Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1898.

Huszonkettedik évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. Értekezések.
Bartal Antal: A «Pristaldus» szó származása, _ 412
Bálint K. József: Pythagoras számai és Plató ideái ... _694
Binder Jenő: Egy magyar Lázár-dráma és rokonai ...19, 97, 221
Bohdaneczky Lajos: Herodas élete és művei ... 813
Cserép József: Adalékok a Sallustius-kérdésekhez -___._ 414
Gál Kelemen: Dubos hatása Leasingre ... ... ... ...542
Gyomlay Gyula: A magyaroknak Constantinus Porphyrogenitus-féle
ősi nevéről ... ... ... ... ...305
Gyulai Ágost: Zrinyinek és Mikesnek egy közös eszméjéről ... ... 738
Hegedűs István: Bacchylides újonnan fölfedezett költeményei ... 497
- - -A- Bacchylides-irodalomhoz ... ... ... ... ... ... ... 909
- - Classikus irók műfordításainak sorrendje ... ... ... 148
- - Euripides Alkestise ___ ... ... ... ... 117, 251, 347, 420
Heinrich Gusztáv: Grimm Jakab levele Schedius Lajoshoz ... 823
- - Waltharius-fordítások ... ... ... ... ... ... ... ... 129
Hellebrant Árpád: A magyar philologiai irodalom 1897-ben ... ... 609
Illéssy János: Ujabb adatok Balassa Bálint lakodalmának történetéhez 63
Katona Lajos: A drávai névtelen «Rustan császár»-ja ... ... 897
- - A Gesta Romanorum Sztárai-codexe ... ... - ... 401
Kemény Ferencz: Nemzetközi hasonlatok ... ... ... 525, 718, 827
Kont lgnácz: A franczia philologiai irodalom 1895-97-ben 43, 134,
232, 359, 447, 568
Krausz Sámuel: Görög vendégszók az örmény nyelvben... ... - .. 336
Lázár Béla: Chamisso «Fortunatus»-a ... ... ... - - - 244
Liska János: De periodis Sallustii ... - - - - -. 785
Némethy Géza: Spicilegium criticum in Firmico Materno astrologo ... 1
Pecz Vilmos: A magyarok ősi nevéről Konstantinos Porphyrogennetosnál ... ... -- - - - 209
Reményi Ede: Anakreon mint typikus alak, ... ... -- - --- 881
- - Milton Krisztusa és Sátánja ... - - - -325, 433
Schmidt Attila: Adnotationes ad Ciceronis Oratorem ... ... -689
Szigetvári Iván: Madách és a socialismus - _ - -- - -804
Vári Rezső: Sancti Gregorii Nazianzeni codicis Medieeo-Lanrentiam
collatio ... - --- -515
Veress lgnácz: Alanytalan mondataink ... - - -- -111
Waldapfel János: Arany János «Őszszel» cz. költeményéről 714
- - Kritikai adalékok Schiller Anthologiájához 901
II. Hazai irodalom.
Bakács István: Debreceni Márton Kióvi csatája, Tolnai Vilmos 930
Cicerónak Catilina ellen tartott beszédei, ford. Faragó János, Sörös
Pongrácz 589
Ciceronis in Catilinam orationes quatnor, magy. Boros Gábor, Dávid I. 391
Croiset M.: A görög eposz története, ford. Kempf József, Bódiss Jusztin 839
Cserép József: Római irodalomtörténet, Kardos Czelesztin 271
Demosthenes beszédei, ford. Gyomlay Gyula, Fináczy Ernő 151
Dittrich Vilmos: A nagyidai czigányok, Bartha József 925
Dobos Károly: A magyar diáknyelv és szótára, Tolnai Vilmos 753
Ekkehard: Walter-dal, ford. Kőrös Endre, Sebestyén Károly 861
Erdélyi Károly: A magyar nemzeti irodalom története, Szigetvári Iván 376
Gaal Mózes: Nemzetünk nagy költői, Kardon Albert ... - 856
Gulyás István: Rendszeres magyar nyelvtan, Bartha József . . - 465
Gyöngyösy László: Arany János ifjúsága, Váczy János ... ... ... 144
Halász Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan, Zolnai Gyula ... ... 70
Horatius levelei, ford. Vajdafy Géza, Roseth Arnold ... ... - - 922
Horváth Balázs: A Forum Romanum és a császárok fórumai, lncze Béni 86
Kende János: Horatius és Virág, Tolnai Vilmos ... - - - 804
Margalits Ede: Magyar közmondások, Katona Lajos ... ... 588
Morvay Győző: Magyarázó tanulmány az Ember tragédiájához, Bayer
József ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... 260
Négyesy László: Magyar verstan, Moravcsik Géza ... ... ... ... 848
Orosz Alajos: Német olvasó- és gyakorlókönyv, Petz Gedeon ... ... 747
Poncianus históriája, kiadta Heinrich Gusztáv, Binder Jenő ... ... 919
Ráskai Gáspár: Vitéz Francisco, kiadta Szilády Áron, Heinrich Gusztáv 582
Récsei Viktor: Révai Miklós levelei Paintner Mihályhoz, Latkóczy Mihály 751
Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai, Váczy János ... ... 167
Roseth Arnold: Latin nyelvtan I. Latin olvasó- és gyakorlókönyv,
Kircz Jakab . ... ... ... ... ... ___ ... ... 462
Schuber Mátyás: Német nyelvtan és gyakorlókönyv, Petz Gedeon . . 747
Suetonius Tranquillus: Császárok életrajzai, ford. Székely István,
Szabó Pál ... ... ... ... ... ... ... 67
Szabó András: A satyrdráma, lncze Béni ... ... ... ... ... ... 928
Szemák István: Képek Róma őskorából, Kempf József ... ... 586
- --A régi Róma és a rómaiak, U. az ... ... _. 586
Szinnyei Ferencz: Bacsányi János. Bartha József ... ... ... ... 591
Toncs Gusztáv és Loósz István: Költői olvasmányok, Zlinszky Aladár 272
- -Mikes Kelemen élete, Gyulai Ágost '160
Varga Bálint: Német olvasókönyv,' Petz Gedeon ... 75
Wagner-Horváth: Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata,
Kempf József ... ... 959
Wolff Béla: Magyar és német zsebszótár, Demek Győző 276
III. Philologiai programmértekezések.
Balló István: br. Apor Péter, Gyulai Ágost . . 949
Bari József: Az Ember tragédiája, U. az ...295
Bán K. Aladár: Pázmándi Horvát Endre «Árpád» -ja, Kelemen ( Wolff) Béla 778
Bordeaux Árpád: A római municipiumok poltikai szervezete, Bódiss Jusztin 481
Cserép József: Sallustius viszonya Ciceróhoz, Hittrich Ödön 287
Czeglédy István: A görög nők helyzete, Bódiss J. ...763
Dalotti Ödön: A magyar népdal, Gyulai Ágost____770
Gál Kelemen: Schiller kritikai és költészettani munkái, Heinrich Gusztáv 805
Gáspár Elek: A Lobkowitz-codexről, Balassa József 489
Halmy Gyula: Szemere Bertalan élete és munkái, Gyulai Ágost 395
Incze Béni: De Orco apud Vergilium, Bódiss Jusztin ... ... 288
Jánky László: A két szomszédvár, Gyulai Ágost ... 773
Jászai Rezső: A franczia forradalom első másfél esztendejéről szóló
hírlapirodalmunk, U. az ... ... ___ _ ' 947
Katona Lajos: Ipolyi Magyar Mythologiája, Tolnai Vilmos _ __ 293
Kolosvári Aladár: Arany János életéből. Krímien ( Wolff) Béla 603
Kovalik János: Nyelvújításunk kezdete, Bartha József 601
Mikó Pál: Női magyar levélstílus a XVII. században, Balassa József 599
Molnár József: Az adversativ kötőszók használata a latin, görög és a
magyarnyelvben, Bódiss Jusztin ... ... ... 480
Molnár Samu: Az ókori görögök politikai irodalma Platón előtt, u. az 707
Murajda F. Nándor: Döbrentei «Erdélyi Múzeum »-ának kritikai iránya,
Gyulai Ágost ... ... ... ... ... ... ___ 872
Némethy Géza: Cicerónak a legfőbb jóról és rosszról írott munkája,
Bódiss Jusztin ... ... ... ... ... ... ... _ _ ... 940
Peczkó Ernő: A szabadságharcz költészete, Gyulai Ágost ... ... ______944
Rencz János: Vajda János költészete, U. az ... ... ... ... 945
Ruik László: Bajza József «Kritikai Lapok»-ja, U. az ... ... 771
Sárffy Aladár: Jókai írói jellemzéséhez, U. az ... ... ... ... 490
Sarudy György: Horatius methodikájának tervezete, Bódiss Jusztin_ . 807
Simon Géza: Az indicativi prsesens imperfectum Plautusnál, U. az 291
Szkunzevics Kornél: A görögök és a rómaiak gesztusai, I . az 701
Szűcs István: Zrínyi és Faludi idylljeinek viszonya Vergiliuséihoz,
Gyulai Ágost ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 872
Viszota Gyula: Kisfaludy Károly «Murányvár ostromá»-nak forrása, u. az ... ..298
Wolff Béla: Az első magyar dramaturg, u. az _ . ... ... ... 89
III. Külföldi irodalom.
V. Budapesti Philologiai Társaság.
A Társaság XXIII. közgyűlése 1898 jan. 12... . _ ... ... ... ... 175
I. Elnöki megnyitó beszéd, Punon Thewrewk Emil ... ... 175
II. Titkári jelentés, Fináczy Ernő... ... ... ... ... 189
III. A pénztárvizsgáló bizottság jelentése ... ... ._ ... ... 192
IV. Jegyzőkönyv a közgyűlést megelőzőleg tartott választm. ülésről 196
V. Jegyzőkönyv a közgyűlésről ... ... ... ... 197
Felolvasó és választmányi ülések ... 91, 196, 299, 397, 491, 004, 874, 951
A Társaság tagjai 1898-ban ... ... ... ... ... ... ... 961
VI. Vegyesek.
A finn irodalom története, Zoltvány Irén ... ... ... ... ... ... 202
A Gesta Romanorum Sztárai-codexéhez, Katona Lajos ... ... ... 878
A magyarországi örmény családok genealógiája, Tolnai Vilmos ... ... 877
Az Ötlábú jambus történetéhez, Heinrich G. ... - - ... ... 92
A philologia halottjai 1897-ben ... ... - - - - --- --- 304
A soproni lyceumi könyvtár katalógusa, Pruzsinszky János 207
A Tannhäuser-mondáról, Heinrich G. ... - - - - - 492
Bankért, a hastingsi győző, Katona L---- - - --- --- 607
Berzsenyi «A magyarokhoz» cz. ódájának első sora, Tolnai Vilmos 198
Eötvös és Börne, Heinrich G. ... . . - - - - - - 492
Az «Erikönig» forrása ? U. az... ... --- - - - -398
Erődi Béla könyve Egyiptomról... ... ... - -- - -- -207
Félye, digályos, Szinnyei József ... ... - - - --- -- -398
Frey Justus, Jacobi Károly .. - --- --- - --- - 951
Goethe herczege magyar király. Heinrich G. --- - --- - ---606
Goethe mint elutasított kérő, U. az ... -- -- - - -202
Goethe szótár, Petz Gedeon ... ... -- - --- - - ---782
Helyreigazítás, Halmy Gyula - - - - - - - -608
- - Sarudy György ... ... - --- - -- 954
- - Récsei Viktor .. ... -- - - - --- --954
Helyreigazító észrevételek, Morvay Győző ... - - - - -399
Igaz Barátság Tüköre, Heinrich Gusztáv ... ...491
Kleist Henrik két ifjúkori vígjátéka, u. az 780
Könyvészet... ... ... ... ._ ...93, 208, 304, 400, 495, 783, 880, 956
Lear király a színpadon, Heinrich G. -- --- - -200
Lessing Hamburgi Dramaturgiájához, Petz Gedeon - - - 781
Magyar Kritika, Heinrich Gusztáv - -- -91
Makaróni nyelvű bejegyzés a «Gesta Romanorum» cseh fordításának
egyik kéziratában, Katona Lajos - - - - -495
Mikor született Heine? Hilkene Fülöp -- 302
Mi volt a sorsa Ipolyi Magyar Mythologiájának ? Gyulai Ágost 604
Muspilli, Heinrich G. ... - -- ---.- - -877
Mügeln Henrik életéhez, u. az ... - 875
Münchausen kalandjainak első följegyzése, Heinrich Gusztáv - ... 781
Némethy Géza, De vestigiis doctrinae Euhemereae in oraculis Sibyllinis 92
Név- és tárgymutató ... ... -. --- - - -- -- --- - 957
Philologiai programmértekezések 1896/7 - - --- - -- -94
Poetica carmina gentilia, Heinrich G. - - ... - - --- 876
Rückert, Fr., Drei Paare und einer, Katona Lajos ... - 879, 952
Sayous Ede, Kont Ignácz ... - ... - ... --- - -- - 300
Schiller első drámái Bécsben, Heinrich G. ... - - -- -- 199
Schwieger vagy Stieler ? u. az ... - - - - - - - 301
Télfy Iván ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 779
Tristan mint szerzetes, Petz Gedeon ... ... - ... - - --- 954
Walch, wälsch, olasz, oláh, Heinrich Gusztáv ... ... - - - 201
Weinhold-emlékkönyv, Petz Gedeon ... ... - - - - 203
Wulfila hitvallása, Schmidt Henrik ... ... - - ... - 205
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes Philologiai Közlöny 1898. Egyetemes Philologiai Közlöny 1898. Egyetemes Philologiai Közlöny 1898. Egyetemes Philologiai Közlöny 1898.

Könyvtári könyv volt. Néhány oldalon ceruzás aláhúzás található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
96 pont kapható
Kosárba