Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Trianon

Előszó

A Nemzet és emlékezet sorozat második darabjaként megjelenő kötet a történelmi Magyarország fölbomlása, a trianoni békeszerződés megalkotása, valamint politikai és szellemi utóélete dokumentumainak... Tovább

Tartalom

Előszó9
Források
Háború és felbomlás
Az antanthatalmak és Románia együttműködési szerződése Románia hadba lépéséről17
Tisza István gróf beszéde a Képviselőházban a háború elvesztéséről - Részlet19
A Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozata a cseh-szlovák nemzet egységéről és a függetlenséghez való jogáról27
Károlyi Mihály gróf miniszterelnök számjeltávirata Robert Lansing amerikai külügyminiszterhez28
A belgrádi katonai egyezmény31
A Nemzetiségi Minisztérium "Keleti Svájc" tervezete33
Károlyi MIhály kiáltványa a magyarországi nemzetiségekhez35
Georges Clemenceau francia miniszterelnök és hadügyminiszter távirata Louis Franchet d'Esperey tábornoknak, a Keleti Szövetséges Hadseregek főparancsnokának a belgrádi katonai egyezményről38
A gyulafehérvári román nemzetgyűlés határozata a románok lakta magyarországi területek és Románia egyesüléséről39
1918. évi X. néptörvény a Magyarországon élő ruszin (rutén) nemzet autonómiájáról40
Ferdinánd Vix alezredes, a budapesti Szövetséges Katonai Misszió főnöke jegyzéke Károlyi Mihály gróf miniszterelnökhöz Magyarország ideiglenes északi határáról39
Aponyi Albert gróf levele Károlyi Mihály gróf miniszterelnökhöz43
Károlyi Mihály gróf beszéde a magyar külpolitikáról köztársasági elnöki kinevezése alkalmával45
Georges Clemenceau francia miniszterelnök és hadügyminiszter távirata Henri Mathias Berthelot tábornoknak, a Francia Dunai Hadsereg parancsnokának a francia-román viszonyról46
Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról48
Edvard Benes felszólalása a Tízek Tanácsa ülésén a csehszlovák területei igények tárgyában50
A román békedelegáció memoranduma Románia területi követeléseiről - Részlet52
A szerb-horvát-szlovén békedelegáció memoranduma a területi követelésekről - Részlet59
Szilassy Gyula báró szigorúan bizalmas levele Károlyi Mihály gróf köztársasági elnökhöz63
Az 1919. évi XXX. néptörvény Tótország önkormányzatáról67
Paul de Lobit tábornoknak, a magyarországi hadsereg ideiglenes parancsnokának levelele Károlyi Mihály gróf köztársasági elnökhöz semleges zóna létesítéséről Románia és Magyarország között69
Kun Béla külügyi népbiztos levele a békekonferenciához a tanácskormány külpölitikai alapelveiről71
Georges Clemenceau-nak, a párizsi békekonferencia elnökének távirata a magyar kormányhoz az északi hadjárat leállításáról72
Kun Béla külügyi népbiztos titkos választávirata Georges Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez73
georges Clemenceau-nak, a párizsi békekonferencia elnökének távirata a magyar, csehszlovák és román kormánynak az ellenségeskedések megszüntetéséről - Részlet74
Kun Béla Külügyi népbiztos titkos választávirata Georges Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez75
Vita a Tanácsok Országos Gyűlésén a tanácskormány külpolitikájáról - részletek77
Kun Béla külügyi népbiztos távirata Georges Clemenceau-hoz, a párizsi békekonferencia elnökéhez az északi hadjárat leállításáról96
A párizsi békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának megbeszélése a magyarországi katonai megszállásról97
Békekonferencia és békeszerződés106
A Szövetséges és Társult Főhatalmak és Cseh-Szlovákia szerződése a kisebbségek védelméről - Részlet110
A magyar békedelegáció II. jegyzékének összefoglaló kivonata121
Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegációnak átadott békefeltételekre128
A magyar békedelegáció VIII. sz. jegyzéke a párizsi békekonferenciához - Részlet127
A magyar békedelegáció kísérőjegyzéke a békefeltételekkel kapcsolatban benyújtandó jegyzékekhez136
A magyar békedelegáció a párizsi békekonferenciához intézett XXII. sz. jegyzékének 1. sz. melléklete - Részlet146
Benda Jenő: A magyar béke ilátásai - Részlet
A Szövetséges és Társult Hatalmak válaszának kísérőlevele a magya rbékedelegáció elnökéhez148
A Magyar Békedelegáció 360. sz. jegyzéke Alexandre Millerand-nak, a Legfőbb Tanács elnökének - a Magyar Békedelegáció lemondásáról151
A magyar kormány levele Alexandre Milerand-hoz, a Nagykövetek Tanácsa elnökéhez a békeszerződés aláírásáról152
Apponyi Albert gróf képviselő beszéde a Nemzetgyűlésben154
A Nemzetgyűlés ülésének jegyzőkönyve158
Beszámoló a magyar békedelegáció tevékenységéről160
Az 192. évi XXXIII. törvénycikk az Észak-amerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nicaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötöt békeszerződés becikkelyezéséről166
A trianoni békeszerződés ratifikációjának vitája a Nemzetgyűlésben - Részletek297
Az amerikai-magyar békeszerződés311
Az 1922. évi XXIX. törvénycikk a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról314
Revízió és háború
Az első bécsi döntés315
Horthy Miklós kormányzó és Bartha Károly honvédelmi miniszter hadparancsa a Kárpátalján előnyomuló honvédekhez316
A második bécsi döntés317
Horthy Miklós kormányzó kiáltványa és hadparancsa a délvidéki bevonulásról318
A szövetséges hatalmak és Magyarország közötti fegyverszüneti egyezmény - Részlet321
A párizsi békeszerződés - Részletek323
Politikai és közéleti emlékezet
Trianon a kortársi közbeszédben
Válogatás a két háború közötti magyarországi pártok programjaiból329
Wlassics Gyula: Az Antant területi szerződései336
A szocáldemokrata sajtó vezércikkei a békeszerződésről341
Bangha Béla: Magyarország újjáépítése és a kereszténység - Részlet344
Bethlen István miniszterelnök programadó beszéde a Nemzetgyűlésben - Részlet350
Ormos Ede: Mi okozta Magyarország szétbomlását. Jászi Oszkár előszavával - Részletek353
Jászi Oszkár: A Károlyi-kormány külügyi politikája360
Kozma Imre: Az ima erejével362
Pethő Sándor: Világostól Trianonig - Részlet365
Karola Néni: Mikulás-esti álom. Erdélyi kis leány Mikulás-estéje Szabad Magyarországon369
Vámbéry Rusztem: A revízió tízparancsolata373
Körmendi Horváth József országjáró irredenta előadásai - Részletek380
A Magyar Revíziós Liga helyi szervezeteinek beadványa a Nemzetek Szövetségéhez396
Kemény Révai József: Harcoljon-e a Kommunisták Magyarországi Pártja Trianon ellen?398
Apponyi Albert gróf képviselő beszédea trianoni békeszerződés aláírásának tizedik évfordulóján az Országgyűlés Képviselőházában406
Trainon kiskátéja409
Bethlen István gróf beszéde a magyar Revíziós Liga Vigadó-beli naggyűlésen - Részlet423
Németh László: A magyar élet antinómiái428
Kerecsényi Dezső: Középiskolások a magyar kérdésekről. A Magyar Szemle jutalomköteteire jött válaszok431
Jászi Oszkár levele Fényes Lászlóhoz435
Milotay István: A mi nagy pörünk437
Csécsy Imre: Korszerűtlen napló440
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Helyünk és sorsunk Európában - Részletek445
A Rothermere-kampány
Rothermere lord: Magyarország hely a nap alatt. Biztonságot Közép-Európának457
Olvasói vélemények Magyarország új határairól462
Bethlen István gróf beszéde az Egységes Pártban a Rothermere-akcióról és a kormány terveiről - Részlet471
Nagy Emil: Az út az orvoslás felé473
A jövő nemzedék hálaírásai Lord Rothermere-hez - Válogatás482
Herczeg Ferenc beszéde a Magyar Revíziós Liga igazgatósági ülésén - Részletek491
A szociáldemokrata párt válasza a Revíziós elnökének fölhívására - Részlet496
A határokon túl
Kós Károly: Kiáltó szó498
Kós Károly: Programadás és programvállalás 503
Móricz Zsigmond: Magunk revíziója. Makkai Sándor könyve505
Szvatkó Pál: Bata-cipős magyar ifjúság513
Boldizsár Iván: Erdély második Trianonja520
Herczeg Ferenc: "Erdély második Trianonja"526
Erdély második Trianonja mégegyszer528
Kende Ferenc: Apáink és fiaink531
Borsody István: Magyarország és a csehszlovákiai magyarság536
Balog Edgár: Változásokra - Részlet543
Tervek a revízióról
Horthy Miklós: Emlékirat a külpolitikai helyzetről és annak behatásáról a magyar nemzeti hadsereg feladataira546
Csáky István gróf és Bethlen gróf, a magyar kormány különleges megbízottainak memoranduma Maurice Georges Paléologue francia külügyi vezértitkár részére a magyar külpolitikai törekvésekről556
Ottlik László: Új Hungária felé557
Bethlen István: A trianoni békeszerződés revíziója és Európa békéje - Előadás a Balkan Committee rendkívüli ülésén564
Mladiáta: Integritás vag részleges revízió?580
Gömbös Gyula terve a területi revízióról586
Szálasi Ferenc: Cél és követelések589
Szabó Dezső: Nemzeti állam - politikai nemzet591
Az utókor emlékezetében
Révai József beszéde a közalkalmazottak naggyűlésén595
Válogatás a koalíciós időszak magyarországi pártjainak programjaiból599
Válogatás az 1956-os pártok programjaiból603
Kassai Géza: Trianon és Párizs - Részletek604
Illyés Gyula: Sebtisztítás610
Bibó István levele Szalai Pálhoz614
Válogatás a rendszerváltozás idején és azóta született pártprogramokból620
Megemlékezések az Országgyűlésben a trianoni békeszerződésről626
Tudományos emlékezet
Kortársak - tudományos igénnyel
Buday László: Magyarország küzdelmes évei - Részlet633
Horváth Jenő: A trianoni béke megalkotása 1915-1920 - Részletek648
Kertész István: Általános békerevízió vagy a trianoni szerződés külön revíziója?663
Szekfű Gyula: Három nemzeék és ami utána következik - Részlet673
Gratz Gusztáv: A forradalmak kora. Magyarország története, 1918-1920684
Mikó Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig - Részlet699
Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről - Részlet701
Napjaink történetírása
Ádám Magda: A kisantant és Európa 1920-1929 - Részlet0709
Herczeg Géza: A szarajevói merénylettől a potsdami konferenciáig. Magyarország a világháborús Európában 1914-1945 - Részlet722
Ormos Mária: Padovától Trianonig 1918-1920 - Részlet731
Szarka László: Keleti Svájc - illúzió vagy utópia? A Károlyi-kormány Nemzetiségi Minisztériumának működése755
Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés - Részlet764
L. Nagy Zsuzsa: A külpolitika dilemmái 1919-ben774
Galántai József: A trianoni békekötés, 1920. A párizsi meghívástól a ratifikálásig - Részletek7875
Diószegi István: A magyar külpolitia útja a Monarchia felbomlása után797
Pritz Pál: Revíziós törekvések a magyar külpolitikában810
Az emlékezet históriája
Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány818
L. Nagy Zsuzsa: Trianon a magyar társadalom tudatában828
Trianon a történelemben és a történelmi tudatban. Kerekasztal-beszélgetés. 847
Csepeli György: Nemzet által homályosan - Részlet860
Romsics Ignác: Nemzeti traumák866
Pomogáts Béla: Trianon és a magyar irodalom874
Peter Pastor: A trianoni békekötés történetírásának színelváltozásai881
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák (2001)888
Zeidler Miklós: Trianon válogatott történeti bibliográfiája905
Illusztrációk jegyzéke928
Térképek jegyzéke932
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem