Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.021

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Rendszerek a kezdetektől a romantikáig

Fülszöveg

"Ha a magyar kritika évszázadait áttekintjük - írja Sőtér István -, drámai küzdelemre ismerhetünk, mely elébb az elmék felvilágosításáért, majd polgárosodásáért, művelődésünk korszerű, európai szintjéért folyik. Ennek a szintnek számonkérésére a magyar kritika talán következetesebben vállalkozott, mint maga az irodalom. Voltak korszakok, amikor kellemesen éreztük magunkat elmaradottságunkban. Ebből a halálos kellemességből csak a kritikai szó ébreszthetett föl, akár a kritika mondta ki, akár az irodalom. Mert az irodalom maga is kritika kell legyen, az élet, a cselekvés kritikája, melyet az irodalmi kritika csak még inkább nyomósítani hivatott."
A Magyar Kritika Évszázadai-nak első kötete, a Rendszerek a középkori kezdetektől a romantika eredetiségprogramjának megfogalmazásáig (a 19. század elejéig) mutatja be a magyar esztétikai-kritikai eszmélkedés fázisait; az elemző-megvilágító tanulmányokat és tanulmányok gondolatmenetét igazoló-hitelesítő szemelvényeket olvasva nyomon... Tovább

Fülszöveg

"Ha a magyar kritika évszázadait áttekintjük - írja Sőtér István -, drámai küzdelemre ismerhetünk, mely elébb az elmék felvilágosításáért, majd polgárosodásáért, művelődésünk korszerű, európai szintjéért folyik. Ennek a szintnek számonkérésére a magyar kritika talán következetesebben vállalkozott, mint maga az irodalom. Voltak korszakok, amikor kellemesen éreztük magunkat elmaradottságunkban. Ebből a halálos kellemességből csak a kritikai szó ébreszthetett föl, akár a kritika mondta ki, akár az irodalom. Mert az irodalom maga is kritika kell legyen, az élet, a cselekvés kritikája, melyet az irodalmi kritika csak még inkább nyomósítani hivatott."
A Magyar Kritika Évszázadai-nak első kötete, a Rendszerek a középkori kezdetektől a romantika eredetiségprogramjának megfogalmazásáig (a 19. század elejéig) mutatja be a magyar esztétikai-kritikai eszmélkedés fázisait; az elemző-megvilágító tanulmányokat és tanulmányok gondolatmenetét igazoló-hitelesítő szemelvényeket olvasva nyomon követhetjük, hogy az eszmélkedés sokszor gyönyörű, de térben és időben többnyire elszigetelt megnyilatkozásait hogyan váltotta fel a fejlődés lehetőségeit jelző, tudatosító vagy éppen meghatározó irodalomszemlélet. Vissza

Tartalom

A magyar kritika évszázadai (Írta: Sőtér István)5
A kezdetektől a felvilágosodásig (Írta és összeállította: Tarnai Andor)
Szóbeliség - latinság - írásbeliség11
Gyöngyösi Gergely: Directorium (Déri T. Balázs fordítása)27
Az obszerváns ferencesek rendtörténete (Déri T. Balázs fordítása)30
Gyöngyösi Gergely: A pálos rend története (Déri T. Balázs fordítása)32
Karthauzi Névtelen: Prédikációk (Déri T. Balázs fordítása)36
A magyar nyelvű irodalom elméleti megalapozása38
Ivanich Pál: Előszó Vitéz János leveleihez (Boronkai Iván fordítása)60
Vitéz János levele Pál főesperesnek (Boronkai Iván fordítása)62
Bekényi Benedek levele Werbőczy Istvánhoz (Kapitánffy István fordítása)66
Verancsics Antal levele Verancsics Mihálynak (Téglásy Imre fordítása)68
Verancsics Antal levele Andreas Rapiciusnak (Téglásy Imre fordítása)70
Baranyai Decsi János levele Telegdi Jánosnak (Csonka Ferenc fordítása)72
Dévai Bíró Mátyás: Magyar helyesírás75
Pesti Gábor: Ezópus fabulái (Csonka Ferenc fordítása)76
Sylvester János: Magyar-latin grammatika (Szörényi László fordítása)79
Sylvester János: Újtestamentum magyar nyelven82
Balassi Bálint: Szép magyar komedia86
Rimay János: Előszó Balassi Bálint verseihez91
Baranyai Decsi János: Ötezer görög-latin-magyar adagium (Csonka Ferenc fordítása)98
Baranyai Decsi János: Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája105
Háportoni Forró Pál: Quintus Curtiusnak históriája109
Szilvásújfalvi Anderkó Imre: Keresztényi énekek113
Szilvásújfalvi Anderkó Imre: Előszó Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzékéhez (Déri T. Balázs fordítása)116
Szenci Molnár Albert: Magyar zsoltárkönyv118
Szenci Molnár Albert: Latin-magyar szótár (Borzsák István fordítása)122
Szenci Molnár Albert: Új magyar nyelvtan (Borzsák István fordítása)130
Szenci Molnár Albert: Latin-görög-magyar szótár (Borzsák István fordítása)133
Az irodalomelmélet az egyháziak kezelésében138
Medgyesi Pál: Praxis pietatis144
Nagyari Benedek: Igaz vallású keresztény145
Somosi Petkó János: Igaz és tökéletes boldogságra vezérlő út146
Balog György: A Cornelius Neposnak híres nevezetes hadi fejedelmeknek életükrül és cselekedetekrül írt könyve148
Dálnoki Benkő Márton: Lucius Annaeus Florusnak négy könyve149
Gyöngyösi István: Kemény János emlékezete151
Szőnyi Nagy István: Magyar oskola155
Medgyesi Pál: Taníts minket imádkozni, sőt prédikálni is158
Mikolai Hegedüs János: A mennyei igazság tüzes oszlopa167
Geleji Katona István: Magyar grammatikácska171
Medgyesi Pál: Két keresztény embernek egymással való beszélgetések173
Apácai Csere János: Magyar Encyclopaedia (Orosz Lajos fordítása)177
Az egyházi értelmiség laicizálódása188
Pápai Páriz Ferenc: Latin-magyar szótár (Puskás Lajos és Kovács Erzsébet fordítása)196
Bél Mátyás: Latin nyelvtan (Déri T. Balázs fordítása)202
Kaprinai István: Egyházi szónoklattan (Déri T. Balázs fordítása)209
Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae Literatae (Déri T. Balázs fordítása)218
Bod Péter: Magyar Athenas222
Czvittinger Dávid: A magyar nyelvművelésről (Déri T. Balázs fordítása)228
Ribinyi János: Beszéd a magyar nyelvművelésről (Déri T. Balázs fordítása)232
A Pressburger Zeitung a magyar nyelvről (Szőnyi László fordítása)239
A bécsi Anzeigen a magyar nyelvről (Tarnai Andor fordítása)243
A "világosság" korának irodalomszemlélete (Írta és összeállította: Csetri Lajos)249
Európai kitekintés251
A magyarországi esztétikai gondolkodás kezdetei257
Szép János: Aesthetica259
Pályázat a pesti egyetem esztétikai tanszékének betöltésére (Kenéz Győző fordítása)264
Bessenyei270
Bessenyei György: Magyarság274
Bessenyei György: A magyar néző277
Bessenyei György: A holmi279
Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék280
Az irodalmi élet és a magyar nyelvű sajtó kezdetei285
Verstani kérdések288
Rájnis József: A magyar Helikonra vezérlő kalauz293
Révai Miklós: A versszerzés két különböző módjáról294
Földi János: A versírásról296
Verseghy Ferenc: Mi a poézis? és ki az igazi poéta?298
A fordítás elméletéről301
Batsányi János: A fordításról303
Pétzeli József: A fordításokról307
Rájnis József: Magyar Virgilius309
Földi János levele Kazinczy Ferencnek311
Műfajelméleti kérdések312
Földi János: A versírásról315
Kazinczy Ferenc: Geszner idylliumi317
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey319
Kazinczy Ferenc előszava Ivánkai Vitéz Imre A tiszta és nemes szeretet ereje című regényéhez321
Kazinczy Ferenc Lanassza című drámájának ajánlása322
Kazinczy Ferenc bírálata Barczafalvi Szabó Dávid Szigvárt-fordításáról323
Esztétikai kérdések326
Rájnis József: Magyar Virgilius328
Batsányi János: Toldalék a Magyar Muséum III-dik negyedéhez330
Verseghy Ferenc: Mi a poézis? és ki az igazi poéta?333
A nemzeti azonosság érzése. Eredetiség. Kármán336
Kármán József: A nemzet csinosodása340
Csokonai351
Csokonai Vitéz Mihály: Lilla355
Csokonai Vitéz Mihály: Jegyzések és értekezések az Anákreoni dalokra360
Csokonai Vitéz Mihály: Előbeszéd az alkalmatosságra írott versekhez364
Csokonai Vitéz Mihály: A magyar verscsinálásról közönségesen367
Csokonai Vitéz Mihály: Az epopoeáról közönségesen370
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya374
Csokonai Vitéz Mihály levele Koháry Ferencnek376
Csokonai Vitéz Mihály levele Kazinczy Ferencnek377
Az irodalmi élet feltétele a XIX. században379
A nyelvújítás és nyelvszemlélet általános kérdései381
Magyar grammatika, melyet készített Debrecenben egy magyar társaság388
Révai Miklós: A szép magyar toll391
Verseghy Ferenc: A tiszta magyarság393
Verseghy Ferenc: Analytica395
Kazinczy Ferenc levele Kis Jánosnak397
Kazinczy Ferenc levele Révai Miklóshoz399
Kazinczy a XIX. század első évtizedében400
Kazinczy Ferenc levele Virág Benedekhez408
Kazinczy Ferenc levele Cserey Farkasnak410
Kazinczy Ferenc: Magyarázó jegyzések a Csokonai sírköve iránt tett jelentésre411
Dessewffy József levele Kazinczy Ferencnek413
Kazinczy Ferenc recenziója Kisfaludy Sándor Himfy szerelmei című könyvéről414
A nyelvújítási harcok évtizede416
Dessewffy József levele Kazinczy Ferencnek421
Berzsenyi Dániel levele Kazinczy Ferencnek423
Kazinczy Ferenc levele Berzsenyi Dánielnek425
Berzsenyi Dániel levle Kazinczy Ferencnek426
Kazinczy Ferenc: Baróczy Sándor élete427
Kisfaludy Sándor levelei Ruszek Józsefhez429
Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél433
A nyelvújítás ellenzékének irodalomszemlélete437
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei439
Kisfaludy Sándor: Regék a magyar előidőkből442
Kisfaludy Sándor levele Dessewffy Józsefnek444
Az Erdélyi Múzéum447
Döbrentei Gábor: Eredetiség és jutalomtétel452
Döbrentei Gábor: Magyar literatúrát illető jegyzések458
Zsombori József: Egy-két észrevétel a magyar nyelv mostani állapotáról464
Döbrentei Gábor: A kritikáról466
Döbrentei Gábor: Az első füzetbéli jutalom kihirdetésére beküldött szomorú-játékokról470
Buczy Emil: Értekezés az elmének magasb kifejlődése körül, az ízlés munkáiban479
Berzsenyi irodalomszemlélete483
Berzsenyi Dániel levele Kazinczy Ferencnek487
Berzsenyi Dániel levele Dukai Takách Juditnak489
Berzsenyi Dániel: Észrevételek Kölcsey Ferenc recenziójára491
Berzsenyi Dániel: A versformákról495
Berzsenyi Dániel: Bírálatok499
Berzsenyi Dániel: Kritikai levelek VI.500
Berzsenyi Dániel: A kritikáról501
Berzsenyi Dániel: Poétai Harmonistika503
Jegyzetek509
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig

A védőborító enyhén elszíneződött, szakadt, a lapélek és több lap nedvességtől foltos, hullámos.

Állapot: Közepes
1.380 Ft
550 ,-Ft 60
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig

Könyvtári könyv volt. A védőborító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.380 Ft
690 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig

A védőborító enyhén kopott.

Állapot:
1.380 Ft
690 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig Rendszerek a kezdetektől a romantikáig

A védőborító gerince elszíneződött.

Állapot:
1.380 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba