A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 2000. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának folyóirata/124. évf. 1-4. szám

Előszó

A beszéd közben tapasztalható megakadásokat általában úgy definiálják, hogy azok a folyamatos beszéde megtörő jelenségek, amelyek az elhangzottak tartalmához nem árulnak hozzá. Az újabb kutatások... Tovább

Tartalom

1. szám

Banczerowski Janusz: Metanyelvi struktúrák szerepe a jelentésmódosításban 1
Balázs Géza: A média nyelvi normája 5
Pátrovics Péter: Nyelvhasználat a bíróságon 25
Szabó Zsolt: A zenei szaknyelv néhány kérdése 32
Nyelv és iskola
Lengyel Klára: Az állítmány 47
Keszler Borbála: A szóképzés 59
Nyelv és stílus
Kemény Gábor: A nyelvi kép: „rendellenesség" és „szabályszerűség" 74
A nyelvtudomány műhelyéből
Nyomárkay István: A hangváltozások klasszikus és modern interpretációi 86
Varga László: A magyar mellékhangsúly fonológiai státusáról 91
Pete István: Férfinyelv-e a magyar? 108
Kisebb közlemények
Szathmári István: Minden 'mindenki' jelentésben 116
Szathmári István: Milyen elemekből áll a Hegykő falunév? 117
Szó- és szólásmagyarázatok
Rácz János: Agármony és bakszakáll 118
Szemle
Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Ismerteti: Navracsics Judit) 126
Molnár Zoltán Miklós: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai vizsgálatok a magyar nyelvterület
nyugati régióiban (Ismerteti: Szabó József) 128
Gecső Tamás - Spannraft Marcellina: A szinonimitásról (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna) 131
Géczi János - Kenesei Andrea (szerk.): Simonyi Zsigmond. Vár ucca tizenhét (Ismerteti: Fóris Ágota) 133
A Nyelvőr hírei
Szabó József: Nyelvjáráskutatók konferenciája Augsburgban 136
A Nyelvőr postájából
Pásztor Emil: Mihez képest 11. kiadású a helyesírási szabályzatunk? 140

2. szám

Nyelvművelés
Szathmári István: Államiságunk, kultúránk, nyelvünk ezer éve 141
Elekfi László: Homonimák felismerhetősége toldalékos alakok alapján 146
Szloboda János: Szabály vagy szabálytalanság? 164
Nyelv és iskola
A magyar nyelvi kerettanterv tervezetéről (Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének
oktatói) 168
A nyelvtudomány műhelyéből
Gósy Mária: A [p, t, k] mássalhangzók zöngétlenedési ideje 195
Banczerowski Janusz: A halál mint kultúrfogalom a magyar és a lengyel nyelvben 204
Kertész András: A kognitív nyelvészet szkeptikus dilemmája 209
Tátrai Szilárd: Az elbeszélő „én" nyelvi jelöltsége 226
Szó- és szólásmagyarázatok
Rácz János: Húr szavunk a növénynevekben 239
Szemle
Fodor István: Szleng - bizalmas köznyelv. Gondolatok két új szótár kapcsán 248
Petőfi S. János - Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései. Kérdések - Válaszok. Bevezetés
a szemiotikai szövegtanba (Ismerteti: Szabó Zoltán) 253
Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna) 256
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Tomus
XIII. (Ismerteti: Kincses Kovács Éva) 258
Péter Mihály: „Pár tarka fejezet csupán..." Puskin „Anyegin"-je a magyar fordítások tükrében (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna) 260
A Nyelvőr hírei
P. Dombi Erzsébet: Anyanyelvi nevelés és helyesírás. Implom József helyesírási verseny
1999 263
Fábián Zsuzsa: Híradás a Szótári Munkabizottság megalakulásáról 265
A Nyelvőr postájából
Holczer József. Ami a Magyar helyesírási szótárból kimaradt 266
Kövendi Dénes: A rá és személyragos alakjai mint határozószók és mint igekötők 270

3. szám

Gósy Mária: A beszédritmus elemzésének egy lehetséges megközelítése 273
Dróth Júlia: Legyen egységes az Európai Unió magyar nyelvű terminológiája! 287
Nyelv és stílus
Kemény Gábor: Szkülla és Kharübdisz között: a stilisztika feladatai és lehetőségei az új évezred küszöbén 298
Szathmári István: Irodalmi nyelvünk Laczka János Zair-fordításában és Bessenyeiről szóló
életrajzában 310
Nyelv és iskola
Antalné Szabó Ágnes: Helyesírásunkkal helyesírásunkért (Beszámoló a 2000. évi Simonyi
Zsigmond országos helyesírási versenyről) 315
Balogh Judit: Helyesírásunk az ezredfordulón (Beszámoló a Simonyi-versenyre érkezett pályázatokról) 324
Nép és nyelv
Rácz János: Állatnevek a botanikában 329
Hegedűs Attila: A Szilágysági nyelvatlasz bemutatása 340
A nyelvtudomány műhelyéből
Banczerowski Janusz: A szavak kapcsolódási mechanizmusa a világ nyelvi képének tükrében 349
Nyomárkay István: Szalay István magyar nyelvtanának vend fordítása 352
Szili Katalin: A tárgyasság a magyar nyelvben 356
Kisebb közlemények
B. Kovács Mária: A funkcióigék kérdéséhez 370
Szemle
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika (Ismerteti: Mátai Mária) 373
Éder Zoltán: Túl a Duna-tájon (Ismerteti: Vladár Zsuzsa) 382
Czetter Ibolya: A stílus és a formák. Tanulmányok a nyelvművész Márai Sándorról (Ismerteti: Szabó Zoltán) 384
Balogh Ferencné: Lőrincze Lajos. Emlékezés és bibliográfia (Ismerteti: Hangay Zoltán) 387
Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek (Ismerteti: Nádasi Edit) 389
Kis Tamás: A szlengkutatás útjai és lehetőségei (Ismerteti: H. Varga Gyula) 392
Cs. Jónás Erzsébet: A színpadi nyelv pragmatikája (Ismerteti: N. Lőrincz Julianna) 396
A Nyelvőr hírei
Aczél Petra: Kossuth retorikai konferencia és szónokverseny 397
A Nyelvőr postájából
Gaál Imre: Az isa kihalása utáni ím(e)s ám szerkezet 399

4. szám

Keszler Borbála: A IX. Anyanyelvi Konferencia 401
Gósy Mária: Az életkor hatása a mentális lexikon működésére 410
Banczerowski Janusz: A szövegkezdő metainformációs mondatok struktúrájáról és funkcióiról 423
Nemesi Attila László: A „ természetesen, hogy... " típusú szintaktikai szerkezetről 430
Nyelv és stílus
Fehér Erzsébet: A magyar stilisztika a 90-es években 443
Nyelv és iskola
Haader Lea: A mellékmondatok osztályozásának problémái 452
A. Jászó Anna: Az integráció a magyartanításban 456
Nép és nyelv
Kiss Jenő: Magyar nyelvjárási beszélők anyanyelvi tetszési indexéhez 465
Rácz János: Here és orr a botanikában 469
A nyelvtudomány műhelyéből
Nyomárkay István: A világ nyelvi képe az idegen szavak tükrében egy horvát drámában
és magyar fordításában 487
Tolcsvay Nagy Gábor: A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára 494
Maitz Péter: A nyelvtörténet elvi kívánalmairól a német nyelv magyarországi története kapcsán 501
H. Varga Márta: Egyszerű vagy összetett képzők? 514
Szemle
Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve (Ismerteti: Fábián Pál) 520
Móser Zoltán: Körülvesznek engem a dalok. A népdalgyűjtő és népdalíró Czuczor Gergely
(Ismerteti: Szathmári István) 521
Banczerowski Janusz: A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései (Ismerteti: Pacsai
László) 523
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan (Ismerteti: Rozgonyiné Molnár Emma) 526
Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár diákoknak (Ismerteti: Raisz Rózsa) 529
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem