos konferencia, Eger, 1997. augusztus 27-30.) (Pintér Márta Zsuzsanna)453
5-6. szám
Tarnai Andor: A neolatin költészet és dráma alkonya Európában457
Knapp Éva: Az irodalmi hagyományozódás rétegei Rimay János Fortuna-Occasio-versében470
Fejér Ádám: Horváth János és a korszerű Petőfi-kép508
Nyilasy Balázs: Gondolatok az Arany-ballada poétikájáról527
Kisebb közlemények
Heltai János: Balassi és Buchmann Iephtese541
Bartók István: Bisterfeld gyulafehérvári ars concionandija550
Janzer Frigyes: József Attila és a romantika557
Műhely
Tverdota György: Klasszikus álmok (Dekadencia és antikvitás Babits első korszakának verseiben)566
Melczer Tibor: Babits Mihály bajai versei573
Illés Sándor: Babits Mihály fogarasi lakásai581
Téglás János: Babits és a Petőfi Társaság587
Buda Attila: Babits Mihály művei a Nyugat kiadó gondozásában604
Sipos Lajos: A Babits-levelezésről627
Műelemzés
Petrőczi Éva: Egy fordítás háttértörténete (Lewis Bayly: The Practice of Piety - Medgyesi Pál: Praxis pietatis)634
Cecilia Pilo Boyl: Caesar Aegyptus földén Alexandriában (Olasz jezsuita iskoladráma Faludi Ferenc átdolgozásában)650
Szabó Gábor: Egy fiktív személy (f)eltüntetése (Orbán János Dénes versei)656
Adattár
Tusor Péter: Balassi Bálint ismeretlen levele Krakkó város ügyészéhez664
Hargittay Emil - Kiss Antal: "Pestis idein gyakorlando jmatsagh"668
Ratzky Rita: Ismeretlen Kölcsey-dokumentumok a Kolozsvári Állami Levéltárban671
Párbeszéd
Koltai András: Rimay János leveléről676
Szemle
Die Chronik des Marx Faut und Melchior Klein (Vizkelety András)677
Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció (Szabó András)678
Esterházy Pál: Az egész világon lévő csudálatos Boldogságos Szűz képeinek röviden föltett eredeti (Monok István)682
II. Rákóczi Ferenc Fohászai / Aspirationes principis Francisci II. Rákóczi / Aspirations du prince Francois II Rákóczi (Penke Olga)684
Ányos Pál 1756-1784 (Borbély Szilárd)686
Böszörményi István: Kármán József emléke Losoncon 1896-1996 (Szilágyi Márton)689
Majsai Károly: Petőfi Sándor és szülei a szalkszentmártoni nagyvendégfogadóban 1845-1846 (Kerényi Ferenc)691
Cholnoky Viktor 1868-1912 (Bezeczky Gábor)693
Bori Imre: Szenteleky Kornél (Virág Zoltán)701
Babits Mihály kéziratai és levelezése (Péter László)706
Krónika
Pirnát Antal (1930-1997) (Szörényi László)710
Varga Imre nyolcvanöt éves (Tüskés Gábor)712
A hetvenéves Bodnár György köszöntése (Szörényi László)714
Kovács Sándor Iván hatvanéves (Kulcsár Péter)716
Enyedi György és a kelet-közép-európai unitarizmus a XVI-XVII. században (Káldos János)718
Bessenyei-emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián721
Petőfi-Jókai-emlékülés (Kerényi Ferenc)721
Konferencia Tandori Dezső munkásságáról722
Arany János-konferencia (Korompay H. János)723
Bodor Ádám munkássága a mai magyar prózairodalomban723
Intézeti hírek (1997. január 1.-december 31.)724
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1997/1-6.
Állapot:
2.780 Ft
1.390 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba