A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1975/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXVIX. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. szám
Klaniczay Tibor: A kereszthad eszméje és a Mátyás-mítosz1
H. Haraszti Éva: A sajtó - Petőfi korában15
Lőrinczy Huba: Az úttévesztés regénye26
Kisebb közlemények
Varga Imre: Petkó Zsigmond életéhez44
Deme Zoltán: Verseghy vígeposzának életrajzi hátteréről46
Scheiber Sándor: Arany Családi körének forrásaihoz54
Széles Klára: Henszlmann művészettörténeti előadásairól54
Kelemen Péter: A Jónás könyve parabola-szerkezetéhez60
Vita
Fodor Géza: Az Eszmélet gondolati felépítése65
Pór Péter: Az Eszmélet verstípusa73
Várady Szabolcs: Az Eszmélet előzményei83
Pomogáts Béla: Lukács György igaza92
Szemle
Petőfi-szótár (Martinkó András)94
A bizánci irodalom kistükre (V. Kovács Sándor)98
Hopp Lajos: A Rákóczi-emigráció Lengyelországban (R. Várkonyi Ágnes)106
Mezei József: A magyar regény (Csűrös Miklós)107
Poszler György: Szerb Antal (Tarján Tamás)112
Könyvek a romániai magyar irodalomról (Pomogáts Béla)114
A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik Század köre (Veres András)119
Krónika
A Reneszánsz-kutató Csoport 1974. évi munkája122
Vita Szegedy-Maszák Mihály Madách-tanulmányáról123
2. szám
Boronkai Iván: Vitéz János retorikai iskolázottsága129
Hopp Lajos: Lengyel-magyar hagyományok a Rákóczi-szabadságharc és emigráció irodalmában145
H. Lukács Borbála: A vallás a dekabrista irodalomban és a korai magyar romantikában158
Agárdi Péter: Metszet a felszabadulás utáni magyar irodalomtörténetírás történetéből170
Kisebb közlemények
Blazovich László: Ransanus és a "legrégibb István-legenda"186
Kulián István: Iskoladráma Nagy Péter orosz cárról 1698-ból188
Vörös Imre: Teleki József vitairatának forrásaihoz192
Pásztor Emil: Adatok Kazinczy Ferencné Török Zsófia haláláról193
Sütő József: Katona József írta-e "A' Honny Míveszség és Mivészek eránt"195
Bényei Miklós: Adalék Pruzsinszky József életéhez196
De Bartolomeis, Mario: Leopardi-emlékek Tóth Árpád versében?197
Műelemzés
Kelemen Péter: A csoda mélységei és határai200
Adattár
Varga Imre: Magyarországi tanulók a padovai egyetemen a XV-XVI. századfordulón211
Kathona Géza: Zrínyi Miklós haláláról Londonban 1665-ben megjelent gyászversek218
V. Busa Margit: Kazinczy Ferenc ismeretlen levele Desewffy Józsefhez225
Rigó László: Arany János két levele Emich Gusztávhoz228
Szemle
Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom (Varga György Mihály)230
Csapodi Csaba: The Corvinian Library (Kurcz Ágnes)231
Martinkó András: Költő, mű és környezet (Wéber Antal)233
Emlékezések: Ady Endréről (Péter László)235
Rába György: Szabó Lőrinc (Németh G. Béla)239
B. Nagy László: A látvány logikája (Lakatos András)241
3. szám
Jókai Mór születésének 150. évfordulójára
Sőtér István: Ideák és nosztalgiák költője: Jókai267
Barta János: Az élő Jókai272
Nagy Miklós: Kezdés és lezárás Jókai elbeszéléseiben280
Mezei József: A valóságteremtő287
Solt Andor: Jókai Milton című drámája297
Szilágyi Ferenc: A tények és a képzelet307
Váradi-Sternberg János: Jókai és Pugacsov334
Nacsády József: Egy Jókai-elbeszélés értelmezéséhez341
Fried István: Egy Jókai-vígjáték komor hőse349
Láng József: Jókai Mórné Nagy Bella emlékirata355
Szemle
Jókai Mór Összes Művei (Végh Ferenc)378
Krónika
Szauder József (1917-1975)141
Jókai-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban415
4. szám
Köpeczi Béla: Karteziánus politikai eszmék Magyarországon és Erdélyben a XVII. században és a XVIII. század elején417
F. Csanak Dóra: Teleki József és az európai felvilágosodás433
Nagy Péter: Küzdelem a népdrámáért II.446
Kisebb közlemények
Jankovics József: Egy Balassi-versszak értelmezéséhez459
Móricz Béla: Két XVII. századi erdélyi énekszerző életrajzához461
Horkay László: A kanti filozófia ismeretének legkorábbi nyomai hazánkban462
Molnár István: A Hunyadiak a lengyel drámairodalomban464
Biró Ferenc: A Fanni hagyományai értelmezéséhez467
Kászonyi Ágota: Ítéletmondatok a magyar költészetben Csokonaitól József Attiláig474
Adattár
Ladányi Sándor: Zrínyi Török Áfiuma és Gyöngyösi verseinek XVIII. század végi kiadástörténeti problémáiról482
József Farkas: Barta Lajos proletkultos egyfelvonásosa499
Szemle
Magyar Anjou legendárium (Klaniczay Tibor)507
Vargha Balázs: Csokonai Vitéz Mihály (Mezei Márta)509
5-6. szám
Ritoókné Szalay Ágnes: Bakócz Tamás Breviáriumának kéziratos versei541
Taxner Ernő: Vörösmarty küzdelme a Salamon témával554
Fried István: A romantikus óda kifejlődése Vörösmarty költészetében572
Laczkó András: Babits és Vörösmarty584
Németh G. Béla: Defenzió a hatalom fogságában 599
Barla Gyula: Fejezetek Kemény Zsigmond tanulóéveiből609
Veres András: Jászi Oszkár 1919 előtti munkásságának megítéléséhez623
Varga József: Ady Endre, a színi kritikus637
Kisebb közlemények
Klaniczay Tibor: Jegyzetek Budai Parmenius Istvánról650
Virágh László: "Az Gianeta Padovana nótájára"656
Körmendy Kinga: Vörösmarty autográf versei Széchényi István hagyatékában659
Csapláros István: A Szózat szerepe az 1860-62. évi lengyel hazafias mozgalmakban661
Gerskovics Alekszandr: Petőfi és Oroszország667
Grezsa Ferenc: Németh László: és a magyar irodalomtörténet tanítása675
Adattár
S. Obermayer Erzsébet: Ismeretlen Forgách Ferenc dokumentum a velencei levéltárban681
Benda Kálmán: Pázmány Péter néhány kiadatlan levele685
Rigó László: Kemény Zsigmond három levele Emich Gusztávhoz691
Szemle
Középkori kútfőink kritikus kérdései (Csapodi Csaba)695
Rákóczi tükör (Gyenis Vilmos)701
Wéber Antal: Irodalmi irányok, távlatból (Fried István)703
Dávid Gyula: Tolnai Lajos Marosvásárhelyen (Barta János)706
Kenyeres Zoltán: Gondolkodó irodalom (Fülöp László)712
Dömötör Tekla: A népszokások költészete (Bálint Sándor)714
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem