827.452

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Szovjetunió története I-II.

I.: A legrégibb időktől a Nagy Októberi Szocialista Forradalomig/II.: A Nagy Októberi Szocialista Forradalomtól napjainkig

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó-Progressz Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest-Moszkva
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.107 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN: 963-09-1296-1
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Előszó5
Az őskor
Paleolitkor, mezolitkor, neolitikum, eneolitikum, bronzkor és vaskor a Szovjetunió területén
Transzkaukáziai, közép-ázsiai és Észak-Fekete-tenger melléki rabszolgatartó államok
Az őskor vége11
Az óorosz állam
A keleti szlávok
Az óorosz állam megalakulása
Oroszország és Bizánc
A kereszténység felvétele Oroszországban
Az óorosz állam társadalmi-politikai rendszere
Az osztályharc az óorosz államban
Az óorosz állam feudális feldarabolása a XI-XII. században
Novgorod
A vlagyimir-szuzdali fejedelemség
A halicsvolhiniai fejedelemség
A régi Oroszország kultúrája30
Az ország népeinek harca a függetlenségért. A feudális széttagoltság. Az orosz földek egyesítése a XIV-XV. században
A mongol hódítások
Közép-Ázsia és Transzkaukázia népei a mongolok uralma alatt
Timur és birodalma
A tatár uralom megteremtése Oroszországban
A Baltikum és Oroszország népeinek harca a svéd és a német lovagok ellen
Az 1242-es "jégcsata"
Oroszország feudális széttagoltsága
Moszkva felemelkedése
Oroszország társadalmi-gazdasági fejlődése a XIV. században
Az 1380-as kulikovói ütközet és történelmi jelentősége
A moszkvai fejedelemség a XV. század első felében
A XV. század második negyedének feudális háborúja és a nagyfejedelmi hatalom győzelme
Az orosz kultúra a XIII-XV. században62
A központosított orosz állam kialakulása. Az orosz állam a XV. század második felében és a XVI. században
Oroszország gazdasági és társadalmi fejlődése
Az orosz földek egyesítésének befejezése és a tatár iga lerázása
III. Iván
A monarchia kialakulása
III. Vaszilij
A bojár kormányzás
Az 1547-es moszkvai felkelés
Rettegett Iván
Az ötvenes évek reformjai
A rendi-képviseleti monarchia kialakulása Oroszországban
A kazanyi kánság felszámolása
A livóniai háború
Az opricsnyina
A hetvenes-nyolcvanas évek gazdasági válsága és következményei
Fjodor cár uralkodása
Borisz Godunov
Az orosz kultúra a XV. század második felében és a XVI. században87
A hűbéri Oroszország a XVII. században
A parasztháború és a lengyel-svéd intervenció a XVII. század elején
Oroszország gazdasági és társadalmi fejlődése
Szibéria, a Volga-vidék, Közép-Ázsia és Transzkaukázia népeinek helyzete
A politikai rendszer fejlődése és az egyházreformok
A társadalmi ellentétek kiéleződése
Az 1648-1662. évi városi felkelések
A Lengyelország és Svédország elleni háború és a bal parti Ukrajna újraegyesítése Oroszországgal
A jobbágyelnyomás fokozása
A Sztyepan Razin vezette parasztháború
Az egyházszakadás és a néptömegek részvétele ebben
Az orosz kultúra a XVII. században134
Az abszolút monarchia kialakulása Oroszországban a XVIII. század első felében
Péter uralkodásának kezdete
Az északi háború
A keleti politika
I. Péter és a XVIII. század első negyedének reformjai
A palotaforradalmak évei
A Biron-időszak
Oroszország a XVIII. század közepén
A kultúra a XVIII. század első felében169
A jobbágytartó Oroszország a XVIII. század második felében
Oroszország nemzetgazdasága a XVIII. század végén
A hatvanas-nyolcvanas évek "felvilágosult abszolutizmusa"
II. Katalin
Az 1768-1774. évi török háború és Lengyelország első felosztása
Az 1773-1775. évi parasztháború
A reakció a hetvenes évektől a kilencvenes évek elejéig
Az 1787-1791. évi török háború
Az 1789-1794. évi francia forradalom és az orosz önkényuralom
Lengyelország második és harmadik felosztása
A társadalmi gondolat és a kultúra a XVIII. század második felében199
Oroszország a jobbágyrendszer felbomlásának időszakában. A XIX. század első fele
A jobbágyrendszer felbomlása és a kapitalizmus fejlődése
I. Pál és I. Sándor bel- és külpolitikája
Az 1812-es honvédő háború
A dekabristák mozgalma
I. Miklós belpolitikája
A harmincas-negyvenes évek tömegmozgalma
A forradalmi demokraták: Belinszkij és Herzen
A XIX. század első felének orosz kultúrája
I. Miklós külpolitikája
A krími háború220
A reform utáni Oroszország - a XIX. század második fele
A nép felszabadító harca és a jobbágyrendszer bukása
A hatvanas-hetvenes évek reformjai
A kapitalizmus fejlődése
A forradalmi mozgalom a reform utáni Oroszországban
A narodnyikság
A nyolcvanas éveknek és a kilencvenes évek elejének nemesi reakciója
A munkásmozgalom fejlődése és az oroszországi szociáldemokrácia kialakulása
Az orosz kultúra és Oroszország népeinek kultúrája262
Oroszország az imperializmus korszakában
A legfőbb változások az ország gazdasági és társadalmi rendjében: a cárizmus, a cárizmus bel- és külpolitikája a századfordulón
A felszabadító mozgalom proletár szakaszának kezdete és a forradalmi válság érlelődése a XX. század elején
Az orosz-japán háború és az első orosz forradalom
A sztolipini reakció
Az újabb forradalmi fellendülés
Oroszország az első világháború küszöbén
A tudomány, a közoktatás és a kultúra a XX. század elején318
Oroszország az első világháborúban. A februári polgári demokratikus forradalom
A háború diplomáciai előzményei
A hadműveletek alakulása
A gazdasági bomlás
A forradalmi válság érlelődése
A cárizmus bukása és a burzsoázia hatalomra jutása385
II. KÖTET
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom. A világ forradalmi átalakításának kezdete (1917-1918)5
A kettős hatalom5
Az Ideiglenes Kormány politikája12
A szocialista forradalom felé17
A forradalom fő áramlatai23
Három politikai válság. A burzsoá diktatúra bevezetése28
A fegyveres felkelés előkészítése36
A szocialista forradalom győzelme40
Az új államapparátus kiépítése. Az első szocialista átalakítások54
A szovjethatalom diadalmenete56
Oroszország kilépése az imperialista háborúból63
Az Októberi Forradalom és a világforradalmi folyamat68
A szovjetköztársaságok harca a külföldi intervenció és a belső ellenforradalom ellen (1918-1920)71
A békés lélegzetvétel. A szocialista építés megkezdésének lenini terve71
Az imperialisták támadása. A békés lélegzetvétel félbeszakadása73
A szovjetország: egyetlen katonai tábor85
A Vörös Hadsereg első győzelmei90
A német-osztrák megszállás összeomlása. A breszt-litovszki szerződés annulálása91
Az antant intervenciójának fokozódása95
Az antant terveinek meghiúsulása100
Az intervenciósok és a fehérgárdisták fő erőinek szétzúzása 1919-1920-ban102
A győzelmek okai és történelmi jelentősége108
A népgazdaság helyreállítása. A Szovjetunió megalakítása és fejlesztése (1921-1925)116
Az új gazdasági politika (NEP). A X. pártkongresszus116
Az egyenjogú köztársaságok testvéri szövetségének létrehozása128
A mezőgazdaság és a nagyipar helyreállítása139
Az ország társadalmi-politikai élete148
A katonai reform153
A szocializmus felépítésének lenini terve. Az SZK(b)P XIV. kongresszusa154
A szovjet külpolitika első sikerei162
A szocializmus felépítése. A szocialista társadalom további megszilárdítása és fejlesztése (1926-1941)172
Az ország szocialista iparosítása173
Az SZK(b)P XV. kongresszusa. A falu nagy szocialista átalakulása201
A Szovjetunió, a győzelmes szocializmus első országa220
A Szovjetunió új Alkotmánya230
A szocialista társadalom megszilárdulása. az SZK(b)P XVIII. kongresszusa. az ország gazdasági erejének növekedése236
A szovjetköztársaságok felvirágzása. Új köztársaságok megjelenése a szovjetunió kebelében242
Az ország védelmi képességének megszilárdulása245
A Szovjetunió harca a békéért és a kollektív biztonságért248
A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja (1941-1945)278
A fasiszta Németország hitszegő támadása278
Az ország erőinek mozgósítása az ellenség visszaverésére285
Az antifasiszta koalíció megalakulása291
A fasiszta német csapatok első veresége. A "villámháború" tervének meghiúsulása294
A volgai csata. Fordulat a háború menetében303
A Vörös Hadsereg döntő győzelmei és az európai háború befejezése323
Az imperialista Japán szétzúzása. A második világháború vége339
A népgazdaság helyreállítása és továbbfejlesztése. A szocializmus építésének befejezése (1946-1958)347
A felszabadított vidékek újjászületése347
A békés fejlődésre való irányvétel351
Harc a gazdaság további fellendítéséért353
Az ország társadalmi-politikai élete370
A mezőgazdaság felendülése379
A párt vezető szerepének növekedése. Az SZKP XX. kongresszusa385
A szocializmus végső győzelme392
A Szovjetunió külpolitikája396
A szocialista társadalom további megszilárdítása és a kommunizmusba való fokozatos átmenet (1959-1977)424
Az SZKP XXI. kongresszusa. A hétéves terv elfogadása és megvalósítása427
Az SZKP XXII. kongresszusa. A párt új programjának elfogadása435
Harc a hétéves terv végrehajtásáért. A gazdaságirányítás tökéletesítése438
Az ipar és a mezőgazdaság fejlesztésében elért sikerek446
Az SZKP XXIII. kongresszusa. A nyolcadik ötéves terv449
A Nagy Október 50. évfordulója. A fejlett szocialista társadalom452
A haladó erők tömörülése a békéért, az imperializmus ellen vívandó harcra467
A Lenin-centenárium esztendeje470
Sikerek a nyolcadik ötéves terv megvalósításában474
Az SZKP XXIV. kongresszusa és határozatai487
A Szovjetunió társadalmi-politikai élete 1971-1975-ben492
A kilencedik ötéves terv eredményei502
A Szovjetunió harca a békéért és a népek biztonságáért (ötvenes-hatvanas évek)506
A Szovjetunió külpolitikája 1971-1976-ban530
Az SZKP XXV. kongresszusa és ennek történelmi jelentősége542
A tizedik ötéves terv fő feladatai548
A Szovjetunió új Alkotmánya (Alaptörvénye)554
Nagy átalakulások a dolgozók szellemi életében573
Október és a kulturális haladás573
Az írástudatlanság felszámolása580
Az új iskola megteremtése582
A szocialista értelmiség kialakulása586
Az irodalom és a művészet a népé601
Kulturális élet a Nagy Honvédő Háború éveiben624
A közművelődés fellendülése a háború utáni időszakban636
A szovjet tudomány haladása642
A világűr feltárása653
Az irodalom és a művészet a kommunizmusért vívott harcban664
A kulturális forradalom befejező szakasza675
Befejezés677
Jegyzetek685
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II.

A kötetek védőborítója enyhén kopott, javított. A második kötet védőborítója nedvességtől foltos, hullámos.

Állapot:
1.380 Ft
960 ,-Ft 30
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II. A Szovjetunió története I-II.
Állapot:
1.380 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba