1.027.853

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Régi magyar próza

A magyar próza könyve három kötetben

Szerző

Kiadó: Magyar Szemle Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 605 oldal
Sorozatcím: A Magyar Szemle Klasszikusai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: E könyvet a Magyar Szemle Társaság tulajdonában lévő "Old Kenntonian Face" anyadúcokkal 1942 április és május havában szedte és nyomta az Antiqua Nyomdai és Irodalmi Rt. Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Próza Könyve első kötetének berendezéséről. Némely külsőség (nyomdai kiállítás, szerkesztési beosztás stb.) már eleve felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy ez a szöveggyűjtemény Horváth... Tovább

Előszó

A Magyar Próza Könyve első kötetének berendezéséről. Némely külsőség (nyomdai kiállítás, szerkesztési beosztás stb.) már eleve felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy ez a szöveggyűjtemény Horváth János Magyar Versek Könyve (Budapest, 1937, Magyar Szemle Társaság kiadása) című művének mintájára készült. A két könyv között azonban nem pusztán alakiság tekintetében áll fenn a kapcsolat. Horváth Jánosé a gondolat, hogy oly szöveggyűjtemény készíttessék, mely az egész magyar irodalom anyagából kiválogatja mindazt, amire nemzeti műveltségünk érdekében a történelmi érdeklődésű művelt közönségnek és az ezt nevelő iskolának szüksége van. Eszméje és terve megvalósításának első lépése volt a Magyar Versek Könyve. Ennek folytatását, a magyar prózaszövegek gyűjteményének elkészítését azonban már nem vállalta el, de gyakori tanácsaival, útbaigazításaival segítette és irányította ennek létrejöttét is. Most, hogy a Magyar Próza Könyve első kötete napvilágot lát, hálásan megköszönjük neki az elindító eszmét, a kész példát s a munka folytatásában való támogatást.
A magyar prózai szöveg-gyűjtemények összeállítója jóval vékonyabb élő hagyományra építhet, mint a verses anthológiáké. Verses irodalmunk anyagából igen sok, még a régiből is valami, teljes szövegszerűséggel állandóan él. Verseink élnek, mert az iskolai irodalmi nevelés könyv nélkül megtanította, előadóművészek népszerűsítették, máskor meg egyéni irodalmi kedvtelés, ízléshajlam vagy olvasási kedv rögzítette meg őket az emlékezetben s a műveltségben. Megtartásuknak, továbbszármaztatásuknak hathatós támasza és segítője a kötött forma, nem ritkán pedig az énekszó, a dallam... Vissza

Tartalom

Bevezetés. Írta: Kerecsényi Dezső
1. A Magyar Próza Könyve első kötetének berendezéséről 7
2. Történeti tájékoztató 12
Halotti Beszéd és imádságra való Felhívás 35
Jókai-kódex
Szent Ferenc prédikál a madaraknak 37
Az fordolt farkasról 38
Bécsi-kódex
Jónás története 40
Müncheni-kódex
Máté evangéliumának V. része 41
Máté evangéliumának XVII. része 42
Apor-kódex
XC. zsoltár 43
Kisvárdai Aladár
Levél testvérének, Kisvárdai Miklósnak 44
Szent Ferenc-rendi kódexek
Nádor-kódex 45
Philibertus látomása 45
Mária-siralom 49
Nagyszombati-kódex 50
Istennek tíz parancsolatja 50
Szűz Mária dicsérete 50
Lobkowitz-kódex 51
Egy rettenetes példa 51
Székelyudvarhelyi-kódex
Elmélkedés a halálról 53
Példa a halálról 54
Nyujtódi András záradéka Judit asszony könyvéhez 55
Teleki-kódex
Adám és Éva 55
Kazinczy-kódex
Szűz Mária és a magyar királyfi 58
A verembe esett ember 59
Szent Elek halála és siratása 60
Tihanyi-kódex
Szűz Mária szépsége és a szerzetes 62
Szent Domonkos-rendi kódexek
Birk-kódex
A domonkosrendi apácák szabályai 63
Szent Margit élete 63
Példák-könyve
Intés a szerzetesekhez 71
Haláltánc 72
Cornides-kódex
A fráter és a fülemüle 74
Szent Dorottya rózsái 74
Szent Domonkos-kódex
A fráter és a kakas 76
Könyvecske az szent apostoloknak méltóságodról és dücsőségekről
Intelem a nénékhez 76
Az apostolok méltósága 78
Sándor-kódex
A három keresztyén leány 79
Érsekújvári-kódex
Focus kovács 83
Premontrei- és Pálos-rendi kódexek
Festetich-kódex
Petrarca hatodik bűnbánati zsoltára 85
Döbrentei-kódex
Énekek éneke 85
Peer-kódex
Imádság nyíl ellen 86
A névtelen karthauzi
Érdy-kódex
Előszó 87
Szent László királynak legendája 87
Egy csodálatos példa 90
Drágfy János
Levél az erdélyi püspöknek 97
Thurzó Elek
Levél Ormosdi Székely Magdolnának 97
Komjáthi Benedek
Szent Pál levelei magyar nyelven
Ajánlás Perényi Gábornénak 98
Pesti Gábor
Új Testamentum magyar nyelven
Máté evangéliuma V. része 101
Máté evangéliuma XXVII. r. 101
Aesopus meséi
Az várasi és az mezei egérről 103
Az oroszlánról és egérről 103
A rókáról és az eszterágról 104
A hasról és egyéb tagokról 104
Az atyáról és a fiairól 104
A lóról és szamárról 105
A trombitásról 105
Jupiterről és a majomról 105
A napról és az északi szélről 106
A pókról és a köszvényről 106
A gyermekről és anyjáról 107
Az farkasról és bárányról 107
Az favágó emberről 108
Sylvester János
Heyden Sebald gyermeki beszélgetései 109
Új Testamentum magyar nyelven
Máté evangéliuma V. része 110
Máté evangéliuma XXVII. része 111
Az olyan igíkről való tanúság, melyek nem tulajdon jegyzísben vítetnek 112
Dévai Bíró Mátyás
A tíz parancsolatnak, a hit ágazatinak, a Miatyánknak röviden való magyarázatja 114
Mindszenthi Gábor
Naplója 116
Nádasdy Tamás
Levél feleségének 122
Nádasdi Tamásné Kanizsai Orsolya
Levél férjének 12
Tinódi Sebestyén
Cronica
Az olvasókhoz 124
Méliusz Péter
Az Arany Tamás hamis és eretnek tévelygésinek meghamisítási 125
Válogatott prédikációk
Ajánlás 128
Veres Balázs
Magyar decretom 129
Heltai Gáspár
Száz fabula
Az olvasókhoz 131
Az egérről, békáról és héjjáról 131
Az oroszlánról, rókáról és szamárról 132
Az oroszlánról és egérről 132
A galambokról, héjjáró és ölyvről 133
Egy lóról, szarvasról és vadászról 134
A fenyűfáról és nádszálról 135
Háló 136
Ismeretlen Szerző
Évkönyv 139
Dávid Ferenc
Az egy őmagától való felséges Istenről és az ő igaz Fiáról 143
Bornemisza Péter
Első része az evangéliomokból és az epistolákból való tanúságoknak 148
Az ördögi kiértetekről 149
Telegdi Miklós
Az keresztyénségnek fondamentomiról való rövid könyvecske 156
Felelet Bornemisza Péternek Fejtegetés nevű könyvére 157
Ismeretlen Fordító
Ponciánus históriája 161
Ismeretlen Fordító
Markalfnak Salamon királlyal való tréfabeszédiről írott rövid könyv 167
Karolyi Gáspár
Szent Biblia
XC. zsoltár 170
Máté evangéliuma V. része 170
Máté evangéliuma XXVII. része 171
Báró Balassa Bálint
Levél Balassa Ferencnek 173
Levél Batthyány Ferencnek 174
Baranyai Decsi János
Adagiorum graeco-latino-ungaricorum chiliades quinque 174
Rimay János
Előszó Balassa Bálint verseihez 175
Magyari István
Az országokban való sok romlásoknak okairól 180
Szenci Molnár Albert
Szent Dávid királynak és prófétának százötven zsoltári.
Elöljáróbeszéd 183
Pázmány Péter:
Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az országok romlása okairúl írt
könyvére 185
Kempis Tamás Krisztusnak követéséről
Ajánlás 190
Az Úr Krisztus követéséről és e világ hiúságinak megutálásárúl 190
Alvinczi Péterhez íratott öt szép levél 192
Isteni igazságra vezérlő kalauz 196
Imádságos könyv
Az igaz hitért 201
Mikor hadakkal ostoroztatunk 202
Vasárnapokra és ünnepekre rendelt evangéliumokról prédikációk
A fiaknak istenes neveléséről 204
Alvinczi Péter
Itinerarium catholicum 216
Szepsi Csombor Márton
Europica varietas 218
Káldi György
Szent Biblia
Máté evangéliuma V. része 226
Máté evangéliuma XXVII. része 226
Veresmarti Mihály
Megtérése históriája 228
Geleji Katona István
Magyar gramatikácska
A kegyes olvasókhoz 231
Az igaz magyarán szólásnak módja felől 233
Ismeretlen fordító
Az Fortunátusról íratott igen szép, nyájas beszédű könyvecske 236
Gróf Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem
Az olvasónak 240
Dedicatio 241
Vitéz hadnagy 242
Az török áfium ellen való orvosság 207
Apácai Csere János
Magyar encyclopaedia 258
Kemény János
Önéletírása 260
Szalárdi János
Siralmas krónika 268
Gyöngyösi István
Marssal társalkodó murányi Vénus
Ajánlás Wesselényi Ferencnek és Széchy Máriának 272
Kemény János emlékezete
Az olvasóhoz 274
Tesseni Vencel
Kedves és nyájas história az szép Magelonáról 277
Rosnyai Dávid
Horologium Turcicum
História 282
Pápai Páriz Ferenc
Pax corporis 285
Haller János
Hármas história
Joviniánus császár históriája 287
M. Tótfalusi Kis Miklós
Maga személyének, életének és különös cselekedetinek mentsége 291
Gróf Bethlen Miklós
Önéletleírása 297
Ráday Pál
Lelki hódolás 312
Cserei Mihály
Históriája 315
Mikes Kelemen
Törökországi levelek 321
Báró Apor Péter
Metamorphosis Transylvaniae 345
Bethlen Kata
Életének maga által való leírása 357
Bod Péter
Magyar Athénás
Ajánlás Teleki Józsefnek, Teleki Sámuelnek és Teleki Ádámnak 368
Balassa Bálint 371
Káldy György 371
Károlyi Gáspár 371
Pannonius János 372
Zrínyi Miklós 372
Faludi Ferenc
Nemes úrfi 373
Téli éjtszakák 378
Magyar közmondások 386
Mészáros Ignác
Kártigám 387
Kónyi János
Díszes erkölcsökbe tanító beszédek
Lausus és Lidie 394
Báróczi Sándor
Marmontel erkölcsi meséi
Elöljáró beszéd 397
Lausus és Lydia 399
Bessenyei György
Magyarság 401
Magyar néző 405
A holmi 406
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék 413
Tariménes utazása 415
A bihari remete 428
Ráth Mátyás
Magyar Hírmondó 432
Derzsi János és Tordai Sámuel
Kisdedek tudománnyal teljes tárháza
Mese a három kívánságról 436
Ányos Pál
A világi gyönyörűségeknek haszontalansága 438
M. Mándi Sámuel
Szívet sebhető s elmét gyönyörködtetéssel tanító római mesék
Előszó 441
Barczafalvi Szabó Dávid
Szigvárt klastromi története 444
Baróti Szabó Dávid
Ki nyertes a hangmérséklésben? 449
Gróf Ráday Gedeon
A Szigeti Veszedelem kötetlen beszédre való fordítása 451
Osszián 453
Dugonics András
Etelka 456
Gróf Gvadányi József
Egy falusi nótáriusnak budai utazása
Elöljáró beszéd 462
Bacsányi János
Bevezetés a kassai Magyar Museumhoz 467
A fordításról 472
Bessenyei Györgyről és annak munkáiról 478
Szentjóbi Szabó László
Első Mária magyar királynak élete 483
A sárospataki kéziratos mesegyűjtemény
Egy példás királyfirúl való história 491
Andrád Sámuel
Elmés és mulatságos rövid anekdoták
Elöljáróbeszéd 497
Egy magyar lerántja a törököt a torony ablakából 498
Futó ellenségnek aranyhíd 498
A vitéznek egy kard sem rövid 498
Földi János
Magyar nyelvkönyv avagy magyar grammátika
Előszó 499
Aranka György
Egy erdélyi magyar nyelvmívelő társaság felállításáról való rajzolat 505
Kulcsár István
Törökországi levelek. Irta Mikes Kelemen
Az olvasóhoz 507
Kármán József
Fanni hagyományai 509
A nemzet csinosodása 519
Péczeli József
Young éjtszakái 535
Csokonai Vitéz Mihály
Szuszmir meséje 537
Melyik a legjobb csók? 540
A magyar nyelv feléledése 541
Elöljáró beszéd a Dorottyához 543
Verseghy Ferenc
Mi a poézis és ki az igazi poéta? 552
Szekér Joáchim
Magyar Robinson 556
Virág Benedek
Magyar századai
Kilencedik század 560
Révai Miklós
Magyar deáki történet 562
Pápay Sámuel:
A magyar literatúra esmérete 568
Jegyzet-szótár 573
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Régi magyar próza Régi magyar próza Régi magyar próza Régi magyar próza Régi magyar próza Régi magyar próza

A borító kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
3.800 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba
konyv