A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Don Quijote I-II.

Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Új Magyar Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 1.238 oldal
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. KÖTET
Cervantes
Ajánlás
Előszó
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból?
Lovagunk szerencsétlenségének elbeszélése folytatódik
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között?
Mit beszélt el az egyik kecskepásztor Don Quijoténak s a többieknek?
Marcela történetének vége s egyéb események
Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt?
A bátor Don Quijote s jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttesttel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről
A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja
A nevezetes kalandról, melyben Mambrín sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Sierra Morenában; ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja
A Sierra Morenában történt kaland folytatása
Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben
Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből
A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról
Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményekről
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban?
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása
Ama vakmerő és rettenetes viadalról, melyet Don Quijote néhány vörösborostömlő ellen folytatott; egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége
Újabb rendkívüli események a vendéglőben
A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok
Don Quijote érdekes előadása a fegyverviselésről s a tudományokról
A rabszolga elbeszéli élete folyását
A rabszolga történetének folytatása
A rabszolga történetének folytatása
Mi történt még a fogadóban, és más, említésre méltó esemény
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek
A fogadóban történt hallatlan események folytatása
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrín sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események
A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról
Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről
Ama tudományos vitatkozásról, melyet Don Quijote folytatott a kanonokkal, valamint egyéb eseményekről
Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek?
Ama tusaskodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral keveredett, valamint a vezeklőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget
Jegyzetek
II. KÖTET
Ajánlás
Előszó
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijotéval a betegségéről?
Ama parázs veszekedésről, melyet Sancho Panza folytatott Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén más, mulattató eseményekről
Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote, Snacho Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott
Sancho kielégítő választ ád Sansón Carrasco kétkedésére és kérdéseire; úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események
Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyet Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltó eseményekről
Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea de Tobosónak látogatására odajárt
Majd meglátjuk, miről szól
Azt mondja el, hogy iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más, éppoly nevetséges, mint valóságos események
A bátor Don Quijote különös kalandjáról A Halál udvara kocsijával vagy szekerével
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója
Mi történ Don Quijotéval s egy értelmes La Mancha-i lovaggal?
Arról szól, hogyan ragadta és ragadhatta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában vagy házában, és egyéb különös dolgok
A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása és a szegény Basilio esete
Camacho menyegzőjének folytatása, s egyéb mulatságos események
A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogy a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote látott Montesinos mélységes barlangjában, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak kell tartani
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek e nagyszerű történet megértéséhez
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben
Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna
Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli -, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa
A bűvös sajkával történt híres kalandról
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel
Amelyben számos fontos dologról történik említés
Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más fontos és mulatságos események
Arról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre méltó
Elmondja, hogyan derült ki, miként lehetne a varázs alól feloldani a páratlan Dulcinea del Tobosót; e könyv egyik leghíresebb kalandja
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól, és más bámulatra méltó események
A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnéval történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valmint közli Sancho Panza levelét, melyet a feleségéhez, Teresa Panzához írt
A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása
Azt beszéli el, amit Duena Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról
Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el
Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége
Milyen tanácsokat adott Don Quijote a fegyverhordozójának, mielőtt Sancho átvette a sziget kormányzóságát, és más figyelemre méltó dolgok
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban
Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza és hogyan kezdett el kormányozni
Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyet Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia
Annak folytatása, hogyan viselte magát Sancho Panza a kormányzóságban
Mi történt Don Quijote és Dona Rodríguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események
Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a Duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének
Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény
Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, akit más néven Dona Rodrígueznek is hívnak
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítják
Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodríguez komorna leányának védelmében
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával
Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy egymást érik
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani
Mi történt Don Quijotéval Barcelonába utaztában
Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság
A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul
Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták a gályákat, és a szép morisco leány rendkívüli kalandja
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak
Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja töltetni, és más, jó és mulattató eseményekről
Don Quijote sertéskalandja
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Quijotéval az egész nagy történet során
A hatvankilencedik fejezet után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval hazafelé utaztokban
Don Quijote és Sancho hazatéréséről
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról
Jegyzetek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Don Quijote I-II. Don Quijote I-II. Don Quijote I-II. Don Quijote I-II. Don Quijote I-II. Don Quijote I-II. Don Quijote I-II.

A borítók kissé foltosak, kopottak. A gerincek elszíneződtek. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.230 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba