857.398

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III.

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.515 oldal
Sorozatcím: A magyar kritika évszázadai
Kötetszám: 1-3
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-15-1839-6

Tartalom

I. kötet:
A romantika korszakában. Írta és összeállította: Fenyő István
A romantikus eredetiségprogram kialakulása
Teleki József: A régi és új költés különbségeiről (Részletek)11
Szemere Pál: Tárgy és nyelv a költésben (Részletek)18
Bárány Boldizsár: Bánk bán Rostája (Részletek)23
Katona József: Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? (Részletek)32
A nemzeti irodalom eszméjének meggyökerezése36
Fáy András: Házi rosta (Részletek)39
Kisfaludy Károly: Kritikai jegyzetek (Részletek)42
Az irodalmi népiesség elméleti alapvetése45
Kultsár István: A köznép dalai50
Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok (Részletek)52
Toldy Ferenc: A szerbus népköltésről (Részletek)72
Irodalmi kritikánk fejlődése79
Kölcsey Ferenc: Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítélések83
Kölcsey Ferenc: Berzsényi Dániel versei91
Kölcsey Ferenc99
Körner Zrínyijéről (Részletek)104
A leányőrző (Részletek)117
Kritika (Részletek)123
Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett127
Az élet és literatúra130
Toldy Ferenc: Kritika (Részletek)133
Az irodalom respublikája, a Szépség birodalma135
Fenyéry Gyula: Az ángol és német poézisről139
Szalay László: Észrevételek a Muzarion III. és IV. kötetéről (Részletek)142
Toldy Ferenc pályakezdése149
Esztétikai levelek Vörösmarty Mihály epikus munkáiról (Részletek)153
Irodalomtörténetírásunk kezdetei, Toldy Ferenc műfaji alapvetése161
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban (Részletek)166
Bajza József és a kritikai lapok171
Az epigramma teóriája (Részletek)175
Észrevételek a Conversations-lexikoni pörhöz gr. Dessewffy József ellen (Részletek)181
Vezérszó185
A regény-költészetről (Részletek)189
A színibírálat műfajának megjelenése194
Vörösmarty Mihály: Elméleti töredékek (Részletek)198
Bajza József: Magyar játékszíni krónika206
A figyelmező és Szontagh Gusztáv208
Szontagh Gusztáv: Regények (Részletek)212
Szalay László: Der junge Tischlermeister (Részletek)216
Kazinczy Gábor: Histoire du Romanticisme en France (Részletek)218
A népiesség értelmezésének demokratizálódása221
Pulszky Ferenc: Népmondák (Részlet)226
Eötvös József programja, a népbarát irányzatossága228
Hugo Victor mint drámai költő231
A világirodalom fogalmának meggyökerezése és egyidejűségre törekvés a világirodalommal239
Czuczor Gergely: Szellemi mozgás Angliában s annak haladása, tekintettel más európai nemzetekre (Részletek)243
Kazinczy Gábor: A legújabb orosz novellisztika (Részletek)247
A "mozgalomliteratúra" koncepciója Kazinczy Gábor írói körében249
Színi hatás vagy jellemábrázolás: A Bajza-Henszlmann vita253
Henszlmann Imre: Drámai jellemek257
Színház közönsége és az Athenaeum színikritikája262
Bajza József: Shakespeare, francia színművek s az Athenaeum (Részletek)266
Henszlmann Imre elméleti művei273
Párhuzam az ó- és újkor művészeti nézetek és nevelések közt, különös tekintettel a művészeti fejlődésre Magyarországon (Részletek)276
Harc Petőfi költészete körül282
Nádaskay Lajos: Versek. Írta Petőfi Sándor. 1842-1844. A helység kalapácsa. Hősköltemény négy énekben. Írta Petőfi Sándor (Részletek)286
Császár Ferenc: Petőfi Sándor költeményes munkái (Részletek)288
Dobrossy István: Irodalmi levelek Constancziához (Részletek)295
Vita az irányköltészetről298
Pulszky Ferenc: "A falu jegyzője" (Részlet)303
Zerffi Gusztáv: Egy magyar lírikus (Részletek)307
Pulszky Ferenc: Petőfi Sándor összes költeményei (Részletek)310
Eötvös József: Petőfi Sándor összes költeményei316
A fiatal Magyarország irodalomeszménye
Sükei Károly kritikai elvei320
Sükei Károly: Irodalmi ellenőr324
A népies-nemzeti irányzat korszakában. Írta és összeállította Sőtér István
(A szerkesztő és a kritikus Arany című fejezet Németh G. Béla munkája)
Világos után331
Erdélyi János332
Népköltészetről (Részletek)344
Vörösmarty Minden Munkái (Részletek)351
Egyéni és eszményi (Részletek)365
A magyar népdalok (Részletek)372
Népköltészet és kelmeiség (Részletek)377
Petőfi (Részletek)380
Egy századnegyed a magyar szépirodalomból (Részletek)385
Petőfi és a fiatal arany felfogása a népiességről391
Petőfi levelei Arany Jánoshoz (Részletek)396
Arany a polgárosodáshoz idomítja a népiességet398
A magyar népdal az irodalomban (Részletek)403
Népiességünk a költészetben411
Régi és népi költészet egysége Aranynál414
A magyar nemzeti versidomról (Részletek)419
Naiv eposzunk (Részletek)422
Bánk bán-tanulmányok (Részletek)426
Zrínyi és Tasso (Részletek)434
A magyar irodalom története rövid kivonatban (Részletek)441
A szerkesztő s a kritikus arany449
Irányok (Részletek)456
Hebbel. Anyag és gyermeke (Részletek)462
Millien: La Moisson - Az aratás (Részlet)467
Szász Gerő költeményei470
Fejes István költeményei486
Tompa Mihály költeményei (Részletek)497
Írói arcképek499
Orczy Lőrinc (Részletek)499
Gvadányi József (Részletek)504
Szabó Dávid (Részlet)508
Liberális és népies-nemzeti egyeztetés
Kemény Zsigmond515
Eszmék a regény és dráma körül (Részlet)519
Klasszicizmus és romanticizmus (Részlet)521
Az esményítés: Salamon Ferenc528
Arany János és a népiesség (Részlet)531
Családélet (Részlet)536
Az eszményítés: Greguss Ágost540
Az esztétikáról (Részlet)543
Zilahy Károly:552
Jókai Mór (Részletek)553
Gyulai Pál556
Petőfi Sándor és lírai költészetünk (Részletek)569
Szépirodalmi szemle (Részletek)582
Signora Ristori (Részletek)590
Katona és Bánk bán-ja (Részletek)593
Vörösmarty életrajza (Részletek)601
Jókai legújabb művei (Részletek)608
Újabb magyar regények (Részlet)610
II. kötet:
A pozitivizmus korszakában
Írta és összeállította: Németh G. Béla
A keresés szakasza a kiegyezés után
Az irodalom állapota 1867 körül és után, néhány vonással9
A szemben álló új első megnyilvánulása: nemzedéki megmozdulás, a személyesség és a természetelvűség jegyében13
A hetvenes évek irányzati csoportjai14
Az etatisták csoportja14
Toldy István: Anatole (Részletek a regény keretfejezetéből)21
Arany János: A magyar politikai költészetről (Részletek)27
Arany János: Porzó tárcaelvei38
Asbóth János: Irodalmi mozgalmak a kiegyezés után (Részletek)45
A liberális polgári individualizmus hívei56
(A Figyelő, a fiatal polgári értelmiség lapja)
Gyulai magatartása: felelet a túlélő népnemzeti elv oldaláról63
Emlékbeszéd Kemény Zsigmond fölött (Részletek)70
Emlékbeszéd Arany János fölött (Részletek)75
Kísérlet az egyensúlyra - a tragikum-vita
Viszonylagos stabilizálódás - viszonylagos prosperitás89
A kívülzárultak korszaka
Kritika - csoportirányzatok nélkül113
Reviczky Gyula: Az individualitás messianizmusa - Az individualitás desperációja116
Arany mint humorista123
Szenvedély és világfájdalom128
Optimizmus, pesszimizmus134
Tolsztoj főműve139
Az esztétikai autónóniáért, az evolúciós történetfilozófia nevében: Péterfy Jenő150
Báró Eötvös József mint regényíró (Részlet)165
Jókai Mór (Részlet)175
Báró Kemény Zsigmond mint regényíró (Részletek)183
Két norvég dráma (Részletek)190
Arany János Őszikéi204
Platón a görög filozófiában210
Az irodalomtörténeti pozitivizmus magyar mintaműve: Riedl Frigyes Arany-monográfiája216
Arany János (Részletek)224
A magyar irodalom főirányai (Részletek)235
Kísérlet a kisajátított evolúciós tanok természetbölcseleti meghaladására: Palágyi Menyhért244
Madách Imre élete és költészete (Részletek)249
Menekülés a magány patológiájából a történei és alkotói determinizmus fatalizmusába: Bodnár Zsigmond257
A nemzetkarakterológia, a kiválasztódástan s a restaurációs liberalizmus jegyében: Beöthy Zsolt272
A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban (Részlet)279
A magyar irodalom kistükre (Részletek)285
Összefoglalás294
Jegyzetek303
III. kötet
A magyar kritika évszázadai (Írta: Sötér István)5
A kezdetektől a felvilágosodásig (Írta és összeállította: Tarnai Andor)
Szóbeliség - latinság - írásbeliség11
Gyöngyösi Gergely: Directorium (Déri T. Balázs fordítása)27
Az obszerváns ferencesek rendtörténete (Déri T. Balázs fordítása)30
Gyöngyösi Gergely: A pálos rend története (Déri T. Balázs fordítása)32
Karthauzi Névtelen: Prédikációk (Déri T. Balázs fordítása)36
A magyar nyelvű irodalom elméleti megalapozása38
Ivanich Pál: Előszó Vitéz János leveleihez (Boronkai Iván fordítása)60
Vitéz János levele Pál főesperesnek (Boronkai Iván fordítása)62
Bekényi Bendek levele Werbőczi Istvánhoz - Kapitánffy István66
Verancsics Antal levele Verancsics Mihálynak - Téglásy Imre68
Verancsics Antal levele Andreas Rapiciusnak - Téglásy Imre70
Baranyai Decsi János levele Telegdi Jánosnak - Csonka Ferenc72
Dévai Bíró Mátyás: Magyar helyesírás75
Pesti Gábor: Ezópus fabulái - Csonka Ferenc76
Sylvester János: Magyar-latin grammatika - Szörényi László79
Sylvester János: Újtestamentum magyar nyelven82
Balassi Bálint: Szép magyar komedia86
Rimay János: Előszó Balassi Bálint verseihez91
Baranyai Decsi János: Ötezer görög-latin-magyar adagium - Csonka Ferenc98
Baranyai Decsi János: Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája105
Háportoni Forró Pál: Quintus Curtiusnak históriája109
Szilvásújfalvi Anderkó Imre: Keresztyéni énekek113
Szilvásújfalvi Anderkó Imre: Előszó Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzékéhez - Déri T. Balázs116
Szenci Molnár Albert: Magyar zsoltárkönyv 118
Szenci Molnár Albert: Latin-magyar szótár - Borzsák István122
Szenci Molnár Albert: Új magyar nyelvtan - Borzsák István130
Szenci Molnár Albert: Latin-görög-magyar szótár - Borzsák István133
Az irodalomelmélet az egyházak kezelésében138
Medgyesi Pál: Praxis pietatis144
Nagyari Benedek: Igaz vallású keresztény145
Somosi Petkó János: Igaz és tökéletes boldogságra vezérlő út146
Balogh György: A Cornelius Neposnak híres nevezetes hadi fejedelmeknek életekrül és cselekedetekrül írt könyve148
Dálnoki Benkő Márton: Lucius Annaeus Florusnak négy könyve148
Gyöngyösi István: Kemény János emlékezete151
Szőnyi Nagy István: Magyar oskola155
Medgyesi Pál: Taníts minket imádkozni, sőt prédikálni is158
Mikolai Hegedüs János: A mennyi igazság tüzes oszlopa167
Geleji Katona István: Magyar grammatikácska171
Medgyesi Pál: Taníts minket imádkozni, sőt prédikálni is158
Mikolai Hegedüs János: A mennyei igazság tüzes oszlopa167
Geleji Katona István: Magyar grammatikácska171
Medgyesi Pál: Két keresztyén embernek egymással való beszélgetések173
Apácai Csere János: Magyar Encyclopaedia - Orosz Lajos177
Az egyházi értelmiség laicizálódása188
Pápai Páriz Ferenc: Latin-magyar szótár - Puskás Lajos és Kovács Erzsébet196
Bél Mátyás: Latin nyelvtan - Déri T. Balázs202
Kaprinai István: Egyházi szónoklattan - Déri T. Balázs209
Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae Literatae - Déri T. Balázs218
Bod Péter: Magyar Athenas222
Czvittinger Dávid: A magyar nyelvművelésről - Déri T. Balázs228
Ribinyi János: Beszéd a magyar nyelvművelésről - Déri T. Balázs232
A Pressburger Zeitung a magyar nyelvről - Szőnyi László239
A bécsi Anzeigen a magyar nyelvről - Tarnai Andor243
A "világosság" korának irodalomszemlélete (Írta és összeállította: Csetri Lajos)249
Európai kitekintés251
A magyarországi esztétikai gondolkodás kezdetei257
Szép János: Aesthetica259
Pályázat a pesti egyetem esztétikai tanszékének betöltésére - Kenéz Győző264
Bessenyei
Bessenyei György: Magyarság274
Bessenyei György: A magyar néző277
Bessenyei György: A holmi279
Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék280
Az irodalmi élet és a magyar nyelvű sajtó kezdetei285
Verstani kérdések288
Rájnis József: A magyar Helikonra vezérlő kalauz293
Révai Miklós: A versszerzés két különböző módjáról294
Földi János: A versírásról296
Verseghy Ferenc: Mi a poézis? és ki az igaz poéta?298
Fordítás elméletéről301
Batsányi János: A fordításról303
Pétzeli József: A fordításokról307
Rájnis József: Magyar Virgilius309
Földi János levele Kazinczy Ferencnek311
Műfajelméleti kérdések312
Földi János: A versírásról315
Kazinczy Ferenc: Geszner idylliumi317
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey319
Kazinczy Ferenc előszava Ivánkai Vitézt Imre A tiszta és nemes szeretet ereje című regényéhez321
Kazinczy Ferenc Lanassza című drámájkának ajánlása322
Kazinczy Ferenc bírálata Barczafalvi Szabó Dávid Szigvárt-fordításáról323
Esztétikai kérdések326
Rájnis József: Magyar Virgilius328
Batsányi János: Toldalék a Magyar Muséum III-dik negyedéhez330
Verseghy Ferenc: Mi a poézis? és ki az igaz poéta?333
A nemzeti azonosság érzése. Eredetiség. Kármán336
Kármán József: A nemzet csinosodása340
Csokonai351
Csokonai Vitéz Mihály. Lilla355
Csokonai Vitéz Mihály: Jegyzések és értekezések és Anákreoni dalokra360
Csokonai Vitéz Mihály: Előbeszéd az alkalmatosságra írott versekhez364
Csokonai Vitéz Mihály: A magyar verscsinálásról közönségesen367
Csokonai Vitéz Mihály: Az epopoeáról közönségesen370
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya374
Csokonai Vitéz Mihály levele Koháry Ferencnek376
Csokonai Vitéz Mihály levele Kazinczy Ferencnek377
Az irodalmi élet feltételei a XIX. században379
A nyelvújítás és nyelvszemlélet általános kérdései381
Magyar grammatika, melyet készített Debrecenben egy magyar társaság388
Révai Miklós: A szép magyar toll391
Verseghy Ferenc: A tiszta magyarság393
Verseghy Ferenc: Analytica395
Kazinczy Ferenc levele Kis Jánosnak397
Kazinczy Ferenc levele Révai Miklóshoz399
Kazinczy a XIX. század első évtizedében400
Kazinczy Ferenc levele Virág Benedekehz408
Kazinczy Ferenc levele Cserey Farkasnak410
Kazinczy Ferenc: Magyarázó jegyzések a Csokonai sírköve iránt tett jelentésre411
Dessewffy József levele Kazinczy Ferencnek413
Kazinczy Ferenc recenziója Kisfaludy Sándor Himfy szerelmei című könyvéről414
A nyelvújítási harcok évtizede416
Dessewffy József levele Kazinczy Ferenchez421
Berzsenyi Dániel levele Kazinczy Ferencnek423
Kazinczy Ferenc levele Berzsenyi Dánielnek425
Berzsenyi Dániel levele Kazinczy Ferencnek426
Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete427
Kisfaludy Sándor levelei Ruszek Józsefhez429
Kazinczy Ferenc: Ortológus és neuológus nálunk és más nemzeteknél433
A nyelvújítás ellenzékének irodalomszemlélete437
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei439
Kisfaludy Sándor: Regék a magyar előidőkből442
Kisfaludy Sándor levele Dessewffy Józsefnek444
Az erdélyi múzeum447
Döbrentei Gábor: Eredetiség és jutalomtétel452
Döbrentei Gábor: Magyar literatúrát illető jegyzések458
Zsombori József: Egy-két észrevétel a magyr nyelv mostani állapotjáról464
Döbrentei Gábor: A kritikáról466
Döbrentei Gábor: Az első füzetbéli jutalom kihirdetésére béküldetett szomorú-játékokról470
Buczy Emil: Értekezés az elmének magasabb kifejtődése körül, az ízlés munkáiban479
Berzsenyi irodalomszemlélete483
Berzsenyi Dániel levelei Kazinczy Ferencnek487
Berzsenyi Dániel levele Dukai Takách Juditnak489
Berzsenyi Dániel: Észrevételek Kölcsey Ferenc recenziójára491
Berzsenyi Dániel: A versformákról495
Berzsenyi DánieL Bírálatok499
Berzsenyi Dániel: Kritikai levelek VI.500
Berzsenyi Dániel: A kritikáról501
Berzsenyi Dániel: Poétai Harmonistika503
Jegyzetek509
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III.

A kötetek védőborítói enyhén elszíneződtek, szakadtak, néhány oldaluk foltos, elszíneződött.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III.

A kötetek védőborítója szakadozott, elszíneződött.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig/Irányok: romantika, népiesség, pozitivizmus I-III.

A kötetek védőborítója kissé elszíneződött, szakadozott. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba