A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Villamosságtan I.

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 572 oldal
Sorozatcím: Műszaki fizika
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: 2000 példányban jelent meg. 538 fekete-fehér ábrával illusztrált.

Tartalom

Előzetes tájékozódás
A villamos energia szerepe a mindennapi életben9
A legelemibb villamos fogalmak és törvényszerűségek14
Az elektromágneses tér17
A villamos fogalmak definíciója19
A könyv felépítése21
Vektortan
A vektormennyiség definíciója23
Vektoralgebra24
Többszörös szorzatok38
A felületelem mint vektor42
A térbeli látószög46
A felület és a térgörbe egyenlete49
A skalár- és vektortér ábrázolása55
A vektortér szemléletes jellemzői59
A vonal-, felületi és térfogati integrál fogalma63
A divergencia és a rotáció kvantitatív definíciója69
Az általános térbeli differenciálás fogalma: a gradiens vektor értelmezése77
Gauss és Stokes tétele80
Különleges vektorterek86
A háromszög vektor és annak ismételt alkalmazása92
Vektorkomponensek viselkedése ortogonális koordináta transzformációnál93
A lineáris vektorfüggvény103
A tenzor definíciója106
A tükröstenzor109
A váltó tenzor117
A derivált tenzor118
A feszülségtenzor124
Áram - mágneses tér
Az áramerősség egysége. Árammérő műszer129
A mágneses tér133
A Biot-Savart törvény140
A mágneses tér kiszámítása néhány speciális esetben a Biot-Savart törvény segítségével142
A végtelen hosszú egyenes vezető tere142
Két párhuzamos végtelen hosszúnak tekinthető egyenes vezető tere147
A körvezető mágneses tere148
A szolenoid mágneses tere154
A mágneses térerősség közvetlen mérése165
A gerjesztési törvény166
A gerjesztési törvény alkalmazása169
A mágneses fluxus174
Az időben változatlan mágneses tér alaptörvényei181
Villamos töltés - Villamos tér
A villamos töltés mérése185
A villamos térerősség191
Az általános Coulomb-törvény193
Az általános Coulomb-törvény alkalmazása195
Pontszerű töltés villamos tere195
Két pontszerű töltés tere197
Egyszerűen számítható egyéb terek198
Szigetelők és vezetők293
Az elektrosztatika Gausstétele204
A Gauss-tétel alkalmazása néhány egyszerű esetben207
A felületi töltéssűrűség és az eltolási vektor összefüggése207
Véges sugarú gömb tere208
Sík elektródák tere210
Az eltolási vektor mérése212
A potenciálkülönbség, vagy a feszültség fogalma213
Az erőtér szemléltetése a szintfelületek rendszerével218
Néhány egyszerű elektróda-elrendezés térerősség és potenciál viszonyai220
Pontszerű töltés tere220
Párhuzamos sík felületek közötti tér227
Hengeres erőtér228
Két párhuzamos, ellenkező előjelű töltéssel ellátott vonal erőtere229
Véges hosszúságú, töltéssel ellátott vonal tere231
Két ellenkező előjelű, különböző nagyságú pontszerű töltés tere236
Dispólus és kettősréteg tere237
A multipólus fogalma242
A térben egyenletesen elosztott töltés tere245
Az erőtér kiszámítása, ha az ekvipotenciális felületek alakja és feszültsége adva van252
véges sugarú párhuzamos hengerek tere261
A villamos tükrözés268
Tükrözés gömbön275
Sík erőtér grafikus szerkesztése280
Néhány különleges elektróda tere281
A kapacitás fogalma287
Kondenzátorok párhuzamos és soros kapcsolása296
Több vezető elektrosztatikus tere. A részkapacitás fogalma300
Az egyenáram mágneses terének és a töltés elektrosztatikus terének törvényei313
A villamos és a mágneses tér kapcsolata
A villamos és a mágneses tér közvetett kapcsolata
Ohm törvénye315
Az elektromos tér és az áramsűrűség összefüggése320
A folytonossági egyenlet329
Az áramforrások általános tulajdonságai331
A stacionárius áramlás alaptörvényei335
A villamos és mágneses tér közvetlen kapcsolata
A mágneses tér változása - Örvényes villamos tér343
Az indukció-törvény alkalmazása egyszerű áramkörökre351
Az indukció mozgó vezetőkben355
A mágneses indukció mérése a gyakorlatban366
Az önindukció-együttható. Kölcsönös indukció együttható370
Változó villamos tér - Mágneses tér384
Mozgó töltés mágneses tere388
Az elektromágneses tér anyag jelenlétében
Villamos tér anyag jelenlétében
A dielektromos állandó395
A térerősség és az eltolási vektor összefüggése a töltésekkel398
A rétegezett kondenzátorok401
Az erővonalak törési törvényei407
E és D mérése szigetelő anyag jelenlétében409
A törési törvény nem tökéletes szigetelők esetében411
A villamos tér kiszámítása néhány speciális esetben414
A villamos tér alaptörvényei434
Az eltolási áramsűrűség dielektrikumban435
A ferroelektromos jelenség436
Kristályos dielektrikumok442
Mágneses tér anyag jelenlétében
A mágneses permeabilitás446
A gerjesztési törvény inhomogén permeabilitású közeg esetén453
A mágneses térjellemzők törésének törvényei459
A mágnesezettség vektora. A gerjesztési törvény legáltalánosabb fogalmazása461
Az indukció-vonalak törésének szemléletes magyarázata464
Mágneses körök méretezése466
Permanens mágnesek471
Magnetosztatika473
Homogén gömb és elipszoid mágneses térben476
A mágneses térjellemzők elvi mérése az anyag belsejében479
A villamos és a mágneses tér összehasonlítása479
Erőhatások és energiaviszonyok az elektromágneses térben
A villamos térerősség definiáló egyenletéből közvetlenül számítható erőhatások483
A dipólusra ható erő inhomogén térben485
Erőhatások mágneses térben486
Mágneses dipólusra ható erő inhomogén térben494
Az elektrosztatikus tér energiája496
A villamos erőtér energiasűrűsége500
Az erőhatás kiszámítása az energia kifejezéséből501
Erőhatások inhomogén szigetelőben505
Az energia kifejezése általános elektrosztatikus térben508
Az erőhatás kiszámítása az energiából általános esetben510
A mágneses tér energiája513
A permanens mágnes energiája516
Az erőhatások kiszámítása a mágneses energia kifejezése alapján519
Az energia kifejezése a térjellemzők segítségével526
Néhány gyakorlatilag fontos energia-átalakulás532
Villamos energia átalakulása más jellemzővel bíró villamos energiává537
Villamos energia átalakulása hőenergiává539
A kisugárzott teljesítmény540
A sugárzó teljesítmény számítása543
Síkhullámok547
Az energia és az erő általános összefüggése552
Az energia-átalakulások összefoglalása557
Összefoglalás
A Maxwell-egyenletek559
Az alapösszefüggések különböző mértékrendszerekben560
Egységek átszámítása egyik mértékrendszerből a másikba564
Függelék
Irodalom569
Használt jelölések jegyzéke571
Betűrendes tárgymutató572
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem