Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Régi és új peregrináció I-III.

Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon - A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások - Szeged, 1991. augusztus 12-16.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Kft.
Kiadás helye: Budapest-Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.823 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-481-926-5
Megjegyzés: Angol, német és orosz nyelvű összefoglalókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I.
Eszmék és technikák áramlása Európából Magyarországra - Magyarországról Európába (gazdasági, társadalmi folyamatok, politikai mozgalmak, szellemi áramlatok kölcsönhatásai)
Árpás Károly: Adalékok a magyar-észt irodalmi kapcsolatok történetéhez 3
Sz. Bakró-Nagy Marianne: Róheim Géza és az uráli folklór 9
Bur Márta: A bolgárok magyarságképe a XIX. századi sajtó tükrében (1848-1877) 29
Cygielska, Elzbieta: Lengyel-magyar irodalmi szecesszió 36
Dienes Erzsébet: Középkori külföldi kapcsolataink az Érdy-kódex legendáinak tükrében 43
Fenyő István: A polgárosodás eszmevilága a magyar centralisták útirajzaiban 49
Gorizontova, Anna V.: Pénzbüntetési rendszerek Szent István törvényeiben és a koraközépkori germán jogban 56
Guszarova, Tatjana: Az európai államok rendszere és Magyarország a XVII. század első felében 61
Havanova, Olga: A francia felvilágosodás eszméinek hatása a magyar társadalmi gondolkodásra (Kísérlet a politikai programok összehasonlítására) 65
Hegyes Angelina: Az ukrán szépirodalom magyarra fordításának alapelvei (Olesz Honcsár művei alapján) 70
Husová, Marcella: A magyar „realitások" cseh szemszögből. Adalékok a magyar irodalom csehországi fogadtatásához az 1890-es években 79
Imerlisvili, Vano: Magyarok Grúziában és grúzok Magyarországon 85
Jakócs Dániel: Kossuth Lajos és a bulgáriai konföderációs tervek a századfordulón 89
Kádár Judit: A magyar irodalmi nacionalizmus és angol visszhangja a tizenkilencedik században 95
Kárpáti, Paul: Fejezet a berlini magyar műfordítástörténetből: Bruno Heilig életútja és műfordítói pályája 102
Keserű Katalin: Az angol tradicionalista (organikus) modernizmus útjai Magyarországon a századforduló művészetének tükrében 110
Komáromi Sándor: Vezérek és költők. Stefan George hatása Szabó Lőrinc és a kortársak pályájára 126
Kordé Zoltán: A székelység a tatárjárás előtti oklevelekben 134
Kőhegyi Mihály: Adatok Baja 14-17. századi egyháztörténetéhez 159
Körmendy Kinga: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a XVI. század elején 170
Lengyel András: Bibó és Szent-Györgyi vitája a tudományos intézményrendszer válságáról 176
Lőrinczy Huba: Ambrus Zoltán és Ernest Renan. Adalékok egy rajongás természetrajzához 194
Marczell Péter: A könyvtáros Csorna göttingeni modellje 202
Maszlennikova, Jelena: A „Nyugat" első nemzedéke és a XX. századi európai irodalom. Gondolatok a mythos-problematikáról 214
Megela, Ivan P.: Sztripszky Hiador a 19. század végi, 20. század eleji magyar-ukrán kulturális kapcsolatok tükrében 218
Mészáros János: Megjegyzések a magyar és a cseh avantgárd líra tipológiai összehasonlításához 226
Mezei Márta: Az utazás kronotoposza a 19. század elejének útirajzaiban 231
Najdenova, Jonka: Magyar adalékok a bánáti bolgár időszaki sajtóban (1867-1920) 238
Petrova, Liana: A Kossuth-emigráció hatása a bolgár színházművészetre 259
Petrovics István: A korai magyar városfejlődés és az idegen jog 264
Prazák Richárd-Deák Eszter: Berchtold Zsigmond és a magyarok 271
Rákos Péter: Az újabbkori peregrináció skálája és egy sajátosan cseh-szlovák-magyar példája 282
Ratzky Rita: A francia romantika ismerete Petőfi magánéleti lírájában 288
Ruspanti, Roberto: Három képzeletbeli utazás 301
A. Sajti Enikő: Egy kisebbség szervezkedésének lehetőségei és korlátai. A jugoszláviai magyarság 1918-1929 317
Sándor Klára: A Marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok 322
Sieroszewski Andrzej: Benyovszky Móric - az irodalmi peregrináció példája 332
Szabó Ferenc: Az első világháború hatása a népi életszemléletre 339
Szabó Ferenc S. J.: Pázmány Péter, az európai szellemáramlatok közvetítője. Az Opera Omnia Pázmány életművében 347
N. Szabó József: Magyar kultúra - világkultúra. Magyarország kulturális és tudományos kapcsolatai a politikai pluralizmus idején, 1945-1946 363
Szaladze Manana: Egy georgiai (grúz) regény magyar hőse 374
Szegfű László: Idegenek, külföldiek Magyarországon a pogánylázadások korában 378
Szőke György: Magyarok Szolzsenyicinnél - Szolzsenyicin a magyaroknál 396
Szuvizsenko, Leonyid: H. G. Wells „William Clissold világa" című regényének fogadtatása Magyarországon 422
M. Takács Lajos: Az utóbbi két évized magyarországi és kárpátaljai magyar irodalmi és filológiai kapcsolatairól 428
Tatár Mária Magdolna: Bjarnstjerne Bjarnson és szlovák informátorai: mi történt Csernován? 432
Thomka Beáta: Rokon jelenségek az elmúlt évtizedek magyar és jugoszláviai prózájában 443
Tomis, Karol: Emigráns magyar írók Csehszlovákiában 1919 után 447
Újfalusi Németh Jenő: Az Essay on Mantől az Ágis tragédiájáig. Egy ideológia transzformációja 452
Várhelyi Ilona: Magyar irodalmi kapcsolatok nyomai a Finn Irodalmi Társaság archívumában 462
Vinnai Győző: Magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulása 1920-1926 között 466
Vizkelety András: A Domonkos rend tudományközvetítő szerepe Magyarországon a 13-14. században 473
Zseliczky Béla: A magyar és szovjet társadalmi élet főbb eszmei és reálpolitikai kölcsönhatásai (a magyar demokratizálódási törekvések szempontjából) 480
A peregrináció a magyar irodalom- és művelődéstörténet különböző periódusaiban (írók, művészek, diákok, tanárok, utazók, mérnökök stb.)
1. A klasszikus egyetemjárás
Tonk Sándor-Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor folyamán 491
Bitskey István: Magyarországi diákok Rómában a középkor végén 501
Font Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és udvarjárása (1729-1732) 508
Futaky István: Magyarországi és erdélyi diákok a kisebb német egyetemeken (16-19. század) 517
Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Angliában 522
Hausner Gábor: Zrínyi Ádám leuveni peregrinációja 529
Holl Béla: „Budosso zarandok" 533
Heltai János: A heidelbergi egyetemjárás, 1595-1621 540
H. Hubert Gabriella: Laskai Csókás Péter peregrináció-elmélete 1581-ből 549
Jankovics József: A magyar peregrinusok Európa-képe 556
Király Péter: A XVI-XVII. században külföldi egyetemeken járt magyarországi diákok és a zene 589
Kovács József László: Nyugat-magyarországi (soproni) diákok peregrinációja XVI-XVII. századi német egyetemeken 597
Kovács Zsuzsa: Szegedi Pál(ok) Itáliában 605
Slaski, Jan: Balassi Bálint és Lengyelország. Peregrináció és irodalom a komparatista szemével 617
Szabó András: Magyarok Wittenbergben, 1555-1592 626
Szathmári István: Szenczi Molnár Albert német földön 639
Téglásy Imre: A bujdosó Magyarország (Johannes Sambucus) 645
2. Utazási irodalom, tanulmányutak, emigráció
Prazák, Richárd: A magyarok utazásai Cseh- és Morvaországba a középkortól a 19. század közepéig 657
Barna Gábor: Magyar zarándokok Európában (A római szentévi búcsúk és Magyarország) 667
Birnbaum Marianna D.: Kinek dolgozott Hans Dernschwam? 680
Bodó Ibolya: Magyar nyelvű színjátszás az Egyesült Államokban (1870-1970) 686
Borbándi Gyula: Idegenkedéstől a szóértésig (A második világháború előtti és utáni emigránsok viszonya) 694
Botka Ferenc: Déry Tibor „peregrinációs" évtizedeiből (Párizs, 1923-1925 701
Csillag András: Amerika sajtókirálya -Pulitzer József (1847-1911). 712
Dávidházi Péter: Magyarok Shakespeare sírjánál (Az irodalmi zarándoklat természetrajzához) 718
Di Francesco, Amedeo: Magyarok Nápolyban a XIX. században 726
Eőry Vilma: Balázs Béla Bécsben és a Csodálatosságok könyve 736
T. Erdélyi Ilona: Egy „ifjú-magyar" író, Erdélyi János Európa-élménye 742
Fülei-Szántó Endre: Új peregrináció és személyiségváltozás 750
Görömbei András: A nyugati magyar irodalom szerepe, helye az egyetemes magyar kultúrában 756
Gyenge Zoltán: Gondolatok a „magyar Faust" értelmezéséhez (Kibédi Varga Sándor: Die Tragödie der Ideen. Amszterdam, 1967) 763
Hopp Lajos: Peregrináció és emigráció: Mikes európai útjai 768
Hubert Ildikó: Hrabowszky Dávid Naplója (1848-1852) 775
Kabdebó Lóránt: Napnyugati őrjáratok 790
Kerényi Ferenc: Magyarok a régi Európa színházaiban 794
Kissné Nóvák Éva: Érték és valóság. Kibédi Varga Sándor értékelmélete 802
Kocsondi András: Az ismeretelmélet értelmezése Kibédi Varga Sándor műveiben 808
G. Komoróczy Emőke: Kényszerű peregrináció: a Kassák-kör Bécsben 817
Kovacek, Bozidar: Magyar utazók a szerb fejedelemségben 826
Kürtösi Katalin: Kanadai magyar költők kétnyelvűsége 831
Magyari A. Sándor: A svájci magyar peregrináció kulturális-irodalmi hatása, eredményei 837
Mák Ferenc: Jámbor Pál párizsi emlékei 845
Molnár Basa Enikő: Changing Views of Amerika 850
Molnár Szabolcs: A kudarc a hazatérés akadálya (Vázlat) 859
Sárközy Péter: Magyarok Rómában (Róma szerepe a 18. századi magyar kulturális megújulásban 865
Schneider Márta: Magyar ösztöndíjasok külföldön 876
Sinor Dénes: Szubjektív emlékezések: a berlini Collegium Hungáriáim és a párizsi Centre d'Etudes Hongroises a harmincas években 890
Szelestei N. László: Magyarországi ferences tartományfőnökök külföldi útjai a XVII-XVIII. században 897
Szkárosi Endre: Nyelvfölötti magyar világirodalom - a peregrináció irodalmában és az irodalom peregrinációjában 904
Takács József: Fülep Lajos itáliai útjai 911
Tverdota György: Amikor a vonatok elakadtak 916
Várdy Béla: Kettős és többes kötődés kérdése Magyarországon 925
Várdy-Huszár Ágnes: Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945-1955 938
R. Várkonyi Ágnes: Rodostó magyar társadalma és a Törökországi Levelek 954
3. Külföldi utazók Magyarországon
Adriaenssen, Christine: Egy francia szemtanú az 1840-1849-es évek eseményeiről. A liberális magyar nemesség ideológiájának visszhangja az Erdélybe települt Auguste de Gérando írásaiban 967
Björn Andersen, Zsuzsanna: Georg Brandes Magyarországon. Levelezés Georg Brandes és Jászai Mari között 973
Chiorean, Ioan: Az erdélyi román értelmiség a magyarországi egyetemi oktatásról a 19. században 984
Corradi Musi, Carla: Sestini és Forni Magyarországon 998
Csernus Sándor: A XV. századi francia útleírások Magyarországképe 1006
Éder Zoltán: Egy olasz utazó Vácott 1780-ban Migazzi püspök udvarában 1020
Héjjas Eszter: Apafi udvara francia szemmel 1025
Karafiáth Judit: „Le Paysan du Danube". Francia írók útibeszámolói a magyarokról és a magyar irodalomról 1033
Kiss Gy. Csaba: Stanislaw Vincenz - egy 20. századi lengyel peregrinus Magyarországon 1040
Madácsy Piroska: Kosztolányi francia íróbarátai Budapesten 1047
Melczer Tibor: Egy német svájci peregrinus Magyarországon. Márkus Bieler - Radnóti és Pilinszky fordítója 1055
Szőnyi György Endre: Eastward ho! John Dee a kelet-közép-európai udvarokban 1063
4. „Irodalmi utazások "
Babirák Hajnalka: A „leveretés", a „felemelés", a „sérthetetlenség" motívumai és a georgiai tematika Csoóri Sándor költészetében 1077
Bodnár György: A lélektani és poétikai szemléletváltás összefüggése a modern magyar elbeszélő irodalomban 1087
Bori Imre: A modern irodalom eszméinek terjedési módjai a magyar irodalomban 1094
Bosnyák István: Becskereki Szabó György, avagy egy paradigmatikus kisebbségi alkotósors - hét életképben elbeszélve 1099
Debreczeni Attila: A „természeti ember" fogalma Csokonai gondolkodásában 1106
Erdődy Edit: Mándy Iván Kornétása 1111
Fejér Ádám: Ady, magyarság, Európa. Ady és a magyar kultúra eszmetörténeti jelentőségéről 1117
Jastrzibska, Jolanta: Mészöly Miklós narrációs képletei 1124
Mózes Huba: Magyarországi szerzők a kolozsvári Napkelet spektrumában 1129
Pomogáts Béla: Az integráció felé. A nyugati magyar irodalom befogadásáról 1134
Rohonyi Zoltán: Döbrentei Gábor: studium és szerepartikuláció 1141
Szabó Zsolt: Székely írók Szegeden 1929-ben 1151
Széles Klára: „- ó, Európa, légy otthonom". Európai eszmék peregrinációja: motívumok egyedi metaforizálódása a mai erdélyi lírában 1154
Szigeti Lajos Sándor: Infinitivus és immigráció 1169
Tötösy de Zepetnek, Steven: Kaffka Margit prózája: az irodalmi feminizmus kezdete Magyarországon 1185
Vajda Gábor: Értékelési problémák az utóbbi két évtized jugoszláviai magyar irodalmában 1195
III.
Magyar nyelvészek külföldön - külföldiek Magyarországon
Petőfi S. János: A szemiotikai szövegtan mint határtudomány (Szövegtani kutatás magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel) 1203
Artowicz, Elzbieta: A magyar nyelv hazai leírásának implikációi a külföldiek oktatásában 1219
Békési Imre: Egy szempont a TeSWeST-ből 1227
E. Benkes Zsuzsa: Lehetséges-e a szemiotikai szövegtan alkalmazása az iskolai oktatásban? 1236
Berardi Hortobágyi Ildikó: A magyar nyelv oktatása Itáliában Várady Imre és Tóth László munkásságának tükrében 1248
Csécsy-Somjen, Madelaine: Miért nehéz nyelv a magyar? 1255
Csúcs Sándor: Magyarok a votjákoknál 1262
Fazekas Tiborc: A német-magyar kapcsolatok szerepe a magyar nyelvtudomány kialakulásában (16-18. század) 1267
Gerevich-Kopteff Eva: Magyarságőrzés és beilleszkedés Finnországban 1274
Ginter Károly: Tanulmányi célú migráció Magyarországon a II. világháború után 1280
Gortvay Erzsébet: Az anyanyelvi oktatás helyzete Kárpátalján 1945-től napjainkig 1284
Gulya János: Sajnovics, Gyarmathi, Körösi Csorna és Göttinga 1287
Güngörmü§, Naciye: Magyar tudósok szerepe a török nyelvújítási mozgalomban 1295
Gyarmath Olga: A helynevek vándorlása az Árpád-korban: Tarhos 1302
Jordanova, Mirella: A magyar alanyos szószerkezetek és bolgár megfeleléseik 1308
Kábán Annamária: Szabó T. Attila tudományos munkássága 1314
Kemény Gábor: Stephen Ullmann (Ullmann István) felismerései a szinesztézia jelentéstani alapjairól 1321
Keresztes László: Budenz József mordvinisztikai munkássága 1328
Kontra Miklós: Tudománytörténeti vázlat ötvenhatos amerikai magyar nyelvészekről 1333
Kótyuk István: Az ö-zés esetei az ungi nyelvjárásban 1339
Latin János: Magyar nyelvtanítás a Columbia Egyetemen (1972-1979) 1343
Máté Jakab: Petőfi S. János általános nyelvészeti és szövegtani tevékenysége 1349
Mikó Pálné: Magyar nyelvleírás a 19. század eleji Bécsben. Márton József és a többiek 1360
Molnár Csikós László: Vendégmunkásság és anyanyelvi műveltség 1368
Molnár Zoltán Miklós: Élőnyelvi vizsgálat és hungarológiai tevékenység 1373
Murvai Olga: Határozottság és határozatlanság a mondatban 1378
Nagy Jenő: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár nyelv- és művelődéstörténeti jelentősége 1382
Nagy L. János: Értékek és változások Petőfi Sándor János szövegvizsgálataiban 1390
Petőfi S. János: Megjegyzések a szemiotikai textológia általam kidolgozott koncepciójához 1406
T. Somogyi Magda: A Magyarországon tanuló külföldi műszaki egyetemisták kapcsolata a magyar kultúrával 1409
Somos Béla: Az imago és változásai 1414
Szabó József: A jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek vizsgálatának néhány tanulsága 1425
Szabó Zoltán: A kolozsvári magyar dialektológiai iskola 1430
Szende Aladár: A magyar nyelv és kultúra tanítása a szórványmagyarságban 1433
Szende Virág: Ideiglenesen külföldön tartózkodó családok nyelvi beilleszkedése 1437
Szűts László: Kossá János nyelvművelő munkássága 1442
Tolcsvai Nagy Gábor: Német eszmei hatások a magyar nyelvi normafelfogásban 1447
Tóthné Litovkina Anna: Milyen és mennyi közmondás él a magyar köztudatban? 1452
Varga József: A magyarságtudat alakulása a több nyelvű környezetben 1467
Vass László: Megjegyzések szövegek makroorganizációjával kapcsolatban 1471
Zaicz Gábor: Erdélyi István, a finnugor nyelvész 1478
Zeman László: Hagyomány és kontextus 1484
Hungarológia, hungarika, információ, oktatás
Alföldi László Mihály: Magyar iskolák Nyugaton, 1945-1985 1497
Berke Barnabásné: Kurrens magyar nemzeti bibliográfiai információk külföldi elterjesztése számítógépes szolgáltatások útján 1508
Faragó Lászlóné-Gál Júlia-Kovács Hona: A külföldi hungarika gyűjtemények felmérése (A Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke című sorozat munkálatai) 1518
Fischer, Holger: Hungarológiai kutatási irányok nemzetközi együttműködése 1524
Halászné Nagy Márta-Németh Mária-Kovács Ilona: Hungarika 1528
Névkataszter
Hanák Gábor: Elektronikus közösség (Out of Hungary) 1535
Kovács Ilona: Hungarika dokumentációs műhely - koncepció és távlatok a külföldi hungarika információk feltárásában 1538
Kovács Ilona: Könyvek „peregrinációja": magyar könyvek Amerikában (1900-1930) 1546
Lahdelma, Tuomo: A Jyváskylai Egyetem hungarológiai programja 1555
Lizanec, Petro: Magyarok és magyar tudományos intézmények Kárpátalján 1561
Makkai Béla-N. Rácz Aranka-Kovács Ilona: Hungarika Információ és hungarológiai kutatás 1567
Orvos Mária-Szerb Judit-Kovács Ilona: A hungarika bibliográfia rendszere 1581
Pordány László: A szegedi angol nyelvű hungarológia 20 éve 1587
Szilágyi Ferenc: A berlini Magyar Társaság (Bund Ungarischer Hochschüler) Emlékkönyve (1842-) 1592
Migrációs folyamatok és hatásuk a népi kultúrára
Paládi-Kovács Attila: Újkori migrációs folyamatok az Alföldön és a népi kultúra alakulása 1605
Balassa Iván: A mezőgazdasági vándormunkások műveltség-közvetítő szerepe a Kárpát-medencében 1615
Bárth János: Az észak-déli népmozgás szerepe a Duna-Tisza köze XVIII. századi népesedéstörténetében 1621
Bellon Tibor: Az Alföld és a hegyvidék gazdasági kapcsolatrendszere 1629
Beszédes Valéria: A szegedi kirajzású bácskai magyarok 1639
Dankó Imre: Alföldi tanuló-cseregyerekek a Szepességen 1645
Juhász Antal: Az elvándorlás és a megtelepedés összetevői a DunaTisza közi migrációban 1653
Kiss Mária: Családok és kiscsoportok migrációja mint a peregrináció egy formája 1664
Lukács László: A Dunántúl vándorai 1668
Nóvák László: Migrációs folyamatok és a nagytájak szerepe a népi kultúrában 1674
Székelyné Körösi Ilona: Telepítés és migráció egy alföldi mezőváros (Kiskőrös) 18-20. századi életében 1681
Sztrinkó István: Migrációs folyamatok és hatásaik a 18. századi Kiskunság népi kultúrájára 1687
Szűcs Judit: Migrációs és társadalmi rétegződés Pál monostora és Jászszentlászló példáján 1696
Ujváry Zoltán: A szokásmigráció néhány kérdése 1702
A szegedi táj néphagyományai és művelődése
Bárkányi Ildikó: Gyermekjátékok Mórahalmon 1709
Duró Annamária: A tanya és a zárt település kapcsolata a szegedi határban 1717
Gráfík Imre: Szegedi vállalkozók a népi hajózásban a 19. század közepén 1724
Kriza Ildikó: Mátyás-hagyomány a Dél-Alföldön 1734
Péter László: Nátly József, 1801-1871 1741
Szenti Tibor: A hódmezővásárhelyi és a szegedi nagytáj népességének többszázados társadalmi és családi kapcsolatai 1750
Tripolsky Géza: A két Móra a Délvidéken 1763
Folklór
Erdélyi Zsuzsanna: A szóbeli kultúra forrásszerepe az irodalomtörténeti kutatásban 1773
Faragó József: A magyar-román összehasonlító balladakutatás 1782
Musketyik, Leszja: Ukrainszkij folklor v vengerszkoj folklorisztyike konca XIX-XX 1787
Nagy Ilona: Teremtés a magyar mondákban 1796
Nagy Olga: Eszmék, áramlatok az erdélyi magyar néprajzkutatásban . 1801
Olosz Katalin: Magyar népköltészeti kutatások a két világháború kö9 zötti Romániában (1919-1940) 1808
Ráduly János: Magyar folklórhagyományok a kibédi cigányság körében 1814
Voigt Vilmos: Az európai folklór Magyarországon 1818
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Régi és új peregrináció I-III. Régi és új peregrináció I-III.

Szép állapotú példányok.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba