996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Retorika és retorikai olvasókönyv/Poetika és poétikai olvasókönyv

Szerző

Kiadó: Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) R. T. Könyvkiadóvállalata
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 516 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két mű egy könyvben. Retorika és retorikai olvasókönyv a hetedik, az új tanterv szerint javított kiadás 1923-ban, Poetika és poétikai olvasókönyv a hatodik, az új tantervhez alkalmazott kiadás 1921-ben jelent meg. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája, Budapest. Fekete-fehér reprodukciókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A jelen kiadás lényegében egyezik az előbbenivel, melyben a szerkezetre vonatkozó fejtegetések kibővítve és rendszerezve az elméleti rész élére kerültek. E szerkezeti szabályoknak még tovább való... Tovább

Előszó

A jelen kiadás lényegében egyezik az előbbenivel, melyben a szerkezetre vonatkozó fejtegetések kibővítve és rendszerezve az elméleti rész élére kerültek. E szerkezeti szabályoknak még tovább való szövését nem tartom gyümölcsözőnek a középiskolai oktatás számára.
A retorika a prózai műfajok alapos megértésére akar vezetni. Bizonyára senki sem hiszi már nálunk, hogy a retorika szónokokat, a poétika pedig költőket nevel.
Ha valakit költészetre, azaz költemények készítésére akarunk tanítani, az egész poétika egyetlen szabályra volna redukálható: Legyen izlésed és írj, ahogy akarsz. A régi retorika gyakorlati utasításai helyébe is ezt az egy aranymondást lehetne a tanuló elé szabni: Minden szavad az értelem kedvéért legyen, az értelem pedig az igazság kedvéért.
A jelen könyv elméleti része különös gonddal foglalkozik a történetírással. Hogyan készül egy történelmi mű? Hogy van az, hogy valaki el tud mondani eseményeket, melyek 1000 vagy 2000 év előtt történtek? ezt iparkodtam megmagyarázni. Történeti érzékünk úgy sincs még kellőleg kiképezve : csak hasznunkra válhatik, ha a magyar középiskola a történeti tudat keletkezését behatóbban fejtegeti... Vissza

Tartalom

Retorika és retorikai olvasókönyv
Elméleti rész.
1. Visszapillantás eddigi tanulmányainkra 5
2. Feltalálás, szerkezet, stílus 7
3. Az írásmű tárgya 9
4-17. Az anyaggyűjtés 9
18. Az anyag elrendezése 20
19. Célkitűzés 21
20-21. Próza és költészet 21
22. A próza fajai 22
23. Elbeszélő próza 22
24. A történetírás 23
25-28. A történetírás fajai 23
29-33. A történetírás segédtudományai 28
34. A történeti bírálat 33
35. Elrendezés a történetírásnál 34
36-42. A történetírás műfajai 34
43. A történetíró feladata 38
44. A történetírás fejlődése 39
45. A görög történetírás 39
46. A római történetírás 40
47. A magyar történetírás 41
48. A regény 42
49-64. A beszéd elmélete 44
.65. A szónoklás története 56
66-68. Az értekező próza 62
69. A leírás 64
70. A levél. A retorikáról általában 65
Olvasmányok.
I. Salamon király bujdosása. Példa a krónikás előadásra. (Marcus krónikája) 68
II. Hunyadi János (Salamon Ferenc) 69
Szondi György.
III. Szondi halála (Istvánffy) 79
IV. Szondi históriája (Tinódi Sebestyén) 81
V. Szondi két apródja (Greguss Ágost) 83
Zrínyi, a költő. (VI-XI.)
VI. Zrínyi, a költő ifjúsága (Sálamon Ferenc) 93
VII. Zrínyi összeesküvése (Cserei Mihály) 100
VIII. Zrínyi halála (Bethlen Miklós) 104
IX. Zrínyi utolsó évei (Pauler Gyula) 108
X. Zrínyi mint époszköltő (Toldy Ferenc) 116
XI. Látogatás Zrínyinél (Tollius) 118
XII. Rákóczi Ferenc vallomásaiból 122
XIII. Tomori Pál és a mohácsi csata (Fraknói Vilmos) 123
XIV. A mohácsi csata (Heltai Gáspár) 128
Beszédek.
XV. Kossuth Lajos beszéde a haderő megajánlása végett.
1. Történeti előzmények 134
2. A beszéd 134
3. A beszéd szerkezete 139
XVI. Deák Ferenc a Felirati Javaslatról.
1. Történelmi előzményeké 140
2. A beszéd 142
3. A beszéd szerkezete és gondolatmenete 168
4. A Felirati Javaslat története 170
XVII. Perikles beszéde Athén dicsőségéről (Hunfalvy Pál fordítása után).
1. Történelmi előzményeké 172
2. A beszéd 172
XVIII. Mily üdvösséges a magunk ismerése (Pázmány Péter) 177
XIX. Mirabeau beszéde a rendkívüli adó érdekében (Szalay László fordítása után).
1. Történelmi előzmények 182
2. A beszéd 183
3. A beszéd jellemzése 185
XX. Gyulai Pál beszéde Arany János ravatalánál 185
Értekezések, leírások és levelek.
XXI. Thucydides (Hunfalvy Pál) 187
XXII. Széchenyi István önmagáról 192
XXIII. Deák Ferenc (Csengery Antal) 195
XXIV. Vörösmarty Mihály (Kemény Zsigmond) 198
XXV. Eötvös József (Gyulai Pál) 211
XXVI. Mikes Kelemen (Beöthy Zsolt) 217
XXVII. A Paraenesisből (Kölcsey Ferenc)- 222
XXVIII. Szász Gerő költeményei (Arany János) 231
XXIX. Az elszabadult ágyú (Victor Hugó) 245
XXX. Mikes Kelemen Törökországi Leveleiből (I., II.) 251
XXXI. Gondolatok Eötvös Józseftől 256
XXXII. A bűnhődés szüksége (Platón, Péterfy Jenő fordítása) 258
Függelék.
A) Írásbeli feladatoké 263
B) Az ékírás megfejtéséről. (Jegyzet a 30. §-hoz) 265
C) A Felirati Javaslat korából. (Jegyzet a XVI. olvasmányhoz.) Arany
János: Magányban és Kies ősz c. költeményei 266

Poetika és poétikai olvasókönyv
1. Visszapillantás. A cél kitűzése 5
2-10. A művészetek elmélete 5-12
11-32. Vers-tan 12-86
33. A költészet felosztása 36
34. Nép- és műköltészet. 37
I. Dalok : 35. Szülőföldem szép határa. (Kisfaludy K.) - 36.
Hazámhoz. (Szász K.) -37. A távozó. (Gyulai P.) -
38. Juliskához (Arany J.) - 39. Nem anyától lettél...
(Népdal.) - 40. Mint lenn a tenger ... (Moore után
Szász K.) - 41. Titkos bú. (Dayka G.) - 42. Alkonyi
dal. (Kölcsey F.) - 43. A rab. (Népdal.) - 44. Margit
szigetén. (Gyulai P.) - 45. Dalok. (Kisfaludy S.) -
46. Búcsú. (B. Eötvös J.) - 47. Babiloni vizeknél.
(Lévay J.) - 48. Bő szüret. (Vida J.) - 49. Végrendelet. (B. Eötvös J.) - 50. Emlékezet. (Szemere P.) -
51. Boldogtalan vagyok. (Balassa B.) - 52. Anakreoni
dalok I-VII.(ford. Arany J. és Thewrewk E.) . 39-53
53. A dal 53
II. Ódák: 54. Széchenyi emlékezete. (Arany J.) - 55. A magyarokhoz. (Berzsenyi D.) - 56. Fohászkodás. (Berzsenyi D.) - 57. Fóti dal. (Vörösmarty M.) - 58. Hymnus. (Kölcsey F.) - 59. Szózat. (Vörösmarty M.) -
60. A magánossághoz. (Csokonai V. Mihály) - 61. A
köztársasághoz. (Horatius, ford. Arany J.) - 62. Ivás
közben. (Petőfi S.) 54-74
63. Az óda 74
64. A dithyramb 75
III. Elégiák: 65. Kis gyermek halálára. (Vörösmarty M.) -
66.Mohács. (Kisfaludy K.) - 67. Zrínyi dala. (Kölcsey
F.) - 68. A kedves sírjánál. (Tompa M.) 75-80
69. Az elégia 80
70. A lírai költészet általán 81
71. Petőfi Sándor élete költeményeiben. - 72. Szülőföldemen. - 73. A gólya. - 74. Nézek, nézek kifelé ...
75. Két. vándor. - 76. A vándorlegény. - 77. Egy telem
Debrecenben. - 78. Távolból. - 79. A jó öreg korcsmá-
ros. - 80. Szüleim halálára. - 81. Búcsú a színészettől,
82. Arany Jánoshoz. - 83. Levél Arany Jánoshoz. -
84. Szeptember végén. - 85. Véres napokról álmodom ... - 86. Nemzeti dal. - 87. Ki gondolná, ki
- mondaná ... - 88. Vajda-Hunyadon. - 89. Egy gondolat bánt engemet ... 82-106
IV. Epigrammák : 90-107. Példák az epigrammára 107-110
108. Az epigramm 111
V. Tanító költemények : 109.Vojtina ars poétikájából (Arany J.) 111
110. A tanító költemény 116
VI. Szatírák : 111. Pató Pál úr. (Petőfi S.) - 112. A magyar nemes. (Petőfi S.) 117-118
113. A szatíra 118
114. A gondolati költészetről általán 119
115. Az epikus költészetről általán 120
VII. Elbeszélő költemények: 116. Keveháza. (Arany J.) -
117. Szép Ilonka. (Vörösmarty M.) - 118. Az obsitos.
(Garay J.) - 119. A fülemile. (Arany J.)- 120. Csata
után (Vidor Hugo) 121-140
121. Költői elbeszélés 140
VIII. Balladák és románcok : 122. V. László. - 123. A walesi
bárdok. (Arany J.) -- 124. Tetemrehívás. (Arany J.) -
125. Edward. (Szász R.) - 126. Ágnes asszony. (Arany
J.) - 127. Rozgonyiné. (Arany J.) - 118. Esztergom
megvételéről. (Kuruc népballada.) - 129. Rákóczyné.
(Arany J.) - 130. Kont. (Garay J.) - 131. Éjféli párbaj. (Arany J.) - 132. Falu végén kurta kocsma (Petőfi S.) - 133. Ocskai Lászlórúl való ének. (Kuruc
Népballada.) - 134. Kádár Kata (Székely Népballada) 141-168
135. A ballada és románc - 136. A magyar népköltészet
sajátságai 168
IX. Mondák és legendák: 137. Szent László. (Arany J.) -
138. Szent László királyról. (Tompa M.) - 139. A hegedű (Arany J.) 171-176
140. Mondák és legendák 176
X. Mesék: 141. Cserfa és nádszál. (Id. Péczeli J.) - 142. Pán
és Apollo. (Fáy A.) - 143. A ló és lovag. (Lévay J.) -
144. Hebe és a sas. (Szentmiklóssy A.)- 145. A megpukkadt béka s az ökör. (Phaedrus, ford. Szarvas G.) - 147
147. A fák királyválasztása (Bírák könyve) 178-181
148. A tanító mese 181
149. A mese 182
150. Az éposz 183
151. A nép-éposz (Részben Croiset nyomán) 184
152. A műéposz 191
153. A regény 194
154. Az epikus költészet áttekintése 196
XI. A dráma : 155-158. A drámáról általán. 159-161. A tragikum. A komikum. A humor 197--203
162-163. A jellemzés elmélete 203-206
164. A tragédia felosztása 206
165. Az ind dráma (Arany J. nyomán) 206
166-167.A görög drámai költészet 211-218
168. Az újkori dráma fejlődébe 218-221
169. A magyar dráma története 221
XII. Leíró költemények 170. Kis-Kúnság. (Petőfi S.) -
171. Kutyakaparó (Petőfi S.) 225-229
172. A leíró költészet 229
173. A költői műfajok áttekintése 231
Függelék: 174-179. A képzőművészetek 232-242
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem