A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európai integrációs alapismeretek

Szerző

Kiadó: Aula Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 540 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-9478-88-1
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér grafikonnal.
Kiadóra való feliratkozás

Fülszöveg

"Tanulnunk és tanítanunk kell tehát Európát, azt az Európát, amelyhez múltunk köt, s amely jövőjének fő letéteményese az Európai Unió. Ma már közhelynek számít, hogy a magyar demokrácia és a társadalom egésze számára sorsdöntő a sikeres és mielőbbi csatlakozásunk. A magyar gazdaság számára az uniós tagság modernizációs horgonyként szolgál majd, elősegítve kis méretű, de nagy teljesítményű gazdaságunk globalizálódását. Csatlakozni valamihez, így az Európai Unióhoz is, csak akkor lehet és szabad, ha ismerjük, tudjuk, mivel is kötelezzük el magunkat. A kibővített Európai Unióban ugyanis nemcsak újabb lehetőségek, de jelentős kötelezettségek is hárulnak ránk. Tisztázni kell majdan az új, uniós körülmények között politikai, társadalmi és gazdasági lehetőségeinket. A mikroökonómia nyelvén: uniós keretek között kell megtalálnunk a magyar gazdaság termelési lehetőségeinek határát. Tisztázni lehetőségeinket, vállalni kötelezettségeinket ismét csak úgy lehetséges, ha józanul mérlegeljük a... Tovább

Tartalom

Táblázatjegyzék15
Ábrajegyzék18
Előszó19
A kötet szerzői24
Az egyes részek szerzői25
Rövidítések26
Simai Mihály: Globalizáció és regionalizálódás a XXI. század elején31
Világrend - világgazdaság31
A világrend és a világgazdaság fogalmáról31
A globalizáció33
A globalizáció értelmezése33
A globalizáció hajtóerői36
A globalizáció következményei39
A regionalizálódás folyamatai: az Európai Unió és más regionális integrációk a világgazdaságban a XXI. század elején42
A régió fogalma 43
A regionalizálódás főbb stratégiai céljai44
A regionális szervezetek a XXI. század elején a világgazdaságban48
A regionalizálódás és a transznacionális társaságok stratégiája51
A regionális együttműködés és a globális hatalmi struktúra52
Szentessy Krisztián: Az európai gazdaság a XXI. században55
Bevezetés55
Az EU gazdasági teljesítménye nemzetközi összehasonlításban56
Az uniós tagállamok eltérő gazdasági teljesítménye59
A csatlakozó országok gazdasági teljesítménye nemzetközi összehasonlításban59
Intézményi struktúra61
Makrogazdasági szabályozás61
Az európai termelékenység csökkenése, globális verseny és az új gazdaság62
Horváth Jenő: Az európai integráció története 1945-200366
A második világháború utáni évek66
Az integráció előfeltételeinek kialakulása66
Az Európa Tanács67
Szén, acél és (h)idegháború68
Az Európai Szén- és Acélközösség68
Egy kudarc: az Európai Védelmi Közösség69
Két új integráció készülődik69
Az Európai Gazdasági Közösség és az EURATOM70
A római szerződések70
Az EGK - egy sikertörténet kezdete71
Egy erőtlen versenytárs: az EFTA71
A "zöld Európa" születése72
Európa De Gaulle akarata szerint72
Az Európai Közösség magára talál74
A hágai csúcstalálkozó74
Az első bővülés: Hatokból Kilencek75
Az 1970-es évek új kihívásai75
Az első közvetlenül választott Európai Parlament76
Bővítés a déliekkel77
Az Európai Közösség az 1980-as évek második felében78
Az Európai Közösség új lendületet vesz78
Az Egységes európai okmány78
A közös mezőgazdasági politika és a költségvetés reformja79
A pénzügyi unió terve80
Az Európai Unió felé81
A berlini fal leomlik81
A Maastrichti Szerződés82
A pénzügyi unió felé, a maastrichti kritériumok és teljesítésük82
A tizenötök európája83
Az EU gazdagabb lesz három fejlett országgal83
Megtörik az Unió lendülete84
Az Amszterdami Szerződés85
A keleti bővítés kérdése és az Agenda 200086
Az euró születése87
Az Európai Bizottság válsága87
A nizzai szerződés87
A monetáris unió immár valóság89
Az Európai Konvent89
Tíz ország az EU kapujában90
Rácz Margit: Egység a sokrétűségben - integráció és tagállami érdekek az Európai Unióban93
A szupranacionális és a nemzeti elem az Európai Közösségek/Európai Unió döntéshozatali rendszerében93
Franciák és németek az integráció stratégiai céljainak megfogalmazásában97
Fejlett és kevésbé fejlett országok az Európai Közösségekben/Európai Unióban101
Integrációs alapelvek és lehetséges változások - az Unió középtávú jövőképe105
Blahó András - Vígh László: Az Európai Unió és az európai térség intézményi, szervezeti és döntéshozatali rendszere111
Alkotmányos alapok111
Az Európai Unió felépítése111
Az asquis communautaire112
Az Európai Unió intézményei115
Döntéshozatal az Európai Unióban131
Az Európai Gazdasági Térség mint intézmény134
Történelmi előzmények134
Jogalkotási eljárás az Európai Gazdasági Térségben135
Az Európai Gazdasági Térség és a négy szabadság136
Az Európai Közösségek jogszabályainak átvétele az Európai Gazdasági Térségbe138
Az Európai Gazdaság Térség intézményei139
Kengyel Ákos - Palánkai Tibor: A gazdasági integráció fejlődési szakaszai, az EU-országok makrogazdasági helyzetének alakulása141
A piaci integráció szakaszai az EU-ban143
A piaci integrációs formák143
Az integrációs szakaszok megvalósulása az EU-ban146
A kereskedelmi és termelési integráció alakulása152
A tényezőáramlások és az integrációs folyamatok155
A mikrointegrációs folyamatok alakulása157
A tagországok makrogazdasági teljesítményének és világgazdasági pozícióinak alakulása159
A gazdasági fejlődés "aranykorszaka"161
Válságban az európai gazdaság162
A gazdasági stabilitás helyreállása163
Az 1990-es évek: a kritikus évtized164
Az euró bevezetése utáni folyamatok, az eurozóna teljesítménye166
Az európai strukturális "válság": a műszaki rés és európa felzárkózása 170
Varga Gyula - Blahó András: Az Európai Unió agrárpolitikájának alapjai és a magyar csatlakozás177
Az Európai Unió agrárpolitikájának alapvető céljai177
Az EU agrárpolitikájának korábbi reformjai177
Az Európai Unió üzemi rendszere és változásának irányai178
Az árkiegyenlítő támogatások lényege és működési mechanizmusa179
A termelés korszerűsítését és fejlesztését szolgáló támogatások az európai Unióban181
Földtulajdon és földpiac az EU-ban183
Az agrárkérdés kényes pontjai a csatlakozási tárgyalásokon184
Miként ítéljük meg tárgyalási fölkészültségünket?184
Mennyivel növeli az agrárkiadásokat a keleti bővítés?185
Az Agenda 2000 körüli viták és a várható reformlépések186
A jelenlegi "reformhangulat" általános vonásai186
Milyen is lesz az EU új agrárpolitikája?188
Magyarország agrárgazdasága az Európai Unió kapujában190
Az Európai Unió ajánlatai és a megállapodások193
Hogyan járt Magyarország?197
Milyen változások lesznek a magyar agrárpolitikában?198
Néhány következtetés199
A legújabb agrárreform-intézkedések199
A 2003. évi reformintézkedések értékelése203
A csatlakozás fő hatásai205
Palánkai Tibor: Pénzügyi integráció az Európai unióban208
Az Európai Monetáris Rendszer208
Történeti előzmények208
Az Európai Monetáris Rendszer208
Az Európai Monetáris Rendszer értékelése210
A Gazdasági és Monetáris Unió kialakítása és működése211
Maastrichti döntések és a Gazdasági és Monetáris Unió megvalósítása211
Az euroövezet makrogazdasági teljesítménye215
Az Európai Központi Bank az euro védelmében 218
Az euro és a nemzeti gazdaságpolitikák219
Az EMU és a politikai unió összefüggései221
Az Európai Unió költségvetése221
A nemzeti és a nemzetközi szervezetek költségvetéseinek jellemzői221
Az Európai Unió közös költségvetése223
A közös költségvetés bevételeinek és kiqadásainak szerkezete224
Az Európai Unió közös költségvetésének "kohéziója"226
A kibővítés költségvetési feltételei227
Néhány szó strukturális problémákról230
Az euró és az ún. "strukturális problémák"230
Az euro és a strukturális reformok234
Kengyel Ákos: Az Európai Unió regionális politikája238
Az európai gazdaság regionális fejlettségi különbségei240
Az Európai Unió regionális politikájának összetevői244
Támogatási célkitűzések és támogatott területek247
Jogosultsági kritériumok és támogatott régiók250
A strukturális alapok feladatai254
A regionális politika elvei és a programok kialakítása259
A támogatásra jogosult regionális szintek261
A támogatásra fordított kiadások263
Az EU keleti irányú bővülése és a regionális politika270
Blahó András - Palánkai Tibor: Az Európai Unió struktúrapolitikája275
A műszaki rés és európa felzárkózása275
A technikai és technológiai fejlettség néhány kérdése275
Európa és a riválisok279
A struktúrapolitika irányai282
A struktúrapolitika értékelése284
A tagországok energiahelyzete285
A közösségi energiapolitika főbb irányai287
Szajp Szabolcs - Sólyom Balázs: Az Európai Unió szociális és információs kérdései291
Szociális kérdések291
Előzmények291
Az Európai Szociális Karta rendszere292
Az integráció kezdeti lépései296
A gazdasági fejlődés aranykora és a szociális dimenzió297
Nagy tervek - kis lépések298
A szociális szempontok erősödése299
A Maastrichti Szerződés301
Az áttörés évei: az Amszterdami Szerződés és az Európai Foglalkoztatási Paktum302
Az Európai Unió és az információs társadalom311
Bevezetés. Az információ- és kommunikáció-technológia kihívásai311
Úton az információs társadalom felé311
Összefoglalás320
Bató Márk - Blahó andrás: Az Európai Unió nemzetközi kereskedelmének és tőkeáramlásának szerkezete323
Az Európai Unió nemzetközi kereskedelmének és tőkeáramlásának szerkezete323
Az Európai Unió szerepe és kötelezettségei323
Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet324
Az Európai Unió kétoldalú kereskedelmi szerződései325
A nemzetközi kereskedelem relációs szerkezete326
Nemzetközi kereskedelem az Európai Unión belül335
A nemzetközi tőkeáramlás relációs szerkezete336
Blahó András: Az Európai Unió és a Kelet-közép-európai országok kapcsolatai343
Történelmi előzmények343
Kelet-Közép-Európa és az Európai Közösség kapcsolatai 1970-1989 között344
Első reakció: segítségnyújtás344
Társulási egyezmények345
Társulási egyezmények gazdasági jelentősége345
Társulási (Európa) megállapodások értékelése348
A csatlakozási tárgyalások eredményei351
A csatlakozási tárgyalások aktuális helyzete351
A dán elnökség alatt hozott fontosabb határozatok351
Sajátos események a dán elnökség alatt354
A magyar tárgyalási stratégia356
Vágyak és illúziók a csatlakozással kapcsolatban358
A magyar csatlakozási tárgyalások eredményei fejezetek szerint 361
Áruk szabad áramlása361
Személyek szabad áramlása362
Szolgáltatások nyújtásának szabadsága364
Tőke szabad áramlása366
Vállalati jog368
Versenyjog369
Mezőgazdaság370
Halászat370
Közlekedéspolitika371
Adózás372
Gazdasági és Monetáris Unió374
Statisztika375
Foglalkoztatás- és szociálpolitika376
Energia377
Iparpolitika378
Kis- és középvállalkozások379
Tudomány és kutatás379
Oktatás és szakképzés380
Távközlés és információs technológia380
Regionális politika és a strukturális eszközök koordinációja381
Környezetvédelem381
Fogyasztóvédelem és a fogyasztók egészségének védelme383
Bel- és igazságügyi együttműködés384
Vámunió385
Külgazdasági kapcsolatok387
Közös kül- és biztonságpolitika387
Pénzügyi ellenőrzés388
Az újonnan csatlakozó tagországok átmeneti mentességeinek összehasonlítása389
Mi várható a csatlakozástól?391
Az Európai Konvent392
Előzmények, cél, feladat392
A Konvent összetétele, a munkafolyamat jellege393
Szervezeti rend394
A munkafolyamat tagolása, az első szakasz áttekintése394
Főbb nézetkülönbségek395
Magyar részvétel az Európai Konventben395
Bató Márk: A PHARE-tól az Európa megállapodásokig397
A PHARE program397
Programtípusok399
A PHARE reformjai399
Előcsatlakozási alapok401
Balázs Péter - Blahó András - Szajp Szabolcs: Az Európai Unió korábbi kivőbítéseinek tapasztalatai - a keleti kibővítés folyamata405
A kibővítések tapasztalatai405
Bevezetés405
Első kör: a brit, a dán és az ír csatlakozás406
Második kör: a mediterrán terjeszkedés, azaz Görögország, Portugália és spanyolország felvétele412
Harmadik kör: Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása417
Az Európai Unió keleti kibővítésének főbb állomásai422
Koppenhágai Európa Tanács-ülés: 1993. június - a csatlakozás mint cél megjelölése422
A csatlakozás előkészítésének stratégiája: esseni csúcs424
A cannes-i, madridi, amszterdami csúcsértekezlet425
A folyamat gyorsulása426
A csatlakozási folyamat és a csatlakozási tárgyalások (1998. március 30-2002. december 16.)429
Az Európai Unió keleti kibővítésének távlatai434
Balázs Péter: Az Európai Unió nemzetközi kapcsolatai440
Az Európai Közösség mint a nemzetközi jog alanya440
Az Európai Unió nemzetközi hatásköre441
Az Európai Unió jogi személyisége441
Az Európai Unió nemzetközi hatáskörének értelmezése442
Származékos és korlátozott közösségi hatáskör442
Az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak sajátosságai443
Az Európai Unió nemzetközi elismerése és diplomáciai kapcsolatai444
Az Európai Közösség nemzetközi elismerése444
Az Európai Unió passzív képviseleti joga445
Az Európai Unió aktív képviseleti joga445
Az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak rendszere445
társulási (preferenciális) kapcsolatok445
A közös kereskedelempolitikára épülő külkapcsolatok447
Az európai Unió nemzetközi kapcsolatainak újabb fejleményei448
Függelék451
Az Európai Unió története időrendben451
Jogalkotás az Európai Gazdasági Térségben467
Az új Európai Unió hatalmi ágai468
Glosszárium469
Irodalom525
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.990 Ft
1.490 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek

A borító éle enyhén kopottas.

Állapot:
2.990 Ft
2.090 ,-Ft 30
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek

Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés, több oldalon színes sorkiemelés látható.

Állapot: Sérült
2.990 Ft
2.390 ,-Ft 20
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek Európai integrációs alapismeretek

A lapélek kissé foltosak. Néhány lapon aláhúzás és bejegyzés található.

Állapot:
2.990 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba