Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1890.

XIV. évfolyam

Tartalom

Értekezések
Abel Jenő34
Abel Jenő irodalmi munkássága81
Baráth Ferencz: Petőfi újonnan fölfedezett versei512
Barbarics L. Rob.: Kazinczy Gábor Kazinczy Ferenczről391
Bayer József: Grillparzer első magyar fordításai599
Inántsi Pap Gábor Sapphoja
Az ősanya, P. Horváth Dánieltől660
Becker Nándor: Happel magyar hadi románja374
Binder Jenő: Az agis-kérdéshez609
Bognár F. D.: Az kopaszsagnac diczireti514
Boros Gábor: A parados Aristophanes vígjátékaiban361
Czirbusz Géza: A huno-gót Atli-eposz507
Háhn Adolf: A Petőfi-cultus Erdélyben215
Heinrich Gusztáv: Boér Sándor Elfridéje209
Hellebrant Árpád: Az 1888/89-ik évi philologiai programm-értekezések jegyzéke66
Irmei Ferencz: A franczia középkori irodalom193
József főherczeg: Czigány levelek737
Kassai Gusztáv: "Mohács", Kisfaludy Károly elegiája, görögre fordítva641
Kiss Albert: Kazinczy Ferencz levelezése811
Kvacsala János: Plato Symposionja és az Akademia666
Lázár Béla: Ágis a világirodalomban92
Lehr Vilmos: Kleist Senecája Kisfaludy Sándornál489
Motirko Bert: Eurialus és Lucretia a magyar irodalomban644
Négyesi László: B. Szabó Dávid leszármazása803
Patrubány Lukács: Nöldeke perzsa tanulmányai517
Petz Gedeon: A német e-hangokról230
Pozder Károly: Müller Miksa bölcseleti művei677
Reményi Ede: Theokritos II. idyllje35
Reményi Ede: Theokritos III. idyllje438
Sebestyén Gyula: Egy ismeretlen Homér-fordítóról7
ifj. Szinnyei József: Ahlquist Ágost40
Takáts Sándor: Még néhány szó Péczeliről106
Török Károly: Egy Moliére-tanulmány699
Vári Rezső: Ábel Jenő73
vári Rezső: Ábel J. irodalmi munkássága84
Vári Rezső: A Homérosi hymnusok codex Estensise161
Vári Rezső: Néhány észrevétel a kilikiai Oppianushoz457
Vári Rezső: Megjegyzések a "mohács" görög fordítására807
Várkonyi Endre. Párhuzamos idézetek21
Volf György: A Battyányi-codex irodalomtörténeti és liturgiai fontossága174
Weszely Ödön: Marmontel és négy magyar író477
Hazai irodalom
Magyar tanulók külföldön
Kelemen Béla: A prózai műfajok elmélete412
Endrei Ákos: Német olvasókönyv715
Kováts S. János: Pázmány beszédei45
N.G.: Rabszolgaság az ókorban734
Némethy G.: Sophokles Antigonéja403
Böhm Károly: Sophokles Antigonéja405
Vári R.: Jegyzetek az Odysseához527
Némethy G.: Az Aeneis I. s II. könyve711
Livins XXI-XXV.332
Némethy G.: Latin synonymika és helyesirás402
Halász Ing.: Magyar nyelvtan334
Wigand S.: A franczia középiskolák617
Balassa József: A hún-magyar irás255
Kovás Péter: Petőfi élete és művei245
Haraszti Gyula: Villon621
Pozder K.: Az óegyptomi halottas könyv830
Pozder K.: Az összehasonlító nyelvészet832
Pruzsinszky J.: Cicero I., II. és XIV. philippikája536
Bartal Antal: Magyar jogtörténeti emlékek394
Erdélyi Pál: A szombatosok234
Bayer József: Győr szinészete108
Pozder K.: Oszmán-török népköltési gyűjtemény336
Pozder K.: Török népmesék336
Pruzsinszky János: Latin praeoparatiók707
Erdélyi Pál: Magyar tanulók a jénai egyetemen328
Fináczy Ernő: A görög tragádia I.329
Török K.: Moliére699
Schill Salamon: Görög alaktan409
Fináczy Ernő: Görög alaktan615
Balassa József: A magyar nyelv323
Veress Ignác: A magyar határozók538
Bayer József:Aradi szinészet története547
Philologiai programm-értekezések
Némethy G.: Az imádság és átok a görögöknél s rómaiaknál129
Némethy G.: Cicero életéből723
Vári R.: Az olympiai játékok847
Fináczy E.: Horatius öt ódája847
Némethy G.: Sophokles Oedipus királya130
Fröhlich R.: A Labdakidák Sophoklesnél850
Werner Adolf. A Kisfaludy-család265
Némethy G.: Róma topographiája261
Heinrich G.: Hazánk a német költészetben631
Rózsa Géza: A toldi-triologia nőalakjai856
Kuzsinszky B.: Titus Flavius Vesp.560
Hittrich Ödön: Herodotos pontusi útja349
Csengeri János: A homerosi kor kosmographiája351
Balassa József: A magyar nyelvtan oktatása az I. osztályban851
Balassa József: A német nyelv a kereskedelmi iskolákban435
Kelemen B.: Egy lap irodalmunk történetéből852
Háhn Adolf: Simay Zsugorija849
Háhn Adolf: B. Orczy Lőrincz855
Barabás F.: Moliére otthon s a társaságban724
Kuzsinszky B.: A régi római vízvezetékek433
Katona Lajos: A magyar népmesék anyaga130
Vári Rezső: A közegészségügyi intézmények a régi Rómában66
Balassa J.: Mikor kezdjük meg az idegen nyelvek oktatását434
Némethy G.: A görög dráma567
Lehr Vilmos: A Döbrentei-codex nyelvi sajátságai837
Heinrich G.: A német helyesirás633
Pruzsinszky János: A latin igeragozás rendszere562
Pruzsinszky J.: Állapothatározó és attributum628
Pozder Károly: Class. philologiai szemléltető eszközök432
Balassa József: A nyelvtanitás észképző tényezői852
Kelemen Béla: A magyar nép eszejárása közmondásaiban59
Vári Rezső: Anonymus latinsága261
Némethy G.: Marc. Aurelius63
Petz Gedeon: Lessing Náthánja126
Steuer János: Báróczi Sándor védelmeztetett magyar nyelve848
Budapesti Philologiai Társaság
Emlékirat a görög nyelv ügyében268
Jegyzőkönyv az 1889-iki közgyűlésről160
Pecz Vilmos: Titkári jelentés152
Pénztárvizsgáló bizottság jelentése155
Elnöki megnyitó beszéd143
A budapesti philologiai társaság ülései354
Fordítások
Bartha Döme: Természetellenes506
Simon Lajos: Dicséret488
Reményi Ede: A varázsló leányok35
Reményi Ede: Amaryllis438
Victórisz József: Vergilius II. eclogája572
Wigand János: Örömtelen idők192
Wigand János: A szerelem balgasága233
Wigand János: Sóvárgás a tavasz után267
Wigand János: Szépség és báj299
Vegyesek
Ac veluti643
Az accusativus mint az alany kifejezője135
Alany nélküli mondatok134
Az angolok eredete636
Cornelius Labeo445
Bayer J.: Elfride 1805-iki kolozsvári szinlapja373
Petz G.: Goethe naplóiról445
P. Th. E.. Incudo, -inis727
Könyvészet71
Petz G.: Kürenberg első strófája139
H. G.: Lenan menyasszonya136
H. G.: Lessing Virginia-tragédiája68
Martialis IX. könyvének utolsó epigrammja69
Pályázat latin ódára569
Pecz Vilmos görög mondattana németül735
"Religio". Előfizetésre felhívás135
H. G.: Schiller Martinuzzi-terve732
H. G.: Shakespeare és Giordano Bruno444
Petz G.: A "sváb" név etymologiája140
Petz Gedeon: Tetemre hivás442
Thewrewk Festus-kiadásáról735
Petz G.: Uhland a balladáról446
Vári Rezső: Halieutica-kiadása731
Vári Rezső: Nova fragmenta Orphica734
Heinrich G.: Wernher v. Elmondorf733
Nyílt tér
Dávid István és Bartal Antal ellenbirálatai275
Dengi János és Werner Adolf ellenbirálatai355
Fischer K. A. és Balassa József ellenbirálatai449
Gergye Lénárt és Csengeri János ellenbirálatai453
Némethy Géza: A Magyar Nyelvőr mint a class. philologia őre455
Simsay Lajos és Némethy Géza ellenbirálata575
Pintér Ede és Pruzsinszky János ellenbirálata638
Szilasi Móricz, A latin preaeparatiók ügyében861
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes Philologiai Közlöny 1890. Egyetemes Philologiai Közlöny 1890. Egyetemes Philologiai Közlöny 1890. Egyetemes Philologiai Közlöny 1890. Egyetemes Philologiai Közlöny 1890. Egyetemes Philologiai Közlöny 1890.

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopott, a lapélek és néhány lap kissé foltosak.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 Ft
9.000,-Ft 25
60 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!