A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Imádságoskönyv

Egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára

Szerző

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Bőr
Oldalszám: 676 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 13 cm x 9 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatta a Stephaneum nyomda és könyvkiadó rt., Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Hogyan kell használni ezt a könyvet ?
Mindenekelőtt jól meg kell értened, hogy ez a könyv nem puszta imádságoskönyv, hanem lelki kalauz, úgynevezett Vademecum, vagyis olyan könyv, amit magaddal... Tovább

Előszó

Hogyan kell használni ezt a könyvet ?
Mindenekelőtt jól meg kell értened, hogy ez a könyv nem puszta imádságoskönyv, hanem lelki kalauz, úgynevezett Vademecum, vagyis olyan könyv, amit magaddal kell hordanod, gyakran elővenned és olvasgatnod. Iparkodjál benső barátságot kötni vele, tekintsd jóakaró vezetődnek, hűséges társadnak. Bánj vele szeretettel, tartsd tisztán és becsüld meg. El ne feledd, hogy legszükségesebb utadban kalauzod : az örök hazába vezető úton.
Iparkodjál minél előbb jól megismerni. Azért gyakran forgasd és olvasgasd, a szentmisén kívül is. így lassankint megismered, hogy mi van benne és merre. A könyv elején Tartalomjegyzéket találsz, amelyben föl van sorolva mindaz, amit a könyv magában foglal. Ajánlatos, hogy többször elolvasd a tartalomjegyzéket. Ha valamit keresel és nem találod a tartalomjegyzékben, vagy nem jut eszedbe a címe és csak arra emlékszel, hogy miről van benne szó, akkor keresd a könyv végén, a Betűrendes tárgymutatóban. (Pl. ha a kísértésekben való viselkedésről akarsz útmutatást, iyen című fejezetet nem találsz, de a Tárgymutatóban a k betűnél (kísértés) megtalálod, mely lapokon van róla szó.) Az énekek számára a Tárgymutató után külön Betűrendes jegyzék van, amelyben az énekeket kezdő soraik szerint ábécé-rendben találod meg. Vissza

Tartalom

Hogyan kell használni ezt a könyvet?
Hogyan kell imádkozni?1
Imádság a jó imádkozás kegyelméért...4
Nyisd meg, Uram5
Közös imádságok
A főimádságok: Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség, Hiszekegy6
Úrangyala, Üdvözlégy mennyország Királynéja, Oltalmad alá8
Tanítás előtt, tanítás után10
A közös szentgyónásnál és szentáldozásnál használatos imádságok: Hit, remény, szeretet12
Közgyónás (Confiteor)14
Imádság búcsúnyerésért (Örök, mindenható Isten)15
Veni Sancte17
Te Deum19
Az Oltáriszentséggel való áldásra (Tantum ergo, Szent vagy Uram, Áldunk téged)23
A húsvéti szentgyakorlatokra (Misere)25
A Boldogságos Szűz négy karéneke (Üdvözítőnknek szent Anyja, Mennyországnak királynéja (kétféle), Mennynek királynéasszonya)29
Mindenszentek litániája35
A nap megszentelése
Reggeli imádságok49
Esti imádságok53
Étkezéskor59
Tanuló imádságai az Úr Jézushoz60
A helyes tanulás kegyelméért67
Könyörgés mások szükségeiért70
Fohászok napközben73
A leméltóságosabb Oltáriszentség látogatása: Tudnivalók74
Lelki áldozás75
Imádságok a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt75
Egy negyedóra a legmélt. Oltáriszentség előtt81
Himnuszok (Adoro, Lauda Sion)83
Fohászok a legmélt. Oltáriszentség előtt88
Imádság a vakációban89
Különféle alkalmakra: Ha dicsérnek91
Ha siker ér91
Ha öröm ér92
Kísértéskor92
Ha káromkodást hallasz93
Ha hitellenes beszédet hallasz, vagy más hitellenes kísértésekben93
Ha tisztátlan beszédet hallasz94
Óraütésre95
Ha kellemetlenség ér96
Csüggedésbenn96
Ha bűnbe estél97
Lelki szárazságban98
Betegségben98
Szenvedés idején99
II. Rákóczi F. imádsága a hazáért nehéz időben101
A keresztút102
A Miatyánk parafrázisa (kifejtése)s107
Szentmise-ájtatosságok
A szentmise hallgatásról111
Ájtatosság: A szentmise magyarázata112
A szentmise követése rövid imádságokban128
Pázmány miseájtatossága135
A szentmise, amint a pap mondja. Egyúttal útmutatás a ministrálásra146
Az Úr Jézus élete181
Szűz Mária ünnepeire190
Elmélkedések Szűz Mária tiszteletére (Prohászka)201
Gyászmisére207
A Szentlélek tiszteletére215
Szentmiseájtatosság zsoltárokból218
Szentáldozás napjára223
A szentmise mint áldozat (Elmélkedések: Prohászka)235
Ünnepnapokra241
A hét minden napjára241
Vasárnap: I. Isten fölségéről, II. Az imádság és hit kegyelméért242
Hétfő: I. Jézus szívéről, II. Az isteni szeretet kegyelméről242
Kedd: I. Az ifjúság pártfogóiról, II. A tevékeny szeretet kegyelméért243
Szerda: I. A Szentlélekről, II. A szent munka kegyelméért244
Csütörtök: I. Az Oltáriszentségről, II. A szülők, Egyház, haza szeretéséért244
Péntek: I. A szenvedő Jézusról, II. Az önmegtagadás kegyelméért245
Szombat: I. A boldogságos Szűzről, II. A tisztaság és alázatosság kegyelméért246
A szentségek
Keresztség. Hálaadás a keresztség szentségéért (egyszersmind a keresztségi fogadalom megújítása)247
A bérmálás. Tudnivalók250
Előkészület (szent kilenceddel)253
A bérmálás szertartása255
Hálaadás a bérmálás kegyelméért258
A töredelem (bűnbánat) szentsége. Tudnivalók259
Imádság a gyónási előkészület előtt259
A lelkiismeret megvizsgálása264
Lelki tükör266
Bánat és erősfogadás269
Bánat-imák273
A gyónás278
Az elégtétel280
Gyónás után281
A szentáldozás. Tunivalók284
A szentáldozás szertartása287
Áldozási ájtatosság: Szentmise az áldozás napjára287
Rövid szentáldozási ájtatosság imákban287
Búcsúimádság a feszület előtt292
Anima Christi (Loy. Sz. Ignác)293
Xavéri Sz. Ferenc fohászai293
Jézus sz. Szívéhez áldozás után294
Hosszabb szentáldozási ájtatosság imákban295
Rövid elmélkedés301
Hosszabb elmélkedés303
Az utolsó kenet. Tudnivalók306
Az Egyház imádsága haldoklókért (Commendatio animae)307
A temetés szertartása310
Kedveseink halála314
Megholt szülőért vagy más hozzátartozóért315
A megholt hívőkért316
Imádás
A 94. zs-ból (Örvendezve hódoljunk az Úrnak)318
Imádság a Szentháromsághoz318
Az Isten fölségéről320
A Szentháromság dicsőítése323
Mindennapi felajánlás Istennek323
8. zsoltár (Isten kegyes leereszkedése)324
A 17. zsoltárból (Isten hatalma bizalomra gerjeszt)325
23. zsoltár (Isten az ő népének királya)327
95. zsoltár (Isten a világ hatalmas ura)327
103. zsoltár (Nagy az Isten az ő műveiben)328
148. zsoltár (Dicsőség az Úrnak)331
Assisi Szent Ferenc Naphimnusza332
Assisi Szent Ferenc Hálaéneke333
Fohászok334
A keresztény jellem
Keresztény élet335
Imádság lelki világosságért336
XI. Kelemen pápa imádsága a jóban való haladásért337
Loyola Szent Ignác önfelajánlása340
A hit340
A kegyelem342
A lelki szabadságharc344
A szent tetterő347
Komolyság348
Bátorság351
Az idő meghódítása353
A kis dolgok művészete354
Állhatatosság356
Munka357
Szórakozás359
Igazlelkűség360
Önmegtagadás361
Mértékletesség364
Engedelmesség366
Nagylelkű szenvedés367
Tisztaság368
Alázatosság372
A szeretet375
A szülők381
Imádság a szülőkért382
Árva imádsága383
Testvérek és rokonok385
Tanárok387
Barátok388
Cselédek és munkások390
Szegények 392
Szerencsétlenek394
Imádság a betegekért395
A bűnösök megtéréséért397
Ellenségeinkért397
Szolgálatkészség397
Szelídség399
Az Egyház401
Imádság az Anyaszentegyházért403
A pápáért403
A hitetlenek megtéréséért404
Hálaadás azért a kegyelemért, hogy katholikus vagy405
A haza406
Imádság a világi elöljárókért407
Önszeretet409
Imádság sajátmagadért411
Imádság a jó pályaválasztásért414
Boldog háláért414
Az élet szeretete418
A boldogság420
Isten országa422
A Mária-kongregáció423
Kongreganista fölajánló imádsága425
Jó könyvek426
Az ifjúság pártfogói
Szűz Mária: Memorare (Emlékezzél)427
A lorettói litánia428
Magnificat431
A szentolvasó432
Szűz Mária dicsősége434
Szűz Mária magasztalása436
Szűz Mária közbenjárónk437
Könyörgés Szűz Mária közbenjárásáért440
Szent Alajos fölajánló imádsága Szűz Máriához440
A Kegyes Iskolák királynőjéhez441
A bold. Szűz Mária tizenkétcsillagú koronája443
Mária szent szívéhez 444
Esterházy Pál imádsága a magyar hazáért (Esterházy imája a Magyarok Nagyasszonyáért)487
Szűz Máriához bajban és szenvedésben446
A bold. Szűzhöz a tisztaság kegyelméért446
Aquinói Szent Tamás imádsága a helyes tanulás kegyelméért447
Szűz Máriához szeretetért448
Fohászok449
Más szent pártfogók: Az őrzőangyalhoz449
Szent Józsefhez450
Kalazanci Szent Józsefhez452
Szent Benedekhez455
Szent Bernáthoz456
Szent Norberthez457
Loyola Szent Ignáchoz458
Szent Alajoshoz460
Fölajánló imádság Szent Alajoshoz460
A Szent Alajos ájtatosság462
Szent Szaniszlóhoz462
Alexandriai Szent Katalinhoz464
Szent István királyhoz465
Szent Imre herceghez466
Szent László királyhoz467
Magyar Szent Erzsébethez468
Boldog Margithoz469
Szent Pál apostolhoz469
Szent Ágostonhoz472
Aquinói Szent Tamáshoz473
Assisi Szent Ferenchez474
Szent Domonkoshoz476
Páli Szent Vincéhez476
Szalézi Szent Ferenchez477
Szent Monikához478
Sziénai Szent Katalinhoz478
Szent Teréziához479
A védőszenthez479
Mindenszentek litániája35
Az egyházi év
Tudnivalók483
Veni Sancte484
Kisasszony napja485
Mária nevenapja486
Szent Olvasó ünnepe487
Magyarok nagyasszonya491
Fölajánló imádság a Magyarok Nagyasszonyához (Esterházy Pál nádortól)492
Mindenszentek492
Halottak napja493
Szent Imre napja496
Advent497
Szeplőtelen Fogantatás501
Az év utolsó napja501
Újév501
Litánia Jézus legszentebb nevéről504
Vízkereszt505
Jézus nevenapja507
A Szent Család ünnepe507
Gyertyaszentelő Boldogasszony507
Hamvazószerda507
Nagyböjt509
Imádságok a szenvedő Jézushoz517
Gyümölcsoltó Boldogasszony518
Fájdalmas péntek519
Virágvasárnap521
A nagyhét521
A lamentációkról522
Nagycsütörtök524
Nagypéntek528
Nagyszombat530
Feltámadási istentisztelet533
Húsvét535
Húsvét-hétfő535
Búzaszentelő536
Keresztjárónapok536
Áldozócsütörtök536
Pünkösd537
Imádságok a szentlélekhez537
Szentháromság vasárnapja547
Úrnapja547
Jézus legszentebb Szívének ünnepe548
Imádságok Jézus legszentebb Szívéhez548
Litánia Jézus legszentebb Szívéről551
XIII. Leó pápa fölajánló imádsága553
Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe554
Tanuló imádsága Te Deumra554
Nagyboldogasszony556
Szent István király ünnepe557
Születésnapra557
Névnapra557
A változó ünnepek 1937-1957557
Énekek
Tudnivaló az énekeseknek559
Miseénekek560
Az Oltáriszentségről570
Ádventi énekek581
Karácsonyi énekek584
Újévre589
Vízkeresztre589
Jézus szent nevéről590
Nagyböjti énekek592
Húsvéti énekek606
Pünkösdi énekek608
Szentháromság vasárnapjára610
Úrnapra610
Jézus szent Szívéről612
A boldogságos Szűz Máriáról614
Egyes szentekről: Kalazanci Szent Józsefről633
Szent Alajosról635
Szent István királyról636
Szent Imre hercegről637
Szent László királyról638
A pápáért639
Nemzeti imádság641
Hit, remény, szeretet641
Dicsértessék a Jézus Krisztus643
Mi Atyánk! kit Jézus által ismer644
Bone Deus644
Halotti énekek645
Betűrendes tárgymutató655
Az énekek kezdősorai betűrendben672
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Imádságoskönyv Imádságoskönyv Imádságoskönyv Imádságoskönyv Imádságoskönyv Imádságoskönyv Imádságoskönyv Imádságoskönyv Imádságoskönyv Imádságoskönyv

A gerinc javított, a könyv kötése belülről megerősített. A borító kissé kopott, foltos. Néhány lap és a lapélek enyhén foltosak. A címlapon enyhén sérült, rajta tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
7.280 Ft
5.460,-Ft 25
36 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!