A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom I.

A középiskolák I. osztálya számára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Krónika Nova Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 331 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-85658-4-5
Megjegyzés: A könyv fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi szám: KN 0010.

Tartalom

Tájékoztató a tankönyvhöz5
Művészet és valóság
Gondolatok a művészetek rendszeréről7
Mire való a művészet?9
Utánzás - kifejezés10
A művészetek érzéki jellege12
Élményszerűség12
Mi a "valóság" ?13
"Az igazat mondd, ne csak a valódit!"14
A szépirodalom16
Egy novella17
Kosztolányi Dezső: A kulcs17
Az epika20
A novella20
Az epikai közlés formái21
Egy különös novella22
Karinthy Frigyes: Cirkusz22
A líra23
Kosztolányi Dezső: Októberi táj24
A művészi nyelv26
Többletjelentés28
A jelentés "megkettőződése"30
Szövegösszefüggés - szövegkörnyezet31
A művészi értékelés33
A művészi érték36
A művészet tartalma36
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról37
A szórakoztató irodalom39
Az álirodalom39
Még néhány megjegyzés39
Szemelvények az ókor irodalmából
Mítosz, mitológia41
Mítoszok az istenek születéséről, a világ keletkezéséről43
Gilgames43
Az istenek születése a görög mitológiában44
Mítoszok az ember teremtéséről48
A Prométheusz-mítosz49
A Biblia50
Az Ószövetség51
A Teremtés könyve52
A vízözön54
A Gilgames eposz vízözöntörténete55
Pusztulás-mítoszok55
József története56
Az Ószövetség más könyvei57
Jónás könyve58
A Zsoltárok könyve59
Az Újszövetség60
Jézus születése61
Jézus kínhalála és feltámadása62
A tékozló fiú63
Az Újszövetség további könyvei64
Az ókori görög irodalom66
A görög kultúra jelentősége66
A görög epika69
A homéroszi eposzok69
A trójai mondakör70
Iliász71
Az istenek szerepe az Iliászban73
Az Iliász embereszménye: Akhilleusz74
Hektór és Andromakhé76
Az élet teljessége az Iliászban78
Akhilleusz pajzsa78
Odüsszeia79
Új embereszmény: Odüsszeusz80
Az istenek korlátozott szerepe81
Bonyolultabb mese - bonyolultabb szerkezet82
Odüsszeusz és Nauszikaá85
Odüsszeusz kalandjai86
Ithaka - leszámolás a kérőkkel92
Az eposz94
Az időmértékes verselés94
A görög líra96
A történelmi változások hatása96
Elégiák és epigrammák97
Az iambosz és a görög verselés új formái98
Dalköltészet99
A görög dráma103
Történelmi-politikai háttér103
Képzőművészet103
A görög színház és színjátszás105
A dráma és a színpadi előadás111
A tragédia112
Szophoklész113
Antigoné113
A thébai mondakör113
Az antik dráma jellegzetes vonásai115
Az Antigoné szerkezete117
A drámai harc és a jellemek118
Expozíció118
Bonyodalom119
"Sok van, mi csodálatos..."120
Konfliktus120
Késleltetés121
Krízis123
Végkifejlet123
Antigoné tragikuma124
Kreón bukása124
Oidipusz király125
Kivételes remekmű125
Peloponnészoszi háború - elsötétülő látásmód125
A drámai szituáció127
Új típusú konfliktus127
Időszerkezet127
A darab szerkezeti felépítése128
Sorstragédia?132
A sorsával szembenéző ember133
A tragikus hős134
Írói világkép134
Platón136
A római költészet140
A római irodalom kialakulása140
Catullus142
Éljünk, Lesbia143
Lesbia madárkája143
Gyűlölök és szeretek144
Vergilius146
Eklogák147
Aeneis149
Aeneas és Didó150
Aeneas az Alvilágban152
A római istenekről152
Horatius154
Carmenek155
Thaliarchushoz156
Licinius Murenához158
Leuconoéhoz158
Paedrus160
Szemelvények a középkor irodalmából
Történelmi változások, világnézeti átalakulás161
Az ókeresztény irodalom162
Szent Ágoston: Vallomások163
A szerzetesrendek164
Antikvitás és kereszténység165
A szellemi élet fellendülése165
Képzőművészet és zene166
A virágzó középkor irodalma170
Vallásos irodalom171
Himnuszok172
Új korszak a vers történetében173
Halotti beszéd - Ómagyar Mária-siralom174
Legendák176
Lovagi irodalom179
Trisztán és Izolda179
Trubadúrlíra180
Vágánsköltészet183
Dante184
Isteni színjáték186
Túlvilági látomás187
Az eltévedt ember188
A Pokol189
A Pokol beosztása190
Paolo és Francesca193
Találkozás Odüsszeusszal194
Villon196
A nagy testamentum199
Balladák202
Szemelvények a reneszánsz irodalmából
A reneszánsz207
Olasz városállamok207
Reneszánsz és humanizmus207
Képzőművészet és zene209
Petrarca220
Daloskönyv222
Bocaccio225
Dekameron226
A sólyom feláldozása227
A költészet hanyatlása228
A magyar reneszánsz230
Janus Pannonius230
Galeotto Marzióhoz232
Búcsú Váradtól233
Mikor a táborban megbetegedett234
Egy dunántúli mandulafáról236
Saját lelkéhez237
Mars istenhez békességért238
Reneszánsz és reformáció238
A magyar irodalmi élet a 16. században239
Balassi Bálint241
A szerelem költője243
Hogy Júliára talála, így köszöne neki244
Ütemhangsúlyos verselés245
Három Júlia-vers246
Célia-versek248
Kiben az kesergő Céliárul ír248
Egy katonaének249
Isteni dícsíretek252
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett..253
Adj már csendességet..254
Az angol reneszánsz256
Shakespeare257
Shakespeare színpada258
Rómeó és Júlia261
Szerelmi tragédia261
A végzetszerűség légköre - a tragédia előrejelzése262
Két szembenálló világ263
Bonyodalom és katasztrófa265
A tragédia lírája267
Nyelvi virtuozitás268
Hamlet, dán királyfi268
Idő és színhely269
Kompozíció270
Részletező expozíció270
Drámai szituáció - drámai konfliktus272
Töprengő hős274
A drámai küzdelem fokozódása275
Késleltetés és végkifejlet276
A tragédia értelmezése277
A többi szereplő277
Szemelvények a barokk korszak irodalmából
A barokk279
Képzőművészet és zene279
Az irodalmi barokk284
Pázmány Péter285
Zrínyi Miklós287
Szigeti veszedelem289
A téma289
Antik és keresztény elemek290
Barokk eszménykép: "Athleta Christi"290
Erkölcsi fölény291
Vértanúhalál292
Az eposz célzata293
"Ne bántsd a magyart.."293
A kuruc kor költészete295
Mikes Kelemen297
Törökországi levelek298
37. levél298
112. levél299
A francia klasszicista dráma
A józan ész uralma, racionalizmus és klasszicizmus301
Racine304
Racine drámáinak világa305
Phaedra305
Ellentétes és végletes lelkiállapotok306
Hippolytos308
Moliere311
A komédia312
Tartuffe313
Az ostorozott bűn314
Mesteri expozíció314
A bonyodalom316
A címszereplő megjelenése317
Tetőpont, megoldás318
Irodalomelméleti tárgymutató321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I. Irodalom I.

A borító enyhén kopott, töredezett, belső oldalán tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
880 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba