A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Poétika

A felső kereskedelmi iskolák számára

Tartalom

Előszó3
Esztétikai alapvetés
A művészetek5
A szép6
A szép fajai7
A tragikum9
A komikum10
A humor11
A jellemzés11
Hogyan jön létre a művészi alkotás12
Művészi irányok13
A költészet14
Költészet és erkölcs15
Költészet és nemzetiség15
A költő lelke16
Verstani tájékoztatás
Verstani tájékoztatás17
A magyaros verselés18
Az ütem19
Az ütemes verssorok20
A rím21
A rímek elhelyezése22
Magyaros versszakok23
A deákos verselés24
A versláb24
Deákos versszakok25
A németes verselés27
Németes vagy nyugateurópai versszakok30
A szabadverselés31
A rímes szabadverselés31
A rímtelen szabadverselés32
Poétikai bevezetés
Mi a poétika33
A költészet fölosztása33
Népköltészet és műköltészet34
A lírai költészet
A lírai költészet és műfajai36
Dalok
Népdalok
A rab36
Jaj de szépen37
Ablakomban37
El kell menni38
Gulya, gulya, de szép38
Esteledik, alkonyodik38
Nem szűk ez az utca39
Ablakomon három bokor
Az Isten is39
Magyar költők népdalai
Kisfaludy Károly: Aki szeretőjét...40
Czuczor Gergely: Három bokor40
Vörösmarty Mihály: Puszta csárda40
Petőfi Sándor: Árvalányhaj a süvegem bokrétája41
Petőfi Sándor: A toronyban delet harangoznak41
Arany János: Kondorosi csárda mellett42
Tompa Mihály: Télen-nyáron pusztán az én lakásom42
Tóth Kálmán: Jaj Istenem43
Vargha Gyula: Károg a holló43
Szabolcska Mihály: Mért nem születtél te44
Költők dalai
Szent István királyhoz44
Balassa Bálint:
Ez világ sem45
Katonaének46
Csokonai Vitéz Mihály:
A reményhez47
A rózsabimbóhoz48
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz49
Lillához49
A boldogság50
Kisfaludy Sándor:
Himfy szerelmeiből51
Kisfaludi Károly:
Szülőföldem szép határa52
Rákosi szántó a török alatt53
Vörösmarty Mihály:
Ábránd53
A kis leány baja54
Petőfi Sándor:
Füstbe ment terv54
Reszket a bokor55
Szerelemnek rózsafája55
Részegség a hazáért56
Cstadal56
A székelyek57
Arany János:
A lejtőn58
Juliskához58
Tompa Mihály:
Este59
Őszi tájnak59
Újabb költők
Lévay József: Havas eső60
Szász Károly: Hazámhoz60
Vajda János: Húsz év múlva61
Reviczky Gyula: Imádságom61
Kiss József: Ó, mért oly későn62
Endrődi Sándor: Lázadás62
Vargha Gyula: A halál hídjánál63
Jakab Ödön: Róza64
Szabolcska Mihály: Ha egy estét64
Bárd Miklós: Az ősi dal 65
Sajó Sándor: A veréb65
A dal66
Ódák
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz68
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás70
Kölcsey Ferenc: Himnusz72
Vörösmarty Mihály: Szózat73
Vörösmarty Mihály: Fóti dal75
Petőfi Sándor: Homér és Osszián77
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet79
Arany János: Széchenyi emlékezete80
Sík Sándor: Ének egy rút arcról88
Végvári: Eredj, ha tudsz89
Az óda91
Elégiák
Kisfaludy Károly: Mohács92
Vörösmarty Mihály: Kis gyermek halálára95
Báró Eötvös József: Búcsú96
Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után97
Sajó Sándor: Magyarnak lenni100
Az elégia103
Epigrammák
Kazinczy Ferenc: Írói érdem103
Kazinczy Ferenc: Epigrammai morál104
Kazinczy Ferenc: A kész írók104
Kazinczy Ferenc: A nagy titok104
Verseghy Ferenc: Az igaz bölcs104
Vitkovics Mihály: Emberdísz104
Szentmiklóssy Alajos: A szerény104
Szentmiklóssy Alajos: Az öröm105
Szentmiklóssy Alajos: A képmutató105
Szentmiklóssy Alajos: Dalmira105
Kölcsey Ferenc: Emléklapra105
Kölcsey Ferenc: Huszt105
Czuczor Gergely: Zrínyi, a költő106
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere106
Vörösmarty Mihály: A puszta sír106
Vörösmarty Mihály: Kisfaludy Károly sírjára106
Vörösmarty Mihály: Két gyermek sírja106
Vörösmarty Mihály: Tanács107
Vörösmarty Mihály: Emléksorok107
Vörösmarty Mihály: G. L. emlékkönyvébe107
Vörösmarty Mihály: Csalogány107
Vörösmarty Mihály: Laurának107
Vörösmarty Mihály: Mint a földművelő108
Petőfi Sándor: A bánat108
Greguss Ágost: A hős108
Greguss Ágost: Napfoltok108
Greguss Ágost: Az üdv108
Vargha Gyula: Népkegy109
Sajó Sándor: Az epigramma109
Az epigramma109
Szatírák
Petőfi Sándor: Széphalom110
Kozma Andor: Könnyű hazafiság112
A szatíra113
Tanító és bölcselő költemények
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse114
Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlansága115
Petőfi Sándor: Az ember119
Arany János: Vojtina Ars Poeticájából120
Gyulai Pál: Tanács124
A tanító és bölcselő költemény124
Petőfi Sándor élete költeményeiben
Szülőföldemen125
A gólya127
Nézek, nézek kifelé131
A vándorlegény132
Egy telem Debrecenben133
Távolból134
A jó öreg korcsmáros135
Arany Jánoshoz137
Levél Arany Jánoshoz139
Szeptember végén141
Nemzeti dal142
Ki gondolná, ki mondaná143
Vajda-Hunyadon144
A leíró költészet
Leíró költemények146
Petőfi Sándor: Kiskúnság147
Petőfi Sándor: Pató Pál úr149
Petőfi Sándor: Téli világ150
Arany János: A vén gulyás151
Gárdonyi Géza: A falu reggel152
Gárdonyi Géza: A falu este154
A leíró költészet155
Az elbeszélő költészet
Az elbeszélő költészet és fajai157
Az eposz
Az eposzról általában158
A naiv eposz159
A műeposz161
A nemzeti eposz161
A romantikus eposz176
A vallásos eposz178
A komikus eposz179
Egyéb eposzok187
Mesék
Az okos leány. Népmese187
Fáy András: A fiatal daru188
Fáy András: Pán és Apollo189
Bartóky József: Általánosítás189
Gyulai Pál: A szél és a nap190
Tompa Mihály: Mécsvirág190
Greguss Ágost: Régi történet191
Gárdonyi Géza: Bölcsesség a hullámokon192
A mese192
Mondák
A Tisza eredete. Népmonda194
Tompa Mihály: Galamboskő194
Arany János: Keveháza198
A monda203
Legendák
A búzakalász. Néplegenda204
Arany János: Szent László204
Gyulai Pál: Krisztus és a madarak207
A legenda207
Románcok
Megöltek egy legényt. Dunántúli néprománc208
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a táborozáskor209
Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma209
Gyulai Pál: Éji látogatás210
Thaly Kálmán: Esztergom megvételéről211
A románc213
Balladák
Népballadák
Kádár Kata213
Kőmíves Kelemenné215
Szilágyi és Hajmási217
Műballadák
Vörösmarty Mihály: Szilágyi és Hajmási219
Arany János: V. László221
Arany János: A walesi bárdok223
Arany János: Tetemre hívás225
Arany János: Ágnes asszony228
Arany János: Bor vitéz231
Thaly Kálmán: Ocskay Lászlóról232
Gyulai Pál: Pókainé235
Kiss József: Ágota kisasszony238
A ballada241
Verses elbeszélések
Arany János: A honvéd özvegye243
Reviczky Gyula: Pán halála246
Ábrányi Emil: Vándormadár250
Kozma Andor: A karthagói harangok251
A verses elbeszélés258
Verses regények
Arany László: : A délibábok hőse254
A verses regény262
A regény262
A regényről általában263
A regény fajai264
A történeti regény265
A társadalmi regény265
A regény a világirodalomban266
A regény a magyar irodalomban268
Regények
Jósika Miklós: Abafi271
Eötvös József: A falu jegyzője272
Kemény Zsigmond: Zord idő273
Herczeg Ferenc: Pogányok274
A novella275
Kármán József: Fanny hagyományai276
A drámai költészet
A drámáról általában277
A dráma szerkezete278
A dráma hősei279
A dráma fajai280
A görög dráma281
Az újkori dráma284
A magyar dráma287
Kisfaludy Károly: A kérők289
Világirodalmi szemelvény
Lírai és leíró költemények291
Szenczi Molnár Albert: A zsoltárokból292
Sík Sándor: A zsoltárokból293
Tyrtaios: Harci ének294
Horatius: Rómához295
Petrarca: Áldott legyen297
Goethe: Mignon298
Longfellow: A régi óra a lépcsőn299
Sully Prudhomme: A törött váza300
Verlaine: Oly kék az ég300
Suonio: A finnek301
Elbeszélő költemények
Homeros: Iliász302
Dante: Isteni színjáték305
Edward. Skót népballada308
Goethe: Ballada308
Schiller: A diadalünnep311
Wordsworth: Heten vagyunk314
Poe: A holló316
Puskin: Anyegin319
Drámai munkák
Shakspere: Coriolanus321
Moliére: A tudós nők325
Rostand: Cyrano de Bergerac337
Irodalmi tanulmányok
Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza346
Beöthy Zsolt: A tragikum353
Riedl Frigyes: Arany János egyénisége355
Függelék
Könyv nélkül való megtanulásra359
A mi olvasmányaink360
A dolgozatok fölépítésének terve360
Írásbeli feladatok361
Tartalomjegyzék362
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem