828.298

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szeretet breviáriuma

Szerkesztő

Kiadó: Christianus Orpheusz
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-7638-07-5

Tartalom

Elöljáróban / Rónay László5
Bevezetés9
INDIA
A védákból: Samtuta17
A bhagavadgitából18
Buddha tanításaiból
A gyűlölet nem tud elpihenni18
A szellemet feloldó szeretet18
Az erőszak ellen19
A szeretet minden erkölcsiség legnagyobb erénye és összessége20
Rosszat jóval fizetni20
Buddhista legendák (dzsatakák)
Asoka király fiáról, Kunula hercegről szóló elbeszélés21
Az erényes Magha22
Nigrudha, a Gazellakirály24
A dzsainák szent énekeiből28
Ramakrishna28
Rabindranath Tagore: Áldozati ének29
KÍNAI BÖLCSELŐK
Li-ki31
Lao-ce32
Csuang-ce
A szenvedéstől való megváltás32
A békességhez vezető út34
A bűnösökért való felelősség35
Mong-dsi
A haszonkeresésről37
A szelíd uralom olyan, miként az eső aszály idején38
A részvétről38
A Jó közelségéről39
Magatartás az ellenségekkel szemben40
Az éhség és a szeretet41
Gua-dsi42
Kínai közmondások43
Meiji japáni császár: Mindenki testvér43
ISZLÁM
Al-Ghazali
Az önzetlen szeretet45
A testvéri segítés kötelességéről48
A szomszédok iránti kötelességek51
A szolgák iránti kötelességek53
Ferid Ed Din Attar55
Dzsalal Eddin(rumi)55
Dzsámi55
Galib sejk: Titkos tánc56
GÖRÖG VILÁG
Aesopus59
Hesiodos: Munkák és napok59
Bacchylydes: (Béke-dal)62
Sophokles: Antigonéból62
Euripides
Béke67
Alkestisből67
Aristophanes: A békéből70
Platon: Protagorasból72
Aristoteles: A Nikomachosi Etikából75
RÓMAI VILÁG
Vergilius: IV. ecloga79
Tibullus: A háború ellen81
Seneca83
Marcus Aurelius: Elmélkedéseiből83
Epiktetos86
BIBLIA
Mózes könyveiből
A Genezisből87
A Leviticusból91
A Deuteronomiumból91
A királyok könyvéből92
Tóbiás könyvéből94
Szent Máté evangéliumából95
Szent János evangéliumából97
Szent Pál leveleiből
A rómaiakhoz97
A korinthusiakhoz írt első leveléből97
A kolosszeiekhez98
A Timóteushoz írt első levélből99
Szent János első leveléből99
ZSIDÓSÁG
A talmudból101
Chasszideus tanítások és történetek
Ajándék101
Imádság102
A szeretet parancsa102
Mi a szeretet?103
A gyógyszer103
AZ ŐSEGYHÁZ SZÁZADAI
Aranyszájú Szent János105
Nazianzi Szent Gergely107
Szent Jeromos109
Szent Ambrus109
Szent Ágoston112
Nagy Szent Gergely117
Szent Benedek: A regulából118
KERESZTÉNY KÖZÉPKOR
Angol költő Éneke Krisztus szerelméről121
A szeretet himnusza. Ismeretlen szerző123
Szent Bernát: Az isteni szeretetről125
Aquinói Szent Tamás
A szeretet nem azonos a jóakarattal127
A szeretet tárgyainak helyes rendjéről128
A szeretet inkább a szeretésben, semmint a szerettetésben áll129
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz130
Peccham János: A Fülemiléből132
Todi Jakab: A Fájdalmas Szűzről136
Dante
Az Új Életből139
A Paradicsomból140
A gesta romanorumból
A megtisztult bélpoklosról142
Miképpen lett Telonárius Péter adakozó emberré143
Szent Ferenc virágoskertjéből144
Boldog Assisi Egyed149
Szent Bonaventura: Beszélgetek a lelkemmel151
Milánói Jakab: Felebarátainkhoz való viszonyunk153
Boldog Duns Scotus János
A szeretet erényének egysége154
Minden lét forrása az örök szeretet!155
Boldog Raimundus Lullus: Az Imádónak és imádottnak könyvéből157
Árpád-házi Szent Margit: A magyar Margit-legendából159
Szent Gertrud: Az Isteni Szeretet Követéből!163
Hackeborni Mechtildisz
A szeretet hatalmáról164
A Lélek és a Vőlegény164
Echkart mester: Az igaz lelkület168
A theologia germanicából169
Boldog Seuse Henrik171
Folignói Boldog Angela: Zarándoklat Assisibe171
Siemai Szent Katalin
A felebaráti szeretet és a türelmesség175
Végrendeletéből178
EURÓPA SZELLEMI ÁTALAKULÁSA ÉS A VALLÁSI HARCOK KORA
Genovai Szent Katalin179
Pazzi Szent Magdolna180
Pico Della Mirandola181
Savonarola: A megkísértett lélek önmagát erősíti182
Kempis Tamás: Krisztus követéséből183
Johannes Ruysbroek
A szeretet vihara186
Példabeszéd a hangyáról187
Luther Márton: Az V. parancsolat magyarázata188
Melanchton Fülöp189
Kálvin János: Az evangéliumi harmóniából189
A berni egyház hitvallásából: A 32. pont190
Erasmus Rotterdamus: Querela pacis190
Sebastian Franck
A szeretet nem vétkezik és nem cselekszik igazságtalanul193
Amit az emberek szeretetnek neveznek, az Isten előtt gyűlölet194
Jakob Böhme198
Mórus Szent Tanás: A seholszigetiek vallásáról199
Dévai Biró Mátyás200
Pázmány Péter: Felebarátunk szeretéséről201
Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről206
Szent Terézia: A Tökéletesség Útjából207
Keresztes Szent János
A Lélek Sötét Éjszakájából210
A szeretet tüzében égve212
ISTEN ÉS EMBER A BAROKK KORBAN
Szalézi Szent Ferenc
A Teotimusból217
A Filoteából218
Depaul Szent Vince222
Angelus Silesius: A Kerubi Vándorból222
Shakespeare: Lear királyból223
Pascal: Gondolataiból227
Fénelon228
Jean Pierre Camus229
FELVILÁGOSODÁS
Emanuel Swedenborg231
Coethe: Rofikus ősigék, szerelem231
Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikájából2330
A LEGÚJABB KOR VALLÁSI ÉLETE
Franz Werfel: Bernadette c. regényéből237
Lacordaire249
Lisieux-i Szent Teréz: Önéletrajzából249
Prohászka Ottokár: Az Élő Vizek Forrásából251
Maria Antoinette de Geuser: "Consummata"253
F. W. Robertson254
Ch. H. Spurgeon255
Stanley Jones256
ROMANTIKUS HUMANIZMUS
Ralph Waldo Emerson259
Silvio Pellico: A börtöneimből259
Dickens: A Karácsonyi Énekből260
Henry Dunant: Manifesztum a Vöröskereszt megalapítására264
Walt Whitman: Teérted, óh demokrácia!266
Victor Hugo: A Nyomorultakból266
Flaubert: Irgalmas Szent Julián legendájából270
OROSZ IRODALOM, OROSZ ÉLET
Egy szent az orosz világban: J(uri) Szemjonov (szibéria meghódítása c.) könyvéből277
Dosztojevszkij: A Karamazov testvérekből287
Tolsztoj
A Háború és békéből294
Leveleiből300
Maxim Gorkij: Az Anya c. regényből301
NYUGAT-EURÓPA MODERN IRODALMA
Paul Verlaine: Uram, szerelmed megsebesített311
Emile Verhaeren: A szelíd pap313
Rainer Maria Rilke: A Szegénység és a halál könyvéből314
Francis Jammes: A Rózsafüzérből316
Francois Mauriac: A Fronenac-misztériumból317
Henry Bergson: Az erkölcs és a vallás kettős forrásából321
Paul Claudel: Segítő Miasszonyunk326
André Gide: Numquid et tu...328
Gerogers Bernanos: A Gondolatokból328
Bernard Shaw: Szent Johannából328
Thomas Mann
A Varázshegyből332
Az éhezők333
Thornton Wilder: A Szent Lajos király hídja c. regényből338
Jacques Maritain: A szeretet bilincse342
Aldous Huxley: A Philosophia Perennisből344
A LEGÚJABB KOR MAGYARJAI
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban347
Petőfi Sándor
Sors, nyiss nekem tért351
A XIX. század költői352
Széchenyi István353
Báró Eötvös József: A Gondolatokból354
Jókai Mór355
Ady Endre
A könnyek haszna356
Alázatosság langy esője356
A Jézuska tiszteletére357
Babits Mihály
A jóság dala358
Zsoltár gyermekhangra359
Kosztolányi Dezső
Szeretet361
Özvegy a villamosban361
Juhász Gyula
Ó Ember!362
Békét!364
Sík Sándor: Az Alexiusból364
Jegyzetek a szerzőkről és a művekről367
A szerkesztő jegyzete390
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szeretet breviáriuma A szeretet breviáriuma

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.600 ,-Ft
39 pont kapható
Kosárba