A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10.

Hatodik évfolyam, 1-10. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

RÖVID PÁRHUZAM PLATÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT.

Bátran állíthatjuk, hogy Platón és nagy tanítványa Aristoteles jelzik összegét, fény- és tetőpontját a görög philosophiának.... Tovább

Tartalom

I. Értekezések.
Ábel Jenő: Charles Graux - - - - - - - - -833
Angyal Dávid: A zuhatar ... - - - - - - -365
___Nyelvtörténeti adatok ... - - - - - 366, 894
Bászel Aurél: Párhuzam Platón és Aristoteles közt 1
Beliczay Jónás: Fölirataink olvasásához - -- - - - 128
--Római fa-utak - - -- - --- - - - - - 223
---Jupiter és Aesculapius nagyszebeni fölirata - - - - 517
Boros Gábor: Sappho ... ... -424
Dugonics András: Tárházi, vígjáték, első kiadás - 733
Csengeri János: A görög rhetorika ó-kori irodalma 609
Erdélyi Károly: Simai Kr. «Igazházi»-ja- - - - - - 681
Fináczy Ernő: Sappho és Phaon . _ - - - - - 105
--Római nőköltők - ... - - - - - - - 481
Fröhlich Robert: Aquincum történetéhez ... 141
Háhn Adolf: Dugonics «Tárházi»-ja ... ___777
Hartel-Pecz: A latin nyelv kiejtése iskoláinkban - 88
Heinrich Gusztáv: Ráskai Vitéz Franciskójához ... 131
- - Gót költészet és próza --- 375
- - Dugonics «Bátori Mária»-ja 453
- - Ulfilas és a gót nyelvemlékek - 527
- - A Nibelungének jubilaeuma - -_ - 567
Herzl Mór: Az ó-franczia nyelvtanhoz ... ... - 793
Kassai Gusztáv: De Tacito philosopho ___ ___ ... - - - 185
Kont Ignácz: A szenvedő Krisztus ___ - - - -- 442, 542
Krajcsovics Soma: Középkori költőink verselése ... 705, 837
Krausz Jakab: Euripides élete és költészete ... - 112, 232, 309
Pecz Vilmos: Gymnas. classicusok. VI. Sophokles ___ - 28
--Az uj grammatikai irány ___ ___ ___ ... 634
Pozder Károly: A Kyros-monda ... ... ... 369
--A madár árja mondákban ___ ___ ___ ___ ___ ... __ 631
Riedl Frigyes: Simonyi kis nyelvtana ___ ... ... - - - 573
Schwiedland Jenő: Schliemann kutatásai... ... 296, 490
Székely Salamon: A birtokos névmás a Chanson de Rolandban 556
Szilágyi István: Az állítólagos Rákóczi-codex ... 289
Szűcs Lajos: Szenczi Molnár Albert költészete ___ 390
Thewrewk Emil: Martialis spect. 1. ___ ___ 341
- - Variae lectiones, LVI-LVIII. LIX. .„_ - 827, 894
Váli Béla: Argyr a magyar költészetben. I. Görgei Alb. 33
Veress Ignácz: Az igeműszavak a magyarban 201, 323, 398
Versényi György: Az észt népdalokról 646
Vizoly Z.: Erdély helységneveinek magyarázatához 15
Volf György: Hogy hittak az Argyrus szerzőjét? ___ 135
Wertner Mór: A pénzverési jog történetéhez ___ 561
II. Hazai irodalom.
Ábel J.: Homéros Odysseája, Ferenc Valdemartól ___ 151
- - Egyetemeink a középkorban, Heinrich Gusztávtól ___ .. . 604
Andrássy J.: Német olvasókönyv, Közoktatási tanács ... ... 156
Augier-Feleki: Nemes és polgár, H. Gy. ... ... ... ... ___ 180
Bartal-Malmosi latin alaktanáról, Stier G. ___ ___ ... ... ... 281
Bászel A.: A class. philolog. munkásai, Abel Jenőtől ... 800
Bayer F.: Lőcsei album ... ... ... ... ___ ___ 690
Budenz J.: Nyelvtud. közleméüyek XVI. 1., Kimos Ignácztói ... 57
Chovancsák I.: A subjectiv elem Moliérenél, Háhn Adolftól ... ___ 465
Collins-Kont, Sophokles - ... ... ... ... ... ... ... ... 607
Dávid J.: Horatius ódái és epodái, Szekely Ferencitől ... ___ ... 162
Erődi B.: Mikes levelei, Szilasi Móricztól ... ... ... ... ... 347
Gerevics G.: Plautus Trinummusa. Pecz Vilmostól ... ... __ ... 97
- - Plauti Captivi, Abel Jenőtől ... ... ... ... ... ... ... 691
Holub M.: Magyar-latin szótár ... ... ... ... ... ... - ___ 282
Kassai G.: Xenophon emlékiratai, Abel Jenőtől _._ ... ___ 51
Krausz J.: Sophokles élete, Pecz Vilmostól ... ... ... ___ ... 97
Lehr A.: Arany Toldija, Angyal Dá.vidtól ... ... ... - 343
Margalits E.: Hősi eposzok meséi, Heinrich Gusztávtól ... ... ___ 362
Milleker B.: A verseczi római vizvezeték... ... ... ... ... 282
Névy L.: Olvasmányok a poétikához, Közoktatási tanács ... ... 257
Pecz V.: Euripides trópusai, Abel Jenőtől... ... ... --- --- -- 865
Petrovich F.: Taciti Annales, Ábel Jenőtől ... - - - - 249
Schwicker-Tiber: Német helyesírás, Heinrich Gusztávtól ... ... 252
Simonyi Zs.: Gyakoritó s mozzanatos igék, Kunos Ignácztól ... ... 347
- - Kis magyar nyelvtan, Riedl Frigyestől ... ... -- --- 573
Szamosi J.: Görög mondattan, Burány Gergelytől ... ... -- --- 805
Szinnyei J.: Komáromi szinészet, Heinrich Gusztávtól... ... ... 360
Ulfilas ed. Müller és Hoeppe, Heinrich Gusztávtól ... ... --- - 605
Vajda V.: A franczia versidomról, Herzl Mórtól ... - 145
Végh. E.: Arany Toldija, Heinrich Gusztávtól ... - -- --- 364
Wolf J.: Héber örömköltemény, Kanyurszky Györgytől... ... ... 591
III. Programm-értekezések, 1880/81.
Böhm D.: Caesar zur Etlmologie der Germanen... ___ .73
Burány G.: Quaestiones perpetuae és a bűnügyi perrendtartás 74
Burián J.: Néhány anachronismus az Aeneisben... ... ...75
Csengeri J.: Nauzikaa, az Odyssea VI. éneke ... - - -76
Czuprák E.: A nevelés és oktatás az ó-görögöknél... ...77
Dávid J.: Caesar munkái a gymnasiumban ___ ___ - - -77
Farkas J.: A jogtudós Scaevola --175
Füredi L.: Kisfaludy K. kora..78
Heffler K.: Kisfaludy Sándor 79
Jámbor P.: Cicero - - --79
Karsa I.: A római birtok keletkezése 80
Keleti V.: Az olympiai ásatásokról 97
Kotunovics S.: Az imák s áldozatok a görögöknél 80
Markusovszky S.: Horatius ars poétikája 81
Matskássy I.: A franczia nyelv a XVI. sz. 82
Mészáros A.: Horatius leveleinek sorrendje- ... _„84
Németh K.: Nagy Sándor mint ember és király -85
Perusek R.: De scholiorum Bernensium origine ... -175
Pintér E.: Az attikai eskü ___ --- - -- --- --85
Schultz V.: Róma kormányzata ___ - -85
Szijjártó I.: Augusztus uralkodása ___ ...86
Tóth S.: Nonnus Panopolis - -- - --- -- -87
Zsoldos B.: Thucydides magyar fordításából „.87
IV. Külföldi irodalom.
Ábel J.: Orphei Lithika-' 645
Arnoldt.: Der Chor im «Agamemnon», Kont Ignácztól ___ ___ ... 808
Arnim I.: De prolog. Euripid. arte, U. a____ ___ ___ - __ 829
Barbey d'Aurevilly: Goethe et Diderot. Király Páltól ... ... 261
Bugge S.: Altnordisehe Götterlehre, Heinrich Gusztávtól ... 812
Celtes K.: Fünf Bücher Epigramme, Ábel Jenőtől ___ ... ... 172
Curtius-Kaupert: Karten von Attika, Pecz Vilmostól ... ... ... 174
Droysen H.: Athén und der Westen, Kont Ignácztól ... 890
Grube W.: Stellung des Chinesisclien, Heinricli Gusztávtól ... ___ 887
Hartmann I.: De Hermocopidarum iudiciis, Kont Ignácztól 69
Herrmann K. F.: Griechisclie Alterthümer ... ... _.. 478
Jordanis ed Mommsen, Fröhlich Róberttől ___ . ... ... ... 598
Klinkenberg I.: De Euripideorum prologum arte, Kont Ignácztól 63
Luckenbach H.: Griech. Vasenbilder u. epischer Kyklos, Kont Ignácztól 68
Ludwich Arthur: Die Kaiserin Eudokia___ ... . _ 476
Meyer W.: Die ürbinatisclie Sammlung, Kont Ignácztól . . ... ... 65
Mezger Fr.: Pindars Siegeslieder, Fináczy Ernőtől ... .. 268
Michelangeli L.: Anacreonte, Brassai Sámueltől ... __ 875
Oeri., Zu den «Trachinierinnen» des Sophokles, Kont Ignácztól ______810
Philologische Wochenschrift ___ ___ ___ ___ ... ___ 183
Poestion J. K.: Griechische Dichterinnen, LatMczy Mihályt ól 815
Pforten H.: Zum griechischen Perfektum, U. a. ... . . ... .. 892
Richter H. M.: Messias u. Wertherzeit, Heinrich Gusztávtól ___ 361
Rossberg: Deutsche Lehnwörter, Riedl Frigyestől ... ___ ... ... 829
Veldeke's Eneit ed. Behaghel, Heinrich Gusztávtól ... ... ___ „ 466
Voigt Gr.: Wiederbelebg. des class. Alterthums, Ábel Jenőtől .. 70
Wieseler Fr.: Zu Euripides Kyklops. Kont Ignácztól ... ... ... 63
V. Fordítások.
Anakreoni dalok: Felelet P. Thewewk Emiltől. ___ .. . 14
Kedv a dühöngésre. U. a. ___ ___ ___ _ _110
Gondtalan élet. U. a. ___ ___ ___ ___ __ .127
Fiatal öreg. U. a____ ... .._ ___ ___ ___ _ _ 134
Anakreon koszorúja. U. a. ___ ... ___ ___ 144
Európa képe. U. a. ... ... ___ _ _ 248
Az elfogott fecske,. U. a____ ... ___ ___ 260
Óhajok. U. a. ___ ... ___ ___ ___ __ _ ___ ___ 279
A tavasz. U. a____ ... ... ___ ___ ___ _ 308
Más-más dühöngés. U. a. ... ... ___ ... ___ ___ ___ ___ 322
Eros fészke. U. a. ... ... ... ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ 340
Szerelmi lant. U. a. ... ... ... ___ ___ ___ ___ __ 342
Rózsa. U. a. ... ___ ___ ____ ___ ___ __ 792
Tavaszi serleg. U. a. ... ... ... ... ___ ... ... ___ 799
Daphne, U. a, ... ... ... ___ ... ... ... ... ... ___ 807
Küzdés Erossal. U. a. ... ... ... ___ ... ... ... ... 864
A megelégedett élet, Gergely Károlytól ___ ... ... ___ - ... 475
A mámor. U. a. ... ___ ___ ___ ___ ... ... ... _.._ ... ___ 489
Óhajtások. U. a. ___ ... ___ ___ __. ... ___ ... ___ ... 526
Gondtalanság. U. a. ... ... ... ... ... ___ 555
A festőhöz. U. a. ... ___ ... ... ... ... ... ... ... ... 572
Anthologiából, a görögből: A nyúl. - Biztatás. - A dalnok. -
A szerencse. - A spártai nő. - A vén dajkának. - Leonidás sirja.
Pécsi Istvántól ... ... ... ... -. ... ... ... 49
Anthologia Pal. XI. 226, P. Thewrewk Emiltől ... ... ___ ... ... 342
--XI. 391. U. a. ... ... - ... ... ... - - 352
--V. 32. U. a. ... ... - - ... ... ... - - 597
- - VI, 707. U. a. ... ... ... - ... - - - - - 836
--XI. 307. U. a. ... ... - ... - ... - - - 874
- - latina Riese, 734 és 706. U. a. __. ... 352
--V. 81. és 873. R. U. a. ... ... ... ... ... .. . - - - 603
--XI. 68. U. a. - - - - - - - - -- - - 630
- - Theognis. U. a. ... ... - - - --- --- -- --- -- 874
--Hipponax sírverse, Tlieodectes rejtvénye. U. a. ... ... ... 895
--Tanaquil Faber, Moschos 8. U. a. ... ... ... ... - - 895
--Archilochus 6. Anth. Pal. XI, 421. U. a. ... - - 896
Ausonius epigr. 23. P. Thewrewk Emiltől ... ... ... - - - -- 633
Catullus, 86, U. a. ... ... - - - - - - - - 179
--72. és 83. U. a. ... - - - - - - - - - 452
Görög népdal: Az Arta hidja, Erődi Belátói - - - - 474
Julianus császár a serről, P. Thewrewk Emiltől .. - - 680
Khristopulos A., Elhatározás, Erődi Bélától... ... . - -- 441
Leopardi, Itáliához, Badó Antaltól ... - -- - - - - 470
Lukán Phárzáliájából, Márki Józseftől ... - --- - - - - 272
Manzoni, Május ötödike, Radó Antaltól ___ -. ... - --- - 358
Martialis VII, 12, P. Thewrewk Emiltől ... ... - - -- - 397
---IX, 94. U. a. - - - - - - - - 423
Martialis III, 14. U. a,- - - -597_
Ovidius, Sappho Phaonhoz, Latkóczy Mihálytól... - - - -353
_ _ Hero Leanderhez, U. a. - - --696
Ovidius, Leander Heróhoz, U. a. - - - -- - - - -820
Pindaros, A 15. olympiai óda, Hegedűs Istvántól ___ .. - 178
Theokritos, A kecskepásztor, György Lajostól - - -- - - 602
Tibullus, Csalódás, Gsengeri Jánostól - - - - - 176
VI. Vegyesek.
Könyvészet, Hellebrant Árpádtól - 99, 284, 367, 479, 703, 832, 897
A philologiai társaság tagjai 1881-ben ... ... ___ ___ ___ ... 100
Sallustius Orispus szobra - - -_ ... ... ___ ___ ... 184
A philolog. társaság tagdíjbefizetései ___ ... 184, 284, ; 67, 479, 702, 830
A philologiai társaság ülései ___ ... ... ... ___ 283, 367, 479, 702
Előfizetési felhivás (Bászel class. philologia története) ___ ___ _ 280
Péchy István, Adakozások számára - ... ... ___ ___ ___ 282
A Philologiai Közlöny első két évfolyama leszállitva ___ ___ ___ 284
Kazinczy Klopstocknál Hamburgban? ... ... „ ___ ___ 351
Szegedi Sándor _.„ ___ ... ___ ___ ... ___ ___ ___ ___ 357
Classicusok forditásai a szebeni tanároktól ___ ___ ___ ___ 477
A Pantheonról, a Timesből ___ ___ ___ ___ ___ __606
A tanulók bevezetése a képzőművészetbe ___ ___ ___ __608
A történeti czélzások Sophoklesnél ___ __681
Veress Ign. Latin-magyar kéziszótára ... ___ ___ ___ __ 702
Philologiai programmértekezések 1881/82 ... ___ ___ ___ 880
Figyelmeztetés a tagdíjfizetések ügyében ... ___ ___ __ 896
A philologiai társaság alapszabályai ... ___ ___ __ ___ __900
A philolog. társaság tisztviselői 1882-ben ___ __ ___ ... 906
A philolog. társaság tagjai 1882 végén ___ ___ ___ ___ ___ 997
Nyilt tér. Csengeri J., és Kont I. ellenbirálatai... ... ... 287
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10. Egyetemes Philologiai Közlöny 1882/1-10.

A lapélek és néhány lap kissé foltos. A címlap enyhén sérült, rajta lesatírozott pecsét található.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba