A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1987. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia anyanyelvi bizottságának folyóirata/111. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám

Nyelvművelés
Sülé Jenő: Mai gondjaink az idegen szavak helyesírásában 1
Falkné Bánó Klára: Két amerikai magyar kétnyelvű közösség szociolingvisztikai vizsgálata 14
Bánfi Beáta - Bodor Péter - Pléh Csaba: A megítélési helyzet hatása nyelvhelyességi ítéletekre 20
Kozmács István: Egy kihalt nemesi família családnevéről 28
Íróink nyelve
Rozgonyiné Molnár Emma: Stílusmotívumok keveredése egy század eleji novellában 32
Nemes István: „Ki nézi most tollat fogó kezünket" 45
Petőcz András: Pilinszky János: Négysoros 52
Nyelv és iskola
Molnár Zoltán Miklós: Egy Krúdy-szöveg vizsgálatához 57
Nyelvjárásaink
Szabó József: Nyelvjárási szövegek a hagyományos paraszti gazdálkodás és népszokások köréből 61
Varsányi György: Tájszók Sükösdről 77
A nyelvtudomány műhelyéből
Lerchné Egri Zsuzsanna: Szófak-gyakorisági vizsgálatok a mai magyar drámában 84
D. Mátai Mária: A névmási határozószók 109

2. szám

Nyelvművelés
Fülei-Szántó Endre: Dinamikus nyelvművelés 129
Rácz Endre: Számbeli egyeztetés a halmozott (mellérendelt) egyes számú főnevek névmásításában 137
Büky László: „megkouésedet é nepnéc o zúuoc" 147
Papp Zsuzsanna: Stilisztikai jelenségek a kódexirodalom mellérendelő szószerkezeteinek tükrében 164
A. Molnár Ferenc: A Halotti Beszéd és Könyörgés korai közléseiről 158
Íróink nyelve
Kemény Gábor: Elemi kép - komplex kép - továbbszőtt kép 162
Nyelv és Iskola
Domokos Péter: A hungarológia egyik - lehetséges - résztárgyának oktatásáról 175
Katona Rezsőné: „Mi van a szívünkön?" 179
A nyelvtudomány műhelyéből
Szikszai Lajosné: A találós kérdés egyik típusa 187

3. szám

Szőke Péterné - Szőke Péter: Helyes írás - vagy helyesírás tíz körömmel? 257
Jakab István: Személyjel alakú képzők a magyar nyelvben 276
Íróink nyelve
Fábry Eszter: Szabó Lőrinc: Holdfogyatkozás 279
Nyelv és iskola
Hegedűs Rita: Egy külföldieknek írandó magyar nyelvtan elé 287
Kernya Róza: A világos gondolatközlés néhány jellemzője kisiskolások elbeszéléseiben 301
Nyelvjárásaink, szaknyelveink
Nyáriné Bojtor Rozália: Ikerítésből kivált becézőnevek Nagyigmándon 308
Pongrácz Judit: A szaknyelvi kutatások önállósága és interdiszciplináris törekvései 310
A nyelvtudomány műhelyéből
Farkas Vilmos: Szókincsünk indiai eredetű nemzetközi és vándorszavairól 321
Balázs Géza: A firkálások kutatása és nyelvi jellemzői Magyarországon 330
Somhegyi Gyula: Poligén frazémasorok a magyarban 338
Szó- és szólásmagyarázatok
Bernáth Béla: Kopó, kopár, felkopik az álla 350

4. szám

Hell György: Formális nyelvek, szaknyelv, köznyelv 385
Tolcsvai Nagy Gábor: Tervezet egy tematikus nyelvművelő sorozat létrehozására 396
Balázs Géza: A kapcsolatfelvétel nyelvi formái 402
Íróink nyelve
Cs. Szabó Annamária: A képalkotás tendenciája Krúdy Gyulának N. N. című regényében 413
Horváth Mária: Kármán József: Fanni hagyományai 425
Nyelv és iskola
Naumenko-Papp Ágnes: A magyar szórend fő rendező elveiről 433
Gósy Mária - Laczkó Mária: A beszédmegértési teljesítmény fejlődése óvodáskortól felnőttkorig 444
Mészáros István: Egy 1800-ban írt pedagógiajegyzet alapvető neveléstudományi szókincse 452
Nyelvjárásaink
Sz. Bozóki Margit: Szövegek két Koppány menti községből 467
A nyelvtudomány műhelyéből
Gál Ferenc: Szótaghosszúság és szakaszvégződés 473
Szó- és szólásmagyarázatok
Hárs József: Alafások Sopronban 479
Szűcs Judit „...törököt a lóvárú" 480
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem