A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemzet és haladás

Irodalmunk Világos után

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 781 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti könyvtár
Kötetszám: 12
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Az előzmények
A népiesség elméletének kialakulása
Erdélyi János és a plebejus értelmiség9
Hegel-hatás a népiesség elméletében14
Túljutás az utánzó, az "eszményi" irodalmon19
Igény az "általános emberi" iránt21
A népköltészet, mint a nemzetileg polgárosodó irodalom biztosítéka24
A népköltészet gyűjtői28
A népiesség demokratikus tartalmai31
A népiesség, mint út az össznemzeti kötlészethez35
Az új költészet-eszmény39
Párhuzamosságok Kelet-Európa irodalmaival és a magyar zenével41
Petőfi népköltőisége, és a fiatal Arany
Petőfi túljutása a népies-nemzeti költészeten50
Népies, nemzeti - és forradalmi költészet kapcsolódása Petőfinél53
Népiesség és realizmus egysége Petőfinél58
Petőfi műfajaiban megvalósul a népies-nemzeti költészet59
Petőfi forradalmi programjának kialakulása65
Petőfi romantikája70
Arany a népies és a nemzeti költészetről75
Petőfi és Arany népiesség-felfogásának különbségei78
Arany népiességének demokratizmusa83
Toldi népiessége86
Toldi: össznemzeti hőseszmény89
Toldi szerkezete és motivációja92
Az irodalom, a nemzet és a polgárosodás - A népies-nemzeti költészet
A népiesség elmélete Világos után
Harc a népiesség eltorzítása ellen101
Gyulai Pál és a nemzeti művelődés eszménye105
A nemzeti egység és a népies-nemzeti irodalom108
Gyulai népies-nemzeti költészet-elmélete110
Gyulai pályaszakaszai112
Támadás és védelem a népiesség körül114
Arany elképzelései a népies-nemzetiről117
A sárkány értelme119
Erdélyi felfogása az áthasonításról122
Népköltészet és műköltészet viszonya126
Erdélyi Petőfi-értékelése127
Gyulai Petőfi-értékelése130
A "népnemzeti" Petőfi134
Gyulai a válság-költészet ellen137
Az irodalomtörténet népies-nemzeti értelmezése142
Gyulai Petőfi-portréjának módszere144
Kiegyenlítődési lehetőség a népies-nemzeti és a liberalizmus között146
Népiesség a költészetben
Toldi estéje: nemzetiség és polgárosodás szétválásának tragikuma150
Toldi estéje: új út a népies-nemzeti költészetben156
Toldi estéje szerkezete157
Visszanyúlás a romantikához: Katalin164
Katalin: a byroni előadásmód167
Bolond Istók: a byroni-népies életkép170
Bolond Istók: a nem-eszményítő népábrázolás172
Nagy Ida: a nemzeti hibák tükre176
Visszatérés a naív népiességhez179
A naív-népies közjáték művei182
Dal és dalszerűtlenség Arany lírájában185
Arany válság-lírájának előzményei189
Arany "Felhők-korszaka"194
A válság feloldásának egyik lehetősége: a tárgyiasulás199
Tárgyiasulás és nemzeti hivatásérzet: a balladák202
Sürítés, tömörítés: balladai művészet205
Az életkép szerepe a balladában210
A történelmi balladák (románcok)212
A népies-nemzeti költészet új távlatai217
A népies-nemzeti költészet lehetőségei Tompánál222
A válság-líra változatai Tompánál229
Tompa allegóriái és ódái236
Tompa viszonya a népiességhez240
A népiesség öröksége - és az örökség átalakulása Vajda Jánosnál242
Dalszerű forma és nem-dalszerű tartalom Vajdánál246
Vajda intellektuális líraisága251
Újszerű és öröklött elemek Vajda stílusában253
Vajda közéletisége 257
Mit nyújtott a népiesség a magyar költészetnek261
A népies-nemzeti eszmeiség és a liberalizmus kiegyenlítődése
Polgárosodás és nemzetiség
Eötvös állam- és egyensúly eszménye271
Eötvös nemzetszemlélete277
A "mérték" szerepe a liberális gondolkodásban283
Törekvések nemzetiség és polgárosodás egyeztetésére287
A kor átmenetiségének fölismerése. Aggodalmak az "idegenszerűség" miatt294
A nemzeti eszme érvényesülése az erkölcsi szemléletben297
Erkölcsiség és nemzetiség legmagasabb kifejeződése: a költészet302
Erkölcsiség és szenvedélyigény találkozása a tragikumelméletben306
A tragikai kényszerűség elve310
A tragikai vétség formái312
A nemzeti polgárosodás mérlege az 50-es években317
Kétség a nemesi polgárosodás lehetőségében: az Udvarház319
A motiváció szerepe a jellemábrázolásban323
Az Udvarház realista művészete327
A nemesi polgárosodás kilátástalanságáról: Vajda János röpiratai329
Vajda új nemzeteszményt keres337
Vajda szemléletének plebejusi elemei341
Nemzetiség és polgárosodás kiegyenlítődése345
Arany szintézise az irodalomtörténetben és az epikában
A nemzeti egység és az irodalomtörténet350
Arany irodalomtörténeti fejlődésképe358
Gyulai irodalomtörténeti fejlődésképe361
Kiegyenlítődés a népiesség és a nemesi liberalizmus között372
A népiesség idomul a polgárosodás igényeihez375
Megszorítások és tágítások a nemzeti költészet elméletében378
Mit vehet át a nemzeti költészet a régi és a népköltészetből384
Az eposz és a regény viszonya391
Az eposz, mint össznemzeti műfaj399
Az eposzi hitel405
A motiváció szükségessége az eposzban408
A Csaba-trilógia412
Buda halála417
Toldi szerelme430
A nemesi polgárosodás utójátéka az irodalomban
Kemény Zsigmond történelemszemlélete
Kemény tragikum-felfogásának múltszázadi értelmezése445
A két világháború közti Kemény-értékelés449
Kemény polgárosodási igénye454
Férj és nő: a nemesi polgárosodás csapdái458
A Korteskedés: nemzet és haladás ellentmondásai463
Valóság helyett: a valóság fantomizálása471
Gyulai Pál: a kikerülhetetlen végzet regénye474
Gyulai Pál: a szociális és a nemzetiségi kérdés álruhás ábrázolása477
Gyulai Pál: a közvetett ábrázolás eljárásai480
Gyulai Pál: tragikum és "külpolitikai végzet"482
A "súlyegyen"-elmélet és a végzet kikerülhetősége486
A "súlyegyen"-elmélet erkölcsi következményei493
A történelem: mint a nemzeti polgárosodás bázisa501
Kemény nosztalgiája az összhang iránt504
Romantika és realizmus I. (Kemény Zsigmond történelmi regényei)
Nemzeti és "általános emberi" Kemény regényeiben508
A lélek- és jellemrajz természettudományos elemei511
Összetett és elemző jellemábrázolás516
A romantikus cselekmény519
Az eszmeregény522
Kemény romantikájának indokai. Túlhaladási törekvések524
Ködképek a kedély láthatárán: rögeszmék helyett - eszméket!526
Özvegy és leánya: a tragikum formái529
Özvegy és leánya: nemzeti történelem, nemzeti típusok534
A rajongók: egyéni sors és közélet kapcsolata536
A rajongók: Kemény felfogása a végzetről539
A rajongók: Pécsi Simon és Kassai Elemér tragikuma541
A rajongók: Kemény regényeinek és történelemszemléletének összefüggései (Laczkó István sorsa)544
A rajongók: Kassai István és Pécsi Deborah jellemének összetettsége549
Zord idő: Frangepán, mint Kemény álláspontjának tolmácsa553
Zord idő: Werbőczi és Martinuzzi tragikai vétségei556
Zord idő: a tragikai irónia (Turgovics)561
Zord idő: a romantika visszatér, Elemér és Barnabás alakjában564
Kemény történelme: erkölcsi viszonyok és helyzetek tárháza569
Romantika és realizmus II. (Jókai első korszaka)
Jókai nemzeti romantikája574
A romantikus motiváció576
A "valóság romantizálása"578
Jókai és a Petőfi-korszak romantikája580
Jókai és a népiesség582
A Nábob és előzményei583
A Nábob jellemei és szerkezete585
A Nábob szerepe a magyar regény fejlődésében588
Kárpáthy Zoltán: nemzeti erkölcs és nemzeti tevékenység590
A nemzeti romantika hasznai elégtelenségei593
A nemzeti polgárosodás vágyképe595
A különösség Jókainál597
A különcök és az anekdota598
A nemzeti típusok Aranynál és Jókainál602
A következmények
"Ideál" és "reál"
Bacon induktív módszerének hatása608
A kritikai-filológiai módszer614
Tudomány és művészet. Az esszé619
A példakép: Macaulay622
Indukció és tapasztalatiság Gyulainál625
Fenntartások Rankéval szemben627
A természettudományos szemlélet. A "reál". A mechanikus materializmus628
Tiltakozás a mechanikus determinizmus és a "materialista" erkölcs ellen631
A kapitalizmus erkölcsi viszonyai. A szabadakarat tana634
Anti-materializmus: hátatfordítás az erkölcsi kérdésnek636
Az "erkölcstelen" irodalom példái: Balzac és a franciák639
"Ideál" és "reál" kiegyenlítéséért643
"Ideál" és "reál" viszonya Aranynál647
A "válogató" és "kiengesztelő" eszményítés651
"Ideál" és "reál" mint irodalomtörténeti korszakok653
Anti-materialista eszményítés. Salamon és Greguss659
Temperált és vígasztaló irodalom662
"Nemzeti klasszicizmus" és "eszményítő realizmus"664
A Világos utáni korszak szemléletének sommázása: Az ember tragédiája669
A Tragédia három szférája672
A történelmi és a természeti végzet a Tragédiában681
Nemzet és emberiség kapcsolata a Tragédiában685
Kitekintés (Arany és Vajda utolsó korszaka)
A "kapcsos könyv" és az Őszikék691
Arany idegensége a polgári Magyarországon692
Az Őszikék: Arany költészetének új kapcsolata a valósággal694
Az Őszikék: az új líra lehetősége697
A városi világ felfedezése az Őszikékben701
Vajda János konfliktusa704
Vajda János témáinak jelképessége708
Mérleg711
Jegyzetek735
Rövidítések743
Nation es progres747
Névmutató757
A tárgyalt művek mutatója766

Sőtér István

Sőtér István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Sőtér István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nemzet és haladás Nemzet és haladás Nemzet és haladás

A védőborító enyhén kopott, foltos, elszíneződött.

Állapot:
2.640 Ft
1.320 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nemzet és haladás Nemzet és haladás Nemzet és haladás

A védőborító kissé elszíneződött, kopott. Néhány lapon ceruzás aláhúzás látható.

Állapot:
2.640 Ft
1.840 ,-Ft 30
28 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nemzet és haladás Nemzet és haladás Nemzet és haladás Nemzet és haladás

Könyvtári könyv volt. A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
2.640 Ft
2.110 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nemzet és haladás Nemzet és haladás Nemzet és haladás Nemzet és haladás

A védőborító javított, vágás hibás, kissé kopott, foltos. A lapélek foltosak.

Állapot:
2.640 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba