864.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európai integrációs alapismeretek

Szerző

Kiadó: Aula Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 705 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9478-15-6
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.

Tartalom

Előszó15
A kötet szerzői21
Az egyes részek szerzői23
Rövidítések24
Táblázatok35
Ábrák38
Függelékek39
Simai Mihály: Globalizáció és regionális együttműködés a XXI. század elején41
Világrend, világgazdaság és globalizáció41
A globalizáció értelmezése42
A globalizáció hajtóerői a XX. század utolsó szakaszában43
A globalizáció főbb következményei47
A regionális együttműködés folyamatai: az Európai Unió és más regionális integrációk a világgazdaságban a XXI. század elején50
Természetes és mesterséges régiók50
A regionalizálódás főbb stratégiai céljai52
Regionális szervezetek a XXI. század elején a világgazdaságban56
A regionális együttműködés és a globális rendszer59
A regionalizálódás és a transznacionális társaságok stratégiája61
A regionális együttműködés és a globális hatalmi struktúra62
Ellenőrző kérdések64
Horváth Jenő: Az európai integráció története: 1945-200067
A II. világháború utáni évek67
Az integráció előfeltételeinek kialakulása67
Az Európa Tanács70
Szén, acél és (h)idegháború71
Az Európai Szén- és Acélközösség72
Egy kudarc: az Európai Védelmi Közösség73
Két új integráció készülődik74
Az EGK és az Euratom75
A római szerződések75
Az EGK - egy sikertörténet kezdete77
Egy erőtlen versenytárs: az EFTA78
A "zöld Európa" születése79
Európa De Gaulle akarata szerint80
Az Európai Közösség magára talál83
A hágai csúcstalálkozó83
Az első bővülés: Hatokból Kilencek85
Az 1970-es évek új kihívásai85
Az első közvetlenül választott Európai Parlament87
Bővítés a déliekkel89
Az Európai Közösség az 1980-as évek második felében91
Az Európai Közösség új lendületet vesz91
Az Egységes Európai Okmány92
A közös mezőgazdasági politika és a költségvetés reformja94
A pénzügyi unió terve95
Az Európai Unió felé96
A berlini fal leomlik96
A Maastrichti Szerződés98
A pénzügyi unió felé, a maastrichti kritériumok és teljesítésük100
A Tizenötök Európája101
Az EU gazdagabb három fejlett országgal101
Megtörik az Unió lendülete103
Az Amszterdami Szerződés104
A keleti bővítés kérdése és az Agenda 2000105
Az euró születése106
Az Európai Bizottság válsága107
A Nizzai Szerződés108
Ellenőrző kérdések109
Rácz Margit: Egység a sokrétűségben - integráció és tagállami érdekek az Európai Unióban113
A szupranacionális és a nemzeti elem az EK/EU döntéshozatali rendszerében113
Franciák és németek az integráció stratégiai céljainak megfogalmazásában121
Fejlett és kevésbé fejlett országok az Európai Közösségekben/Európai Unióban131
Integrációs alapelvek és lehetséges változások - az EU középtávú jövőképe140
Ellenőrző kérdések145
Blahó András - Moldicz Csaba - Vígh László: Az Európai Unió és az Európai Térség intézményi, szervezeti és döntéshozatali rendszere147
Intézményi szerkezet147
Bevezetés147
Az acquis communautaire148
Az Európai Unió intézményei150
Döntéshozatal az Európai Unióban168
Az Európai Unió jövőjével kapcsolatos elképzelések175
Jövőképek az Európai Unióban175
A jövő kérdéseinek megválaszolása tagállami szinten176
Az Európai Gazdasági Térség mint intézmény187
Történelmi előzmények187
Jogalkotási eljárás az Európai Gazdasági Térségben189
Az Európai Gazdasági Térség és a négy szabadság189
Az Európai Közösségek jogszabályainak átvétele az Európai Gazdasági Térségbe191
Az Európai Gazdasági Térség intézményei192
Ellenőrző kérdések193
Kengyel Ákos - Palánkai Tibor: A gazdasági integráció fejlődési szakaszai, az EU-országok makrogazdasági helyzetének alakulása197
A piaci integráció szakaszai az EU-ban200
A piaci integrációs formák200
Az integrációs szakaszok megvalósulása az EU-ban203
A kereskedelmi és termelési integráció alakulása210
A tényezőáramlások és az interációs folyamatok214
A mikrointegrációs folyamatok alakulása217
A tagországok makrogazdasági teljesítményének és világgazdasági pozícióinak alakulása222
A gazdasági fejlődés "aranykorszaka"222
Válságban az európai gazdaság223
A gazdasági stabilitás helyreállása226
Az 1990-es évek - a kritikus évtized228
Az európai strukturális "válság": a műszaki rész és Európa felzárkózása231
Ellenőrző kérdések240
Varga Gyula: Az Európai Unió agrárpolitikájának alapjai és a magyar csatlakozás241
Az EU agrárpolitikájának alapvető céljai241
Az EU agrárpolitikájának korábbi reformjai242
Az Európai Unió üzemi rendszere és változásának irányai243
Az árkiegyenlítő támogatások lényege és működési mechanizmusa247
A termelés korszerűsítését és fejlesztését szolgáló támogatások az Európai Unióban248
Földtulajdon és földpiac az EU-ban253
Az agrárkérdés kényes pontjai a csatlakozási tárgyalásokon256
Miként ítéljük meg felkészültségünket?256
Jár-e nekünk is a direkt kifizetés?257
"Repedések a közös álláspont betonfalán"258
Esélylatolgatás - tanulságokkal262
Mennyivel növeli az agrárkiadásokat a keleti bővítés?264
Az Agenda 2000 körüli viták és a várható reformlépések268
A jelenlegi "reformhangulat" általános vonásai268
Milyen lesz az EU új agrárpolitikája?273
Az EU agrárpolitikájának belső kritikája275
Vita a közös költségvetésről276
Egy konkrét döntés, amely számunkra is nagy jelentőségű lehet: a kistermelők átalányjellegű támogatása277
A francia és a német agrárpolitika érdekkonfliktusai és érdekegyezései mint az Agenda 2000 reformjának meghatározó tényezői277
Amiben biztosak lehetünk: a környezetterhelést csökkentő előírások szigorodása280
Néhány konkrét ágazati döntés és az azokból levonható következtetések281
Várható-e a moduláció kötelezővé tétele?281
Összefoglaló283
A szerkesztő epilógusa284
Ellenőrző kérdések285
Palánkai Tibor: Pénzügyi integráció az Európai Unióban287
Az európai monetáris rendszer287
Történeti előzmények287
Az Európai Monetáris Rendszer (EMS)288
Az Európai Monetáris Rendszer értékelése290
A Gazdasági és Monetáris Unió kialakítása és működése292
A maastrichti döntések és a Gazdasági és Monetáris Unió megvalósítása292
A monetáris integráció gazdasági előnyei és költségei (cost and benefits)297
Az euró-övezet makrogazdasági teljesítménye299
Az Európai Központi Bank az euró védelmében302
Az euró és a nemzeti gazdaságpolitikák303
Az EMU és a politikai unió összefüggései305
Az Európai Unió költségvetése306
A nemzeti és az EU-költségvetések jellemzői306
Az EU közös költségvetése308
A közös költségvetés bevételeinek és kiadásainak szerkezete310
Az Európai Unió közös költségvetésének "kohéziója"311
A kibővülés költségvetési feltételei313
Új pénzügyi csomagterv315
Néhány szó strukturális problémákról317
Az euró és az ún. strukturális problémák317
Az euró és a strukturális reformok322
Ellenőrző kérdések325
Kengyel Ákos: Az Európai Unió regionális politikája327
Az EU gazdaságának regionális fejlettségi különbségei330
Az EU regionális politikájának összetevői333
Támogatási célkitűzések és támogatott területek336
Jogosultsági kritériumok és támogatott régiók340
A strukturális alapok feladatai344
A regionális politika elvei és a programok kialakítása349
A támogatásra jogosult regionális szintek352
A támogatásra fordított kiadások355
Az EU keleti irányú bővülése és a regionális politika362
Ellenőrző kérdések368
Blahó András - Palánkai Tibor - Petz Gábor: Az Európai Unió struktúra- és környezetpolitikája369
A műszaki rés és Európa felzárkózása369
A technikai és technológiai fejlettség néhány kérdése370
Európa és a riválisok374
A struktúrapolitika irányai378
A struktúrapolitika értékelése380
A tagországok energiahelyzete381
A közösségi energiapolitika főbb irányai383
A környezetvédelem fogalma és kezelése az Európai Unióban386
Környezetpolitika, környezetvédelmi célok386
Konkrét környezetvédelmi területek392
Vízminőség-védelem392
Hulladékgazdálkodás394
Zaj- és rezgésvédelem396
A levegőtisztaság védelme398
Talajvédelem400
Természetvédelem402
A környezetvédelmi problémák megoldásának rendszere403
A jogharmonizáció és intézményrendszer403
A környezetvédelmi innováció - az EU-csatlakozás egyik stratégiai eleme405
A környezetvédelmi EU integráció makrogazdasági vonatkozásai407
Néhány záró gondolat408
Ellenőrző kérdések409
Szajp Szabolcs - Sólyom Balázs: Az Európai Unió szociális és információs kérdései411
A szociális dimenzió411
Bevezetés411
A társadalmi kérdések kezelésének története az Európai Közösségekben412
Az első szakasz413
A második szakasz414
A harmadik szakasz415
A negyedik szakasz418
Az Európai Szociális Karta rendszere420
A Módosított Európai Szociális Karta424
Közösségi Karta a dolgozók alapvető szociális jogairól (1989)427
Magyarország és az Európai Szociális Karta429
Mi várható a jövőben?432
Ellenőrző kérdések432
Európai Unió és az információs társadalom434
Bevezetés. Az információ- és kommunikációtechnológia kihívásai434
Úton az információs társadalom felé435
A Fehér Könyv435
A Bangemann-jelentés435
A Zöld Könyv és más kezdeményezések436
Az eEurópa437
Az eEurópa+440
Törvénykezési feladatok és dilemmák442
A kontinens elektronikus kereskedelme és a gazdaság442
A digitális aláírás447
Az adóztatás448
Az elektronikus pénz448
A biztonság kérdése449
Konvergencia vagy párhuzamos szabályozás: EU-USA közös állásfoglalás452
Mediterrán és közép-európai programok453
Összefoglalás454
Ellenőrző kérdések455
Bató Márk: Az Európai Unió nemzetközi kereskedelmének és tőkeáramlásának szerkezete457
A nemzetközi kereskedelem relációs szerkezete457
Nemzetközi kereskedelem az Európai Unión belül465
A nemzetközi tőkeáramlás relációs szerkezete467
Ellenőrző kérdések476
Blahó András: Az Európai Unió és a kelet-közép-európai országok kapcsolatai477
Történelmi előzmények477
Kelet-Közép-Európa és az Európai Közösség kapcsolatai 1970 és 1989 között479
Első reakció: segítségnyújtás480
Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok481
Társulási egyezmények481
A társulási egyezmények gazdasági jelentősége482
A társulási (Európai) Megállapodások értékelése486
Kelet-Közép-Európa integrációs érettségéről491
A közösségi joganyag átvilágításának hazai szervezési mechanizmusa499
Az Európai Integrációs Ügyek Bizottsága499
Magyarország belső felkészülése a csatlakozásra502
A Magyarországról az Európai Bizottság által készített éves jelentés (2001. november 13.)503
Ellenőrző kérdések505
Bató Márk: A PHARE-tól az Európa Megállapodásokig507
A PHARE-program507
Programtípusok509
A PHARE reformjai509
A társulási megállapodások hiányosságai516
A szubregionális kooperáció és integráció518
Ellenőrző kérdések521
Balázs Péter - Blahó András - Szajp Szabolcs: Az Európai Unió korábbi kibővítéseinek tapasztalatai - a keleti kibővítés folyamata523
A kibővítések tapasztalatai523
Bevezetés523
Első kör: a brit, a dán és az ír csatlakozás524
Nagy-Britannia dilemmája525
A britek mellékvizén - Írország526
Dánia: a skandináv igen528
Skandináv nem: Norvégia530
Második kör: a mediterrán terjeszkedés - Görögország, Portugália és Spanyolország felvétele531
Görögország532
Portugália533
Spanyolország535
Harmadik kör: Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása536
Ausztria537
Finnország538
Svédország539
Norvégia: újabb nem540
Az Európai Unió keleti kibővítésének főbb állomásai542
Koppenhágai európa tanács-ülés: 1993. június, a csatlakozás mint cél megjelölése542
A csatlakozás előkészítésének stratégiája: az esseni csúcs545
A cannes-i, a madridi és az amszterdami csúcsértekezlet546
A folyamat gyorsulása546
A csatlakozási folyamat és a csatlakozási tárgyalások (1998-)550
A Magyarország és az EU közötti csatlakozási tárgyalások helyzete556
Az Európai Unió keleti kibővítésének távlatai559
Ellenőrző kérdések563
Balázs Péter: Az Európai Unió nemzetközi kapcsolatai565
Az Európai Közösség mint a nemzetközi jog alanya565
Az Európai Unió nemzetközi hatásköre566
Az Európai Unió jogi személyisége566
Az Európai Unió nemzetközi hatáskörének értelmezése567
Származékos és koörlátozott közösségi hatáskör569
Az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak sajátosságai569
Az Európai Unió nemzetközi elismerése és diplomáciai kapcsolatai571
Az Európai Közösség nemzetközi elismerése571
Az Európai Unió passzív képviseleti joga572
Az Európai Unió aktív képviseleti joga572
Az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak rendszere573
Társulási (preferenciális) kapcsolatok573
A közös kereskedelempolitikára épülő külkapcsolatok574
Az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak újabb fejleményei576
Ellenőrző kérdések578
Függelékek581
Irodalom617
Glosszárium635
Név- és tárgymutató697
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek

A gerinc enyhén kopott, néhány lapon aláhúzás található. A könyv kötése megtört.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek

A borító sarkai kopottak, több lapon aláhúzás és bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
2.380 ,-Ft 20
21 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek

A borító enyhén kopott, a lapélek és a címlap foltos. A kötés megtört.

Állapot:
2.980 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba