A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1910-1911.

XX-XXI. évfolyam

Előszó

Részlet a könyvből:
FALUDI FERENCZ ÉLETE.
(Első közlemény.)
A jó Öreg Bod Péter az ő híres és nevezetes munkájában a »Magyar Athenás«-ban azt írja, hogy »Dorel József Jesuita
Istenes jóságra és... Tovább

Tartalom

XX. évfolyam
Gyárfás Tihamér: Faludi Ferencz élete. 1, 129, 398
Czeizel János: Kazinczy Ferencz epistolái. 16
Loósz István: Kemény Zsigmond és a történeti hűség. 50, 171
Kaposi József : Dante első magyar fordítói. - Császár Ferencz, Bálinth Gyula. 142
Dr. Gálos Rezső: Szokolyai István. 188
Dr. Harmos Sándor: Katona József Bánk bánja. 257
Dr. Bittenbinder Miklós: Adalékok a magyar színmű történetéhez. 293
Hegedüs István: Sylvester János latin versei. 385
Harsányi István: Szokolyai István. 428
ADATTÁR.
Dr. Viski Károly: Br. Jósika Miklós jegyzőkönyve. 64
Gulyás Károly: Kazinczy Ferencz két ismeretlen levele. 97
Kemény Lajos: Alvinczy Péter életéhez. 102
Csűrös Ferencz: A debreczeni városi tanácsülések jegyzőkönyvéből kiírt adalékok Melius Péter életéhez. 106
Szigetvári Iván: A Pelbárt névről. 111
Kari Lajos: Corneille a magyar irodalomban. 112
Lévay József: Vadnay Károly levele Szalóczi Bertalanhoz. (Vereskövi.) 115
Rexa Dezső: Két újabb változat »A volt tót kurucz dalá«-hoz. 118
Báró Balassa Bálint egy pöre. I. 193
Kemény Lajos: Velichinus István életéhez. 197
Gragger Róbert: Néhai Nemzetes Keczer Menyhárt Úr tette [teteme] felet 1683 dia 8 marty. 207
Gulyás Károly: Benkő József, gróf Széchenyi Ferencz, gróf Festetich György, Aranka György levelei gróf Teleki Sámuelhez. 214
Dr. Lampérth Géza: Kisfaludy Sándor két levele az insurrectióból. 223
R.: A Szemere-tár Bajza-levelei. 226, 364
Dr. Rácz Lajos: A magyar Rousseau-irodalom. 243
Kemény Lajos: Czeglédi István életéhez. 319
Halotti búcsúztató versek Tisza László felett 1771-ből 324
Dr. Bittenbinder Miklós: Adatok Rozsnyai Dávid életéhez. 338
Gragger Róbert: Magyar írók levelei gróf Zay Károlyhoz. 349
Dr. Bittenbinder Miklós: Holberg »Erasmus Montanus«-a. 432
Payr Sándor: Berzsenyi Dániel felett mondott búcsúztató versek. 468
Gragger Róbert: Egykorú epitaphiumok Balassa Bálintra és Ferenczre. 475
Pais Dezső: Kemény-levelek a Nemzeti Muzeumban. 480
Pais Dezső: Arany János levele Hunfalvy Pálhoz. 482
Dr. Kristóf György: Adalékok Döbrentei szerkesztői tevékenységéhez. 483
Kropf Lajos: A sírrablás meséje. 488
Kemény Lajos: Lantosok emlékezete. 488
KÖNYVISMERTETÉS.
Dr. Elek Oszkár: Ph. August Becker: Grundriss der altfranzösischen Literatur. I. Teil : Alteste Denkmäler. Nationale Hetdendichtung. Heidelberg. 1907. 121
R. D.: Hajnóczi R. József: Az első lőcsei kalendariom az 1626-dik évre. Bevezetővel és megvilágosító jegyzetekkel közli - A közlő kiadása. Lőcsén, 1909. 124
N.: Várdai Béla : Mikszáth Kálmán. König György : Alfréd de Musset. (A Kisfaludy-Társaság »Költők és írók« cz. életrajzgyűjteményében.) Budapest, 1910. 247
Dr. Gálos Rezső: Pintér Jenő : Jegyzetek a régi magyar irodalom történetéhez. Jászberény,
1909. 249
Karl Lajos: Lauvriére, E. ; Alfréd de Vigny. Sa vie et son oeuvre. Paris, Armand Colin, 1909. 250
Dr. Nagy József: Palágyi Menyhért Petőfiről. 378
G. R.: Császár Elemér: Az utolsó nemesi felkelés a magyar irodalomban. Győr, 1909. 489
Szücsi József: Haraszti Károly : Bajza és Toldy levelezésének irodalomtörténeti jelentősége. Budapest, 1909. 490
Dr. Dittrich Vilmos: Kelecsényi János: Henszlmann Imre aesthetikája. Budapest, 1910. 491
VEGYESEK.
Katona Lajos nekrologja 380
Hellebrant Árpád: Irodalomtörténeti repertórium. 127, 254, 382, 494

XXI. évfolyam
Dr. Nagy József: Gyulai Pál és irodalmi kritikánk jövője. 1
Dr. Szinnyei Ferencz: Novellairodalmunk Jósikáig. 15, 143
Pais Dezső: Báró Kemény Zsigmond és az irodalmi élet. 32, 170, 312
Dézsi Lajos: Régi magyar verseskönyvek ismertetése. I. A Csereyné-codex. 58
Dr. Harmos Sándor: Arany János Toldijának keletkezéséhez. 129
Szigetvári Iván: Orczy és Thomas. 187
Dézsi Lajos: Tinódi Jáson király széphistóriája. 257
Dr. Viszota Gyula: Kisfaludy Sándor és Kazinczy Ferencz irodalmi vitája. 385
Weber Arthur: A hűtlen özvegy történetének egy ismeretlen alakja. 423
ADATTÁR.
Weber Arthur: Báró Jósika Miklós 1838 és 1847 közt folytatott levelezéséből. 65
Gyöngyösy László: Adatok Gyöngyösi István életéhez. 90, 212, 341, 470
Császár Elemér: Magyar írók levelezése Károlyi Antal gróffal. 109
Kemény Lajos: Károlyi András, Péter és Gáspár életéhez. 114
Dr. Ecsedi István: Adatok Kazinczy Ferencz levelezéséhez. 119
Lakos Géza: Hol vannak Petrőczy Kata versei? 120
Baros Gyula: Adatok Barcsay Ábrahám levelezéséhez. 193
Kemény Lajos: Sziráky Balázs. 232
B. Kemény Zsigmond Szilágyi Sándorhoz 239
Szinnyei Ferencz: Irói szerződések. 242
Dr. Ruhmann Jenő: Budai Ézsaiás, Bajza József és Tompa Mihály egy-egy ismeretlen levele. 248
Dr. Szinnyei Ferencz: Kisfaludy Sándor regéinek utánzatai. 249
Pais Rezső: B. Kemény Zsigmond a bécsi egyetemen. 328
Gyulai Aladár: Toldy Ferencz »Uti napló«-ja. 329
Harsányi István: Vályi András hat levele Kazinczy Ferenczhez. 336
Cassai András, Bothár Dániel 357
Kemény Lajos: Cassai András életéhez. 365
Kemény Lajos: Alvinczy Péter életéhez. 366
Kemény Lajos: Sukán János életéhez. 369
Pongrácz Elemér: Kazinczy Ferencz levelei Majthényi Lászlóhoz. 445
Harsányi István: Pálóczi Horváth Ádám két kiadatlan levele Szentgyörgyi István sárospataki tanárhoz. 453
Dr. Lukinich Imre: Gróf Bethlen Miklós bécsi fogságáról. 460
Kemény Lajos: Pap Benedek és Huszár Gál életéhez. 435
ISMERTETÉSEK. BÍRÁLATOK.
A.: Rédey Tivadar. Péterfy Jenő. 121
Szigetvári Iván: Gyárfás Tihamér. Comoedia Erdély siralmas állapotjáról. Az első magyar jezsuitadráma 1668-ból. 123
Sz. Á.: Arany János Magyar irodalomtörténete. Közzéteszi és bevezetéssel ellátta Pap Károly. Budapest, 1911. 251
Gyárfás Tihamér: Válasz a »Comoedia etc.« birálatára. 252
Gálszécsi István Énekeskönyvének első íve. (Krakkó. Vietoris. 1536.) 373
Dr. Kovács Géza: A legújabb (olasz) Petőfi-fordítás. 376
Sas Andor: Barabás Ábel. Goethe. Budapest, 1911. 495
M. N.: Benedetto Croce : La critica litteraria. Questioni teoriche, 2a edizione riveduta ed aumentata. Roma, 1896. 496
Adalék »Az ember tragédiája« német irodalmához. Leffler Béla 498
Sz. Á.: Földi János költeményei. 499
VEGYESEK.
Hellebrant Árpád: Irodalomtörténeti repertórium. 126, 255, 382, 500
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1910-1911. Irodalomtörténeti Közlemények 1910-1911. Irodalomtörténeti Közlemények 1910-1911. Irodalomtörténeti Közlemények 1910-1911.

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
19.800 Ft
9.900 ,-Ft 50
50 pont kapható
Kosárba