A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Képes folyóirat 1906/13-24. (fél évfolyam)

A Vasárnapi Ujság füzetekben/Negyvenedik kötet

Előszó

Részlet:

Doktor Mefisztofelesz.
Elbeszélés.

Demonstratio ad oculos.
Dénest ájultságából a pályaháznál levő mentőállomás orvosa állította talpra. A viszonyokhoz képest eléggé helyrejött. A... Tovább

Tartalom

a) Képek és rajzok jegyzéke.
I. Arczképek.
a) Hazaiak.
Kossuth Ferencz dolgozó-szobájában ___ ___ ___ 33
Kossuth Ferencz elhunyt neje, Hoggins Emilia.
Festette Kossuth Ferencz. - Kossuth Ferencz
legújabb arczképe. Erdélyi fölvétele 34
Kossuth Ferencz és Kossuth Lajos Tivadar mint
gyermekek. Parisban készült festmény 1854-ből 35
Szenes Fülöp műtermében ... ... 59
Az új kormány tagjai: Wekerle Sándor miniszterelnök. - Gróf Apponyi Albert. - Kossuth Ferencz.- Gróf Andrássy Gyula. - Polónyi Géza.-
Gróf Zichy Aladár. - Darányi Ignácz___ 100-104
Bihari Sándor műtermében..- ___ ___ ___ ___ 108
Oberschall Adolf. ___ 167
Bernáth Géza, a magyar kir. kúria új másodelnöke 168
Günther Antal, igazságügyi államtitkár. - Gróf
Hadik János, belügyi államtitkár ... 169
Gróf Károlyi Sándor ___ ____ 170
Bolgár Ferencz, a honvédelmi miniszteri államtitkár ... 244
Gróf Esterházy Mihály _ ... 246
Forinyák Gyula ... 246
Báró Radvánszky Béla.. 303
Karap Ferencz.__ ... ___ ___ ... ___ ___ ___303
Beksics Gusztáv___ ... ___ ___ ___ ___ ___ 304
Fülepp Kálmán.. ___ ___ ___ ___ ___ ... ___330
Tábori Róbert. __ ... 378
Hegyi Aranka (3 kép) ___ ___ ___ ... ... 446-447
Bárczy István _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 451
Vay Ádám. Egykorú arczkép után 494
Vay Ádámné báró Zay Anna. Egykorú arczkép után 495
Gróf Nákó Sándor fiumei kormányzó ... ___ ___521
Hugó Károly 1840-iki és 1848-iki arczképe ... 610
Szépfaludi Őrlössy Ferencz - - 636
Lisznyai Kálmán. - Lisznyai és Vahot Imre - 709
Tóth János vallás- és közoktatásügyi államtitkár 750
Thury Zoltán 765
b) Külföldiek.
Az új franczia miniszterek: Sarrien miniszterelnök. - Clemenceau (belügy). - Bourgeois (külügy). - Briand (közoktatás). - Poincaré (pénzügy) ... - - - - - 63
Slavik József hegedűművész ___ ___ ___ ______192
Renz Ernőné ... 198
Umberto olasz trónörökös ... 314
Gróf Tolsztoj Leo 323
A spanyol királyi pár___ ___ ___ ___ ______371
Ibsen Henrik 377
Péter szerb király ... 389
II. Műtárgyak.
Zichy Mihály tréfás rajza, melyet unokájának küldött Szentpétervárról 55
Judit. - Az elmúlás. Szenes Fülöp festményei -59
Biró előtt. Bihari Sándor festménye után 107
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából:
Háry Gyula: Hollandi szélmalom. - Ujváry
Ignácz: Kis-oroszi rév. - Aggházy Gyula: Alföldi táj bikákkal. - Füredi Rikhárd: Könyves
Kálmán. - Benczúr Gyula: Gróf Széchenyi
Gyula arczképe. - Stetka Gyula: Arczkép. -
Neogrády Antal: Az éhezők. - Pállya Czelesztin : Kenyerestársak. - Hegedűs László: Lámpa
mellett. - Kimnach László: «De furákat beszél». - Kacziány Ödön: Golgotha_____ 109-117
Vaszary János festményeinek kiállításából a Nemzeti Szalonban: Interieurben. - Nógrádmegyei parasztnők ... ... ...119-120
Gróf Zichy István müveinek kiállításából: Állatmese. (A királyi pár és az udvaronczok.) - Fali szőnyegterv. - Kapáló asszony. - Nyirfacsoport ... ... ... ... ... ___ ... ___ 121-122
A kassai honvédszobor. Horvát János és Szamovólszky Ödön szoborművé ... ... ...123
Az a koporsó, melyben Rákóczi hamvait hazaszállítják ... ... ... ... ___ ... 243
Veres Pálné szobra. Kiss György szoborműve... 245
A Nemzeti Szalon grafikai kiállításából: Glatz
Oszkár: Ebédnél. - Orczy Gyula: Tulipán-bélyeg. - Rubovics Márk: Ejnye, be jó. - Kezdi
Kovács László: Fagy. - Déry Béla: Alkony a
Zala partján ..._____ ___ ___ ___ 254-256
A rodostói róm. kath. templomnak küldött misemondó ruha (2 kép) ___ ___ ___ ___ _____302
Az amateur-kiállításokból: Sinkó József: Körösparti
legelő. - Magyar R. Emil: Bellaggiói parkrészlet. - Kiss Zoltán: Holdas est. - Kohlman
Artúr: Siesta. - Gróf Esterházy Mihály: Első
hó. - Balogh Rezső: Jó étvágy. - Hűvös Iván:
Czigány leány ___ ___ ... ___ ___ 316-321
Washington budapesti szobrának mintája Bezerédi
Gyulától... ... ... - ... - 433
Ferenczy István önarczképe. - A Mátyás-emlék
utolsó gipszmintája Ferenczy Istvántól. - Pallas
Athéné. Ferenczy István szoborművei - 435-437
Rembrandt műveiből: Tájkép,romokkal. - Rembrandt és neje, Saskia. - Éjjeli őrség. - A betegeket gyógyító Jézus. (Az úgynevezett százforintos lap. Rézkarcz). - Az angyal megjelenik a pásztoroknak. - Szent Jeromos. - Clement
de Jonghe metszetkiadó képmása. - Abraham
Francé régiséggyűjtő képmása- - - 560-567
Klauzál Gábor szobra Szegeden. Ifj. Vastagh György
szoborműve___ - - - - - - - 748
III. Táj- és utiképek, épületrajzok.
a) Hazaiak.
A magyarországi munkások rokkant- és nyugdijegyletének háza és annak homlokdísze 67
A csepeli rév, melynek csónakja a budafoki munkáslányokkal fölborult- -69
A budavári Halászbástya (4 kép). Balogh Rezső
fényképei ... - ... - 125-127
A mezőgazdasági múzeum végleges épülete a Városligetben (4 kép) - - - 172-175
Slavik József síremléke a kőbányai új temetőben 192
A magyar királyi mezőgazdasági múzeumból (3 kép) ___ - - - - - - - 241
A szarvastéri régi polgári iskola Budán. - A fehérsas-téri új polgári iskola Budán - - -
Képek a királyi várkertből: Részlet a szőlőskertből. - Erzsébet királyné lépcsője az új hollandi
növényekkel a középkertben. - A sziklacsoport
átjárója az alsókertben. - A sziklacsoport lép-
csőzete. - Új világkert. - Legyezőpálmák csoportja az alsókertben. - A nagy virágágy «A
széleskert»-ben. - Utrészlet az alsókertből. - Átjáró az öntözőházkertbe. - Részlet az alsókertből: «A török sir» 571-577
Természetes sziklacsoport az alsó kertben. -
A királyné magyar háza. - Lépcsőzet a magyar
ház mellett. - Az alsó kert bejárata. - Téli
kert. - Részlet a nagy pálmakertből---- 751-754
A Gellért-hegy környékéről. Balogh Rezső fényképei: Régi viskók a hegyoldalon. - Részlet a
Döbrentei-térről, az új épitkezések előtt. - A
budai Erzsébet-hídfő környéke. - Egy viskó
udvara. - Házrombolás a Döbrentei-téren. -
A bedeszkázott hegyoldal. - A készülő lépcsős
út egy részlete. - Vizsgálják a meglazult Sziklákat ... - - - - - - 621-625
A kassai női gazdasági iskola épülete. - Lawntennis-tere. - Hálóterme- - 643-644
Balatoni képek. Balogh Rudolf fényképei: A Balaton Keszthelynél. - Siófok platánsoros rivója. - Hazaérkező halászok a siófoki hálóteregetőn. -
Halász-gőzös a Sió-csatornában. - A Balaton
lefolyása a Sió-csatornán. - Balatonfüred kikötője. -Fonyódi part a hullámzással. - Badacsony-hegy a gőzös mólójáról nézve. - Kisfaludy
Sándor háza felülről, a háttérben a fonyódi hegygyel. - A tihanyi kolostor a Nyársas-hegyről, a háttérben Balatonfüreddel. - Kecskekörmöt
kinálgató gyermekhad a kisbiróval Tihanyban. -
Tihanyi bazalttufa sziklák a remete-lakásoknál. -
Balatonföldvár a földsánczokról nézve. - Balaton -
melléki zalai parasztház. - A héviz közös fürdője - 678-688
Gróf Cziráky Antal lovasberényi kastélya. - A
lovasberényi kastély parkjából... 690-691
A «Serbatta » vizesés a Negoi havason. - A «Mizuina» vizesés a Negoi havason. - Hómezők a Negojon. Kiss Lajos fényképei- ... ___711-712
Dunaharaszti tájrészlet 715
A budafoki barlanglakásokból: Utcza a föld alatt. -
Egy barlanglakai. - Gyerekek a barlang udvarán __- ... 782-873
b) Külföldiek.
San-franciskói képek. Jansen Antal fölvételei:
San-Francisko a Palace-hotel födeléről nézve. -
Az elpusztult üzleti városrész. - A Market-street
a Palace-hotellel. - A városház. - A CliffHouse. - A Dupont-street a khinai városrészben. - A California-street. - A Suttro-magaslat a Cliff-House fölött, San-Franciskóban 184-187
Kaliforniai képek: Los Angeles főutczája. - A Capitol, a törvényhozás és kormányzóság palotája Sacramentóban. - Levágott óriás fa. - Los
angelesi park télen. - A szürke óriás nevű fa.
Némethy Károly fényképe 250-252
Képek a mainzi krematoriumból (3 kép) ... 257-258
Tolsztoj kastélya Jasznája-Polyánában. - Tolsztoj
kastélya a kert felől. - Tolsztoj kedves messzelátó-helye a jasznája-polyánai kertben 324-325
Arany János padja Karlsbadban. Pietzner fényképe 517
Alpesi képek: Az ördög-tornya (Tőrre del Diavolo),
a Cadm-hegycsoportban. - Turista vezető, körien függve, a Torre del Diavolo és Gobbo
között - Leszállás a Torre del Diavolóról -
Az Antelas falain (Dél-Tirol). - Az óriás foga
(Dent du Géant) Svájczban ... 630-632
Seaborg. - A seaborgi erőd egyik leégett része 696
A windsori királyi kastély ... 794
Az angol parlament palotája 705
A «Mansion House». Londonban. (A Lord Major
palotája) __ ___ _____705
Shakespeare városából: Shakespeare szülőháza
Stratfordban, mostani állapotában. - A szoba,
melyben Shakespeare született. - A stratfordi
Szentháromság-templom. - Shakespeare sirja
és emléke a stratfordi Szentháromság-templomban. - Shakespeare emlékköve a stratfordi
Szentháromság-templomban. - Shakespeare szülőházának konyhája. - Shakespeare dolgozószobája szülőházában. - A medencze, melyből Shakespearet keresztelték___ ___ ___ ___ 756-760
Wagner Richárd villája Bayreutban. - A bayreuthi Wagner-színház. - A bayreuthi színház
főhomlokzata és nézőtere. - Wagner Richárd
sírja Bayreuthban. ______ _ 762-754
IV. Természettudomány, ipar, gazdaság.
A Vezúv kitörése. - Az 1890-ben nyilt új kráter. -
A Vezúv és környéke. - Sikló a Vezuvon. -
A kráter belseje. - Matteucci fényképfölvétele
a Vezúv kitöréséről ___ - - 176-180
Képek a virágkiállításból: Üvegházi növények csoportjai a renaissance-épület udvarán. - A főváros Azalea- és Rhododendron-gyűjteményéből. - Hajtatott liliomok. - Részlet a virágkiállítás külső területéről 236-238
Az orosz czár motoros vasúti kocsija, melyet a
budapesti Ganz-gyár készített: A czár terme. - A
kocsi külseje. - A motor. - A gőzfejlesztő 383-384
Magyar női kézimunkák a párisi nemzetközi versenyen ___ _ ... 391
Ajánlott levelek automatikus feladása: Az automata. - Az automata szerkezete _393 - 394
A budapesti ügető-versenyekről: Verseny közben.-
Báró Senyey István négyes fogata. - Pillanatfölvételek a közönségről ... 395-396
A budapesti szőlészeti kísérleti állomás: A főépület.
Pavillonok. - Laboratoriumok. - Laboratórium
a mesterséges hajóval. - Szőlő-kórház. - Üvegház. ... __ ___ .. __ 438- 441
A magyar királyi mezőgazdasági múzeumból: Parasztházak mintái. - Ekék. - Gróf Széchenyi
István és Vásárhelyi Pál szobor-mintája. - Kubikusok 443-445
A M. Á.V. új mozdonya_____ _____... 449
Pajzsos czankó. Csörgey Titusz rajza ... 461
A budapesti gyümölcsvásárról. Balogh Rudolf fényképei: A budapesti zöldség- és gyümölcspiaczról. - Gyümölcsszállító hajó érkezése a vámházhoz. - Gyümölcsös kocsik a Garay-téren. - Kofák a kocsin. - Házaló kofák. - Nagykőrösi
gyümölcsárusok. - A döbrentei-téri piaczon 497-501
A sín nélkül járó vonat. - A sín nélkül járó vonat
indulásra készen______... ____ ___ ___ ___584
Pollák Antal, a gyorstávíró feltalálója gépei közt -
Magyar szövegű távirat - Lyukgatott táviró
szalag betűkkel__________... ___ 585-586
Képek a mezőgazdasági múzeumból: Bőgő szarvas. -
Vaddisznó harcza farkasokkal. - Szarvasok és
dámvadak. - Muflonok csoportja. - Túzokok. -
Vizi madarak ________ ________ 612 -615
Franczia sajtok készítése: A tej előkészítése. -
Sajtolás. - Elraktározás. - A sajt kicsepegtetése - - - -_ _______ ___651 -652
A schönbrunni elefánt és kicsinyje ...__653
Virágzó Victoria regia az egyetemi növénykertben 716
A fiumei czápa. Herbst Samu fényképe 717
Tigris kitömése. - Egy hal szétbontása. - Kartonból készült állat-koponyák festése. ___785-787
A romániai petróleum-források : Kitörő petroleumfúrások. - A bustenari petroleum-fúró tornyok 788
V. Népviseletek, genreképek.
A kis Albrecht főlierczeg a sokacz leányok közt
(2 kép) ... - ... ___ ___190
Brassói románok tavaszi ünnepe: Indulás a templomba. - A lovasok. - Vallásos dalok ének-
lése a Salamon-sziklánál. - Díszruhás oláh legények. -- Táborozás a Salamon-sziklánál 379-381
Indiánus típusok (4 kép) ___ ________ ___547
Arató-ünnep Lovasberényben. Balogh Rudolf fényképei: A bandagazda felolvassa a rigmusos felköszöntőt. - Táncz. - A házi kisasszony kiosztja az ételt. - Az aratók felvonulása. - Az
aratók megérkezése a kastélyhoz 692-695
VI. Időszerű illusztrácziók.
Kossuth Ferencz otthon: Ebéd közben. - Részlet Kossuth Ferencz lakásából. - Kossuth Ferencz szalonja ___ ___ 36, 37
Márczius 15-ike Budapesten: Ünnepély az Egyetem-téren. - Az ifjúság ünnepélye a Nemzeti
Múzeumnál. - Közönség a Nemzeti Múzeum előtt - ___ - ...42, 43
A szocziálisták ünnepélye márczius 18-án: A felvonulás a Kerepesi-úton. - A sokaság a Petőfi -téren ___ 45
Képek Zichy Mihály temetéséről: Zichy Mihály a
ravatalon. Szentpétervári fénykép. - A koporsót beszállítják a Műcsarnokba. - A koporsót
tartalmazó ládát kiemelik a vasúti kocsiból. -
A ravatal a Műcsarnokban. - - A koporsót kiviszik a Műcsarnokból. - A gyászkocsi elindul
a Műcsarnokból. - A Zichy grófok a temetési
menetben. - A művész palettáját s érdemjeleit
viszik a koporsó után. - A koszorúkat vivő kocsik. ___ ___ 48-54
A courriéresi bányaszerencsétlenség: A méricourti
bánya, a hol a robbanás történt. - Mentők leszállása a bányába. - Az áldozatok temetése. -
A franczia kormány koszorúja az áldozatok temetésén. - A wesztfáliai német bányászok mentőcsapata mentő-eszközeivel64-66
Pillanatfényképek a bécsi tárgyalásokról. Jelfy
Gyula fényképei: Báró Fejérváry Géza viszi a
Burgba a békefoltételeket.-Gróf Andrássy Gyula
a Bristol-szálló kapujában. - A nevezetes ebéd
a Bristol-szállóban, melyen a béke létrejött. -
Fényképészek csapata a «Bristol» kapujával szemben a magyar politikusokat lesi. - Polónyi
Géza, gróf Apponyi Albert és gróf Andrássy Gyula
az eskütétel után elhagyják a Burgot. - Wekerle
az eskütétel után távozik a Burgból... - 98-105
Az új kormány tagjainak fogadtatása Budapesten :
Gróf Károlyi István beszél a néphez a Váczikörúton. - A várakozók a nyugati pályaudvar
előtt. Balogh Rudolf fényképei ... ___ ___106
Pruvost és Neny, a tizennégy menekült courriéresi
bányász vezetői ... ___ ___ ___ ___ ___ ___ 130
Az országos nőképző egylet leány-gimnáziumának
ünnepélye (2 kép)„ - 133
A vasárnap déli korzó a Kossuth Lajos-utczában 171
A Vezúv kitörése: Ottajano község romjai. -
Ottajano lakosai Szent Antalhoz imádkoznak 180-181
Kép viselő választási képek: Kortestanya a Gizellatéren (Budapest V. kerület). - A zászlók kiosztása (Budapest VII. kerület). - Főkortes
(Budapest VII. kerület). - A választási / helyiség előtt (Budapest VII. kerület). - «Éljen a
mi szeretett képviselőjelöltünk!» (Budapest VIII.
kerület). - Asszonykortesek a pártirodánál (Budapest VIII. kerület). - Automobil kortes-szolgálatban (Budapest VIII. kerület). - Falusi kortes-asszonyok. - A választók érkezése vasúton. - Választási tábor. - Szavazásra készen - 223-229
Képek a tiszalöki választásról: A .szentmihályi
nők jönnek a választásra. - A taktaköziek megérkezése. - A negyvennyolczas zászlók alatt. -
A választók átadják a fehér zászlót... ... 230-232
József főherczeg és Auguszta főherczegnő a virágkiállítás megnyitásán. Balogh Rudolf fényképe. 233
A főherczegi pár megtekinti a virágkiállítást Darányi miniszter kalauzolásával ___ 235
Az alkotmány ügyében Szentpétervárra összehívott
tatár bizottság tagjai___ ___ ___ ___ ___ ___260
A Szent István-szobor leleplezési ünnepélyéről: A
király megérkezése a Szent István-szobor leleplezési ünnepélyére. - A Szent István-szobor a budavári Halászbástyán, a leleplezés után. -
A lepel lehullása után. - A kormány tagjai a
király sátora előtt. - Schulek Frigyes Szalay
Imrével és Stróbl Alajos Molnár Viktorral a leleplezés előtt. - A király kilép a sátrából. -
A király Schulek Frigyes kalauzolásával megtekinti a Halászbástya építményeit. - Stróbl
Alajos magyarázza a királynak a szobor részleteit. - A király körüljárja a Halászbástyát 291-297
Képek a milanói kiállításból. Jelfy Gyula fényképei : A kiállítás főkapuja előtt. - Magyar urak
a királyi pár érkezését várva. - A budapesti
iparrajziskola és művészeti iskola kiállításából. -
A magyar állami gépgyárak körképe a gépipar
csarnokában. - Az iparművészeti kiállítás előcsarnoka. - Részlet a magyar iparművészeti
kiállításból. - Zenekar. - A királyi pár üdvözlése. - Az olasz királyi pár a magyar osztályból távozik. - A mezőgazdasági és gépipar csarnoka. - Tengerészeti kiállítás. - A kiállítás
főbejárata. - Építészet. - Földmívelés.„ 307-313
Az olasz király és neje automobilon ... ... ... 314
Az országgyűlés megnyitása: Szappanos István, a
képviselőház korelnöke az első ülésről jövet. -
A képviselőház ülésterme május 22-én, a jobb
oldalról nézve. - A képviselőház ülésterme
május 22-én, a baloldalról nézve. - Az új magyar darabant-testőrök. - Az osztrák darabanttestőrség a budai várban327-331
A római általános sztrájk: Katonaság a Circolo
della Cania előtt. - A katonaság fölvonulása a
sztrájkolók ellen ...___333
Kiss Ernő honvédtábornok szobrának leleplezése
Nagybecskereken. Jelfy Gyula fényképei: Justh
Gyula leteszi a képviselőház koszorúját. - Bánlaky Margit az «Apotheozis»-t szavalja. - Koszorúk letétele a szoborra __ ___ ___ ___ 363-365
San-Francisco pusztulása. A helyszínéről kapott
fölvételek után: A földrengés által félredőlt ház\k. - A Van Ness Avenue romjai. - A Palace-Hotel környéke. - A város legelőkelőbb része
a városházával, a pusztulás után. - A megmenekülteket katonák kényszerítik a halottak
eltakarítására. - Részlet a Market-Streetből 367-370
Képek a spanyol király esküvőjéhez: A jegyespár
Madridba indul. - A menyasszony fogadtatása
Madridban. - Viktória spanyol királyné menyasszonyi ruhái. - A királyné csipkekendője, melyet az esküvő alkalmával viselt. - A spanyol
királyné palástja. - A királyné koronája. -
Gyöngy nyakék (Alfonzó király nászajándéka). -
Melltű (Alfonzó király nászajándéka). - Az esküvői díszkocsi, melyet a bombák elpusztítottak 372-374
A magyar kirándulók Belgrádban: Rákosi Jenő
beszédet mond a megérkezéskor. - A kikötő a
Száva partján a magyarok hajójának megérkezésekor. Jelfy Gyula fényképei... - - - - 388
Az érsekújvári ünnepről. Balogh Rezső fényképei:
Kossuth Lajos szobrának leleplezése. - Czuczor
Gergely szobrának leleplezése. - Thaly Kálmán
beszédet mond. - Kossuth Ferencz a kaszás
legények közt. - Rákóczi emléktáblája. - Bercsényi emléktáblája. - Bottyán tábornok emléktáblája. - A régi Rákóczi-kastély Érsekujvárott,
melyet emléktáblával jelöltek meg ___ - 426-429
A helpai tűzvész. Uthy Béla amateur-fölvételei:
Ideiglenes hajlék. - A leégett falu, a háttérben
az épen maradt templommal. - A tűzkárosult
helpaiak kenyérosztásra gyülekeznek. - A leégett falu egy része 454-455
Az angol vendégek megkoszorúzzák Kossuth Lajos
sírját. - Az angol vendégek a Margitszigeten.
Jelfy Gyula fényképei 456-457
Vay Ádám hamvainak eltemetése Vaján, az ideiglenes sírba. Hunyady László fényképe -496
Gróf Vay Péter s a hajóskapitány a «Pannónia»
kivándorló-hajó födélzetén - - -502
Kivándorlók a «Pannonia» födélzetén - -503
Képek a bukaresti kiállításról. Jelfy Gyula fényképei : Károly király megnyitja a kiállítást. -
A román királyné a bukaresti kiállítás magyar
osztályában. - A romániai magyar egyesületek
pavillonja. - A magyar pavillon 505-507
Bocskai István szobrának leleplezése Nyárád-Szeredán ___ ___ -_ ... - - - - - 510
Kossuth Lajos szobrának leleplezése Kecskeméten
(7 kép). Jelfy Gyula fényképei- - - 512-516
A fiumei kormányzó beiktatása. Jelfy Gyula fényképei: Gróf Nákó Sándor kormányzó fogadtatása. - A kormányzó elindul a kormányzói palotából. - A kormányzó és neje az Adamichmolón. - A kormányzó a sétahajózáson. - Az
«Árpád» hadihajó Fiume előtt - Az «Árpád»
födélzetén. (Az óriás ágyúk alatt)___ ___519-522
Emléktábla-leleplezés az aggteleki barlang bejáratánál. - Kirándulók a dobsinai jégbarlang előtt 641
Kock, a finn vörösgárda kapitánya, tisztjeivel ... 697
A duma tagjainak tanácskozása a vyborgi erdőben. - Herzenstein képviselő társaival Vyborgban. - A duma tagjai a vyborgi pályaudvaron 698-699
Fürdőzés Duna-Harasztin: Sütkérezés (2 kép). -
Sekély vízben. - Pillanatfölvételek a partról 713-714
A szegedi Klauzál-szobor leleplezési ünnepélyéről (3 kép) __ ... ... 746-749
A szegedi iparpártoló kongresszusról ___ ... ___749
A magyar-osztrák hajóraj. Jelfy Gyula fényképei:
Hajóhadunk a fiumei kikötő előtt (2 kép). -
Gróf Nákó fiumei kormányzó Montecuccolli tengernagy hajójára megy. - Montecuccoli tengernagy «Lacroma» yachtja üdvlövéseket tesz. -
A «Károly főherczeg zászlóshajó ___ ___ 766-769
Az angol flotta legénységének fiumei regatta-versenyéről. Jelfy Gyula fényképei: Lord Beresford angol tengernagy a fiumei molo előtt. -
A versenyben résztvevő csónakok. - A győztes
versenyző csapat elvonulása a parancsnoki hajó
előtt. - A fiumei kormányzó és lord Beresford
üdvözli a győztes csapatot. - Beresford lord
gőzcsónakja 770-773
Utazás Khinában dsunka-hajóval: A hajót napszámosok vontatják a Jen-Tan katarakton. -
A Ching-Tau katarakt. - A hajó az Ich-Tau katarakton__- - - - - - 777-778
VII. Vegyes tárgynak; illusztrácziók elbeszélésekhez; hasonmások.
Szemere György «Doktor Mefisztofelesz» czímü elbeszéléséhez 1 rajz Garay Ákostól - - - 7
Hamlin Garland «Sötét zsarnokság» czímü regényéhez 1 kép - - - - - - - - 18
Molnár Ferencz «Rabok» czímű regényéhez 17 rajz
Széchy Gyulától - - ... - - - 75-409
Leon de Tinseau «Rosie húgom» czímú regényéhez 36 kép - - - - - - 83-486
A tulipánjelvények. - A tulipános kirakat előtt 128
Népies faragványok tulipán-díszszel a keszthelyi
Balatoni Múzeumból. Rábai L. rajzai ___ ___ 129
«A kávéház történetéből» czímü közleményhez
2 kép - - - - - 195-197
A «hamelni tarka sípos» czímú közleményhez
6 kép ... ___ ... ... - ... 286-289
Petőfi díszkardja ... . ... 332
A londoni osztrák kiállítás plakátja, mely Horvátországot Ausztriába bekebelezi___ ___ ... ... 387
Képes levelezőlap az osztendei sakk versenyen
résztvett mesterek aláírásaival___ ___ ... ... 524
Vértesi Arnold a «Fölfelé» czímú regényéhez 10 kép
531-730
Nagy Endre «A misokai földkirály» czímú elbeszéléséhez 4 rajz ... ... ... ... 542-551
A debreczeni csata térképe _ ___ ___ ... ___638
Balogh Zoltán rajza Lisznyairól ___ ... ... 710
A budapesti birkozóverseny résztvevőinek csoportja 791
VIII. Külön képmellékletek.
Zichy Mihály műveiből 1
Női arczkép. Szenes Fülöp festménye. (Színes melléklet) 72-73
Pásztortűznél. Pataky László rajza... ___ 136-137
Tavasz. Neogrády,Antal rajza ___ ___ ... 200-201
Bocskai István. Ábrányi Lajos festménye Hajduvármegye közgyűlési termében... ... ... 264-265
Balatoni táj. Mészöly Géza festménye. (Színes melléklet) ... ... ___ 336-337
Erdei út. Balogh Rezső fényképe ___ ___ 400-401
Nyári séta. Neogrády Antal rajza.. ___ ... 464 -465
Lázár föltámasztása. Rembrandt rézkarcza 528- 529
Lubiczkoló gyerekek. Balogh Rezső fényképe 59^-593
Eltévedt előőrs. Pataky László rajza 656-657
Az első kísérlet. Neogrády Antal rajza___ 720-721
b) Szöveg.
1. Elbeszélések, genreképek.
Doktor Mefisztofelesz. Elbeszélés. Irta Szemere György
(képekkel) - 1
Sötét zsarnokság. Regény. Irta Hamlin Garland.
Angolból fordította S. A. (képekkel) 9 .
A repülőgép. Elbeszélés. Irta Kazár Emil ... 19
Vándor népség. Elbeszélés. Irta P. Ábrahám Ernő 22
A nagy tatarozás. Irta Zöldi Márton - 25
Különös történet. Elbeszélés. Irta G. Büttner Júlia 27
Rabok. Regény. Irta Molnár Ferencz (képekkel) 73-401
Rosie hugom. Regény. Irta Leon de Tinseau. Francziából ford. M. Hrabovszky Júlia (képekkel) 81-475
Mégis talentum Kyszlich. (Egy bűnügy története.)
Irta Mikszáth Kálmán 88
A tanár. Irta Szemere György___ ___ 94
Balogh Eszti elment. Elbeszélés. Irta Petelei István 157
Ideál. Elbeszélés. Irta Szemere György __ 160
Dicsekvés. Elbeszélés. Irta Zo'Wi Márton 162
Későn. Elbeszélés. Irta Szikra _ 219
Egy házasság története. Irta Krúdy Gyula 284
Janó. Elbeszélés. Irta Bársony István... ___ ___354
Az öreg sirdogál. Rajz. Irta Kethi Lajos_____ 356
A két Tóni. Elbeszélés. Irta Gottier Lajos... - 358
A kis tót. Elbeszélés. Irta P. Ábrahám Ernő .. 416
A sellő. Vígjáték egy felvonásban. Irta Sznmaházy István 418
Sapphó szigete. Irta ifj. Hegedűs Sándor 422
¦ Fölfelé. Regény. Irta Vértesi Arnold (képekkel) 465-732
Ebéd után. Elbeszélés. Irta Krúdy Gyula ... ... 486
Te... Elbeszélés. Irta Floriche - 489
A misokai földkirály. Elbeszélés. Irta Nagy Endre (képekkel) ___ ... 541
Pusztai találkozás. Elbeszélés. Irta Bársony István 554
Isten igazságos. Elbeszélés. Irta M. Hrabovszky Júlia. - - - - - - ___ ___ ___556
Máricza. Elbeszélés. Irta Zöldi Márton 602
Az első és a második. Elbeszélés. Irta Gottier Lajos 604
Az «öreg malomárok» vendégei. Hangulatkép. Irta
Bársony István ___ ... ... ... 668
Zaihureczky tréfája. Elbeszélés. Irta Krúdy Gyula 670
Tünetek. Elbeszélés. Irta P. Ábrahám Ernő.. ___672
Jóska czigány eszejárása. Irta Réthi Lajos ... 675
A legnagyobb huszár-bravúr. Elbeszélés. Irta Abonyi Árpád ... 732
Csalódás. Elbeszélés. Irta Sárosi Bella - - 736
A mexikói vőlegény. Elbeszélés. Irta Zöldi Márton 740
2. Költemények.
Balla Ignácz: Szerenád - - - - - 31
Pásztorrege___ ___ - - - - - - 559
Pincióban ... - - - - - - - - 744
Bán Aladár: Hiába mondod- - - 425
Dalmady Győző: Jegyben járó leány. ... ... 97
Rozsok közt... - - - - - 423
Erdélyi Zoltán: Velencze ... - - ... ... 97
Farkas Imre: Erdélyi falu ... - - 424
Fejes István: Szebb part felé - 608
Gyökössy Endre: Szilézia határán.. - - - 609
Jakab Ödön: Dalok ... ... ... - ... - 424
Kisteleki Ede: Hold.. ... ... ... - ... -744
Könyves Tóth Kálmán: A moha-rózsa- 96
Lampérth Géza: Ismeretlen. - - - - 165
Bocskay emlékezete - - - - - - 299
Nyári mezőben- - - - - - - 491
Lenkei Henrik: Tyson a pusztaölő. - - - 221
K. Lippich Elek: Hogyan éltem. - - - 164
Mezey Sándor: Ott lenn a mélyben ... ___ ___ 97
Mit adsz cserébe. - - - - 362
Anyám - - - - - - - - - 677
Miklós Elemér: Talán sirassam.. ___ ___ ___ 222
Móra Ferencz: Lejtőn - - ... - ___ - 166
A szivről ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ 744
Pásztói; Zsémbelődés - - - - - - 742
Radó Antal: A hamelni tarka sípos (képekkel).
(Browning R. után angolból) ___ ... - 285
Nyári est - - - - - - 676
Sajó Sándor: Magyar lélek- ________ - 361
Nyári éj ... ... ... ... 677
Őszi eső - - ___ ___ - - 745
Sas Ede: Beatus ille. ___ ... ... ... 361
Hogyha te még egyszer___ ___ _._ ___ ___ 559
Szabados Ede: A régi zongora ___ ... ___ ___290
Sevilla csillaga.- ... ... 742
Szabolcska Mihály: Tél utolján 30
Húsvét ... 96
Május - ... ___ ... ___ ... 221
Pünköst - ... ... ... ... 360
Erdélyben - - - ________ _____ 559
Nyár közepén. ...676
Szabó Endre: Töröd a göröngyöt ... ___ ... 492
Szabó Sándor: A Tisza___ ___ ___ ___ ___ ...290
Szegedy Miklós: Éjszaka ___ ___ ___ ___ ___ 32
Szombatos Géza: A temetőben. ... ... 492
Vértesy Gyula: A szebeni erdőben ... 165
Zempléni Árpád: Tavaszi táncz ___ ___ ___ ___ 31
Nyári vihar (olaszból) ___ ___ ____ ___ ___ 677
Gróf Zichy Géza: Bercsényi pohara 608
3. Vegyes csikkek, képmagyarázatok.
Kossuth Ferencz (képekkel). Hentaller Lajos ______32
Lefejezett magyar költő. Báró Nyáry Albert______39
Az első évforduló. Zuboly. - 42
Nászutazók. Bársony István ... 46
Zichy Mihály temetése (képekkel).. 48
Zichy Mihály Párisban g 50
Zichy Mihály ismeretlen levele - 56
Régi pesti molnárok és sütők ... ... 56
Szenes Fülöp kiállítása (képekkel) ... ___ 58
A krakkói magyar diákok életéből. Dr. Divéky Adóiján- 60
A nő-kérdés legújabb jelenségei. Zsoldos Benő.. 61
Az új franczia kormány (arczképekkel) _ ___ ... 62
A courriéresi bányaszerencsétlenség (képekkel) _ 63
Egy munkásjólléti intézményről (képekkel) 66
A csepeli rév (képpel)... ___ ___ ... ___ ___ 68
Az új kormány (arczképekkel). 100
Bihari Sándor (képekkel). Roskovics Ignácz ... 107
A műcsarnok tavaszi kiállítása (képekkel) 110
Golgotha. Kacziány Ödön festményéhez (képpel) 116
Kossuth Lajos levele Széchenyihez a lánczhidi nyilatkozat ügyében. Közli dr. Viszota Gyula ... 116
Vaszary János (képekkel). Lándor Tivadar ___ 119
Gróf Zichy István bemutatkozó kiállítása (képekkel). Kriterion 121
A kassai honvédszobor (képpel).. ___ 124
A halászbástya építkezései (képekkel) ... 124
A tulipán (képekkel)___ ___ ___ ... ___ ... 128
A tulipán a magyar nép művészetében (képekkel) 129
A courriéresi menekültek (képekkel) ... ... ... 130
Római levél. Balla Ignácz... ... ... 131
A sing-singi börtön lakói ... ... ___131
Leány-gimnázisták ünnepélye (képekkel)... ... 132
Oberschall Adolf, a magyar kir. kúria új elnöke
(arczképpel). Dr. Gyomai Zsigmond... ___ ... 166
Bernáth Géza, a magyar kir. kúria másodelnöke . (arczképpel) 168
Új államtitkárok (arczképekkel).. ___ ___ ___ 169
Gróf Károlyi Sándor (arczképpel) 170
A magyar kir. mezőgazdasági múzeum (képekkel) 171-238
A Vezuv kitörése. Dr. Massány Ernő... - ___ 178
Természetrajzi tévhitek. ___ ... - - - 182
A kaliforniai földrengés (képekkel). Németh József 186
Az orosz föld (képekkel). Serényi Gusztáv 188
Főherczeg a sokacz leányok közt (képekkel) - 191
Slavik József (képekkel) 191
Hogyan emelnek fel egy várost? Zsoldos Benő. 193
A kávéház történetéből (képpel) 194
Renz Ernőné (arczképpel)___ - - - - 197
Az alkotmányos harcztérről (képekkel)- 223
A népdal titkai. Vikár Béla - - - 226
A virágkiállítás a Városligetben (képekkel). Kardos
Árpád ... ... 234
Rákóczi újságja. Zuboly - - - 242
Bolgár Ferencz, a honvédelmi minisztérium új
államtitkára (arczképpel) - 244
Veres Pálné emlékszobra (képpel) - - - 244
A közélet két halottja (arczképekkel) - ... - 246
Levél a Vezúv tetejéről. Lóczy Lajos. - ... 247
A legszélső nyugaton (képekkel). Németh József... 249
Grafikai kiállítás a Nemzeti Szalonban (képekkel).
Kacziány Ödön ___ ___ - - - - - 253
A halotthamvasztásról (képekkel). Dr. Raum Oszkár 257
Tatárok az alkotmányban (képekkel). Vámbéry A. 259
Hogyan közlekedtek a régi Pesten? 260
Szent István szobra (képekkel) ... - -291
Bocskai István (arczképpel) ... - - - 296
Martinovics és társai. Zuboly - - - -300
Rákóczi-kazula (képekkel). - - - -- 301
Báró Radvánszky Béla (arczképpel)- - -302
Karap Ferencz (arczképpel) - - - 303
Beksics Gusztáv (arczképpel) - -- - - 304
A magyar képviselőválasztások harmincz év óta.
Dr .Szende Gyula... 304
A milanói nemzetközi kiállítás (képekkel). - 306
A királyi várpalota évfordulója - - - - 315
Művészi fényképek (képekkel) - - - - 319
Római hölgyek toilette-titkai. Bognár Endre - 321
Hogyan él Tolsztoj ? (képekkel). Serényi Gusztáv 322
A fiatal Ház (képekkel) - - - - 327
Petőfi Sándor díszkardja (képpel) 330
A sztrájkoló Róma (képekkel) - 332
Kuthy Lajos. (Mikszáth Kálmán előszava a «Hazai
rejtelmek» czímú regényhez) ... - - - 365
Magyar ember levele San Franciscóból. Dr. Szoboszlay Gyula. - - - - - - - 369
A madridi esküvő (képekkel) ... - - - 370
Ibsen Henrik (arczképpel) - - 375
Tábori Róbert (arczképpel) - - - 378
A «Budapesti Hirlap» jubileuma- - 379
Brassói románok tavaszi ünnepe (képekkel) - 379
Az orosz czár motoros szalonkocsija (képekkel).
Szieberth Imre ... ... - - - - 382
Kossuth Lajos vasútja Péter Jenő - 385
Az elsikkasztott Magyarország (térképpel) 387
Magyarok Belgrádban (képpel). Serényi Gusztáv 389
A Niagara veszedelme ... - - - 389
Magyar női kézimunka-kiállítás Párisban (képpel) 390
A finn diákok (képekkel) - - 392
Ajánlott levelek automatikus feladása (képekkel) 393
A közönség- - - - - - -- - 395
Állatkertek. Zsoldos Benő ... 397
Nemzeti ünnep Érsekujvárott (képekkel) ___ ... 425
A miniszter csemegéje. Bertha Sándor 429
Washington budapesti szobra (képpel)___ - - 433
Az első magyar szobrász, Ferenczy István (képekkel). Schöpflin Aladár ... - 434
Egy világhírű magyar intézet: Szőlészeti kísérleti
állomás (képekkel). ... ___ - - ___ - 438
Az 1844-iki védegylet. Kármán Pál... ___ ___ 447
A M. Á. V. új mozdonya (képpel)... 448
Bárczy István, Budapest új főpolgármestere (arcz, képpel) 450
Új iskola a fővárosban (képekkel) ... ___ - 453
Helpa község pusztulása (képekkel) ___ - .. 453
Angol vendégek Budapesten (képekkel). Múzsa Gyula 456
Régi pesti községi választások 458
Tizenhat új szent. Római levél. Balla Ignácz - 459
A pajzsos czankó (képpel). Csörgey Titusz 460
Kurucz Vay Adám (arczképekkel). Mocsáry István 493
A budapesti gyümölcspiacz (képekkel). Kardos Á. 496
Amerikai úti naplómból (képekkel). Gróf Vay Péter 502
Magyarország a bukaresti kiállításon (képekkel) .. 508
A czivilizált Szahara. Zsoldos Benő___ ... ... 508
Bocskai szobra Nyárád-Szeredán (képpel). Szovátai 509
Kossuth-szobor-leleplezés Kecskeméten (képekkel).
Roskovics Ignácz i 511
Arany-pad Karlsbadban (képpel). Sztehlo Kornél 518
Fiume új kormányzója (képekkel) 518
Szent Péter szobra - ruhában. Balla Ignácz.. 523
Az osztendei sakkverseny (képpel) ... 525
Rembrandt (képekkel). Dr. Erdey Aladár 560
Orosz jegyzetek. Serényi Gusztáv 568
A királyi palota kertje Budán (képekkel). Kardos Árpád ... ... 570
Egy fejedelmi barátság 576
Montijo Eugénia __ ...531
Sín nélkül járó vonat (képekkel). ... 583
Egy magyar találmány sikere külföldön (képekkel). Vozáry Pál ... ... ___ ___ 585
Elfelejtett értékpapírok... _____ ___ ___ 537
Hugó Károly emléke (arczképekkel) ___ ___.. 609
Vadászati tárgyak a mezőgazdasági múzeumban
(képekkel) - - - --- --- -611
A szerelmes Báthory Gábor. Báró Nyáry Albert 614
A magyar-orosz történeti szövetség aktái. Zuboly
A Gellért-hegy (képekkel). - -620
Tűzmentes városok. Zsoldos Benő - - ... .626
Budapest fejlődése - - - - - ---627
A magyar nép Budapest vidéken. Nagy Endrétől 628
Sasfészkek (képekkel) 630
Kulcsár István. Zuboly.. - - 633
Szépfaludi Ö. Ferencz (arczképpel). Kürthy Emil 636
A debreczeni csata (térképpel). Zuboly 637
Pestvárosi követek a régi országgyűléseken ...639
Az aggteleki és dobsinai barlang (képekkel). -642
Női gazdasági iskola Kassán (képekkel) ...643
Egy titkos politikai irat a választói jog kiterjesztéséről az 1790-iki országgyűlés előtt.. 645
Kivesző indiánus típusok (képekkel) 616
Első pesti uszodáink. ... - 648
Az utolsó fogás (képekkel)... ... 650
A schönbrunni elefánt és kicsinyje (képpel) _ ...653
Balatoni képek (képekkel). Lóczy Lajos ...679
Arató-ünnep (képekkel) ... ___ - ... ... ___690
Az utolsó szolgálat. ... - ___ ___ ... ___691
Egy parlament az erdőben (képekkel) ...697
A mi három vendéglátónk (képekkel) Ginevemé
Győry Ilonától ___ ___ ____ ... ... ... ___703
Az orosz bátuskák. Serényi Gusztáv...700
Az első krajczáros nyári szinház Pesten 1794-ben 707
Irói fotográfiák (képekkel) ___ 709
Hómezők a fogarasi hegyeken (képekkel) 711
Fürdőzés Duna-Harasztin (képekkel) ...713
A budapesti növénykert Victoria regiája (képpel) 715
A fiumei czápa (képpel)... ... ... 717
Klauzál Gábor emlékezete (képekkel) .. ...745
Tóth János, a vallás- és közoktatásügyi új államtitkár (arczképpel).. ___ ___ ___750
A budai királyi palota kertjéből (képekkel). Kardos Árpád 751
Shakespeare városa (képekkel). Ifj. Hegedüs Sándor 755
Bayreuth (képekkel). Sárosi Bella... 761
Thury Zoltán (arczképpel)___ ___ ...765
A magyar-osztrák hajóraj (képekkel) ...765
A debreczeni lunatikus. Csűrös Ferencz ... _768
Húsdrágaság ma és hajdan ... ...__774
Dsunka-hajóval Khinán keresztül (képekkel). Kompolthy Jób ___ ___ ___ ___776
Irói levelek___ ___ ___ ___ ___ ___ 779
A kik a föld alatt laknak (képekkel) 781
Football-láz. A sport különlegességei. Zsoldos Benő 783
Az állati halhatatlanság műhelyéből (képekkel)...785
A romániai petroleum-kutak (képekkel). Ifi. Aradi Viktor 789
4. Rendes rovatok.
Divattudósítások (képekkel). - Irodalom és
szet. - Egyveleg. - Szerkesztői üzenetek. - Sakk-játék. - Képtalány.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem