A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katolikus szemle 1935

Szerző

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 791 oldal
Sorozatcím: Katolikus Szemle
Kötetszám: 49
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatóak. Stephaneum nyomda r. t. nyomása, Budapest.

Előszó

Részlet:

KORUNK két nagy történetalakító ereje a nemzeti és a szociális mozgalom: ezek hajtják a grandiózus mértékben aktív, új kultúra- korszakot alkotó XX. század első felének hatalmas... Tovább

Tartalom

A XLIX. (1935) KÖTET TARTALMA
TANULMÁNYOK
Balanyi György: A magyar egyháztörténetírás feladatai 549
A jozefinizmus 692
Bálás Károly: A társadalompolitika új útjai 18
Balogh Albin: Esztergom neve és magyarsága 196
Belitzky János: A korai magyar középkor problémái és a modern irodalom 525
Berra Luciano: Pirandello tragikuma 92
Biró Béla: Közösségi érzés és katolikum a nazarénusok művészetében 751
Boldizsár Iván: Vallás és erkölcs egy apátsági faluban 219
A budapesti városszéli telep 481
Bonkáló Sándor: Gogoly realizmusa és a mai szovjetorosz realizmus 556
Brandenstein Béla báró: Az Actio Catholica hivatása és feladatai Magyarországon
Noszlopi László karakterológiája 756
Briére, Yves de la: A gyarmati háború és a katolikus erkölcstan 674
Cavallier József: A modern fizika harca a világnézetért 687
Csiszár Béla: Salazar, a portugál diktátor 543
Egyed István: Reformra szorul-e a magyar alkotmány? 65
A törvényhozás feladatai a család- és erkölcsvédelem fokozottabb kiépítésében 601
Erőss Alfréd: Scheeben és Prohászka, két modern misztikus 321
Fejér Adorján: Örök értékek a 2000 éves Horatius költészetében ... 729
Galambos-Gruber Ferenc: Friedrich Spee halálának háromszázadik évfordulójára ... ... ..620
Gálos László: A százéves Strauss... ... ... ... ... ... ... ... ... 696
Geöcze Bertalan: A Saar-vidéki népszavazás 73
Gesztesi Ödön: Gazdasági és hatalmi érdekek küzdelme Keletafrikában 665
Haltenberger Mihály: A technika szerepe Északeurópa tájképében ... 575
Hamvas Béla: Az asztrológia újjászületése 743
Heller Farkas: Vágyak és lehetőségek a közgazdaságban 513
Kállay Miklós: A magyar társadalmi regény 461
Kalmár Gusztáv: A megengedhető és a bűnös fényűzés 291
Kastner Jenő: Pázmány Péter gráci évei I. 9
Pázmány Péter gráci évei II. 95
Manzoni születésének másfélszázados évfordulója 416
Kecskés Pál: Beda Venerabilis, egy középkori kultúrapostol 1200 év távlatában 286
Kiss Antal: Az önnevelés legújabb úttörései 682
Kolozsvári G. Emil: Pirandello költészete 85
Koszó János: Térhiány-problémák az új német irodalomban 343
Kovrig Béla: Katolicizmus és nemzeti szocializmus 257
Kovrig János: Földosztás és agrárreform 759
Láng Sándor: A magyar arató munkája és táplálkozása 41
Az ipari racionalizálás és a munkások egészségvédelme 403
Lepold Antal: Az Esztergomban föltárt műemlékek ikonográfiája ... 623
Lukinich Imre: II. Rákóczi Ferenc kiszabadulása a bécsújhelyi börtönből és a jezsuiták 269
Lutter Tibor: H. G. Wells, a nyárspolgár 158
Luttor Ferenc: A keleti szertartású katolikus egyházak készülő törvénykönyve 385
Marosi Arnold: Őskeresztény emlékeink és a fövénypusztai bazilika 78
Miskolczy István: A magyar nagyhatalom kora 149
Moravek Endre: A nemzeti szocializmus kisebbségi programmja és a középeurópai tér 138
Murányi Győző: Az érdekképviseleti reform teendői a munkaviszony rendezésében 641
Murarik Antal: Katolikus szempontok érvényesítése a magyar jogtörténetírásban ... ... ...567
Nagy Gyula: A magyar földkérdés megoldása és a katolikus közterhek 327
Noszlopi László: A pszichoanalízis közeledése a keresztény lélektanhoz 129
A házasság válsága és a mai ifjúság szexuális forradalma ... 449
Pitroff Pál: A lélek szerepe Petőfi titoklátásában 208
Rády Elemér: A felvidéki magyar katolikusok helyzete 612
Rónay Kázmér: A beuroni művésziskola 355
Schütz Antal: Tömeg és elit I. 277
Tömeg és elit II 336
Serédi Jusztinián: Katolikus kultúrhivatás 193
Sík Sándor: Móra Ferenc, a költő 27
Somogyi Antal: A nyugati templomépítés új irányai és alkotásai 163
Staud Géza: A modern építészet 469
Szabó Pál Zoltán: Telepítés és termelés - Az egyházi birtokok reformja 213
Szabó Zoltán: Az élőlények változékonysága örökléstudományi szempontból . 409
Szabó Zoltán: A német ifjúság a Harmadik Birodalomban 35
A könyv és a falu 394
Szirák Ferenc: Anatole Francé művészete és lelki alkata 535
Tápay-Szábó László: Zúgsajtó - szennysajtó - reform 735
Tóth László: Politika és egyházpolitika Haynald Lajos kiadatlan leveleiben I. 473
Politika és egyházpolitika Haynald Lajos kiadatlan leveleiben II. 561
Tower Vilmos: Az igazság a várnai csata körül 631
Zemplén György: Báró Brandenstein Béla világképe ... 201
FIGYELŐ
Brisits Frigyes: Cardinalis Petrus Pázmány 583
Dsida Elemér: A nemzetközi hivatásrendi kongresszus munkája és ered-
ményei ... ... ..424
Endrefalvy Ottó: Az új magyar középiskola alapjai 647
Ernszt Sándor: Miért szükséges a politika? 173
Kovrig Béla: Újabb terv a magyar földkérdés megoldására ...101
Köncse Jenő: Irányelvek a magyar gyermekvédelem reformjához 361
Krisztics Sándor: Gyakorlati katolikus politika 301
Láng Sándor: Közegészségügyünk újabb alakulása ...233
Lendvai István: Magyar misszió Kínában ...231
Szent Miklós kultusza és a Wotan-krampusz 763
Mihalovics Zsigmond: A Kisded iróniája 45
Mihelics Vid: A katolikus politika problémája 229
Mohay Ádám: Geopolitika és légvédelem 649
Pongrácz Kálmán: Reformnemzedék és reformmozgalom 584
Rády Elemér: Magyar kisebbségi fiatalok 493
Saád Béla: A zsidók útja és a magyar zsidóság 489
Szabó Zoltán: A magyar fiatalság és a dunai kérdés 103
Tóth László: Hegedűs Lóránt Kossuthja 48
A Kossuth-emigráció bukásának igazi háttere 363
Tóth Tihamér: A házasság - szentség! 171
Próbaházasság? Pajtásházasság? 299
Miért felbonthatatlan a házasság? 422
Túri Béla: Európa az 1935. esztendő küszöbén 47
Dél Keresztje alatt 100
Reformmozgalmak 175
Az Actio Catholica beszámolója 699
Wolsky Sándor: Szocializmus és biológia 105
SZEMLÉK
Alszeghy Zsolt: Életrajzi regények 709
Szépirodalmi szemle 113, 235, 367, 589
Balassa Brunó: Bölcseleti és pedagógiai írások 176
Barta János: Szellemtudományi szemle 495
Bírálatok 710, 772
Boldizsár Iván: A székely népballadák és az eredetiség kérdése 765
Cavallier József: Természettudományi művek 372
Csűr a Miklós: Katolikus hódolat Rákóczi emléke előtt 768
Dénes Tibor: Filmek 60,120, 248,315,377, 439, 504, 652, 717, 781
Eckhardt Sándor: Szellemtudományi szemle 107
Egyed István: Jogtudományi írások 51, 428
Kari János: Új útirajzok 179
Földrajzi könyvek új sorozata 501
Két földrajzi mű 767
Kopp Jenő: Kiállítások 716, 779
Kühár Flóris: Hittudományi és hitbuzgalmi irodalom 304
Misztika 704
Magyar problémák (Sajtószemle) 718, 782
Marczell Mihály: Tehetség és eugenika 708
Mihalik Sándor: Kiállítások 57, 119, 183, 252, 314, 378, 437
Mihelics Vid: Társadalomtudományi szemle 240
Molnár Imre: Zene 59,118,184, 246, 316, 377, 436
Petrich Béla: Mauriac naplója 705
Possonyi László: Missa Sollemnis ...701
Sauerwald Géza: Zene 715, 778
Szita Béla: Az Úr katonái 769
Ifjúsági irodalom 771
Színház ... 55, 121, 185, 249, 311,378, 713, 777
Túri Béla: Politikai irodalmunk ...654
KÜLFÖLD
A Vatikánból 720,785
Drucker György: A dunai egyezmény 657
Halmossy Dénes: Az új nemzetközi megállapodások és Magyarország 381
Új fordulat az európai politikában 440
A magas diplomácia ütőkártyája: Keletafrika 505
Háborús feszültség 594
Anglia a Népszövetség élén - Olaszország ellen 662
Az olasz-abesszín háború és a Népszövetség megtorló lépései 726
Külpolitikai krónika 788
Kilián Zoltán: Katolikus szociálpolitika rádión át 600
Kőnig Antal: A politikai katolicizmus útja Németországban 445
Fulda után - Hitler és a német katolikusok 724
Külföldi folyóiratok 728,791
Mihalovics Zsigmond: A IV. nemzetközi Krisztus-király kongresszus Salzburgban 789
Mihelics Vid: Katolikus magatartás a koreszmék sodrában 318
A nemzetközi szociálpolitika legújabb eredményei 510
Révész Andor: A spanyol katolikus néppárt a hatalom élén 383
Tomcsányi János: Az új lengyel alkotmány 659
Tóth László: A katolikus sajtó nemzetközi szervezkedése 442
Uhl Antal: Az orosz ifjúság 596
Ungár László: A francia parasztfront harca a rendiségért 507
Vigilans: Külföldi krónika 61,121,188,253
A SZEMLÉKBEN ISMERTETETT MŰVEK
Almásy László: Az ismeretlen Szahara (502). - Árkossy Károly: A tömegek
golgotáján (370). - Asztalos József: A magyar középiskolák adatai (177). - Az
ezerkilencszáz éves szentmise (306). - Baktay Ervin: A boldog völgy országa (503). -
Balbo, Italo: Diadalmas szárnyak (501). - Bálint Hugó: Magam ösvényén (239). -
Bálint Sándor: Szeged a magyar kultúra történetében (773). - Balogh Károly:
Madách, az ember és a költő (371). - Bárd Miklós: Újabb válogatott költemények
(239). - Bárdosi Németh János: Zsellérek (594). - Bartha Dénes: A jánoshidai
avarkori kettőssíp (107) ; Szálkái érsek zenei jegyzetei monostor-iskolái diákkorából (108). - Bartók Béla: Népzenéink és a szomszéd népek zenéje (109). - Bécsi Magyar Intézeti Évkönyv (112). - Berde Mária: Szentségvivők (236). -
Bermann Sten: A viharok hazájában (502). - Blaskó Mária: Multvári leányok (771). - Btazovich Jákó: A csend mélységeiből (711) ; A legfájóbb válság (773). - Bodor Antal: A falukutatás (433). - Bognár Cecil: Az iskolás gyermek (774). -
Bolgár Ágnes: Magyar bájoló imádságok (712). - Cholnoky Jenő: Égen, Földön (504 és 775); A sárkányok országából (504). - Claudel Paul: A selyemcipő (370). - Corti Egon Cásar gróf: Erzsébet (369). - Csaplár András: Nyár (239).
- Császár Elemér: A Röntgen-sugárzás és gyakorlati alkalmazása (374). -Csatkai Endre: Sopron vármegye műemlékei (309). - Csávossy Elemér: Együtt a Mesterrel (772). - Décsei Géza: Hétszilvafások (115).-Dénes Gizella: Asszonyok a hegyek
között (116) ; Eliza tündöklése (712). - Dietl Fedor: Hetedhétország - hetedhétember (775). - Drinck J.: Szabadságot, munkát, kenyeret! (244). - Eckhart Ferenc: A püspöki székek és a káptalani javadalmak betöltése Mária Terézia korától 1918-ig (429). - Emlékkönyv Polner Ödön 70. életévének betöltése alkalmából (428). - Erdey Ferenc: Logika (178). - Erdős Renée: Szentgyörgyvára (115). - Ereky István: Önkormányzat az Északamerikai Egyesült Államokban (435) ; Közigazgatási reform és a nagyvárosok önkormányzata (435). - Esser: Negyedóra a szószéken (307 és 710). - Etherton P. T.: A Mount Everest átrepülése (501). - Faragó László: A harmadik humanizmus és a harmadik birodalom (499). - Fekete Miklós: Kölcsey művészetelméleti fejtegetései a rendszeres művészetfilozófia szempontjából (178). - Ferenczy Ferenc: Magyaros ifjúsági ruhák (777). - Ferrero Benigna Konszolata: Kalauz (307). - Fináczy Ernő: Neveléselméletek a XIX. században (176). - Forbáth László: A megújhodott Mongólia (504). - Földes Papp Károly: A tiszta logika kialakulása (178). - Földváry Béla: Legitimizmus, restauráció, revizió (52). - Gáspár Jenő: Piano (117). - Gáspár Pál: A vezérlő fejedelem (655 és 768). - Gebhart Antal: Az Abaligeti barlang élővilága (375). - Genthon István: A magyar történelem képeskönyve (713); Az új magyar festészet története (310). - Greguss Pál: Bevezetés az örökléstanba
(373) 1 A növények csodálatos élete (374). - Grünhut László: Metafizikai világnézet (178). - Gyömrei Sándor: Az utazási kedv története (179). - György Lajos: A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai (110). - Hadik Etelka
grófnő: Versek (118). - Harangi László Versei (117). - Haraszti Emil: Barokkzene és kurucnóta (108). - Harsányi Lajos: Válogatott költeményei (590). - Harsányi Zsolt: Ecce Homo (114). - Hegedűs Lóránt: Kossuth Lajos, legendák hőse (654). - Hekler Antal: A magyar művészet története (310). - Hermanns M.: Vom Urmenschen zur Hochkultur (774). - Horváth Edit: Max Scheler ethikája (178). - Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus (497). - Huszár Elemér: És az Ige testté lőn (306). - Huszár Győző: Neveléstan a philosophia perennis alapján (177). - Imre Sándor: A család békéje (774). - Irodalomtörténeti dolgozatok (Császár Elemér 60. évére kiadott emlékalbum) (111). - Jánosi József: Világnézeti típuskutatás és filozófiai megalapozása (177). - Jánossy Béla: Az égő csipkebokor (592). - Juhász, Coloman: Andreas Dudich (774). - Juhász Gergely: Klopstock magyar utókora (711). - Kadic Ottokár: A jégkor embere Magyarországon (374). - Kalmár Gusztáv: Régi népek, új világok (767). - Katholische Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart (711). -Kemény János: Kutyakomédia (370). - Keöpe Viktor: Cejlon, az éden szigete (503). - Knickerbocker H. R.: Vörös gazdálkodás, fehér jólét (775). - Korompai József: Az örök élet érettségijén (306). - Kornis Gyula: Apponyi világnézete (656). - Kosáryné Réz Lola: Földrepottyant két manócska (771). - Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött költeményei (590). - Kováts J. István: A keresztyénség és a társadalmi kérdések (240). - Közi-Horváth József: A mocsoktalan házasság (306). - Kühár Flóris: Barlangok, sírok, kupolák (371). - Kühnélt-Leddihn Erik: Jezsuiták , nyárspolgárok, bolsevikik (116). - Lehodey V.: Isten kezében (773). - Lévai Lajos: Székelyföldi képek (182). - Ligeti Lajos: Sárga istenek, sárga emberek (180). - Loczka Alajos: Iskola és élet (176). - Lukinich Imre: Rákóczi felségárulási pere (655). - Magyar Imre: Aranytoll (593). - Magyary Zoltán: Amerikai államélet (434). - Makkai Sándor: Az élet kérdezett (655). - Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc, a hadvezér (495). - Matheovics Ferenc: Nemzetközi szociálpolitika (54). - Matolcsy Mátyás: Agrárpolitikai feladatok Magyarországon (656). - Mauriac, Frangois: Journal (705). - Megyery Ella: Istenek, fáraók, emberek (182). - Mészöly Gedeon: Földiekkel játszó (710). - Migray József: A marxizmus csődje (656). - Mihalik Sándor: Adatok a felvidéki ötvösség történetéhez (713). - Mihelics Vid: A szociális kérdés és a szocializmus (656). - Mohácsi Jenő: Lidércke (709). - Molnár Frigyes: Az emberért (245). - Móra Ferenc: Parasztjaim ; A vadember és családja (712). - Móricz Zsigmond: Erdély (113). - Müller Lajos: A jó Isten (711); Misztika. (704). - Nagy Lajos: Kiskunhalom (182) ; Három magyar város (182). - Nagy Sándor: Arany Toldija (372). - Nagyiványi Zoltán: Idegenlégiótól a Szovjetunióig (116). - Németh Gyula: A magyar rovásírás (500). - Ortutay Gyula: Székely népballadák (765). - Pakocs Károly: Istent kiált a tenger (118). -Pálos Károly: Szegénység, szegénygondozás (245). - Pap Dezső: A magyar szociálpolitika a világháborúban (244). - Pékár Gyula: Attila (235). - Petri
Mór: A megifjodás varázsereje (593). - Plus R.: Hogyan imádkozzunk (307). - Pohárnok Jenő: A verhetetlen tizenegy (771). -Ratkovszky Károly: Tanulmányok a nyugdíj kérdéshez (433). -Rédey Mária: Kassainé ifjasszony (369). -Rozványi
Vilmos: Árnyak a hamufelhőn (776). - Sáfáry László: Verhovina (239). -Sárffy Andor: A végrehajtás megszüntetése iránti per (54). - Sávoly Lajos: Felelősség a közszolgálatban (53). - Schmidtmayr Mária: Gyermekek Isten útjain (771). -
Schmiedt Béla: Lelket az életbe (711). - Sík Sándor: Advent (776). - Somogyi József: Tehetség és eugenika (708). - Stein Aurél: ősi ösvényeken Ázsiában (180). - Szabó János: A mai Amerika (767). - Szakál János: A magyar tanítóképzés története (177). - Szalay Jeromos: A katolikus gondolat útja az újkori Franciaországban (110). - Széchenyi Zsigmond gróf: Elefántország (181). - Székely László: Őserdőktől ültetvényekig (181). - Székely Mózes: Csütörtök (237). -
Szekfű Gyula: A mai Széchenyi (654). - Szentmihályiné Szabó Mária: Emberé a munka (368). - Szmrecsányi Mária: A novai templom és falképei (309). - Szomorú Árpád: Kis síp az űrben (239). - Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok (307)- - Szőnyi Zoltán: Pillanatok (239). - Szűcs Ferenc: Ismeretlen Románia (182). - Szunyogh X. Ferenc: Lélekújulás és életújulás (306.) - Tamás József: Prohászka Ottokár társadalomszemlélete (245). - Tamási Áron: Ábel Amerikában (370). - Természettudományi Lexikon (372). - Tobisch Irén: Csodagyöngy és más mesék (771). - Tordai Ányos: Fohászok könyve (711). - Tormay Cecile: Virágok városa, szirének hazája (593). - Török Sophie: Örömre születtél (117). - Tóth Kálmán: Az evangéliumok látszólagos ellenmondásai (306). - Undset Sigrid: Merici Szent Angéla (307). - Váczy Péter: Die erste Epoche des ungarischen Königtums (429). - Vargha Dámján: A rodostói fejedelem (655). - Varjas R. Béla: Erdély és irodalmunk nemzeti egysége (774). - Váth János: Déli harangszó (367). - Veörös Jolán Michaela: A gyertya ég (592). - Voit Pál: Az egri főszékesegyház (309). - Vörös Márton: A szerencsés expedició (503). - Wagrier P.: A nagy Király katonái; Az élet kis művészei (772). - Wass Albert: Farkasverem (593). - Wiseman Miklós: Fabiola, vagy a katakombák egyháza (776).- Zarek Ottó: Egy nép szerelme (594).-Zimányiné Mérey Margit: Hamupipőke papucsa (771).
EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A Szent István Akadémia felolvasó ülései 64, 128, 192, 255
Jegyzőkönyv a Szent István-Társulat 1935 március 21-én tartott LXXX. rendes
közgyűléséről (melléklet az áprilisi számhoz, 1-14. 1.).
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem