Regény, novella, elbeszélés témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tűzcsiholó - CD-vel

Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére

Előszó

Lükő Gábor folklór-, népzene- és néprajzkutató, az összehasonlító folklorisztika és a magyar szemiotika élő klasszikusa, a magyar népi kultúra elkötelezett kutatója 1999. november 4-én töltötte be... Tovább

Fülszöveg

Lükő Gábor az összehasonlító folklorisztika és a magyar jelképtudomány élő klasszikusa, a magyar népi kultúra és népi társadalom fáradhatatlan kutatója 1999. november 4-én töltötte be 90. életévét.
Lükő Gábor elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kárpát-medence népei kulturális örökségének feltárásában. A pentatónia kutatásában Bartók és Kodály eredményeit tette teljesebbé. A finnugor és török népek nyelvi és művészeti megnyilvánulásainak összehasonlító tanulmányozásával, interetnikus kölcsönhatásaik elemzésével egy sajátos keleti formanyelv és filozófia alapvető jellegzetességeit mutatta ki.

Tartalom

A kötet szerzői 13
Előszó 15
Bevezetés (Pozsgai Péter:)
A keskeny úton. Lükő Gábor 90 éves 17
Történelem és szociológia
Demény Lajos:
A csángó-magyarok kérdése
Moldva Ideiglenes Országgyűlésén 1857-ben 35
GYÖRFFY György:
Erdély magyar honfoglalása és a csángókérdés 47
STAHL Henri H.:
Egy utópia időszerűsége 51
STAHL Paul H.:
Les Sept Lignages
Structures sociales archaíques et modéles numériques 63
Egyed Ákos:
Táj történetírás 73
Hurezeanu Damian:
La démocratie parlementarie
dans rhistoire moderne de la Roumanie (1918-1940) 87
IMREH István:
A felvilágosodás és a testre való gondviselés 109
CSETRI Elek:
Körösi könyvei Erdélyben 115
MÁTHÉ Tünde:
III. András király avató szertartásáról
a Stájeri Rímes Krónika alapján 121
Népzenekutatás: gyűjtéstől az elméletig
Olsvai Imre:
Lükő Gábor romániai népzenegyűjtése 1931-1934 között 143
Andrásfalvy Bertalan:
A magyar nép magatartása éneklésben,
táncban és a népszokásokban 211
ZEMTSOVSKY Izaly:
Music and Ethnogenesis
(Investigative premises, problems, paths) 227
LEISIÖ Timo:
Frühindoeuropáische Pentatonik und nordgermanischer Hexachord
in der nordwesteuropáischen Musik 245
KÁDÁR György:
Rokonnépeink zenekultúrájának természetéről és vizsgálati módszereiről
Karácsony Sándor és Lükő Gábor vizsgálódásai alapján 275
Du Yaxiong:
The La Pentatonic Scale and its Importance
to Hungárián Prehistory Research 301
Juhász Zoltán:
Gyimesi hangszeres dallamok vizsgálata
egy matematikai modell alapján 319
Élő hagyomány: nyelv és népköltészet
Szilágyi N. Sándor:
A szent mókus, avagy a módszer buktatói 345
Kríza Ildikó:
Mátyás király házassága a rabszabadító leánnyal 367
Faragó József:
Az öngyilkos legény temetésének balladája 391
Futaky István:
„Hét csudagyerek"
- a Mic bán-monda burgenlandi változata 397
GRYNAEUS Tamás:
A parázson-táncolók Szent Konstantin-éneke 407
Szimbólumok nyelvén
Gazda Klára:
Az obi-ugor geometrikus ornamentika mitikus hátteréről 429
S. LACKOVITS Emőke:
Feliratok és mintakincs a dunántúli református liturgikus textíliákon 463
Maleczki József:
Egy-két lépés a sárközi hímes tojás eredetének nyomában 491
SÜMEGI György:
A „kiskun Madonnák" fölfedezése 525
VIDA Gabriella
17-18. századi kerámiák Miskolcról és Diósgyőrből 531
Hiedelem, világkép, vallás
Petánovics Katalin:
Az őrtálló lélek 555
TÁNCZOS Vilmos:
Az archetipális mítoszelmélet
- avagy a népi kultúra elfelejtett szimbolikus nyelvéről 567
TOMISA Ilona:
„Nyírfa kéregbül zászlót is csinált..."
Adatok a zászlós kopjás temetés néprajzához 591
Bartha Elek:
Róma és Bizánc között.
Keleti és nyugati elemek a görög katolikusok hitéletében 601
Barna Gábor:
A pásztorkutya mágikus őrzése és gyógyítása 615
DEMÉNY István Pál:
Samanisztikus motívumok Ady-versekben 623
Torma József:
A hold primátusa a törökségi népek hiedelmeiben 629
Hiszametdinova G. F. - Torma József
A holddal kapcsolatos ráolvasások a baskír népi orvoslásban 653
Mindennapok hagyománya: életmód, tárgyak, táplálkozás
MÁRKUS Mihály:
A tönköly és kárpát-medencei változatai 663
NYISZTOR Tinka:
A magyar táplálkozáskultúra változásai Moldvában 683
Bencsik János:
Adatok Tokaj háztartásai és kisüzemei
tárgyi kultúrájának ismeretéhez (1781-1821) 697
KOBZOS Kiss Tamás:
Adalékok a moldvai csángók növényi gyapjúfestéséhez 707
Mester és tanítvány
KÖVENDI Dénes:
Utazásaim Ady és a népköltészet között, Lükő Gábor kalauzolásával 717
KOMLÓSI Sándor:
Adalékok a debreceni Györffy István Kollégium történetéhez 727
ARDAI Ágnes:
Kultúránk gyökerei 745
Simoncsics Péter:
Tanítványnak lenni
Emlékezés Fabricius-Kovács Ferencre 753
Szabó László:
Lükő Gáborról 763
Deme Tamás:
Tudományköziség és viszonyulás 771
Hatvany László:
Karácsony Sándor hagyatéka 779
Gyulai Árpád:
Lükő Gábor a magyar kultúra társaslélektani elemzője 791
Fábián Gyula:
Nemzedékeket nevelő néprajztudósunk pedagógiájáról 801
Lükő Gábor a muzeológus
Vajda Mária:
Lükő Gábor az „ígéret városában"
Debreceni évek (1937-1950) 811
Németh Csaba:
Lükő Gábor gyulai tevékenysége 855
SOLYMOS Ede:
Lükő Gábor bajai évei 869
Fazekas István:
Lükő Gábor félegyházi évei 873
Bánkiné Molnár Erzsébet:
Lükő Gábor szerepe
a Bugaci Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény létrehozásában 879
Lükő Gábor nyomtatásban megjelent művei 889
Lükő Gábor fontosabb műveinek bibliográfiai jegyzéke 895
Képmelléklet
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem