926.562

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A tanári mesterség gyakorlata

Tanárképzés és tudomány/Országos Módszertani és Tudományos Konferencia az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar rendezésében (Budapest, 2000. augusztus 31.-szeptember 1.)/A plenáris előadások és válogatás a szekcióülések anyagaiból

Szerző

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.-ELTE Tanárképző Főiskolai Kar
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 648 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-19-2501-3
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 42 587.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Ha valaki kézbe veszi ezt a vaskos kötetet, elolvassa a címet és az alcímet, majd átböngészi a tartalomjegyzéket, akkor meglehet, elegendőnek látja a tájékozódást, mert tudja, mivel van dolga. A... Tovább

Tartalom

Széplaki György: Előszó11
Katona András: Bevezető13
Zárónyilatkozat15
A plenáris ülés előadásai17
Katona András: Köszöntő17
Pokorni Zoltán: Köszöntő19
Klinghammer István: Köszöntő24
Németh András: Köszöntő26
Ballér Endre: Neveléstudomány és tantárgy-pedagógia28
Kojanitz László: A szakmódszertani képzés megújulása az új kerettantervi dokumentumok bevezetése időszakában34
Bárdos Jenő: Elmélet és gyakorlat a nyelvpedagógiában38
Sipos Lajos: Új törekvések a humán tárgyak tanításában49
Victor András: Természetpedagógia57
Augusztus 31.69
1. szekció (Szekcióvezető: Milkovits István)
A módszertani ismeretek oktatásának helyzete a képzés egészén belül. A szakképzés és a szakmódszertani képzés kapcsolata69
Adamikné Jászó Anna: Az integráció a magyartanításban71
Kulin Eszter: Drogmegelőzés a pedagógusképzésben79
Liszka Gábor: A módszertani ismeretek oktatásának helyzete - avagy néhány gondolat az anyanyelvi tantárgy-pedagógia egyetemi oktatásáról84
Sándorné Tóth Zsuzsanna: Készségfejlesztési gyakorlatok a szakmódszertani képzésben87
2. szekció (Szekcióvezető: Boreczky Ágnes)
A pedagógiai pszichológiai képzés és a szakmódszertan kapcsolata91
Bárdossy Ildikó - Dudás Margit - Pethőné Nagy Csilla - Priskinné Rizner Erika: Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei a tanárképzésben93
Revákné Markóczi Ibolya - Ferenczy Tibor - Tóth Tibor: Igények és elvárások a pedagógiai pszichológia és a szakmódszertanok kapcsolatrendszerében112
3. szekció (Szekcióvezető: Munkácsy Katalin)
A korszerű ismerethordozók szerepe a módszertani képzésben115
Ihász Ferenc - Szakály Zsolt: A kutatási eredmények szerepe a főiskolai hallgatók egészséges életmódjának tudatos alakításában117
Radnóti Katalin: Modern fizikafeladatok multimédián123
Szabó Krisztina Ágota: Új eszközök felhasználási lehetőségei a természettudományos nevelésben127
4. szekció (Szekcióvezető: Vargáné Vészi Magdolna)
A gyakorlati képzés helye és szerepe a szaktanárrá válás folyamatában133
Bikics Gabriella: A módszertan és a tanítási gyakorlatok kapcsolata a nyelvtanárképzésben135
Bisztricz Anikó: A testnevelés szakos hallgatók gyakorlati képzésének aktuális kérdései141
Völgyi Péterné: A grafológia alkalmazása a pedagógiában145
5. szekció (Szekcióvezető: Csala Istvánné Ranschburg Ágnes)
Mérésmetodika és minőségbiztosítás153
Csalai Istvánné Ranschburg Ágnes: Tudásszintmérés és adatbázis-kezelés az iskolában155
Fercsik Erzsébet: Az írásbeli kommunikáció nem nyelvi elemeiről162
Kurtán Zsuzsa: Osztálytermi kutatás és minőségbiztosítás a tanárképzésben173
Ozsváth Károly: A szakértői értékelések egyezésének vizsgálata clusteranalízissel179
6. szekció (Szekcióvezető: Makádi Mariann)
A szakképzés és a szakmetodikai képzés az új tantervi dokumentumok bevezetésének időszakában185
Gombocz Orsolya: A gyakorlat helye a pedagógusképzésben. A magyarországi és a bajorországi képzés összehasonlító elemzése187
Kádek István: A szakmódszertani oktatás sajátos problémái a gazdaságismeret szakos tanárképzésben192
Kereszty Péter: Az új és a megújult iskolai atlaszok tervezésének háttere205
Kormány Gyula: A szakmódszertani és a gyakorlati képzés kapcsolata a földrajztanárrá válás folyamatában210
Kriska György: Környezeti nevelés Újpesten215
Makádi Mariann: A földrajzi metodikai képzés a tanárképző főiskolán a kerettantervek bevezetése után
Péntekné Szilágyi Aranka: A hallgatók komplex felkészítése a természetismeret tanítására226
Sályiné Pásztor Judit: A magyar irodalom módszertan tanítása a kerettantervi szabályozás bevezetée előtt234
7. szekció (Szekcióvezető: Paál Tamásné)
A tudományok új eredményeinek tükröződése az ezredforduló tankönyveiben237
Raátz Judit: A névtan szerepe és helye az anyanyelvi nevelésben239
Szabóné Erdélyi Erzsébet: Az egészségvédelem mint a nyelvtankönyvszerkesztés mikrostúdiuma246
Tinnerné Somogyi Magda: A magyar nyelvtörténet oktatásának korszerűsítése a Tanárképző Főiskolai Karon253
Tóth Judit: Tanítsunk nyelveket, de miből? A tankönyvválasztás néhány fontos kritériumáról257
Szeptember 1.263
1. szekció (Radnóti Katalin)
Természettudományi szekció263
Kiss Csilla: A mechanika oktatása konstruktivista alapon265
Makádi Mariann: Képességfejlesztés az 5-6. évfolyamon a földrajzi tartalmak tanulása során265
Nagy Lászlóné: Analógiák a biológia-tankönyvekben273
Revákné Markóczi Ibolya - Balogh László: A 15-18 éves tanulók problémamegoldó gondolkodását befolyásoló tényezők vizsgálata283
Sarka Lajos: Önképzőkör a Nyíregyházi Főiskolán285
Tóth Zoltán: A természettudományos fogalmak tanításának problémái287
Újfaludi László: Napenergia-oktatási program az Eszterházy Károly Főiskolán293
Victor András: "Tapasztalatlan" kémia297
2. szekció (Szekcióvezető: Adamikné Jászó Anna)
Társadalomtudományi szekció303
Apáti Lajosné: Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában305
Benczik Vilmos: A néma olvasásról309
Hacsi Lajos: A társadalmi és állampolgári ismeretek oktatása az Eszterházy Károly Főiskolán317
Nagy Attila: Veszélyek és esélyek olvasási kultúránk alakulásában326
Suhajda Edit: Az együttműködés kiemelt szerepe a produktív tanulás folyamatában335
Szabó G. Ferenc: A nyelvtudomány új eredményeinek tükröződése az ezredforduló tankönyveiben339
Tóth Etelka: A helyesírási készség fejlesztése számítógéppel345
3. szekció (Szekcióvezető: Kelényi István)
Közművelődési szekció349
Bajner Mária: Népszerű angol nyelvkönyvek vizsgálata tudományközvetítő szerepük tükrében389
Éva Erzsébet: A szakmaorientált nyelvoktatás alkalmazott nyelvészeti kérdései és a nyelvtanárképzés gyakorlata392
Ortutay Péter: Fordítás: szó szerint vagy szabadon?398
Varga György: Szótárkészítés: az elméleti tudomány és a gyakorlat határán406
5. szekció (Szekcióvezető: Ferenczy Endréné)
Könyvtáros szekció409
Eszenyiné Borbály Mária: A könyvtár-automatizálás elméleti és gyakorlati kérdéseinek beépítése a korszerű könyvtárosképzésbe. A minőségbiztosítás kérdései411
Kovács Mária: A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának módszerei iskolai könyvtárosoknak416
Pogányné Rózsa Gabriella: A szakképzés útkeresése egy önállósodó hivatás tükrében. Friedrich Adolf Ebert: "Die Bieldung des Bibliothekars"420
Rétfalvi Gábor: A "katalogizálás" tantárgy oktatásának módszertani kérdései425
Tóvári Judit: Távoktatási programok minőségbiztosítási kérdései a könyvtár-informatikus hallgatók képzésében és továbbképzésében430
Vörös Klára: A könyvtár-pedagógia szakmódszertana436
Zellerné Klingler Jolán: A tartalmi feltárás oktatásának módszertani problémái440
6. szekció (Szekcióvezető: Pálfalvi Józsefné)
Matematika szekció443
Ambrus Gabriella: Van-e szükség szemléletváltásra az új technológiák megjelenésével a matematikaoktatásban?445
Munkácsy Katalin: A matematikatörténet szerepe a tanárképzésben450
Szalay István: A felsőbb matematika szakmódszertani alkalmazásai: analitikus testmodellek456
7. szekció (Szekcióvezető: Ládi László)
Informatika szekció469
Kántor Sándorné Varga Tünde: Szakmódszertan és tudomány471
Ládi László: Az informatika oktatása a könyvtár szakos hallgatók képzésében476
Sitkuné Görömbei Cecília: Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése az általános iskolai számítástechnika-órákon482
Tóthné Szűcs Etelka. A számítástechnika szakos tanárképzés a Nyíregyházi Főiskolán489
8. szekció (Szekcióvezető: Radnainé Szendrei Julianna)
Tanítói szekció493
Fábián Ilona: A kritikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei az 1. osztályban495
Sebőkné Lóczi Márta: A testnevelés tantárgy-pedagógia oktatásának helyzete a tanítóképzésben502
Sztanáné Babits Edit: Az olvasásmegértés-tanítás kérdéseinek jelentkezése, kezelése a személyiségfejlesztés komplex folyamatában514
Tóth Beatrix: Konstruktív megközelítésű szövegfeldolgozási eljárások520
Tóth Istvánné: Az anyanyelvi nevelés szakmódszertani elvei és gyakorlata a tanítóképzésben529
9. szekció (Szekcióvezető: Hercz-Dorman Aliz)
Művészetek-sport-technika szekció537
Bucsy Gellértné: A szociálpedagógus-képzés hatása a hallgatók magatartására az egészségkulturális területen539
Deszpot Gabriella: A vizuális és mozgóképkultúra, valamint médiaismeret tanításának módszertani lehetőségei a tanárképzésben547
Erdős Ákos: Új lehetőségek a gimnáziumi kórusok repertoárjának gazdagítására555
Gulyás Anna: A tükör és a maszk: a kulturális antropológia lehetőségei a tanári szemléletfejlesztésben558
Jafcsák Péter: A sportoktatás pszichológiája561
Kővári Istvánné: A technika-életvitel tantárgy szintetizáló szerepe a tantárgyak rendszerében572
Mindszenthy Zsuzsanna: Lesz-e gyermekzene az ezredfordulón?579
10. szekció (Szekcióvezető: Tamássyné Bíró Magdolna)
Német nyelvi szekció585
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A tanári mesterség gyakorlata A tanári mesterség gyakorlata

Könyvtári könyv volt. A lapélek kissé foltosak.

Állapot: Közepes
2.940 Ft
1.470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A tanári mesterség gyakorlata A tanári mesterség gyakorlata A tanári mesterség gyakorlata

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
2.940 Ft
2.350 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A tanári mesterség gyakorlata A tanári mesterség gyakorlata
Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba