864.568

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kis magyar nyelvtan

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 332 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-281-835-0
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával.

Fülszöveg

A Kis magyar nyelvtan hetedik kiadása lényegesen átdolgozott, bővített és megújított tartalommal jelenik meg.
Az első kiadás (1959) óta eltelt csaknem három évtized nyelvünk életében változásokat hozott, a leíró nyelvtudományban pedig a nyelv egyes tényeinek, fogalmainak újabb értelmezését érlelte meg. Ezekről a nyelvi változásokról és a nyelv vizsgálatának korszerű szemléletmódjáról tájékoztatja olvsóit könyvünk átdolgozott kiadása.

Tartalom

Előszó15
Előszó a hetedik kiadáshoz18
Hangtan
A beszéd hangjai23
A hangok törvényei23
A hagtan és a helyesírás24
A beszéd hangjainak képzése25
A beszélőszervek25
A levegő útja a beszélőszerveken keresztül26
A beszélőszervek működése26
A hangok felosztása28
Beszédhangok és fonémák30
A hang és a betű30
A betűk jelölése30
A magyar ábécé31
A betűrend32
A magánhangzók32
A kiejtés időtartama32
A nyelv vízszintes irányú mozgása33
A nyelv függőleges irányú mozgása34
Az ajkak működése35
Nyelvhelyességi tudnivalók35
Helyesírási tudnivalók39
A magánhangzók kapcsolódásának törvényei39
A hangrend39
Az illeszkedés40
Kétalakú toldalékok illeszkedése41
Háromalakú toldalékok illeszkedése42
Nyelvhelyességi tudnivalók43
A mássalhangzók43
Az akadály helye44
Az akadály minősége45
A hangszalagok helyzete46
A kiejtés időtartama47
Nyelvhelyességi tudnivalók49
Helyesírási tudnivalók50
A mássalhangzók kapcsolódásának törvényei50
Részleges hasonulás50
Zöngéssé válás51
Zöngétlenné válás52
Hasonulás a képzés helye szerint52
Helyesírási tudnivalók53
Nyelvhelyességi tudnivalók55
A teljes hasonulás56
Helyesírási tudnivalók56
Nyelvhelyességi tudnivalók57
Az összeolvadás57
Helyesírási tudnivalók57
Nyelvhelyességi tudnivalók58
A hosszú mássalhangzók megrövidülése60
Helyesírási tudnivalók60
A szótag61
A szótagolás legfontosabb szabályai63
Helyesírási tudnivalók63
A beszédhangok "jelentése"63
Szótan
A szókészlet
Néhány adat a magyar nyelv szókészletéről69
A szókészlet rétegei70
A köznyelv és az irodalmi nyelv szókészlete70
Tájszók71
A szaknyelvek szavai71
Csoportnyelvek, rétegnyelvek72
A szókészlet eredete74
Az eredeti szavak74
Finnugor és ugor eredetű szavak74
Belső keletkezésű szavak75
A kölcsönszók75
Jövevényszók76
Idegen szók77
Szólások, közmondások78
Szólások, szóláshasonlatok78
Közmondások81
A hangalak és a jelentés kapcsolata a szavakban
Egyjelentésű és többjelentésű szavak84
Azonos alakú szavak87
Rokon értelmű szavak88
Hangutánzó és hangfestő szavak91
Milyen hangokat utánoznak a hangutánzó szavak?92
Hangfestő igék és melléknevek92
A szavak szerkezete
Szavak és szóelemek: lexémák és morfémák94
A toldalékok fajtái: Képzők, jelek, ragok96
Magánhangzó a toldalék előtt: előhangzó vagy kötőhangzó?97
Egyalakú és többalakú szótövek 98
Abszolut szótő, relatív szótő98
A toldalékok sorrendje99
A szófajok és ragozásuk
A szófajok áttekintése100
Az ige101
Az ige alanyi és tárgyas ragozása102
Alanyi ragozás102
Tárgyas ragozás103
Igemódok és igeidők104
Mit fejeznek ki az ige módjai?104
Az igemódok kifejezőeszközei: a módjelek104
Jelen, múlt és jövő idő105
Az igeragozás összefoglalása106
Az ikes igék ragozása108
Helyesírási tudnivalók111
Nyelvhelyességi tudnivalók111
A főnév118
Köznevek és tulajdonnevek122
Gyűjtőnevek, anyagnevek122
A tulajdonnév fajtái123
Helyesírási tudnivalók124
A melléknév126
A "tulajdonság" változásai127
Melléknév vagy főnév?128
A melléknév fokozása128
Nyelvhelyességi tudnivalók129
Helyesírási tudnivalók130
A számnév130
Helyesírási tudnivalók130
Nyelvhelyességi tudnivalók133
A névmás134
Személyes névmások134
Visszaható névmások135
Kölcsönös névmások137
Birtokos névmások139
Mutató névmások139
Kérdő névmások140
Vonatkozó névmások141
Határozatlan és általános névmások143
A névmások összefoglalása143
Helyesírási tudnivalók143
Nyelvhelyességi tudnivalók147
A névszókhoz járuló ragok és jelek148
A névszók ragjai148
A mondatrészek ragjai149
A személyes névmás ragozása150
A névszók jelei150
A birtokos személyjelek151
A birtokjel151
A többesszám jelei152
Helyesírási tudnivalók152
Nyelvhelyességi tudnivalók153
A határozószó155
Helyesírási tudnivalók156
Az igenév156
A fővéni igenév156
A melléknévi igenév157
Melléknévi igenév vagy múlt idejű ige?157
Melléknévi igenév volt, melléknév vagy főnév lett158
A határozói igenév158
Az igenevek szófaji sajátságai159
Helyesírási tudnivalók161
Nyelvhelyességi tudnivalók162
Az indulatszó163
Helyesírási tudnivalók165
Az igekötő161
Helyesírási tudnivalók167
Nyelvhelyességi tudnivalók167
A névutó168
A személyes névmás névutós alakjai169
Helyesírási tudnivalók170
A névelő170
A névelő megkülönböztetése más szófajoktól171
Nyelvhelyességi tudnivalók172
A kötőszó172
A módosítószó174
A szóalkotás
A szóösszetétel176
A szóösszetételek keletkezése és fajai176
Mellérendelő szóösszetételek178
Alárendelő szóösszetételek180
Jelölt és jelöletlen szóösszetételek181
Az alárendelő szóösszetételek szófaja181
Többszörös szóösszetételek181
Helyesírási tudnivalók 182
Nyelvhelyességi tudnivalók182
A szóképzés186
A képzők szerepe186
A képzők jelentése187
Igéből képzett igék187
Névszóból képzett igék190
Igéből képzett névszók192
Névszóból képzett névszók193
Helyesírási tudnivalók194
Nyelvhelyességi tudnivalók196
A szóalkotás ritkább módjai197
Szóelvonás és szórövidülés197
Mozaikszók198
Helyesírási tudnivalók199
Nyelvhelyességi tudnivalók200
Mondattan
A mondat 203
Helyesírási tudnivalók203
Az egyszerű mondat
Az egyszerű mondat fajai205
A mondatok osztályozása a közlés szándéka szerint205
Kijelentő és felkiáltó mondatok206
Kérdő mondatok207
A kérdés kifejezőeszközei208
Óhajtó és felszólítómondatok210
Helyesírási tudnivalók211
Nyelvhelyességi tudnivalók212
Az állító és tagadó mondat213
Az egyszerű mondat szerkezete214
Mondatrészek és szintagmák214
Tőmondatok és bővített mondatok218
Hiányos szerkezetű mondatok218
Tagolatlan mondatok219
Az egyszerű mondat részei220
Az alany220
Milyen szófaj lehet az alany?220
Határozatlan alany, általános alany221
Nyelvhelyességi tudnivalók223
Az állítmány224
Az állítmány fajai225
Igék és névszók az állítmány szerepében225
Az alanyi-állítmányi szintagma228
Az állítmány egyeztetése az alannyal229
A tárgy230
Iránytárgy, eredménytárgy230
A tárgy szófaja232
A tárgy ragja232
A tárgyas szintagma233
Tárgyas és tárgytalan igék234
Az ige alanyi és tárgyas ragozása235
Igenevek tárgya236
A határozószó237
A helyhatározó238
A helyhatározó kifejezőeszközei238
Helyhatározók képes kifejezésekben241
Az időhatározó242
Az időhatározó kifejezőeszközei243
A módhatározó és állapothatározó244
A módhatározó és állapothatározó kifejezőeszközei245
Az eszközhatározó247
A társhatározó249
Az okhatározó és a célhatározó250
Az eredményhatározó és az eredethatározó251
A részeshatározó253
A számhatározó254
A hasonlító határozó és a mértékhatározó254
A fokhatározó255
Az állandó határozó254
A határozós szintagma256
Szabad határozók258
Kötött határozók259
Milyen szófajhoz kapcsolódhat határozó?260
A határozók összefoglaló áttekintése262
A határozók rendszere262
A határozók kifejezőeszközei263
Azonos kifejezőeszközök - különféle határozók266
Helyesírási tudnivalók266
Nyelvhelyességi tudnivalók266
A jelző270
A minőségjelző271
A minőségjelző megkülönböztetése a névszói állítmánytól272
A mennyiségjelző273
Az értékjelző274
A birtokos jelző276
A birtokos szerkezet jelentése277
Birtokos jelző vagy részeshatározó?277
Helyesírási tudnivalók277
A jelzős szintagma278
Nyelvhelyességi tudnivalók278
A halmozott mondatrészek281
Helyesírási tudnivalók281
Az összetett mondat
Az összetett mondat fajtái286
Mellérendelő mondatok287
Kapcsolatos mondatok287
Ellentétes mondatok288
Választó mondatok288
Következtető mondatok288
Magyarázó mondatok289
Helyesírási tudnivalók290
Nyelvhelyességi tudnivalók290
Alárendelő mondatok290
Az alárendelő mondatok elemzése290
Utalószók és kötőszók az alárendelő mondatban293
Alanyi mellékmondatok295
Tárgyi mellékmondatok295
Határozói mellékmondatok296
Helyhatározói mellékmondatok296
Időhatározói mellékmondatok297
Módhatározói mellékmondatok299
Okhatározói mellékmondatok299
Célhatározói mellékmondatok300
Egyéb határozói mellékmondatok301
Jelzői mellékmondatok301
Minőségjelzői mellékmondatok303
Mennyiségjelzői mellékmondatok304
Értelmezői mellékmondatok304
Birtokos jelzői mellékmondatok305
Állítmányi mellékmondatok306
Az állítmányi mellékmondat megkülönböztetése más mellékmondattól306
Egyéb mellékmondatok306
Feltételes mellékmondatok308
Megengedő mellékmondatok309
Hasonlító mellékmondatok310
Következményes mellékmondatok311
A mondatrend312
Többszörösen összetett mondatok315
Helyesírási tudnivalók316
Az idézés323
Nyelvhelyességi tudnivalók325
A szórend és a hangsúly330
Nyelvhelyességi tudnivalók330
A hanglejtés330
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kis magyar nyelvtan Kis magyar nyelvtan Kis magyar nyelvtan

A védőborító kissé elszíneződött, a borító enyhén kopott.

Állapot:
840 Ft
420 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kis magyar nyelvtan Kis magyar nyelvtan Kis magyar nyelvtan

A védőborító a gerincnél enyhén elszíneződött, a könyv kötése megtört.

Állapot:
840 Ft
580 ,-Ft 30
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Kis magyar nyelvtan Kis magyar nyelvtan Kis magyar nyelvtan

A védőborító kissé elszíneződött, kopott.

Állapot:
840 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba