A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I-II.

I.: A legrégibb időktől Vörösmarty Mihály föllépéséig/II.: Vörösmarty Mihály föllépésétől napjainkig

Előszó

BEVEZETÉS.
Az irodalom. Az irodalom azoknak a munkáknak összessége, melyekben a maradandó értékű tartalom művészi formában jelenik meg. Ilyen munkák mindenekelőtt a szépirodalmi alkotások: a... Tovább

Tartalom

I. kötet
Irodalomtörténet.
Bevezetés.
Az irodalom. - Az irodalomtörténet . - A világirodalom 3
I.
A pogány ősköltészet kora.
(-1001.)
A magyar nemzet. - A magyar nyelv. - A pogány
magyarok műveltsége. - A pogány magyarok
költészete 6
Világirodalmi összefoglalás 10
II.
A katolikus kódexirodalom kora.
(1001-1535.)
Az általános műveltség. - A középkori népköltészet. Nyelvemlékeink 1400-ig. - Prózai
munkák 1400-1535. - Verses munkák
1400-1535. - A latinnyelvű irodalom.
A renaissance 11
Világirodalmi összefoglalás 19
A reformáció kora.
(1535-1603.)
Az általános műveltség. - A protestánsok bibliafordításai. - A protestánsok hitvitázó
munkái. - A tudományos irodalom. - A lírai
költészet. - Balassa Bálint. - Balassa Bálint költészete. - Az elbeszélő költészet. -
Ilosvai Selymes Péter. - Tinódi Sebestyén. -
A prózai elbeszélés. - A dráma. - Komédia
Balassi Menyhártról 21
Világirodalmi összefoglalás 31
IV.
Az ellenreformáció kora.
(1603-1704.)
Az általános műveltség. - Pázmány Péter. -
Pázmány Péter: mint író. - A katolikusok
és protestánsok hitvitái. - Szenczi Molnár
Albert. - Apáczai Cseri János. -- A tudományos irodalom. - A lírai költészet. - Zrínyi
Miklós. - A szigeti veszedelem. - Zrínyi Miklós mint epikus. - Zrínyi Miklós mint lírikus. -
Zrínyi Miklós: mint prózaíró. -Gyöngyösi
István. - Gyöngyösi István munkái, - Gyöngyösi István mint költő. - A kuruc világ költészete. - A prózai elbeszélés. - A dráma. .33
Világirodalmi összefoglalás 48
V.
A katolikus restauráció kora.
(1704-1772.)
Az általános műveltség. - A vallásos és tudományos irodalom. - Amadé László. - Faludi
Ferenc. - Mikes Kelemen. - A dráma 50
Világirodalmi összefoglalás 56
A megújhodás és klasszicizmus kora.
(1772-1825.)
Az általános műveltség. - A politikai irodalom.-
A történetírás. - A nyelvtudomány. - Irodalmi irányok 75
A franciás írók.
Bessenyei György: - Bessenyei György mint
író. - Bessenyei György társasága. - A franciások itthon 62
A magyaros írók.
Dugonics András. - Gvadányi József. - Fazekas
Mihály 66
A deákos írók.
A klasszikai triász. - Virág Benedek 69
A németes írók.
Érzelmes lírikusok. - Kármán József 72
Kazinczy Ferenc:
Kazinczy Ferenc élete. - Kazinczy Ferenc
fordításai. - Kazinczy Ferenc eredeti munkái. - A nyelvújítási harc. - Kazinczy
Ferenc írói köre 74
Csokonai Vitéz Mihály:
Csokonai Vitéz Mihály élete. - Csokonai Vitéz
Mihály lírája. - Csokonai Vitéz Mihály epikája 79
Kisfaludy Sándor:
Kisfaludy Sándor élete. - Himfy szerelmei. -
Kisfaludy Sándor regéi 82
Berzsenyi Dániel.
Berzsenyi Dániel: élete. - Berzsenyi Dániel költészete 84
Kölcsey Ferenc:
Kölcsey Ferenc élete. - Kölcsey Ferenc verses munkái. -- Kölcsey Ferenc prózai munkái. .86
Katona József:
Katona József élete. - A Bánk bán. - Katona József mint drámaíró 89
Kisfaludy Károly:
Kisfaludy Károly élete. - Kisfaludy Károly
szomorú játékai. - Kisfaludy Károly vígjátékai. - Kisfaludy Károly költeményei és elbeszélései 95
Világirodalmi összefoglalás 95
FÜGGELÉK.
Idegen írók. - Évmutató. - Könyvesház 97
Olvasmányok.
A pogány ősköltészet kora.
(-1001.)
II.
A katolikus kódexirodalom kora.
(1001-1535.)
Halotti beszéd és könyörgés 107
A legrégibb bibliafordításból 113
Példa a haragról 114
A Margit-legenda 114
Ének Szent László királyról 119
Ének Mátyás király haláláról 121
Pannónia megvétele 123
III.
A reformáció kora.
(1535-1603.)
Balassa Bálint:
Borivóknak való 127
Katona-ének 128
Hogy Juliára talála, így köszöne néki 129
Boldogtalan vagyok 130
Búcsúzása hazájától 131
Az óceán mellett 123
Szendrei Névtelen.
Szilágyi és Hajmási históriája 131
Tinódi Sebestyén:
Verses kötetének előszava 138
Szondi György halála 140
Az ellenreformáció kora.
(1603-1704.)
Pázmány Péter.
Isteni igazságra vezérlő kalauz 143
Prédikációk 145
Katolikus énekek.
Szent István királyhoz 151
Szenczi Molnár Albert:
Bizodalom az Istenben 152
Apáczai Cseri János:
Magyar Encyclopédia 154
Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem 156
Szigeti Zrínyi Miklós 157
Deli Vid 157
Az idő és hírnév 157
Peroratio 158
A török áfium 159
Gyöngyösi István:
Zrínyi Ilona: 168
A kurucvilág költészetéből.
Buga Jakab éneke 169
Egy bujdosó szegénylegény 171
A Rákóczi-nóta 173
V.
A katolikus restauráció kora.
(1404-1772.)
Amade László:
Katona-ének 177
Faludi Ferenc:
Forgandó szerencse 180
A feszülethez 181
Szent ember 181
Névtelen Pálos Szerző.
Kocsonya Mihály házassága 183
VI.
A megújhodás és klasszicizmus kora.
(1772-1825.)
Bessenyei György:
Ágis tragédiája 186
A philosophus 191
Magyarság 197
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárda tiszteletére 199
Ányos Pál:
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál 201
Dugonics András:
Etelka 202
Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához 206
Virág Benedek:
A kényes szenvedőhöz 208
Verseghy Ferenc:
Lilla 208
Dayka Gábor.
Titkos bú 209
Szentjóbi Szabó László.
A sírhalom 210
Bacsányi János:
Gyötrődés 211
Kazinczy Ferenc:
Minnyihez 212
Az én boldogítóm 212
A nyelvrontók 213
Epigrammai morál 213
Írói érdem 213
Lukai 213
Szokott és szokatlan 214
Pályám emlékezete 214
Leveleiből 218
Csokonai Vitéz Mihály:
A magánossághoz 221
A tihanyi echóhoz 224
Alku 226
A rózsabimbóhoz 228
A reményhez 229
Miért ne innánk 230
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 230
Szegény Zsuzsi a táborozáskor 233
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem 234
A boldog szerelem 239
Csobánc 242
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz 248
A felkölt nemességhez 250
Fohászkodás 251
Az én osztályrészem 252
A közelítő tél 253
Kölcsey Ferenc:
Himnusz 255
Zrínyi dala 257
Zrínyi második éneke 259
Hervadsz 260
Bordal 260
Vanitatum vanitas 261
Szép Lenka 264
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett 265
Emlékbeszéd Kazonczy Ferenc felett 268
Parainesis 272
Katona József:
Bánk Bán 278
Kisfaludy Károly:
Mohács 279
Rákosi szántó dala 282
Szülőföldem szép határa 283
Xéniák 283
Az álmatlan király 284
Eprészleány 286
FÜGGELÉK.
I. Szemelvények a magyarországi latin irodalomból.
Anonymus krónikájából 293
Verbőczi István Hármaskönyvéből 297
Temesvári Pelbárt prédikációiból 293
Janus Pannonius költeményeiből 301
Apáczai Cseri János beszédeiből 302
II. Kötelező olvasmányok 308
III. Könyvnélkül megtanulandó költemények .. 311
IV. Írásbeli dolgozatok 312
Névmutató 312
Tartalom 315

II. kötet
Irodalomtörténet.
VII.-1.
A romanticizmus és népiesség kora.
(Első rész : 1825-1849.)
Az általános műveltség. - Széchenyi István. -
Kossuth Lajos. - A politikai irodalom. -
A történetírás. - Az irodalomtörténet. -
A nyelvtudomány 3
Vörösmarty Mihály:
Vörösmarty Mihály élete. - Zalán Futása. -
Vörösmarty Mihály epikája. - Vörösmarty
Mihály drámái. - Vörösmarty Mihály lírája. -
Vörösmarty Mihály jelentősége 9
A líra és az epika.
Bajza József. - Czuczor Gergely. - Garay János. - Az almanach-líra. - A magyar népköltés 15
A regény és a dráma.
Fáy András. - Gaal József. - Elbeszélők. -
Drámaírók 20
Jósika Miklós:
Jósika Miklós élete. - Jósika Miklós regényei. -
Jósika Miklós mint regényíró 24
Eötvös József:
Eötvös József élete. - Eötvös József regényei. -
Eötvös József mint regényíró. - Eötvös
József egyéb munkái 27
Petőfi Sándor:
Petőfi Sándor élete. - Petőfi Sándor családi,
szerelmi és hazafias költészete. - Petőfi Sándor
bölcselő költészete. - Petőfi Sándor bordalai
és népdalai. - Petőfi Sándor leíró költeményei
és életképei. - Petőfi Sándor elbeszélő költeményei. - Petőfi Sándor prózai munkái. -
Petőfi Sándor jelentősége 31
Világirodalmi összefoglalás 37
VII.-2.
A romanticizmus és népiesség kora.
(Második rész : 1849-1882.)
Az általános műveltség. - Deák Ferenc. - A politikai irodalom. - A történetírás. - Az irodalomtörténet. - A nyelvtudomány 40
Arany János:
Arany János élete. - Arany János Toldi-trilógiája. -Buda Halála. - A Nagyidai Cigányok.-
Arany János balladái. - Arany János lírája. -
Arany János prózai munkái. - Arany János jelentősége 45
Kemény Zsigmond:
Kemény Zsigmond élete. - Kemény Zsigmond
regényei. - Kemény Zsigmond mint regényíró 53
Jókai Mór:
Jókai Mór élete. - Jókai Mór regényei. - Jókai
Mór mint regényíró 56
Szigligeti Ede:
Szigligeti Ede élete. - Szigligeti Ede szomorújátékai. - Szigligeti Ede vígjátékai. - Szigligeti
Ede népszínművei 58
Madách Imre:
Madách Imre élete. - Az Ember Tragédiája. -
Az Ember Tragédiájának értéke 61
A líra és az epika.
Tompa Mihály. - Petőfi Sándor követői. - Tóth
Kálmán. - Arany János követői. - Gyulai
Pál. - Vajda János 64
A regény és a dráma.
Elbeszélők. - Drámaírók. - Tóth Ede 70
Világirodalmi összefoglalás 73
VIII.
A realizmus, naturalizmus és szimbolizmus
kora.
(1882-1920.)
Az általános műveltség. - A tudományos irodalom. - A történetírás. - Az irodalomtörténet.
- A nyelvtudomány. - A politikai irodalom. . 75
Mikszáth Kálmán:
Mikszáth Kálmán élete. - Mikszáth Kálmán regényei. - Mikszáth Kálmán mint regényíró. . 81
Herczeg Ferenc:
Herczeg Ferenc élete. - Herceg Ferenc regényei
és színművei. - Herczeg Ferenc mint író ... 84
Gárdonyi Géza:
Gárdonyi Géza élete. - Gárdonyi Géza regényei. - Gárdonyi Géza mint regényíró 87
A líra és az epika.
Kiválóbb költők 90
A regény és a dráma
Csiky Gergely. - Elbeszélők és színműírók____ 93
A szépirodalom elhajlása a nemzeti iránytól.
A Hét és a Nyugat írói. - Ady Endre.-Móricz
Zsigmond. - A divatos pesti írók. - A nemzeti visszahatás 97
Világirodalmi összefoglalás 103
FÜGGELÉK.
I. Napjaink magyar irodalma 105
II. Idegen irók 108
III. Évmutató 114
IV. Könyvesház 115
Olvasmányok.
VII-1.
A romanticizmus és népiesség kora.
(Első rész: 1825-1849.)
Vörösmarty Mihály.
Zalán futása 117
A búvár Kund 126
Szilágyi és Hajmási 129
Szép Ilonka 133
A szegény asszony könyve 138
A merengőhöz 141
Kis gyermek halálára 143
Keserű pohár 144
Fóti dal 110
Magyarország címere 150
Két gyermek sírja 151
A szép szemek 151
Emlékkönyvbe 151
Ősök 151
Méh 151
Szózat 152
Himnusz 154
A vén cigány 155
Bajza József:
Az apáca 157
Isten hozzád 158
Sóhajtás 159
Ébresztő 159
Czuczor Gergely:
Hunyadi 160
Riadó 162
Garay János:
Kont 164
Az obsitosból 168
Sárosy Gyula:
Farsangi dal 172
Születésem napján 173
A magyar népköltés.
Népdalok 175
Regös ének 177
Szilágyi és Hajmási 178
Kerekes Izsák 180
Megöltek egy huszárt 182
Fáy András:
Meséiből 184
Eötvös József:
A megfagyott gyermek 188
Búcsú 189
Mohács 191
Végrendelet 192
Petőfi Sándor:
István öcsémhez 192
A jó öreg korcsmáros 194
Szülőföldemen 195
Reszket a bokor, mert 196
Szeptember végén 197
Minek nevezzelek ? 198
Pacsirtaszót hallok megint 199
Honfidal 201
Véres napokról álmodom 202
Egy gondolat bánt engemet 203
Nemzeti dal 204
Ha férfi vagy 206
Az őrült 207
Részegség a hazáért 210
Temetésre szól az ének 211
Befordultam a konyhára 211
A szerelem, a szerelem 212
Alku 213
Megy a juhász számáron 213
Falu végén kurta kocsma 214
Az Alföld 215
A Tisza 217
Kutyakaparó 219
Sári néni 222
Pató Pál úr 224
VII-2.
A romanticizmus és népiesség kora.
(Második rész: 1849-1882.)
Arany János:
A walesi bárdok 226
V. László 231
Szondi két apródja
Tetemre hívás 236
Bor vitéz 238
Ágnes asszony 241
Tengeri hántás 245
Vörös Bébék 248
Az ünneprontók 251
Hídavatás 254
Családi kör 257
Népdalok 261
Ősszel 262
Letészem a lantot 265
Fiamnak 267
Kozmopolita költészet 269
Mindvégig 271
Epilógus 272
Tompa Mihály:
Levél egy kibujdosott barátom titán 274
A gólyához 277
A madár fiaihoz 279
Pusztán 280
A sebzett szarvas 282
Terepélyes nagy fa 283
Tóth Kálmán:
Naptól virít 285
Hogyha titkolt könnyeimből 286
Minek is van a szív s a szívben szerelem 286
Halál 288
Előre 289
Kik voltak a honvédek ? 290
Szász Károly:
Iduna 292
Hazámhoz. 293
Bálban 294
Lévay József.
Szüretünk 296
Mikes 297
Aratás 299
Thaly Kálmán:
Kuruc tábori dal 300
Balog Ádám nótája 301
Esztergom megvételéről 302
Ocskai Lászlóról való ének 305
Rákóczi búcsúja 307
Egy bujdosó szegény legény 311
Gyulai Pál:
Horatius olvasásakor 314
Szeretnélek még egyszer látni 316
Bálteremben 317
Krisztus és a madarak 319
Éji látogatás 320
Hadnagy uram 321
Vajda János:
Száll a hegyre 322
A váli erdőben 323
Az üstökös 324
Húsz év múlva 324
Szerelem hatalma 325
Tavasz felé 326
VIII.
A realizmus, naturalizmus és szimbolizmus
kora.
(1882-1920.)
Reviczky Gyula:
Magamról 329
Imakönyvem 331
Ó, csak még egyszer összejönnénk 332
Ősz felé 333
Talált rózsa 334
Útra készen 335
Kiss József:
Madonna 335
Ó, mért oly későn 336
Nápolyi emlék 336
Tüzek 340
Endrődi Sándor:
Visszavárlak 342
Petőfi 344
A kuruc nótákból 347
Az anakreoni dalokból 348
Jakab Ödön:
Ott születtem 351
Kibékülés 352
Róza 352
Szeresd a földet 353
Vargha Gyula:
Örökségem 354
Régi szüretek 356
A vén komfortáblis ló 357
Tinódi halála 359
Kozma Andor:
Kölcsönös babér 362
Senki és valaki
A magyarok szimfóniája 364
A karthagói harangok 368
Szabolcska Mihály:
Mért nem születtél te 371
Dal a betűről 371
A Grand Caféban 372
Salzburgi csapszékben 373
Sajó Sándor:
Dal a becsületről 373
Magyarnak lenni 374
Magyar ének 1919-ben 377
E rab föld mind az én hazám 379
Végvári:
Nagy magyar télben
Eredj, ha tudsz 381
Félnek a poroszlók 383
Segítsetek 384
Ady Endre:
Az Uj Versek előhangja386
Az Illés szekerén .387
A föl-földobott kő 388
A Halál lovai 388
Elillant évek szőlőhegyén 389
Ádám, hol vagy? 390
FÜGGELÉK.
I. Híres költemények 091
II. Templomi énekek 397
III. Magyar népdalok 402
IV. Kötelező olvasmányok 406
V. Könyv nélkül megtanulandó költemények 408
VI. írásbeli dolgozatok 409
VII. Érettségi tételek 410
VIII. Esztétikai és kritikai alapfogalmak 423
IX. Irodalomtudományi szótár 430
Névmutató 471
Tartalom 476

Pintér Jenő

Pintér Jenő műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pintér Jenő könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II.

A lapélek és pár lap kissé foltos. Az I. kötet címlapján pecsét található.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba