797.933

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Üdvözlégy, Mária!

Gyöngybetűs ima- és énekeskönyv/A Harmat Artúr és Sík Sándor "Szent vagy, Uram!" énektár és a gregorián dallamkincs 283 énekével

Szerző

Kiadó: Magyar Kórus
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Kaucsuk
Oldalszám: 416 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 11 cm x 7 cm
ISBN:
Megjegyzés: 2. kiadás. Fekete-fehér könyvdíszekkel. Nyomtatta Kulcsár Andor könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

Nehéz, gondterhes életünkben, melyet nemcsak külső bajok gyötörnek, de méginkább belső krízisek emésztenek, csak olyasmit értékelünk hittel s bizalommal, aminek reális valósága van. A tiszta... Tovább

Tartalom

Az élet megszentelése imádsággal
Bevezető és fő imádságok. A katolikus élet alaperősségei5
Előszó
Könyvörgés imádkoznitudásért
Katolikus keresztény köszöntés
Keresztvetés
A Szentháromság dicsőítése
Az Úr imája
Az angyali üdvözlet
Az apostoli hitvallás
Az Úr angyala
A főigazságok
Isten tíz parancsolata
Az Anyaszentegyház öt parancsa
A hét szentség
Istein erények
A Szentlélek gyümölcsei
A nyolc boldogság
Az irgalmasság testi cselekedetei
Az irgalmasság lelki cselekedetei
Reggeli imádságok16
A jószándék felindítása
Hit-Remény-Szeretet
Istenes napkezdés
Imádság a nap megszenteléséért
A keresztényi fogadás megújítása
Hálaadás a bérmálás szentségeért
A szent Kereszt előtt
Búcsúimádságok
Imádságok a szentmiséhez24
Előkészület
A szentmise kezdetére
Dicsőítésre
Könyörgésre
Szentleckére
Evangéliumra
Hiszekegyre
Felajánlásra
Úrfelmutatás előtt
Úrfelmutatás alatt
Úrfelmutatás után
Áldozásra
Áldozás után
Hálaadás
Gyászmise után
Léleképítés36
Imádságok a bűnbánat szentségénél
Előkészület a szentgyónásra
A Szentlélek segítségül hívása
Lelki tükör
A lelkiismeretvizsgáláshoz
A hét főbűn
A Szentlélek elleni bűnök
Égbekiáltó bűnök
Idegen bűnök
Hivatásmulasztás
Jellemhibák
A bánat és erősfogadás felindítása
A gyónás
A gyónás módja
Az elégtétel
Gyónás után
Hálaadás
Imádságok a szentáldozásnál
Áldozás előtt
Az áldozás szertartása
Imádság Krisztussal való belső egyesülésért
Áldozás után
Búcsúimádság a Feszület előtt
Erényes életért
Szentek egyessége56
A SZENTHÁROMSÁG magasztalása
Az imádandó Szentháromsághoz
Jézus legszentebb Nevének litániája
Jézus legszentebb Nevének dicsérete
Jézus legszentebb Nevének segítségül hívása
Engesztelés az istenkáromlásokért
JÉZUS legszentebb Szívének litániája
Felajánlás Jézus legszentebb Szívéhez
Magyarország felajánlása a legsz. Szívnek
Könyörgés Jézus legsz. Szívéhez
Krisztus Királyhoz
Keresztúti ájtatosság
A BOLDOGSÁGOS SZENT SZŰZ loretói litániája
A b. sz. Szűz időszaki antifóniái
A b. sz. Szűz pártfogásáért
A bizalom imádsága a sz. Szűzhöz
A szentolvasó- (rózsafüzér-) imádság
A szentolvasó elimádkozása után
A szentolvasó Királynéjához
Magyarország Patrónájához
Hazánk Védőasszonyához
A SZENT ŐRANGYALOKHOZ
SZENT JÓZSEF litániája
Szent József pártfogásáért
Szent Józsefhez tiszta életért
Istenes életért és boldog kimúlásért
Az Anyaszentegyház főpártfogójához
MINDENSZENTEK litániája
A SZT. APOSTOLOK tisztelete
A VÉDŐSZENTHEZ
A DICSŐ MAGYAR SZENTEKHEZ
Szent István királyhoz
Szent Imre herceghez
Szt. László királyhoz
Árpádházi szent Erzsébethez
Árpádházi szent Margithoz
Páduai szent Antalhoz
Liziői kis szent Terézhez
Fohászkodások és imádságok napközben, különféle alkalmakra105
A b. sz. Szűz magasztaló éneke
Munka előtt, munka után
Étkezés előtt, étkezés után
Nyitott templom előtt
Szentséglátogatáskor
Lelki áldozás
Születésnapon
Névnapon
Ügyesbajos dologban, viszontagság idején
Szenvedés idején
Betegségben
Öregek imádsága
A kegyelem állapotában való halálért
Boldog halálért
A b. sz. Szűzhöz
Szent Józsefhez
Hitvestársak imája
Özvegyek imádsága
Szülők gyermekeikért
A szülőkért
Mgholt szülőért vagy más hozzátartozóért
A testvérekért
Keresztény családok imádsága
A Szent Család képe előtt
Árva imádsága
Elüljárók imádsága
Szolgálattevők imádsága
A lelki vezetőkért
A tanítókért, nevelőkért
Jótevőinkért
A világi elüljárókért
Nagyobb úton levőkért
A betegekért
A haldoklókért
Lélekharang csendülésekor
A meghalt hívekért
Anyagszentegyházunkért
Az egész kereszténységért
A hit terjedéseért
Anyaszentegyházunk hivatalos imádságaiból: Bármily szükségben
Szorongató szükségben
Esőért
Szép időért
A bűnök bocsánatáért
Jó termésért
A Szentatyáért
Magyar Hazánkért
Imádságok az egyházi év főbb ünnepeire140
Ádvent (Úrjövet) idején
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén
Karácsonykor
Az év utolsó napján
Újévkor
Jézus nevenapján
Vízkersztkor
A Szent Család ünnepén
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
Hamvazószerdán
Nagyböjti imádság
Keresztúti ájtatosság
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
Nagyhéten
Virágvasárnap
Nagycsütörtökön
Nagypénteken
Nagyszombaton
Húsvétkor
Fehérvasárnap
Hálaadás a szent keresztségért
Áldozócsütörtökön
Pünkösdkor
A Szentlélek hét ajándékáért
Szentháromságvasárnapjára
Úrnapján
Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén
Nagyboldogasszony ünnepén
Szent István apostol-király ünnepén
Kisasszony napján
Mária névnapján
Magyarok Nagyasszonyának ünnepén
Mindenszentek ünnepén
Halottak napján
Templombúcsún
Templomszentelés évfordulóján
Esti imádságok170
Hálaadás és beszámoló
Pázmány esti imádsága
Esti ének
Simeon öröméneke
Búcsúsóhajtás
Istenes napzárás
Énekek172
Tartalomjegyzék400
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária! Üdvözlégy, Mária!

Belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba