799.110

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom I./I-II.

I.: Irodalom/II.: Irodalmi szöveggyűjtemény/A középiskolák 1. osztálya számára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Korona Nova Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 582 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-85658-4-5
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat, fotókat tartalmaz. Tankönyvi száma: KN 0010, KN 0011.

Előszó

Ez a könyv az irodalom elméletébe és történeti múltjába kívánja bevezetni olvasóját. Időben és mennyiségben hatalmas anyagot ölel fel: több mint 3000 év irodalmi és művészeti alkotásaiból nyújt... Tovább

Tartalom

Tájékoztató a tankönyvhöz5
Művészet és valóság
Gondolatok a művészetek rendszeréről7
Mire való a művészet?9
Utánzás - kifejezés10
A művészetek érzéki jellege12
Élményszerűség12
Mi a "valóság" ?13
"Az igazat mondd, ne csak a valódit!"14
A szépirodalom16
Egy novella17
Kosztolányi Dezső: A kulcs17
Az epika20
A novella20
Az epikai közlés formái21
Egy különös novella22
Karinthy Frigyes: Cirkusz22
A líra23
Kosztolányi Dezső: Októberi táj24
A művészi nyelv26
Többletjelentés28
A jelentés "megkettőződése"30
Szövegösszefüggés - szövegkörnyezet31
A művészi értékelés33
A művészi érték36
A művészet tartalma36
Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról37
A szórakoztató irodalom39
Az álirodalom39
Még néhány megjegyzés39
Szemelvények az ókor irodalmából
Mítosz, mitológia41
Mítoszok az istenek születéséről, a világ keletkezéséről43
Gilgames43
Az istenek születése a görög mitológiában44
Mítoszok az ember teremtéséről48
A Prométheusz-mítosz49
A Biblia50
Az Ószövetség51
A Teremtés könyve52
A vízözön54
A Gilgames eposz vízözöntörténete55
Pusztulás-mítoszok55
József története56
Az Ószövetség más könyvei57
Jónás könyve58
A Zsoltárok könyve59
Az Újszövetség60
Jézus születése61
Jézus kínhalála és feltámadása62
A tékozló fiú63
Az Újszövetség további könyvei64
Az ókori görög irodalom66
A görög kultúra jelentősége66
A görög epika69
A homéroszi eposzok69
A trójai mondakör70
Iliász71
Az istenek szerepe az Iliászban73
Az Iliász embereszménye: Akhilleusz74
Hektór és Andromakhé76
Az élet teljessége az Iliászban78
Akhilleusz pajzsa78
Odüsszeia79
Új embereszmény: Odüsszeusz80
Az istenek korlátozott szerepe81
Bonyolultabb mese - bonyolultabb szerkezet82
Odüsszeusz és Nauszikaá85
Odüsszeusz kalandjai86
Ithaka - leszámolás a kérőkkel92
Az eposz94
Az időmértékes verselés94
A görög líra96
A történelmi változások hatása96
Elégiák és epigrammák97
Az iambosz és a görög verselés új formái98
Dalköltészet99
A görög dráma103
Történelmi-politikai háttér103
Képzőművészet103
A görög színház és színjátszás105
A dráma és a színpadi előadás111
A tragédia112
Szophoklész113
Antigoné113
A thébai mondakör113
Az antik dráma jellegzetes vonásai115
Az Antigoné szerkezete117
A drámai harc és a jellemek118
Expozíció118
Bonyodalom119
"Sok van, mi csodálatos..."120
Konfliktus120
Késleltetés121
Krízis123
Végkifejlet123
Antigoné tragikuma124
Kreón bukása124
Oidipusz király125
Kivételeles remekmű125
Peloponnészoszi háború - elsötétülő látásmód125
A drámai szituáció127
Új típusú konfliktus127
Időszerkezet127
A darab szerkezeti felépítése128
Sorstragédia?132
A sorsával szembenéző ember133
A tragikus hős134
Írói világkép134
Platón136
A római költészet140
A római irodalom kialakulása140
Catullus142
Éljünk, Lesbia143
Lesbia madárkája143
Gyűlölök és szeretek144
Vergilius146
Eklogák147
Aeneis149
Aeneas és Didó150
Aeneas az Alvilágban152
A római istenekről152
Horatius154
Carmenek155
Thaliarchushoz156
Licinius Murenához158
Leuconoéhoz158
Paedrus160
Szemelvények a középkor irodalmából
Történelmi változások, világnézeti átalakulás161
Az ókeresztény irodalom162
Szent Ágoston: Vallomások163
A szerzetesrendek164
Antikvitás és kereszténység165
A szellemi élet fellendülése165
Képzőművészet és zene166
A virágzó középkor irodalma170
Vallásos irodalom171
Himnuszok172
Új korszak a vers történetében173
Halotti beszéd - Ómagyar Mária-siralom174
Legendák176
Lovagi irodalom179
Trisztán és Izolda179
Trubadúrlíra180
Vágánsköltészet183
Dante184
Isteni színjáték186
Túlvilági látomás187
Az eltévedt ember188
A Pokol189
A Pokol beosztása190
Paolo és Francesca193
Találkozás Odüsszeusszal194
Villon196
A nagy testamentum199
Balladák202
Szemelvények a reneszánsz irodalmából
A reneszánsz207
Olasz városállamok207
Reneszánsz és humanizmus207
Képzőművészet és zene209
Petrarca220
Daloskönyv222
Bocaccio225
Dekameron226
A sólyom feláldozása227
A költészet hanyatlása228
A magyar reneszánsz230
Janus Pannonius230
Galeotto Marzióhoz232
Búcsú Váradtól233
Mikor a táborban megbetegedett234
Egy dunántúli mandulafáról236
Saját lelkéhez237
Mars istenhez békességért238
Reneszánsz és reformáció238
A magyar irodalmi élet a 16. században239
Balassi Bálint241
A szerelem költője243
Hogy Júliára talála, így köszöne neki244
Ütemhangsúlyos verselés245
Három Júlia-vers246
Célia-versek248
Kiben az kesergő Céliárul ír248
Egy katonaének249
Isteni dícsíretek252
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett..253
Adj már csendességet..254
Az angol reneszánsz256
Shakespeare257
Shakespeare színpada258
Rómeó és Júlia261
Szerelmi tragédia261
A végzetszerűség légköre - a tragédia előrejelzése262
Két szembenálló világ263
Bonyodalom és katasztrófa265
A tragédia lírája267
Nyelvi virtuozitás268
Hamlet, dán királyfi268
Idő és színhely269
Kompozíció270
Részletező expozíció270
Drámai szituáció - drámai konfliktus272
Töprengő hős274
A drámai küzdelem fokozódása275
Késleltetés és végkifejlet276
A tragédia értelmezése277
A többi szereplő277
Szemelvények a barokk korszak irodalmából
A barokk279
Képzőművészet és zene279
Az irodalmi barokk284
Pázmány Péter285
Zrínyi Miklós287
Szigeti veszedelem289
A téma289
Antik és keresztény elemek290
Barokk eszménykép: "Athleta Christi"290
Erkölcsi fölény291
Vértanúhalál292
Az eposz célzata293
"Ne bántsd a magyart.."293
A kuruc kor költészete295
Mikes Kelemen297
Törökországi levelek298
37. levél298
112. levél299
A francia klasszicista dráma
A józan ész uralma, racionalizmus és klasszicizmus301
Racine304
Racine drámáinak világa305
Phaedra305
Ellentétes és végletes lelkiállapotok306
Hippolytos308
Moliere311
A komédia312
Tartuffe313
Az ostorozott bűn314
Mesteri expozíció314
A bonyodalom316
A címszereplő megjelenése317
Tetőpont, megoldás318
Irodalomelméleti tárgymutató321
Irodalmi szöveggyűjtemény
Bevezető olvasmányok a Művészet és valóság című fejezethez
Tóth Árpád
Jó éjszakát!5
József Attila
Thomas Mann üdvözlése6
Reménytelenül (Lassan, tűnődve)7
Arany János
Vojtina Ars poétikája (részlet)8
Kosztolányi Dezső
A kulcs9
Franz Kafka
Kis mese (Tandori Dezső)13
Aiszóposz
A mezei és a házi egér (Bodor András)13
Karinthy Frigyes
A cirkusz14
Berzsenyi Dániel
Osztályrészem18
Juhász Gyula
Tiszai csönd19
Örkény István
Ballada a költészet hatalmáról19
Mi mindent kell tudni21
Rainer Maria Rilke
Archaikus Apolló-torzó (Tóth Árpád)21
Szemelvények az ókor irodalmából
Gilgames (részletek, Rákos Sándor fordítása)
Enkidu megteremtése23
Um-napisten elmeséli Gilgamesnek a vízözön történetét24
Az élet füve27
A két barát utolsó beszélgetése28
Ószövetség
A Teremtés könyve (Dr. Gál Ferenc)30
A zsoltárok könyve (Károli Gáspár, Szenci Molnár Albert, Dr. Gál Ferenc)37
Jónás könyve (Dr. Tarjányi Béla)38
Újszövetség
Máté evangéliuma (Dr. Kosztolányi István)41
Lukács evangéliuma (Dr. Kosztolányi István)46
Jelenések könyve (részletek, Dr. Kosztolányi István)49
Kalevala
A dalverseny (részletek, Vikár Béla)53
Ókori mítoszok
Prométheusz és az emberek (részlet Román József Mítoszok könyve című könyvéből)54
Pablius Ovidius Naso
Daedalus és Icarus (Devecseri Gábor)57
Orpheus és Eurydice (Devecseri Gábor)58
Homérosz
Iliász (részletek, Devecseri Gábor)61
Odüsszeia (részletek, Devecseri Gábor)75
Rhodoszi fecskedal (Trencsényi-Waldapfel Imre)97
Türtaiosz
A spártai harcosokhoz97
Mimnermosz
Nannó (Trencsényi-Waldapfel Imre)99
Szolón
Az igazi gazdagság (Franyó Zoltán)99
Senkise boldog (Franyó Zoltán)100
Kétféle ember (Kárpáty Csilla)100
Önkényuralom (Franyó Zoltán)100
Arkhilokhosz
Megnyugvás a sorsban (Marticskó József)100
A nagyképű hadvezérhez (Horváth István Károly)101
Neobulé (Franyó Zoltán)101
Szapphó
Úgy tűnik nékem... (Devecseri Gábor)101
Aphroditéhoz (Trencsényi-Waldapfel Imre)102
Édesanyám! nem perdül a rokka... (Radnóti Miklós)102
Alkaiosz
Bordal (Devecseri Gábor)103
Anakreón
Engem a Szerelem... (Babits Mihály)103
Gyűlölöm (Radnóti Miklós)103
Egy leányhoz (Devecseri Gábor)104
Szerelmi párviadal (Franyó Zoltán)104
Töredék a halálról (Radnóti Miklós)104
Platón
Szókratész védőbeszéde (részletek, Devecseri Gábor)104
A halálbüntetés kimondása után (Devecseri Gábor)106
Szókratész halála (Kerényi Grácia)109
Caius Valerius Catullus
Lesbia madárkája (Devecseri Gábor)110
Éljünk, Lesbia... (Devecseri Gábor)111
Gyűlölök és szeretek (Kerényi Grácia)112
Gyűlölök és szeretek (Devecseri Gábor)112
Gyűlölök és szeretek (Szabó Lőrinc)112
Publius Vergilius Maro
IX. ecloga (Radnóti Miklós)112
IV. ecloga (Trencsényi-Waldapfel Imre)115
Aeneis (részletek, Lakatos István)117
Quintus Horatius Flaccus
Thaliarchushoz (Bede Anna)122
Thaliarchushoz (Szabó Lőrinc)123
Leuconoéhoz (Trencsényi-Waldapfel Imre)124
Arisius Fuscushoz (Justus Pál)124
Licinius Murenához (Justus Pál)125
Melpomenéhez (Devecseri Gábor)126
Ars poetica (részletek, Devecseri Gábor)127
Caius Julius Phaedrus
A farkas és a bárány (Terényi István)129
Szemelvények a középkor irodalmából
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston)
Vallomások (részletek, Városi István)131
Aurelius Ambosius (Szent Ambrus)
Esti ima (Babits Mihály)135
Aurelius Prudentius Clemens
Himnusz a kakasszóra (Babits Mihály)135
Pierre Abélard
Szombatesti himnusz (Babits Mihály)135
Assisi Szent Ferenc
Naphimnusz (Képes Géza)137
Tommaso de Celano
Ének az utolsó ítéletről (Babits Mihály)139
Ismeretlen franciaországi szerző
Himnusz a Szent Szűz anyaságáról (Babits Mihály)140
Jacopone de Todi
Himnusz a fájdalmas anyáról (Babits Mihály)141
Halotti beszéd és könyörgés (Benkő Lóránd)141
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső)142
Ómagyar Mária-siralom (Martinkó András)143
Margit-legenda (részletek)144
Szent Barlaám és Jozafát élete (részlet)147
Walter von der Vogelweide
A hársfaágak csendes árnyán... (Babits Mihály)148
Ó jaj, hogy eltűnt minden... (Radnóti Miklós)148
Aucassin és Nicolette (részletek, Tóth Árpád)150
Középkori vágáns-dalok
Ó, Fortuna... (Szedő Dénes)153
Félre, könyvek, doktrinák... (Szabó Lőrinc)153
Tavasz édes mámorában... (Weöres Sándor)154
Dante Alighieri
Isteni színjáték (Babits Mihály)155
Francois Villon
Nagy Testamentum (részletek, Szabó Lőrinc)167
Szemelvények a reneszánsz kor irodalmából
Francesco Petrarca
Magamban, lassan, gondolkodva járom (Szabolcsi Éva)175
Áldott a nap, a hó, az év s az évnek... (Sárközy György)175
Ti szerencsés füvek, boldog virágok... (Sárközy György)176
Pó, földi kérgem bárhogy is sodorjad... (Szedő Dénes)176
Álljunk meg, Ámor, dicsfényünk csodálva... (Weöres Sándor)177
Legékesebb és virulóbb korában... (Szedő Dénes)177
Giovanni Boccaccio
Dekameron (részletek, Révay József)178
Michelangelo Buonarroti
Levél II. Gyula pápa Rómájából (Majtényi Zoltán)185
Janus Pannoniushoz
Gryllushoz (Végh György)185
Galeotto Marzióhoz (Geréb László)186
Kigúnyolja Galeotto zarándokútját (Végh György)187
Búcsú Váradtól (Áprily Lajos)187
A narni-i Galeottóhoz (Csorba Győző)189
Egy dunántúli mandulafáról (Weöres Sándor)190
Pannónia dicsérete (Berczeli Anzelm Károly)190
Mikor a táborban megbetegedett (Kálnoky László)190
Mars Istenhez békességért (Kardos Tibor)194
Saját lelkéhez (Vas István)194
Sylvester János
Az magyar nípnek196
Bornemissza Péter
Siralmas Énnéköm...196
Balassi Bálint
Borivóknak való197
Széllel tündökleni nem ládd-é ez földet...198
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott199
Hogy Júliára talála, így köszöne neki201
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról201
Darvaknak szól202
Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el203
Egy katonaének204
Ó én édes hazám, te jó Magyarország...205
Kiben az kesergő Céliárúl ír...206
Adj már csendességet...206
William Shakespeare
LXXV. szonett (Szabó Lőrinc)207
Szemelvények a barokk kor irodalmából
Pázmány Péter
Az utolsó ítéletnek rettenetességérűl208
Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem (részletek)212
Ne bántsd a magyart. Az török áfium ellen való orvosság (részletek)225
Mikes Kelemen
Törökországi levelek229
A kuruc költészetről
Csínom Palkó233
Őszi harmat után236
Rákóczi-nóta237
Mit búsulsz, kenyeres...238
Virágénekek a 17. századból
Az rigónak ő szólása...239
Rigócskám, rigócskám...240
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem