A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1995/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata - 129. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám:
TANULMÁNYOK
Kristó Gyula: A honfoglaló magyarok életmódjáról 3
Pach Zsigmond Pál: A debreceni posztószövők legrégibb céhszabadalma 63
KÖZLEMÉNYEK
László Gyula: Egy elfelejtett magyar (?) monda nyomában 101
Vajda László: A népvándorlások kérdéséhez 107
Hibaigazító 144
A Századok Alapítványt 1994-ben befizetéseikkel
támogatók névsora 144
Pósán László: A Német Lovagrend alapítása és korai története 144
Nógrády Árpád: ,,Magistratus et comitatus tenentibus".
II. András kormányzati rendszerének kérdéséhez 157
Teke Zsuzsa: Firenzei kereskedőtársaságok, kereskedők Magyarországon
Zsigmond uralmának megszilárdulása után 1404-37 195
TÖRTÉNETI IRODALOM
Trugly Sándor: Griffek és oroszlánok népe. A Komárom-hajógyári
avar temető (Ism.: Szentpéteri József) 215
Megjegyzések a Szegedi Középkortörténeti Könyvtár
első három kötetéhez (Ism.: Szentpéteri József) 220
Konrád Gündisch: Das Patriziat siebenbürgischer Stádte im Mittelalter
(Ism.: Binder Pál) 224
Mollay Károly: Első telekkönyv. Sopron város történeti forrásai
(Ism.: Tringli István) 226
Susarin, V. PKresztyanszkaja vojna 1514 goda v Vengrii.
(Ism.: F. Font Márta) 229
Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok. A körmendi uradalom
társadalma a 17. században (Ism.: Kovács Péter) 230
Kajtár István: Magyar városi önkormányzatok (1848-1918)
(Ism.: Stipta István) 232
Balázs Györgyné: A történelem tanítása. Elméleti kérdések, fejlesztési tö-
rekvések (Ism.: Bellér Béla) 234
Woman in History - Women's History (Ism.: Szakály Orsolya) 239
KRÓNIKA
In memoriam Kenéz Győző (,Zimányi Vera) 241
Wellmann Imre (1909-1994) (Gurist Péter) 243

2. szám:
TANULMÁNYOK
Kurucz György: Érdekek és előítéletek. A brit diplomácia és Magyarország a 18. század végéig 253
Sándor Pál: Az emancipáció történetéhez Magyarországon 1840-1849 285
KÖZLEMÉNYEK
Poór János: Böszörmény önkormányzata 1609-1848 335
Glósz József: Szekszárd a 19. század elején. Társadalmi konfliktusok egy stagnáló
mezővárosban 363
Molnár András: Deák Ferenc és a rendszeres munkálatokra tett zalai észrevételek 381
Garami Erika: Kossuth Lajos 1860-6l-es londoni bankókibocsátása és pere 407
DOKUMENTUMOK
Czövek István: Orosz diplomáciai és titkosszolgálati iratok a francia-porosz háború
történetéhez 447
TÖRTÉNETI IRODALOM
Hajnal István: Technika, művelődés (Ism.: Radó Bálint) 467
Tradycje polityczne dawnej Polski (Ism.: Bagi Dániel) 471
Gazdaságtörténeti tanulmányok (Ism.: Huszár Zoltán) 472
Bél Mátyás: Békés vármegye leírása (Ism.: Kósa László) 475
Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilágban. Az Egyesült Államok születése, 1763-
1789. (Ism.: Bődy Pál) . 476
István Fried: Ostmitteleuropäische Studien. Ungarisch-Slawisch-Österreichische li-
terarische Beziehungen (Ism.: Niederhauser Emil) 478
Deák Ferenc, a liberális politikus. A Zalaegerszegi Liberális Klub konferenciája,
1993 szeptember (Ism.: Turbuly Éva) 479
Richard Prazák: Cesko-Madarské kulturní vztahi od osvícenství do roku 1848
(Ism.: Niederhauser Emil) 482
Richard Prazák: Lajos Kossuth (Ism.: Niederhauser Emil) 484
Migráció a Kárpát-medencében (Ism.: Kurunczi Jenő) 484
Nationen, Nationalitäten, Minderheiten. Probleme des Nationalismus in Jugoslawi-
en, Ungarn, Rumänien der Tschechoslowakei, Bulgarien, Polen, der Ukraine,
Italien und Österreich 1945-1990 (Ism.: Radó Bálint) 487

3. szám:
TANULMÁNYOK
Dombrády Lóránd: A magyar elszakadási törekvések és a hadsereg 1943-ban 493
Balogh Sándor: Erdély és a második világháború utáni békerendezés (1945-1946) 535
KÖZLEMÉNYEK
Erős Vilmos: História Regnum - História Populum. A Szekfu-Mályusz vita
kialakulása 573
Csöppüs István: A kötött gazdálkodás bevezetése a magyar mezőgazdaságban
a második világháború alatt 597
Tímár Lajos: Erdei Ferenc és Mendöl Tibor vitái a magyar városról 617
DOKUMENTUMOK
Harsányt Iván: 1943-1944 magyarországi eseményei spanyol diplomáciai iratok
tükrében 629
Gergely Jenő: Concordatum Hungaricum. A nyilas kormány konkordátum-tervezete
1945 elején 695
TÖRTÉNETI IRODALOM
Pölöskei Ferenc: A köztársasági eszme története Magyarországon
(Ism.: Máthé Gábor) 729
Barcza György: Diplomata emlékeim (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 732
Magyarország nemzetközi szerződései 1918-1945 (Ism.: D. Molnár Erzsébet) 734
Iparosok és kereskedők a két világháború közötti Magyarországon
(Ism.: Huszár Zoltán) 736
Tilkovszky Lóránt: Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon
Trianontól napjainkig (Ism.: Vonyó József) 740
Bédi Imre: A pécsi egyetemi kisebbségi intézet (Ism.: Huszár Zoltán) 741
Páva István: Trianon - Belvedere - Hadbalépés (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 743
Letters and Dispatches 1924-1944. Raoul Wallenberg; „ Hogy a budapesti Wallen-
berg-kiállítás emléke fennmaradjon"; Emberirtás, embermentés. Svéd követi
jelentések 1944-ből. Az auschwitzi jegyzőkönyv (Ism.: Karsai László) 750
Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között (Ism.: Szabó A Ferenc) 755
A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumok 1985-1989
(Ism.: Pölöskei Ferenc) 758
A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből Évköny - 1994 (Ism.: Incze Miklós) 761

4. szám:
TANULMÁNYOK
Gecsényi Lajos: Bécs és a hódoltság kereskedelmi összeköttetései a 16. században.
(Thököly Sebestyén felemelkedésének hátteréhez) 767
Knapp Éva: Vallásos társulatok, rekatolizáció és társadalmi átalakulás Kassán
a 17-18. században 791
KÖZLEMÉNYEK
Tóth István György: írás, olvasás, könyv a paraszti műveltségben a 17-18. században 815
Zachar József: A cs. (kir.) állandó hadsereg pénzügyei (1683-1792) 857
Varga J. János: „Ungarisches Kriegs-Theatrum". Szerbia és a Temesi Bánság
1716-1718 . " 873
Ifi. Barta János: Illúziók és realitás a magyar jakobinusok mozgalmában 883
KISEBB CIKKEK
Sándor Pál: Horn Ede pályaképe 899
TÖRTÉNETI IRODALOM
Kása László: A gyulai református egyház története (Ism.: Csorba László) 903
Jan Paul Niederkoni: Die europäischen Mächte und der „Lange Türkenkrieg" Kai-
ser Rudolfs II. (1593-1606) (Ism.: Radó Bálint) 905
Paul Binder: Die historische (!) Familien- und Ortsnamen des Nösnerlandes und
des Rodnaer Grundes (1698-1865) (Ism.: Heckenast Gusztáv) 911
Krzysztof Slusarek: Drobna Szlachta W Galicji 1772-1848 (Ism.: Nagy Zsombor) 912
Óra, szablya, nyoszolya (Ism.: Huszár Zoltán) 915
Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története (Ism.: Urbán Aladár) 919
Miskolczy Ambrus: Eszmék és téveszmék (Ism.: Köpcczi Béla) 928
Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 9.
(Ism.: Kratky Tamás) 932
Sándorfy Kamill: Erdély reformkorszakának jogtörténete (Ism.: Niederhauser Emil) 933
Elek László: Székács József (1809-1876) (Ism.: Csorba László) 934
Mályusz Elemér: Népiségtörténet (Ism.: Tilkovszhy Lóránt.) 936
Paraszti kiszolgáltatottság - Paraszti érdekvédelem, önigazgatás
(Ism.: Csorba László) 938
FOLYÓIRATSZEMLE
Buganov, V.; Az oroszországi nemesség 941 - Julit, A. L: I. Péter pénzreformja 943 - Mark Bassin:
Turner, Szlovjev és a „Frontier"-elmélet: a „nyílt térségek" nemzeti jelentősége 946 - C. J. Bartlett:
Palmerston után: Britannia és az Ibériai-félsziget, 1865-1876 948 - Eszkin, Ju. M.: A mesztnyicsesztvo
a feudális társadalom szociális szerkezetében 950 - Meduseuszkij, A. N.: Max Weber és az oroszországi
konstitucionalizmus 952 - Steuen Ruggies: Az amerikai család struktúrájának átalakulása 955 -
Vincent C. Harding: Gyógyítás szikével: gondolatok egy multikulturális Amerikáról írt történelem-
könyvről 956 - John Iligham: Az amerikai történetírás jövője 958
KRÓNIKA
Ember Győző (1909-1993) 960
In memoriam Barta Gábor 964

5. szám:
TANULMÁNYOK
Makkay János: Decebál kincsei 957
Mesterházy Károly: A magyar fejedelem és kísérete a 10. században 1033
KÖZLEMÉNYEK
Bertényi Iván: A Képes Krónika mint címeres könyv és mint heraldikai forrás 1053
Veszprémy László: Szent Rasso és a kalandozó magyarok 1063
Kovács László: Újra a nagyharsányi kincsről és a Lancea Régis köriratú dénárról 1075
Velich Andrea: VII. Henrik pénzügypolitikája 1105
Binder Pál: Havaselve vajdaság megalakulásának dél-erdélyi előzményei és következményei (13-14. század) 1123
Magyar Zoltán: A Kolozsvári testvémc váradi királyszobrai 1155
KISEBB CIKKEK
Boán István: „Turkia metropolitája". Újabb adalék a bizánci egyház történetéhez a
középkori Magyarországon 1167
FIGYELŐ
Gazdag László: Rómától a mongolokig 1171
TÖRTÉNETI IRODALOM
Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok (Ism.: Font Márta) 1177
L. V. Danyiloua: Szelszkaja obscsina v szrednyevekovoj Ruszi
(Ism.: Kurunczi Jenő) 1179
Tarnóc Márton: Mátyás király és a magyarországi reneszánsz
(Ism.: Kubinyi András) 1181
Köblös József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában
(Ism.: Teke Zsuzsa) 1185
Makó története a kezdetektől 1849-ig (Ism.: Lele József) 1187
A Histoiy of Hungary (Ism.: Radó Bálint) 1189
Magyar Egyháztörténeti Évkönyv (Ism.: Fülöp Eva Mária) 1193
Egyházlátogatási jegyzőkönyvek katalógusa 1. (Ism.: Kőhegyi Mihály) 1197
Korok, régiók, társadalmak (Ism.: Danlió Imre) 1199
Die Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates des Österreichisch-Ungarischen
Monarchie 1883-1895 (Ism.: Szabó Dániel) 1201
KRÓNIKA
Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 1995. május 20-án megtartott tisztújító
közgyűléséről (Rozsnyói Ágnes) 1203

6. szám:
TANULMÁNYOK
Gunst Péter: Az Osztrák-Magyar Monarchia mezőgazdasága a századfordulón 1219
Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi anyanyelvű oktatás a katolikus elemi népiskolákban
(1919-1944) 1251
KÖZLEMÉNYEK
Ungváry Krisztián: A budapesti csata utolsó felvonása 1275
Palasik Mária.: A jogállam csapdái Magyarországon 1947 első felében 1305
JELEN IDŐBEN A MÚLTRÓL
Randolph L. Bralwm: Kanada és a Holocaust bűnelkövetői 1331
KISEBB CIKKEK
Horváth Pál: A tudományszabadság fejlődéstörténetéhez 1355
Jemnitz János: Mónus Illés szocializmus képe 1360
Glück Jenő: Sajtójelentések a zsidókérdésről Romániában és Észak-Erdélyben
(1940-1944) 1364
VITA
Páva István: Audiatur et altera pars. Válasz Tilkovszky Lóránt professzor úrnak 1371
Tilkovszky Lóránt: De re ipsa debetur disputare 1379
FIGYELŐ
Tóth Gábor: Az első külföldi magyar tudományos intézet (Konstantinápoly, 1916-18) 1380
N. Szabó József: Magyar-francia kulturális és tudományos kapcsolat (1945-1948) 1395
Stier Miklós: A „Mogersdorf' Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium első negyed-
századáról 14:12
BESZÁMOLÓ
Az ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszékének múltjáról és jelenéről 1425
TÖRTÉNETI IRODALOM
Béri-Lichtner János: Együttélés. A zsidóság szerepe Magyarország legújabbkori történetében 1790-1918 (Ism.: Szita Szabolcs) 1437
Marie-Janine Calic: Sozialgeschichte Serbiens, 1815-1941 (Ism.: Mucsi Ferenc) 1440
Die Rothschilds. Eine europäische Familie. (Ism.: Gunst Péter) 1441
Die Habsburgermonarchie 1848-1918 (Ism.: Diószegi István) 1443
Ferenc Pölöskei: István Tisza (Ism.: Erényi Tibor) 1447
T. G. Masaiyk a Strední Evropa (Ism.: Niederluiuser Emil) 1449
Caroline Benn: Keir Ilardie (Ism.: Jemnitz János) 1451
Jevropejszkoje szocialiszticseszkoje dvizsenyije 1914-1917 (Ism.: Jemnitz János) 1453
Budapest and New York, studies in Metropolitan transformation, 1870-1930 (Ism.:
Szabó Dániel) 1456
Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte der 20. Jahrhunderts (Ism.: Németh István) 1457
Holocaust Emlékkönyv (Ism.: Huszár Zoltán) 1462
Bernt Schiller: Raoul Wallenberg (Ism.: Szekeres József) 1466
Fülöp Mihály: A befejezetlen béke (Ism.: Gyarmati György) 1471
Zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen im Deutschen Südwesten nach
1945 (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 1479
E. I. Udalcov: Evolucija levogo leiborizma Velikobritanii 1950-e - nacsalo 1980-hgoda (Ism.: Jemnitz János) 1481
KRÓNIKA
Varga Sándorné 1914-1995 (Incze Miklós-Kosáry Domokos) 1483
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1995/1-6. I-II. Századok 1995/1-6. I-II. Századok 1995/1-6. I-II. Századok 1995/1-6. I-II. Századok 1995/1-6. I-II. Századok 1995/1-6. I-II.

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba