Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Régi magyar próza

A magyar próza könyve három kötetben

Szerző

Kiadó: Magyar Szemle Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 605 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szemle Klasszikusai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: E könyvet a Magyar Szemle Társaság tulajdonában lévő "Old Kenntonian Face" anyadúcokkal 1942 április és május havában szedte és nyomta az Antiqua Nyomdai és Irodalmi Rt. Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Próza Könyve első kötetének berendezéséről. Némely külsőség (nyomdai kiállítás, szerkesztési beosztás stb.) már eleve felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy ez a szöveggyűjtemény Horváth... Tovább

Előszó

A Magyar Próza Könyve első kötetének berendezéséről. Némely külsőség (nyomdai kiállítás, szerkesztési beosztás stb.) már eleve felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy ez a szöveggyűjtemény Horváth János Magyar Versek Könyve (Budapest, 1937, Magyar Szemle Társaság kiadása) című művének mintájára készült. A két könyv között azonban nem pusztán alakiság tekintetében áll fenn a kapcsolat. Horváth Jánosé a gondolat, hogy oly szöveggyűjtemény készíttessék, mely az egész magyar irodalom anyagából kiválogatja mindazt, amire nemzeti műveltségünk érdekében a történelmi érdeklődésű művelt közönségnek és az ezt nevelő iskolának szüksége van. Eszméje és terve megvalósításának első lépése volt a Magyar Versek Könyve. Ennek folytatását, a magyar prózaszövegek gyűjteményének elkészítését azonban már nem vállalta el, de gyakori tanácsaival, útbaigazításaival segítette és irányította ennek létrejöttét is. Most, hogy a Magyar Próza Könyve első kötete napvilágot lát, hálásan megköszönjük neki az elindító eszmét, a kész példát s a munka folytatásában való támogatást.
A magyar prózai szöveg-gyűjtemények összeállítója jóval vékonyabb élő hagyományra építhet, mint a verses anthológiáké. Verses irodalmunk anyagából igen sok, még a régiből is valami, teljes szövegszerűséggel állandóan él. Verseink élnek, mert az iskolai irodalmi nevelés könyv nélkül megtanította, előadóművészek népszerűsítették, máskor meg egyéni irodalmi kedvtelés, ízléshajlam vagy olvasási kedv rögzítette meg őket az emlékezetben s a műveltségben. Megtartásuknak, továbbszármaztatásuknak hathatós támasza és segítője a kötött forma, nem ritkán pedig az énekszó, a dallam... Vissza

Tartalom

Bevezetés. írta: Kerecsényi Dezső
1. A Magyar Próza Könyve első
kötetének berendezéséről
2. Történeti tájékoztató
Halotti Beszéd és imádságra
való Felhívás 35
Jókai-kódex
Szent Ferenc prédikál a madaraknak 37
Az fordolt farkasról 38
Bécsi-kódex
Jónás története 40
Müncheni-kódex
Máté evangéliumának V. része ..41
Máté evangéliumának XVII. része 42
Apor-kódex
XC. zsoltár .. 43
Kisvárdai Aladár:
Levél testvérének, Kisvárdai Miklósnak 44
Szent Ferenc-rendi kódexek
Nádor-kódex 45
Philibertus látomása 45
Mária-siralom 49
Nagyszombati-kódex 50
Istennek tíz parancsolatja 50
Szűz Mária dicsérete 50
Lobkowitz-kódex 51
Egy rettenetes példa 51
Székelyudvarhelyi-kódex
Elmélkedés a halálról .. .. 53
Példa a halálról 54
Nyujtódi András záradéka Judit asszony könyvéhez 55
Teleki-kódex
Adám és Éva 55
Kazinczy-kódex
Szűz Mária és a magyar királyfi 58
A verembe esett ember .. 59
Szent Elek halála és siratása 60
Tihanyi-kódex
Szűz Mária szépsége és a szerzetes 62
Szent Domonkos-rendi kódexek
Birk-kódex
A domonkosrendi apácák szabályai 63
Szent Margit élete 63
Példák-könyve
Intés a szerzetesekhez ... 71
Haláltánc 72
Cornides-kódex
A fráter és a fülemüle .. . 74
Szent Dorottya rózsái 74
Szent Domonkos-kódex
A fráter és a kakas .. . 76
Könyvecske az szent apostoloknak méltóságodról és dücsőségekről
Intelem a nénékhez . 76
Az apostolok méltósága . .. 78
Sándor-kódex
A három keresztyén leány .. 79
Érsekújvári-kódex
Focus kovács 83
Premontrei- és Pálos-rendi kódexek
Festetich-kódex
Petrarca hatodik bűnbánati zsoltára 85
Döbrentei-kódex
Énekek éneke 85
Peer-kódex
Imádság nyíl ellen .. .. 86
A névtelen karthauzi
Érdy-kódex
Előszó . 87
Szent László királynak legendája 87
Egy csodálatos példa .. .. 90
Drágfy János:
Levél az erdélyi püspöknek .. 97
Thurzó Elek:
Levél Ormosdi Székely Magdolnának 97
Komjáthi Benedek:
Szent Pál levelei magyar nyelven
Ajánlás Perényi Gábornénak 98
Pesti Gábor:
Új Testamentum magyar nyelven
Máté evangéliuma V. része .. 101
Máté evangéliuma XXVII. r. 101
Aesopus meséi
Az várasi és az mezei egérről .. 103
Az oroszlánról és egérről .. 103
A rókáról és az eszterágról .. 104
A hasról és egyéb tagokról .. 104
Az atyáról és a fiairól .. .. 104
A lóról és szamárról .. .. 105
A trombitásról 105
Jupiterről és a majomról .. 105
A napról és az északi szélről 106
A pókról és a köszvényről .. 106
A gyermekről és anyjáról .. 107
Az farkasról és bárányról .. 107
Az favágó emberről 108
Sylvester János:
Heyden Sebald gyermeki beszélgetései 109
Új Testamentum magyar nyelven
Máté evangéliuma V. része 110
Máté evangéliuma XXVII. része 111
Az olyan igíkről való tanúság,
melyek nem tulajdon jegyzísben vítetnek 112
Dévai Bíró Mátyás:
A tíz parancsolatnak, a hit ága-
zatinak, a Miatyánknak röviden való magyarázatja .. .. 114
Mindszenthi Gábor:
Naplója 116
Nádasdy Tamás:
Levél feleségének 122
Nádasdi Tamásné Kanizsai Orsolya:
Levél férjének 123
Tinódi Sebestyén:
Cronica
Az olvasókhoz 124
Méliusz Péter:
Az Arany Tamás hamis és eretnek tévelygésinek meghamisítási 125
Válogatott prédikációk
Ajánlás .. 128
Veres Balázs:
Magyar decretom 129
Heltai Gáspár:
Száz fabula
Az olvasókhoz 131
Az egérről, békáról és héjjáról 131
Az oroszlánról, rókáról és szamárról 132
Az oroszlánról és egérről .. 132
A galambokról, héjjáró és ölyvről 133
Egy lóról, szarvasról és vadászról .. . 134
A fenyűfáról és nádszálról .. 135
Háló 136
Ismeretlen Szerző
Évkönyv 139
Dávid Ferenc:
Az egy őmagától való felséges
Istenről és az ő igaz Fiáról 143
Bornemisza Péter:
Első része az evangéliomokból és
az epistolákból való tanúságoknak 148
Az ördögi kiértetekről .. .. 149
Telegdi Miklós:
Az keresztyénségnek fondamentomiról való rövid könyvecske 156
Felelet Bornemisza Péternek Fejtegetés nevű könyvére .. .. 157
Ismeretlen Fordító
Ponciánus históriája 161
Ismeretlen Fordító
Markalfnak Salamon királlyal való
tréfabeszédiről írott rövid könyv 167
Karolyi Gáspár:
Szent Biblia
XC. zsoltár 170
Máté evangéliuma V. része .. 170
Máté evangéliuma XXVII. része 171
Báró Balassa Bálint:
Levél Balassa Ferencnek .. .. 173
Levél Batthyány Ferencnek . . 174
Baranyai Decsi János:
Adagiorum graeco-latino-ungaricorum chiliades quinque .. .. 174
Rimay János:
Előszó Balassa Bálint verseihez 175
Magyari István:
Az országokban való sok romlásoknak okairól 180
Szenci Molnár Albert:
Szent Dávid királynak és prófétának százötven zsoltári.
Elöljáróbeszéd 183
PÁZMÁNY PÉTER:
Felelet az Magyari István sárvári
prédikátornak az országok romlása okairúl írt könyvére .. 185
Kempis Tamás Krisztusnak követéséről
Ajánlás 190
Az Úr Krisztus követéséről és
e világ hiúságinak megutálásárúl 190
Alvinczi Péterhez íratott öt szép
levél 192
Isteni igazságra vezérlő kalauz . . 196
Imádságos könyv
Az igaz hitért 201
Mikor hadakkal ostoroztatunk 202
Vasárnapokra és ünnepekre rendelt evangéliumokról prédikációk
A fiaknak istenes neveléséről 204
Alvinczi Péter:
Itinerarium catholicum . . . . 216
Szepsi Csombor Márton:
Europica varietas 218
Káldi György:
Szent Biblia
Máté evangéliuma V. része .. 226
Máté evangéliuma XXVII. része 226
Veresmarti Mihály:
Megtérése históriája 228
Geleji Katona István:
Magyar gramatikácska
A kegyes olvasókhoz .. .. 231
Az igaz magyarán szólásnak módja felől .. .. .. 233
Ismeretlen fordító
Az Fortunátusról íratott igen
szép, nyájas beszédű könyvecske 236
Gróf Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem
Az olvasónak 240
Dedicatio 241
Vitéz hadnagy .. 242
Az török áfium ellen való orvosság 207
Apácai Csere János:
Magyar encyclopaedia . . .. 258
Kemény János:
Önéletírása .. . . 260
Szalárdi János:
Siralmas krónika 268
Gyöngyösi István:
Marssal társalkodó murányi Vénus
Ajánlás Wesselényi Ferencnek és Széchy Máriának . . .. 272
Kemény János emlékezete
Az olvasóhoz 274
Tesseni Vencel:
Kedves és nyájas história az szép Magelonáról . . 277
Rosnyai Dávid:
Horologium Turcicum
História 282
Pápai Páriz Ferenc:
Pax corporis 285
Haller János:
Hármas história
Joviniánus császár históriája .. 287
M. Tótfalusi Kis Miklós:
Maga személyének, életének és
különös cselekedetinek mentsége 291
Gróf Bethlen Miklós:
Önéletleírása . . 297
Ráday Pál:
Lelki hódolás 312
Cserei Mihály:
Históriája .. 315
Mikes Kelemen:
Törökországi levelek 321
Báró Apor Péter:
Metamorphosis Transylvaniae .. 345
Bethlen Kata:
Életének maga által való leírása 357
Bod Péter:
Magyar Athénás
Ajánlás Teleki Józsefnek, Teleki Sámuelnek és Teleki
Ádámnak 368
Balassa Bálint 371
Káldy György .. .. .. 371
Károlyi Gáspár 371
Pannonius János 372
Zrínyi Miklós 372
Faludi Ferenc:
Nemes úrfi 373
Téli éjtszakák 378
Magyar közmondások 386
Mészáros Ignác:
Kártigám 387
Kónyi János:
Díszes erkölcsökbe tanító beszédek
Lausus és Lidie 394
Báróczi Sándor:
Marmontel erkölcsi meséi
Elöljáró beszéd 397
Lausus és Lydia 399
Bessenyei György:
Magyarság .. 401
Magyar néző 405
A holmi 406
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék 413
Tariménes utazása 415
A bihari remete 428
Ráth Mátyás:
Magyar Hírmondó 432
Derzsi János és Tordai Sámuel:
Kisdedek tudománnyal teljes tárháza
Mese a három kívánságról .. 436
Ányos Pál:
A világi gyönyörűségeknek haszontalansága 438
M. Mándi Sámuel:
Szívet sebhető s elmét gyönyörködtetéssel tanító római mesék
Előszó
Barczafalvi Szabó Dávid:
Szigvárt klastromi története 444
Baróti Szabó Dávid:
Ki nyertes a hangmérséklésben? 449
Gróf Ráday Gedeon:
A Szigeti Veszedelem kötetlen beszédre való fordítása .. .. 451
Osszián 453
Dugonics András:
Etelka 456
Gróf Gvadányi József:
Egy falusi nótáriusnak budai utazása
Elöljáró beszéd 462
Bacsányi János:
Bevezetés a kassai Magyar Museumhoz 467
A fordításról 472
Bessenyei Györgyről és annak munkáiról 478
Szentjóbi Szabó László:
Első Mária magyar királynak élete 483
A sárospataki kéziratos mesegyűjtemény
Egy példás királyfirúl való história 491
Andrád Sámuel
Elmés és mulatságos rövid anekdoták
Elöljáróbeszéd 497
Egy magyar lerántja a törököt
a torony ablakából .. .. 498
Futó ellenségnek aranyhíd .. 498
A vitéznek egy kard sem rövid 498
Földi János:
Magyar nyelvkönyv avagy magyar grammátika
Előszó 499
Aranka György:
Egy erdélyi magyar nyelvmívelő
társaság felállításáról való rajzolat 505
Kulcsár István:
Törökországi levelek. Irta Mikes
Kelemen:
Az olvasóhoz 507
Kármán József:
Fanni hagyományai 509
A nemzet csinosodása .. .. 519
Péczeli József:
Young éjtszakái 535
Csokonai Vitéz Mihály:
Szuszmir meséje 537
Melyik a legjobb csók? .. 540
A magyar nyelv feléledése .. 541
Elöljáró beszéd a Dorottyához .. 543
Verseghy Ferenc:
Mi a poézis és ki az igazi poéta? 552
Szekér Joáchim:
Magyar Robinson 556
Virág Benedek:
Magyar századai
Kilencedik század 560
Révai Miklós:
Magyar deáki történet .. .. 562
PÁPAY SÁMUEL:
A magyar literatúra esmérete .. 568
Jegyzet-szótár .. .. 573
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem