A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I-II.

A legrégibb időktől Kisfaludy Károly felléptéig/Kisfaludy Károly felléptétől a kiegyezésig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.523 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

I. kötet
Az első kiadás előszava
Bevezetés
Irodalmunk és irodalomtörténetünk. Beöthy Zsolttól1
Középkor és renaissance - Mondák és kódexek kora
A magyar nemzet őskora. Réthy Lászlótól15
A magyar nyelv eredete. Simonyi Zsigmondtól24
A pogánykori költészet emlékei. Erdélyi Páltól29
A magyarság az Árpádok korában. Lánczy Gyulától40
A királymondák és az énekmondók. Sebestyén Gyulától (dr.)61
Legrégibb nyelvemlékeink (Okevelek magyar szavai. - Halotti Beszéd. - Könisbergi Töredék.) Simonyi Zsimondtól70
A csúcsíves stíl kora és a renaissance. (Az Anjou-királyok; Zsigmond és Mátyás uralkodása) Pulszky Ferenctől76
Janus Pannonius és a humanisták. Hegedüs Istvántól84
Középkori könyvtáraink és a Corvina. Sebestyén Gyulától (dr.)96
Középkori költészetünk. I. Legendák és egyházi énekek. II. Világi költészet. Horváth Cyrilltől112
A kódexek mint nyelvemlékek. Simonyi Zsigmondtól130
A krónikák. Marczali Henriktől142
Vallási és nemzeti harcok kora - Protestáns kor, antireformáció kora, nemzetietlen kor
A protestáns kor áttekintése (1526-1606.) Kardos Alberttől151
A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon. Hellebrant Árpádtól157
Vallásos irodalom. I. Bibliafordítások. II. Prédikátorok. III. Polemikusok. Kardos Alberttől165
Humanista hagyományok a XVI. században. Hegedüs Istvántól181
A XVI. század történetirodalma. Szilágyi Sándortól187
A magyar jog és a Hármaskönyv. Hajnik Imrétől196
A XVI. századi líra. Szilády Árontól201
Balassi Bálint. Kardos Alberttől206
XVI. századi elbeszélő költészetünk. I. Bibliai elbeszélések. II. Tinódi és a történeti énekköltés. III. Toldi Miklós és a magyar mondák. IV. Regényes vagy széphistóriák. Radics Ferenctől214
Széppróza. I. A dráma kezdete. II. Ezópi mese, novella, prózai zsoltár. Beöthy Zsolttól242
A katholikus visszahatás (1606-1676) Széchy Károlytól261
Pázmány és köre. Fraknói Vilmostól272
A régi magyar iskolázás. I. A középkori iskolázás. II. Pázmány egyeteme és a protestáns főiskolák. Felméry Lajostól290
A XVII. század vallásos irodalma. Szenci Molnár Albert, Geleji Katona István, Káldi György. Négyesy Lászlótól306
Apácai Cseri János. Bánóczi Józseftől327
A XVII. század történetirodalma. Angyal Dávidtól334
A XVII. század levélirodalma. Angyal Dávidtól347
A XVII. század lírája. Erdélyi Páltól353
Zrinyi Miklós. Széchy Károlytól373
Gyöngyösi István és Listius László. Rupp Kornéltól400
A XVII. századi széppróza és szinészet. Négyesy Lászlótól420
A kurucvilág költészete. I. Thököly és II. Rákóczi Ferenc kora. II. A kuruc költészet. Badics Ferenctől433
Történetirodalmunk a XVIII. század elején. Babocsay, Bethlen Miklós, Cserei és Apor. Angyal Dávidtól466
A nemzetietlen kor. Szinnyei Józseftől (dr.)475
A XVIII. századi szépirodalom. I. Epika és vallásos lira. II. Mikes Kelemen. III. Faludi Ferenc. IV. Amade László. Négyesy Lászlótól482
Iskolai drámák. Takaits Sándortól511
A magyar történeti irodalom a XVIII. században. Marczali Henriktől525
Az irodalmi megújhodás kora
A megújhodás (1772-1820). Széchy Károlytól537
Bessenyei és társai. Széchy Károlytól547
Franciások itthon. Széchy Károlytól568
A deákosak Virág Benedekig. Négyesy Lászlótól576
Dugonics András. Endrődi Sándortól589
Horváth Ádám és Gvadányi József. Badics Ferenctől599
Debrecen írói és irodalmi élete. Kardos Alberttől619
Az egyeztető irány. Váczy Jánostól629
Csokonai Vitéz Mihály. Haraszti Gyulától642
Kármán József. Betöhy Zsolttól655
Révai Miklós és a korabeli nyelvtudomány. Simonyi Zsigmondtól666
Kazinczy Ferenc: Váczy Jánostól683
A nyelvújítás története. I-III. Imre Sándortól710
Kazinczy költői iskolája. Váczy Jánostól733
Kölcsey Ferenc. Kelemen Bélától744
Kisfaludy Sándor. Angyal Dávidtól758
Berzsenyi Dániel. Keszthelyi Helikon. Költőnők. Négyesy Lászlótól776
A felvilágosodás irodalma. Ballagi Gézától795
Tudományos irodalmunk. A magyar történetírás és irodalomtörténet. Badics Ferenctől807
A nemzeti játékszín története 1837-ig. Bayer Józseftől820
Hírlapirodalmunk fejlődése. Id. Szinnyei Józseftől831
II. kötet
A nemzeti irodalom kifejlődése, reform-kor
Széchenyi kora. Beöthy Zsolttól3
Magyar Tudós Társaság. Az akadémia keletkezése, megalapítása s első szervezete. Szász Károlytól10
Gróf Széchenyi István, mint író. Zichy Antaltól27
Kisfaludy Károly. Kardos Alberttől46
Katona József. Rákosi Jenőtől58
Kisfaludy Károly iskolája. Gombos, Bolyai, Vitkovics, Fáy, Gaal és mások. Badics Ferenctől69
Vörösmarty Mihály. Szász Károlytól86
A klasszikai éposz mívelői. Horváth Endre, Czuczor Gergely, Debreczeni Márton, Garay János. Váczi Jánostól114
Bajza József és az Athenaeum köre. Kelemen Bélától132
Kazinczy utóda: Toldy Ferenc. Váczy Jánostól144
A nemzeti színház története 1867-ig. Bayer Józseftől155
Vajda és Kúthy. Széchy Károlytól166
Jósika Miklós. Széchy Károlytól177
Eötvös József. Baráth Ferenctől187
Kemény Zsigmond. Gyulai Páltól211
A magyar népköltészet és gyűjtői. I. A magyar népköltészet. II. Gyűjtők és gyűjtemények. Dr. Sebestyén Gyulától223
Tompa Mihály. Szász Károlytól256
Petőfi Sándor. Riedl Frigyestől272
Arany János. Beöthy Zsolttól298
Szigligeti és társai. A negyvenes évek drámairodalma. Rákosi Jenőtől338
Kossuth Lajos mint szónok és író. Baráth Ferenctől358
A forradalom költészetéről 1848-49-ben. Vadnai Károlytól387
A magyar irodalom a szabadságharc után
A forradalom után. Szilágyi Sándortól421
Deák Ferenc mint író. Zichy Antaltól430
A magyar líra a forradalom után. I-IV. Széchy Károlytól450
Jókai Mór és a regény. I-II. Beöthy Zsolttól485
Az Ember Tragédiája. Alexander Bernáttól508
A dráma a forradalom után. Alexander Bernáttól532
A műfordítás 1830-1867. Radó Antaltól543
A magyar történetírás fejlődése a XIX. században. Marczali Henriktől552
A magyar nyelv és műszellem buvárai. I-II. Erdélyi Páltól570
A magyar természettudományi irodalom fejlődése és föllendülése. Pethő Gyulától584
A magyar könyvkiadóság úttörői. Roboz Andortól635
A második kötet tartalma651
Szövegképek a II. kötethez653
Műmelléklet a II. kötethez657
Név- és tágymutató az I. és II. kötethez. Hellebrant Árpádtól659
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem