A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének hatvanadik fordulójára

Előszó

Részlet a könyvből:

NÉHÁNY ÉSZREVÉTEL AZ ESZTÉTIKA ÉS ETHIKA AUTONÓMIÁJÁRÓL.

Ama határkérdéseknek egyike, melyeknek megoldása a tudományos munkásság általános iránya tekintetéből különböző... Tovább

Tartalom

Medveczky Frigyes: Néhány észrevétel az esztétika és ethika autonómiájáról ... ... ..5
Dóczy Lajos: Jegyzetek egy »Tapasztalati esztétika« kísérletéhez 11
Dénes Lajos: Gondolatok az esztétikai szemlélet problémájához 24
Alexander Bernát: A vonalról. Adalék az esztétikai lélektanhoz 41
Szemere Samu: A tragikum 56
Mitrovics Gyula: Szépérzelmeink nemzeti elemei 66
Radó Antal: A műfordítás technikája ... - ... ... ~ 86
Ruttkay György: A kritika jogai és határai 102
Csengeri János: A tragédia aristotelesi meghatározása ... 107
Hegedűs István: Aristoteles a görög tragédia karénekéről ... 112
Molnár Géza: A faji elem a zenében ... 126
Berzeviczy Albert: A Heliodorról nevezett szoba - ... ... 137
Thótt Rezső: Képes-levelezőlapok 143
Bódiss Jusztin: Byzantiumi írók az Athéna Promachosnak sorsáról ... 154
Láng Nándor; Az ősgörög műveltség és Homeros 160
Láng Margit: Az olympiai Zeus-templom nyugati szoborcsoportjának
rekonstrukció-kísérletei 173
Platz Bonifác : Ó-Egyptom művészete... ... 179
Divald Kornél: Régi magyar művésziskolák 186
II.
Angyal Dávid: Néhány szó a történeti módszerről 195
Sebestyén Gyula : Batthyány Boldizsár misekönyve ... 199
Badics Ferenc : Jegyzetek Gyöngyösi István életrajzához 202
Váczy János : A magyar irodalmi kritika kezdetei ... ... 213
Béke Ödön : Kazinczy egy Moliére-fordítása ... ... ... ... 233
Császár Elemér: Kisfaludy Sándor és a francia irodalom 240
Négyesy László: Szülőhelyi elemek Katona Bánk Bánjában 257
Szádeczky Lajos: Cserhalom emlékezete 270
Schuschny Henrik dr.: Toldy Ferenc mint orvosi író 275
Papp Ferenc: Br. Kemény Zsigmond s a XIX. század irodalmi áramlatai 292
Ferenczi Zoltán: Petőfinek »Egri hangok« c. költeménye 300
Binder Jenő: Petőfi két költeményéhez 307
Kéki Lajos : Arany János pályakezdése 322
Várdai Béla: Arany János kritikai álláspontja 336
Vargha Ilona: Arany Rozgonyi Piroskájának keletkezéséről 348
Wallentinyi Samu: Tompa vallásos költészete 358
Morvay Győző: Adalékok Madách Imre életéhez 368
Mikola Sándor: A történeti Kepler vonatkozással az Ember tragédiájára 375
Szász Károly legifj.: Toldy István mint drámaíró 391
Moravcsik Géza : A magyar történeti dalmű 408
Bayer József: Egy Hamlet-előadás bírálata 1815-ből 414
Rákosi Jenő: Wagner Richárd 421
Hatvany Lajos: Sully Prudhomme - 426
Sebestyén Károly: Troilus és Kressida 431
Bán Aladár: Aho János írói jelleme - 441
Balassa József: Nyelv és gondolkodás 451
Rubinyi Mózes: Nyelvesztétika - - 458
Gyomlay Gyula: Az átképzeléses előadás és az oratio obliqua Arany
Toldijában 464
Simonyi Zsigmond: Régi nyelvkincsek - 474
Kertész Manó: Nyelvünk művelődéstörténeti emlékei 481
III.
Reichenhaller Kálmán: Egy nagy tanárról - 495
Kármán Mór: A nevelés célja és feladatai 501
Fináczy Ernő: Charles Dickens ... 506
Béke Manó: A vizsgálás pszichológiája - 526
Schmidt Mária: Gondolatok a tehetség társadalmi neveléséről 538
Rombauer Emil: Élet és iskola 557
Zsilinszky Mihály: Hazafiság. Nemzetiség 565
Bérezik Árpád: Vörösmarty s a magyar nő 579
Körösi Henrik: A magyar szó 591
Halász Ferenc: Népoktatás és gyakorlati élet 594
Ilosvay Lajos: A szerves kémia némely sikerei és sikertelenségei ... ... 599
Dienes Valéria: A pragmatizmusról ... ... 609
Waldapfel János: Az igaz, szép és jó alanyi és tárgyi elemei - 620
IV.
Lévay József: Az »Őszikék«-ről ... 629
Szikra : A szfinksz ... ... 631
Vargha Gyula: Elfeledt sír 633
Pekár Gyula: Kuruckaland Versaillesban ... 635
Kozma Andor: Hány az Isten? ... ... 651
Ritoók Emma: A próféta ... ... ... ... 654
Lenkei Henrik: Goethe vallomása 662
Oláh Gábor: Germán és Ugor ... 666
Erődi Béla: Szádi Bosztánjából ... ... 670
Petri Mór: Itt lenn a völgyben 672
Fiók Károly: Csaták borzalmai ... 674
Endrődi Sándor: Földvár ... ... 675
MELLÉKLET
Kachoh Pongrác: Preludium.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem